Quyết định số 77/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 77/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2002/QĐ-BTC về việc tạm thời thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2002/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 77/2002/Q -BTC NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C T M TH I TH C HI N THU VÀ MI N, GI M PHÍ S D NG C U, Ư NG B , Ò, PHÀ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; ban hành và t ch c th c hi n ng b các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 57/2002/N -CP c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ti p t c th c hi n thu và mi n, gi m phí s d ng c u, ư ng b , ò, phà theo các quy nh hi n hành c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành. i u 2. i v i các i tư ng ư c mi n, gi m theo quy nh t i i u 1 Quy t nh này, các cơ quan có thNm quy n có trách nhi m gi i quy t c p th mi n phí theo th t c và quy nh hi n hành. i v i nh ng trư ng h p ã c p th mi n phí nhưng h t th i gian th c hi n, các cơ quan, ơn v có thNm quy n có trách nhi m c p ti p cho n khi có quy nh m i. Các th mi n phí ã c p úng i tư ng quy nh ti p t c có hi u l c. i u 3. Vi c thu và mi n, gi m phí s d ng c u, ư ng b , ò, phà quy nh t i Quy t nh này ư c th c hi n cho n khi có văn b n hư ng d n m i. i u 4. V trư ng V Chính sách tài chính, T ng c c trư ng T ng c c thu , th trư ng các ơn v thu c, tr c thu c B Tài chính, các ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu, các t ch c, cá nhân ư c cơ quan có thNm quy n cho phép thu phí s d ng c u, ư ng b và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản