Quyết định số 77/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
5
download

Quyết định số 77/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2001/QĐ-TTg về chi phí cho việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 14 tháng 5 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 77/2001/QĐ/TTG NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2001 V CHI PHÍ CHO VI C ĐÀO T O CÁN B KHOA H C, K THU T T I CÁC CƠ S NƯ C NGOÀI B NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 322/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án '' ào t o cán b khoa h c, k thu t t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c''; Theo ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, QUY T NNH: i u 1. Chi phí cho vi c ào t o cán b khoa h c, k thu t t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c bao g m nh ng kho n sau: 1. H c phí và các kho n l phí b t bu c ph i tr (n u có) cho các cơ s ào t o ho c d ch v nư c ngoài theo các h p ng c th . 2. Sinh ho t phí (g m ti n ăn, , i l i và tài li u h c t p), chi phí b o hi m y t (theo quy nh c th c a t ng nư c) trong th i gian h c t p nư c ngoài. Các kho n chi này ư c tính toán theo nguyên t c b o m nhu c u t i thi u v sinh ho t và khám, ch a b nh c a ngư i h c. 3. Vé máy bay (lư t i và lư t v ). 4. Chi phí m t ph n i v i ngư i ư c c i h c t i các cơ s nư c ngoài t t i Vi t Nam ho c h c theo hình th c h n h p (m t ph n th i gian h c t p t i Vi t Nam, m t ph n th i gian h c t p nư c ngoài). i u 2. i tư ng ư c hư ng chi phí quy nh t i i u 1 Quy t nh này là nh ng ngư i ư c tuy n i ào t o t i các cơ s nư c ngoài theo các hình th c ào t o quy nh t i i m b kho n 2 i u 1 Quy t nh s 322/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. B Giáo d c và ào t o hàng năm căn c vào nhu c u ào t o, m c h c phí c a các chương trình ào t o và i u ki n sinh ho t c a t ng cơ s ào t o t ng nư c l p d toán chi phí h c t p, chi phí sinh ho t và các chi phí c n thi t khác, k c vi c b túc ngo i ng (n u c n) B Tài chính b trí ngân sách. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Ngo i giao và các cơ quan có liên quan hư ng d n vi c qu n lý ngu n kinh phí theo quy nh hi n hành,
  2. b o m t t vi c ào t o cán b khoa h c k thu t t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản