Quyết định số 764/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 764/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 764/1998/QĐ-TTg về việc lập Quỹ thưởng xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 764/1998/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 764/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP QUỸ THƯỞNG XUẤT KHẨU. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn cứ Nghị quyết Chính phủ số 02/1998/NQ-CP ngày 26/01/1998 số 08/1998/NQ- CP ngày 16/07/1998; Để khuyến khích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất hoạt động xuất khẩu; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Lập Quỹ thưởng xuất khNu để khen thưởng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, kể cả các công ty, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đạt hiệu quả cao trong hoạt động xuất khNu, có một trong những tiêu chuNn dưới đây: - Sản xuất và xuất khNu mặt hàng mới lần đầu tiên thâm nhập thị trường nước ngoài; - Sản xuất và xuất khNu sản phNm có chất lượng cao, được tổ chức quốc tế về đánh giá chất lượng sản phNm công nhận bằng văn bằng; - Thâm nhập được thị trường xuất khNu mới cho hàng hóa xuất khNu của Việt N am; - Mở rộng được thị trường, gia tăng được kim ngạch xuất khNu đối với những mặt hàng cần khuyến khích xuất khNu. Sản xuất mặt hàng xuất khNu sử dụng nhiều vật tư nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc thu hút nhiều lao động trong nước; - Xuất khNu ngoài hạn ngạch, có kim ngạch từ 50 triệu USD/năm trở lên và đạt hiệu quả cao, theo xếp hạng hàng năm. Điều 2. N guồn thu của Quỹ thưởng xuất khNu được cấp từ ngân sách trong dự toán chi hàng năm, tương ứng 5% tổng số thu các loại lệ phí về giao hạn ngạch hàng dệt may, cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện, mở Chi nhánh Công ty nước ngoài tại Việt N am và cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Quỹ thưởng xuất khNu được gửi trên tài khoản riêng tại Kho bạc N hà nước; Bộ trưởng Bộ Thương mại trực tiếp quản lý Quỹ.
  2. Điều 3. Giao Bộ Thương mại chủ trì cùng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, chế độ khen thưởng và Bộ trưởng Bộ Thương mại trực tiếp tổ chức xét khen hàng năm từ Quỹ thưởng xuất khNu theo Quy chế này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng thi hành Quyết định này. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Mạnh Cầm
Đồng bộ tài khoản