Quyết định số 765/QĐ-BXD

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 765/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 765/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: "Thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu.” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 765/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ----------- S : 765/Q -BXD Hà N i, ngày 27 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG KHOA H C K THU T CHUYÊN NGÀNH NGHI M THU D TH O TIÊU CHU N: “THÍ NGHI M CÁC TÍNH CH T HÌNH H C C A C T LI U" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng t i công văn s 936/VKH- KHKT ngày 03/7/2009 v vi c thành l p H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu d th o Tiêu chu n: "Thí nghi m các tính ch t hình h c c a c t li u."theo EN 933-1->10, Mã s TC 46-07; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu d th o Tiêu chuNn: "Thí nghi m các tính ch t hình h c c a c t li u.” theo EN 933-1->10, do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng th c hi n. H i ng g m 13 thành viên (có danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký t i khi H i ng hoàn thành nhi m v . i u 3. Các ông: Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và môi trư ng, Vi n trư ng Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng và các thành viên c a H i ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: -Như i u 3; -Lưu: VP, V KHCN&MT. Cao L i Quang
  2. DANH SÁCH H I NG KHOA H C K THU T CHUYÊN NGÀNHNGHI M THU D TH O TIÊU CHU N " Thí nghi m các tính ch t hình h c c a c t li u." theo EN 933-1->10. Kèm theo Quy t nh s : 765 /Q -BXD ngày 27 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng Ch t ch H i ng: 1. TS. Nguy n Trung Hoà V trư ng V KHCN&MT Thư ký H i ng: 2. ThS. Hoàng Quang Nhu Chuyên viên chính V KHCN&MT Các U viên ph n bi n: 3. PGS.TS Hoàng Phó Uyên Vi n Khoa h c thu l i 4. TS. Nguy n Bích Thu Vi n Khoa h c công ngh Giao thông Các u viên khác: 5. TS Tr n Bá Vi t P.Vi n trư ng Vi n Khoa h c Công ngh XD 6. GS.TS Nguy n Ti n ích H i công nghi p bê tông Vi t Nam 7. PGS.TS ng Duy Thuỳ Vi n Khoa h c Công ngh GTVT 8. TS Bùi Danh i Trư ng i h c Xây d ng 9. TS Nguy n c Th ng Vi n Khoa h c Công ngh XD 10. KS. Nguy n Huy Bích Chuyên viên chính V V t li u XD - B XD 11. KS. T Thanh Bình Trư ng phòng KT - T ng c c TC- L-CL 12. KS Nguy n ình L i Trư ng phòng – Vi n V t li u xây d ng 13. KS Ph m Vi t Cư ng G Trung tâm thí nghi m Sông à Khách m i: 1. PGS.TS. Cao Duy Ti n Vi n trư ng Vi n Khoa h c Công ngh XD 2. TS. Vũ Th Ng c Vân Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng
  3. B XÂY D NG PHI U TRÌNH GI I QUY T CÔNG VI C ơn v : V KHCN Hà N i, ngày tháng 7 năm 2009 Kính trình : Th trư ng Cao L i Quang V n trình: Thành l p H i ng KHCN chuyên ngành nhi m thu tiêu chuNn. Ý ki n c a ơn v ch trì so n th o Ý ki n gi i quy t c a Lãnh oB 1. Tóm t t n i dung và ki n ngh gi i 7.Th i gian trình và ngư i ti p nh n quy t: 7.1. Th i gian trình Theo h p ng s 111/H KHCN ký L n1 L n2 L n3 L n4 ngày 11 tháng 4 năm 2007, mã s TC 46- 07 gi a V KHCN và Vi n KHCN XD v vi c th c hi n tiêu chuNn “Thí nghi m các tính ch t hình h c c a c t li u " theo 7.2 Ngư i ti p nh n: EN 933, 1-10. Vi n KHCN XD ã hoàn thành tiêu chuNn trên và d th o ã ư c H i ng KHCN Vi n KHCN XD thông qua. Nhóm tài ã ti p thu s a ch a, hoàn thi n n i dung tiêu chuNn. Kính trình Th trư ng xem xét phê duy t quy t nh thành l p H i ng khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu. 2. Cơ s ban hành văn b n: 8. Chuyên viên t ng h p 3. ý ki n tham gia c a các ơn v ph i 9. V Pháp ch thNm nh văn b n QPPL h p: 10. ý ki n Lãnh o Văn phòng: 4. Chuyên viên so n th o văn b n ký 11. Lưu văn b n trên m ng XDNET01 Hoàng Quang Nhu 11.1 Có lưu trên m ng 5. Xác nh m c m t c a văn b n Thư ng M t T im t 11.2 Không lưu trên m ng 6. Lãnh o ơn v ch trì so n th o văn b n ký:
  4. Nguy n Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản