Quyết định số 77/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
88
lượt xem
6
download

Quyết định số 77/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phòng chống một số bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2002-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 77/2002/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CH NG M T S B NH KHÔNG LÂY NHI M GIAI O N 2002-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Quy t nh s 35/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t "Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân giai o n 2001-2010"; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t "Chương trình phòng ch ng m t s b nh không lây nhi m giai o n 2002-2010" bao g m các b nh Tim m ch, ung thư, ái tháo ư ng, r i lo n s c kho tâm th n ( ng kinh, tr m c m) v i nh ng n i dung ch y u dư i ây: 1. M c tiêu: Gi m t l m c b nh và t vong c a các b nh không lây nhi m bao g m các b nh tim m ch, ung thư, ái tháo ư ng và r i lo n s c kho tâm th n, c th như sau: a) Gi m t l m c, bi n ch ng và t vong c a các b nh tim m ch: Gi m t n su t m c và t vong c a các b nh tim m ch so v i k t qu i u tra: - Gi m 5% - 10% s ngư i b nh b b nh van tim do th p; - Gi m 15% - 20% t l tai bi n m ch não các ngư i b nh tăng huy t áp; - Gi m 5% - 10% s ngư i b nh t vong do nh i máu cơ tim; - Tăng 50% s ngư i b nh ư c qu n lý và i u tr b nh tăng huy t áp; - Tăng 30% - 40% s ngư i b nh ư c theo dõi và i u tr suy tim. b) Gi m t l m c, t vong, c i thi n ch t lư ng cu c s ng cho ngư i b nh ung thư:
  2. - Gi m t l m c các lo i ung thư có liên quan n thu c lá xu ng 30% so v i năm 2000; - Th c hi n tiêm phòng viêm gan B cho 100% tr sơ sinh; - Gi m t l t vong c a m t s lo i ung thư: Vú, c t cung, mi ng, i-tr c tràng; - Gi m t l ngư i b nh ung thư giai o n mu n n các cơ s chuyên khoa t 80% xu ng 50%; c) Gi m t l m c, bi n ch ng và t vong c a b nh ái tháo ư ng: - Gi m 50% các y u t gây nguy cơ phát tri n b nh ái tháo ư ng trong c ng ng; - i u tr và l p danh sách theo dõi, hư ng d n 100% ngư i b nh ái tháo ư ng ã ư c phát hi n có th t qu n lý b nh t t . d) Gi m t l m c, t l t vong và nh hư ng xã h i c a b nh tâm th n: - Gi m t l m c, tái phát và gây r i xã h i c a b nh nhân ng kinh: + Gi m t l tái phát xu ng dư i 30% so v i năm 2000; 100% ngư i b nh tái phát ư c i u tr ; + Gi m t l gây r i xã h i xu ng dư i 30% (12.150 ngư i b nh) so v i năm 2000 (40.500 ngư i b nh); + Gi m t l gây nguy h i cho xã h i xu ng dư i 40% (16.200 ngư i b nh) so v i năm 2000 (40.500 ngư i b nh); - Gi m t l m c b nh m n tính, m t s c lao ng xu ng dư i 20% (9.000 ngư i b nh) so v i năm 2000 (270.000 ngư i b nh). ) Gi m t l m c b nh tr m c m, t sát do b nh tr m c m: - Gi m t l tái phát xu ng dư i 20% t ng s ngư i b nh tr m c m (t l tr m c m năm 2000 là 2,47% dân s ); - Gi m t l t sát xu ng dư i 15% t ng s ngư i b nh tr m c m; - Gi m t l b nh m n tính, m t s c lao ng xu ng dư i 50% t ng s ngư i b nh tr m c m. 2. Gi i pháp: a. Ki n toàn m ng lư i phòng ch ng b nh không lây nhi m cơ b n c tuy n trung ương, tuy n t nh, tuy n huy n, xã.
  3. b. L ng ghép ho t ng c a các chương trình phòng, ch ng các b nh thu c nhóm b nh không lây nhi m cơ b n nh m ti t ki m t i a ngu n nhân l c, v t l c và tài chính, nâng cao hi u qu ho t ng c a Chi n lư c. c. Ny m nh th c hi n các bi n pháp phòng b nh ban u và giáo d c s c kho . d. Phát hi n s m, nâng cao hi u qu i u tr , chăm sóc, ph c h i ch c năng cho ngư i b nh. . Nghiên c u, theo dõi, giám sát, ánh giá d ch t h c và trao i thông tin. e. ào t o phát tri n nhân l c chuyên môn, chuyên ngành trong lĩnh v c phòng ch ng các b nh không lây nhi m; tuyên truy n, hư ng d n cho nhân dân hi u và ng d ng v cách phòng, ch ng m t s b nh không lây nhi m g. Xây d ng các chính sách trong lĩnh v c phòng, ch ng các bênh không lây nhi m. h. Huy ng s tham gia tích c c ng b c a các B , ngành và c ng ng. i. M r ng và nâng cao hi u qu c a vi c h p tác qu c t trong lĩnh v c phòng ch ng b nh không lây nhi m. 3. Kinh phí th c hi n: Kinh phí th c hi n Chương trình t các ngu n: - Ngân sách nhà nư c. - Ngu n h tr c a các t ch c trong và ngoài nư c. - Ngu n v n vay t ngu n ODA và các qu h tr phát tri n trong và ngoài nư c. - Ngu n óng góp c a ngư i b nh dư i hình th c vi n phí và b o hi m y t . - Ngu n khác (n u có). i u 2. B Y t có trách nhi m ph i h p v i các B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành có liên quan xây d ng k ho ch tri n khai, l p k ho ch hàng năm, t ch c, hư ng d n ki m tra, giám sát vi c th c hi n; nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph v ti n và k t qu th c hi n, t ch c sơ k t, t ng k t sau 5 năm, 10 năm. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản