Quyết định số 7605/1999/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 7605/1999/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 7605/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 của chương trình nước sinh hoạt nông thôn thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 7605/1999/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 7605/1999/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH V N U TƯ NĂM 1999 C A CHƯƠNG TRÌNH NƯ C SINH HO T NÔNG THÔN THU C S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c Ngh quy t s 05 và s 06/NQ-H ngày 22 tháng 01 năm 1999 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p l n th 14 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu chi ngân sách c a thành ph năm 1999; - Căn c tình hình th c hi n Quy t nh s 3399/1999/Q -UB-KT ngày 12 tháng 6 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch chính th c năm 1999; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 2889/TT-KH T-NNg ngày 30 tháng 11 năm 1999; QUY T - NNH i u 1. Giao cho các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n - huy n ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư c a năm 1999 ngu n v n ph thu ti n nư c c a thành ph cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , theo danh m c ính kèm; ng th i, ph i theo dõi vi c tri n khai th c hi n và k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph nh ng tr ng i ngoài thNm quy n c a các S - Ngành và y ban nhân dân các qu n-huy n gi i quy t. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư năm 1999, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c úng ch tiêu k ho ch ư c giao theo quy t nh này. Nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu k ho ch ư c giao thì Th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph . i u 3. Các d án, công trình không có tên trong danh m c ư c giao kèm theo quy t nh này th c hi n theo Quy t nh s 3399/1999/Q -UB-KT ngày 12 tháng 6 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 1999. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , C c trư ng C c u tư Phát tri n, Giám c các S , Th trư ng cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND/TP - Thư ng tr c UBND/TP - Văn phòng Thành y - VPUB : CPVP Lê Thanh H i - Các t : T TH (4b),
  2. CNN, QLDA, TM - Lưu
  3. DANH M C K HO CH I U CH NH NĂM 1999 C A CHƯƠNG TRÌNH NƯ C SINH HO T NÔNG THÔN THU C S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 7605/Q -UB-KT ngày 13 tháng 12 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v : tri u ng Th i h n kh i a i m T ng v n K ho STT Tên công trình, d án công hoàn Năng l c thi t k th c hi n u tư th c nă thành T NG S 3649 33 1 Tr m c p nư c phư ng Cát Lái Qu n 2 1999 300m3/ngày 990 7 và Th nh M L i 2 Gi ng nư c Bình Chánh Các xã 1999 166 gi ng 1785 11 3 Gi ng nư c Nhà Bè Các xã 1999 20 gi ng 240 10 232 gi ng và 4 Gi ng nư c C Chi Các xã 1999 50 gi ng Unicef 634 3 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản