Quyết định số 767/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 767/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 767/QĐ-BNN về việc đính chính Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BNN ngày 06/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 767/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc S : 767 /2007/QĐ-BNN Hà N i, ngày 21 tháng 0 3 năm 2007 QUY T Đ NH ĐÍNH CHÍNH DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM BAN HÀNH THEO QUY T Đ NH S 11/2007/QĐ-BNN NGÀY 06/02/2007 C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a đ i , b sung m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 104/2004/NĐ-CP v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c thông tư s 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 v vi c hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam đ i v i ho t đ ng Công báo Trung ương; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Đính chính s th t tên thu c thú y theo Danh m c đính kèm c a 03(ba) cơ s s n xu t thu c thú y trong Danh m c v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam ban hành theo Quy t đ nh s 11/2007/QĐ-BNN ngày 06/02/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Pháp ch , Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, s d ng v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Lưu VT, CTY. Bùi Bá B ng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Danhmuc
Đồng bộ tài khoản