Quyết định số 768/2006/QĐ-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
259
lượt xem
28
download

Quyết định số 768/2006/QĐ-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 768/2006/QĐ-BCA(C11) về ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân do Bộ Công An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 768/2006/QĐ-BCA(C11)

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ****** NAM c - T do - H nh phúc ****** S : 768/2006/Q -BCA(C11) Hà N i, ngày 20 tháng 6 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M VÀ QUAN H PH I H P TRONG CÔNG TÁC I U TRA GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG C A L C LƯ NG C NH SÁT NHÂN DÂN B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Pháp l nh T ch c i u tra hình s s 23/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Theo ngh c a ng chí T ng c c trư ng T ng c c C nh sát, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh phân công trách nhi m và quan h ph i h p trong công tác i u tra gi i quy t tai n n giao thông c a l c lư ng C nh sát nhân dân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh này u bãi b . i u 3. T ng c c trư ng các T ng c c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B trư ng, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 4. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c th c hi n Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG Lê Th Ti m
  2. QUY NNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M VÀ QUAN H PH I H P TRONG CÔNG TÁC I U TRA GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG C A L C LƯ NG C NH SÁT NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 768/2006/Q -BCA(C11) ngày 20 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Công an) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này quy nh trách nhi m và quan h ph i h p trong công tác i u tra gi i quy t tai n n giao thông c a l c lư ng C nh sát giao thông, l c lư ng C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i và các l c lư ng C nh sát khác trong Công an nhân dân. 2. Quy nh ch báo cáo ph c v công tác th ng kê, phân tích các v tai n n giao thông c a C nh sát giao thông và C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i các c p. i u 2. Gi i thích t ng 1. Tai n n giao thông trong Quy nh này bao g m tai n n x y ra trên ư ng b , ư ng s t, ư ng th y do ngư i tham gia giao thông vi ph m các quy nh v an toàn giao thông hay g p ph i s c b t ng gây thi t h i cho tính m ng, s c kh e ho c tài s n c a con ngư i. 2. Tai n n b t kh kháng là nh ng v vi c x y ra m t cách khách quan (thiên tai, ch h a) gây thi t h i cho tính m ng, s c kh e ho c tài s n c a con ngư i. i u 3. Phân lo i tai n n giao thông 1. Va ch m giao thông Va ch m giao thông là tai n n giao thông gây thi t h i cho s c kh e, tài s n c a con ngư i dư i m c thi t h i c a tai n n giao thông ít nghiêm tr ng. 2. Tai n n giao thông ít nghiêm tr ng Tai n n giao thông ít nghiêm tr ng là tai n n giao thông gây thi t h i cho s c kh e ho c tài s n c a con ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Gây t n h i cho s c kh e c a m t ngư i v i t l thương t t t 11% n dư i 31%; b) Gây t n h i cho s c kh e c a nhi u ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i dư i 11%, nhưng t ng t l thương t t c a t t c nh ng ngư i này t 21% n dư i 41%; c) Gây thi t h i v tài s n có giá tr năm tri u ng n dư i năm mươi tri u ng. 3. Tai n n giao thông nghiêm tr ng
  3. Là tai n n giao thông gây thi t h i cho tính m ng, s c kh e ho c tài s n c a con ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Làm ch t m t ngư i; b) Gây t n h i cho s c kh e c a m t n hai ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% tr lên; c) Gây t n h i cho s c kh e c a nhi u ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i dư i 31%, nhưng t ng t l thương t t c a t t c nh ng ngư i này t 41% n 100%; d) Gây t n h i cho s c kh e c a m t ngư i v i t l thương t t t 21% n 30% và còn gây thi t h i v tài s n có giá tr t ba mươi tri u ng n dư i năm mươi tri u ng; ) Gây t n h i cho s c kh e c a nhi u ngư i, v i t l thương t t c a m i ngư i dư i 21%, nhưng t ng t l thương t t c a t t c nh ng ngư i này t 30% n 40% và còn gây thi t h i v tài s n có giá tr t 30 tri u ng n dư i 50 tri u ng. e) Gây thi t h i v tài s n có giá tr t năm mươi tri u ng n dư i năm trăm tri u ng. 4. Tai n n giao thông r t nghiêm tr ng Tai n n giao thông r t nghiêm tr ng là tai n n giao thông gây thi t h i cho tính m ng, s c kh e ho c tài s n c a con ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Làm ch t hai ngư i; b) Làm ch t m t ngư i và còn gây h u qu thu c m t trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m b, c, d, và e kho n 3 i u này; c) Gây t n h i cho s c kh e c a ba n b n ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% tr lên; d) Gây t n h i cho s c kh e c a nhi u ngư i v i t ng t l thương t t c a t t c nh ng ngư i này t 101% n 100%; ) Gây t n h i cho s c kh e c a m t n hai ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% tr lên và còn gây h u qu thu c m t trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m c, d, và e kho n 3 i u này; e) Gây thi t h i v tài s n có giá tr t năm trăm tri u ng n dư i m t t năm trăm tri u ng. 5. Tai n n giao thông c bi t nghiêm tr ng Tai n n giao thông c bi t nghiêm tr ng là tai n n giao thông gây thi t h i cho tính m ng, s c kh e ho c tài s n c a con ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau ây:
  4. a) Làm ch t ba ngư i tr lên; b) Làm ch t hai ngư i và còn gây h u qu thu c m t trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m b, c, d, và e kho n 3 i u này; c) Làm ch t m t ngư i và còn gây h u qu thu c m t trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m c, d, và e kho n 4 i u này; d) Gây t n h i cho s c kh e c a năm ngư i tr lên v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% tr lên; ) Gây t n h i cho s c kh e c a nhi u ngư i v i t ng t l thương t t c a nh ng ngư i này trên 200%; e) Gây t n h i cho s c kh e c a ba ho c b n ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% tr lên và còn gây thi t h i v tài s n ư c hư ng d n t i i m e kho n 4 i u này; g) Gây thi t h i v tài s n có giá tr t m t t năm trăm tri u ng tr lên. Chương 2: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M, QUAN H PH I H P VÀ CH THÔNG TIN BÁO CÁO TRONG CÔNG TÁC I U TRA GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG C A L C LƯ NG C NH SÁT NHÂN DÂN i u 4. Phân công trách nhi m i u tra gi i quy t tai n n giao thông gi a C nh sát giao thông và C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i 1. C nh sát giao thông ph i có m t ngay sau khi tai n n giao thông x y ra, b t k là lo i nào gi i quy t các s vi c ban u như c p c u ngư i b n n, b o v hi n trư ng, gi i t a ùn t c giao thông (n u có) v.v… 2. Khi có v tai n n giao thông x y ra gây h u qu thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 3, 4, 5 i u 3 Quy nh này, cơ quan ư c phân công th lý i u tra ph i thông báo cho Vi n ki m sát cùng c p bi t ki m sát vi c i u tra theo quy nh c a pháp lu t. 3. i v i v tai n n giao thông không có ngư i ch t t i hi n trư ng thì l c lư ng C nh sát giao thông t ch c ngay vi c khám nghi m hi n trư ng, khám xét, l y l i khai, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v tai n n giao thông; n u xác nh v tai n n có d u hi u c a t i ph m thì kh i t v án, c ng c tài li u, h sơ và chuy n cho cơ quan C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i có thNm quy n trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t . Trư ng h p xác nh không có d u hi u c a t i ph m thì ti p t c i u tra, k t lu n và x lý theo quy nh c a pháp lu t. i v i nh ng v tai n n giao thông có ngư i b thương, cơ quan th lý căn c Thông tư liên b s 12/TTLB ngày 26/7/1995 c a B Y t , B Lao ng – Thương binh và
  5. Xã h i quy nh v tiêu chuNn thương t t và gi y ch ng thương c a b nh vi n sơ b ánh giá t l % thương t t c a ngư i b n n. 4. i v i v tai n n giao thông có ngư i ch t t i hi n trư ng (k c ch t trên ư ng i c p c u) thì l c lư ng C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i th lý i u tra ngay t u theo phân công trách nhi m như sau: a) i v i v tai n n giao thông có m t ngư i ch t t i hi n trư ng do Cơ quan C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i c p huy n ti n hành i u tra gi i quy t; b) i v i v tai n n giao thông có hai ngư i ch t tr lên t i hi n trư ng do Cơ quan C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i c p t nh ho c nh ng nơi mà Tòa án c p huy n ư c th c hi n thNm quy n xét x theo kho n 1 i u 170 B lu t t t ng hình s thì Cơ quan C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i c p huy n ti n hành i u tra gi i quy t; c) Trong trư ng h p v tai n n giao thông ã ra quy t nh không kh i t ho c ã kh i t nhưng sau ó l i có quy t nh h y b quy t nh kh i t ho c ình ch i u tra ho c ình ch v án, n u hành vi có d u hi u vi ph m hành chính thì Cơ quan C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i chuy n toàn b h sơ, tang v t, phương ti n v tai n n giao thông cho cơ quan C nh sát giao thông cùng c p x lý hành chính. i u 5. Quan h ph i h p gi a các l c lư ng C nh sát trong Công an nhân dân Khi có v tai n n giao thông x y ra, các l c lư ng C nh sát khác trong Công an nhân dân như k thu t hình s ; phòng cháy, ch a cháy; C nh sát tr t t ; C nh sát 113; C nh sát khu v c; Công an ph trách xã v an ninh tr t t v.v… ph i th c hi n các yêu c u c a Cơ quan C nh sát i u tra ho c C nh sát giao thông trong quá trình i u tra gi i quy t v tai n n giao thông theo ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 6. Tai n n giao thông liên quan n ngư i nư c ngoài, ngư i c a Quân i nhân dân 1. i v i v tai n n giao thông do ngư i, phương ti n giao thông nư c ngoài gây ra thì th c hi n theo Thông tư liên ngành s 01-TTLN ngày 08/9/1988 c a Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B N i v (nay là B Công an), B Tư pháp, B Ngo i giao. 2. i v i v tai n n giao thông có liên quan n ngư i, phương ti n c a quân i, sau khi k t thúc i u tra ban u ư c th c hi n như sau: a) Trư ng h p xác nh có d u hi u t i ph m thu c thNm quy n xét x c a Tòa án quân s quy nh t i Thông tư liên t ch s 01/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP- BCA ngày 18/4/2005 c a Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Qu c phòng, B Công an hư ng d n v thNm quy n xét x c a Tòa án quân s thì C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i ho c C nh sát giao thông ra quy t nh kh i t v án và chuy n h sơ i u tra ban u cho Cơ quan i u tra quân i có thNm quy n;
  6. b) Trư ng h p xác nh không có d u hi u c a t i ph m, C nh sát giao thông x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Phân c p i u tra, gi i quy t tai n n giao thông c a l c lư ng C nh sát giao thông 1. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, C c C nh sát giao thông ư ng th y: a) T ch c ch o, ki m tra, hư ng d n công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông c a C nh sát giao thông các c p theo ch c năng, nhi m v ư c giao; b) Ph i h p v i cơ quan C nh sát i u tra B Công an i u tra các v tai n n giao thông và ki m tra công tác i u tra, gi i quy t án tai n n giao thông do Lãnh o B Công an, T ng c c C nh sát ho c Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra B Công an giao. 2. Phòng C nh sát giao thông: a) i v i nh ng v tai n n giao thông thu c thNm quy n i u tra c a Phòng C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i, Phòng C nh sát giao thông ph i c cán b n ph i h p b o v và tham gia khám nghi m hi n trư ng theo yêu c u c a Th trư ng Cơ quan C nh sát i u tra ho c Phó Th trư ng Cơ quan c nh sát i u tra ư c phân công i u tra v án; b) Ch o, ki m tra, hư ng d n C nh sát giao thông c p huy n i u tra gi i quy t các v tai n n giao thông c p huy n th lý; c) Th c hi n i u tra gi i quy t nh ng v tai n n giao thông theo quy nh t i kho n 3 i u 4 Quy nh này trên tuy n giao thông ư c phân công tu n tra ki m soát. 3. C nh sát giao thông Công an c p huy n a) i v i v tai n n giao thông thu c thNm quy n i u tra, gi i quy t c a Cơ quan C nh sát i u tra ph i báo ngay Cơ quan C nh sát i u tra (theo phân công trách nhi m i u tra t i kho n 4 i u 4 Quy nh này), ng th i c cán b n b o v và tham gia khám nghi m hi n trư ng theo yêu c u c a Th trư ng Cơ quan C nh sát i u tra ho c Phó Th trư ng Cơ quan c nh sát i u tra ư c phân công i u tra v án. b) i v i v tai n n giao thông thu c thNm quy n i u tra, gi i quy t c a Phòng C nh sát giao thông thì thông báo ngay cho Phòng C nh sát giao thông ng th i c cán b b o v và tham gia khám nghi m hi n trư ng theo yêu c u c a Phòng C nh sát giao thông; c) i v i v tai n n giao thông không có ch t ngư i t i hi n trư ng ho c thu c lo i: va ch m giao thông hay tai n n giao thông ít nghiêm tr ng, x y ra trên tuy n giao thông ư c phân công tu n tra ki m soát thì t ch c khám nghi m hi n trư ng, i u tra, k t lu n nguyên nhân tai n n gi i quy t, x lý theo quy nh c a pháp lu t.
  7. i u 8. Ch thông tin báo cáo tai n n giao thông 1. L c lư ng C nh sát giao thông các c p ph i th c hi n nghiêm túc ch thông tin báo cáo v tai n n giao thông theo quy nh. V tai n n giao thông ư ng b báo cáo theo m u s 45/GT ban hành kèm theo Quy t nh s 1093/Q -BCA(C11) ngày 06/12/2000 c a B trư ng B Công an. nh kỳ ph i th c hi n ch báo cáo, th ng kê, phân tích các v tai n n giao thông theo úng quy nh c a B Công an. C n chú ý: v va ch m giao thông và tai n n b t kh kháng không th ng kê vào báo cáo v tai n n giao thông. i v i v tai n n giao thông có ch t ngư i, th ng kê báo cáo ban u bao g m s ngư i ch t t i hi n trư ng và ch t trên ư ng i c p c u. 2. Trong quá trình i u tra ban u, l c lư ng C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i các c p có trách nhi m cung c p k p th i các thông tin v v tai n n giao thông cho C nh sát giao thông hoàn ch nh báo cáo theo m u 45/GT; sau khi k t thúc i u tra, ph i g i cho C nh sát giao thông cùng c p b n k t lu n i u tra, ph c v cho vi c theo dõi, th ng kê, phân tích tai n n giao thông. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát, T ng c c trư ng T ng c c Xây d ng l c lư ng, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, khNn trương c ng c t ch c, biên ch cho l c lư ng C nh sát giao thông các c p; Phòng C nh sát giao thông thành l p 1 i i u tra gi i quy t tai n n giao thông; Công an qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh thành l p m t T C nh sát giao thông làm công tác i u tra gi i quy t tai n n giao thông. i u 10. T ng c c C nh sát ch trì cùng V K ho ch – Tài chính xây d ng văn b n quy nh v s d ng kinh phí ph c v công tác i u tra gi i quy t tai n n giao thông cho l c lư ng C nh sát giao thông và C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i các c p. i u 11. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát ch o các C c nghi p v s a i, b sung các bi u m u ph c v công tác i u tra gi i quy t tai n n giao thông cho phù h p v i Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004 và Quy nh này. C c C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i, C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, C c C nh sát giao thông ư ng th y và Giám c công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c t p hu n nghi p v công tác i u tra gi i quy t tai n n giao thông cho l c lư ng C nh sát giao thông, C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i theo Quy nh./.
Đồng bộ tài khoản