Quyết định số 77/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 77/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2003/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởngg Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 77/2003/Q -BNN, NGÀY 23 THÁNG 07 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUI CH XÉT T NG HUY CHƯƠNG "VÌ S NGHI P NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN" B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP, ngày 1/11/1995 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét yêu c u ng viên khen thư ng cán b , công ch c, viên ch c trong Ngành và nh ng cá nhân ngoài ngành, ngư i nư c ngoài có thành tích trong công tác, s n xu t góp ph n vào s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch xét t ng Huy chương "Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn", t ng cho nh ng cá nhân có thành tích trong công tác, s n xu t, óng góp tích c c vào s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qua các giai o n xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. i u 2. Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B , T ng Giám c các T ng Công ty 91, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c trư ng các Chi c c chuyên ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tr c thu c UBND t nh, thành ph căn c vào n i dung, tiêu chuNn, i tư ng khen thư ng ã nêu trong Quy ch ti n hành ph bi n, l a ch n, ngh B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xét t ng Huy chương. i u 3. Quy t nh này thay th Quy t nh 971/NN-VP-Q ngày 24/5/1997, và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 4. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B , T ng Giám c các T ng Công ty 91, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c trư ng các Chi c c chuyên ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tr c thu c UBND t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Lê Huy Ng ( ã ký) QUY CH XÉT T NG HUY CHƯƠNG "VÌ S NGHI P NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN" (Ban hành theo Quy t nh s 77/2003/Q -BNN, ngày 23 tháng 7 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ) Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG i u 1. Huy chương "Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn", là hình th c khen thư ng c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng các cá nhân có thành tích trong công tác, s n xu t, óng góp tích c c vào s nghi p Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn qua các giai o n xây d ng, phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. i u 2. Huy chương "Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn" ư c xét t ng vào d p t ng k t công tác hàng năm. i u 3. M i cá nhân ch ư c t ng Huy chương "Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn" m t l n. Các cá nhân ã ư c t ng thư ng m t trong 3 Huy chương: "Vì s nghi p b o v và phát tri n r ng", "Vì s nghi p phát tri n Nông nghi p", "Vì s nghi p phát tri n ngành Thu l i Vi t Nam" s không xét t ng Huy chương "Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn" theo Qui ch này. Chương 2: I TƯ NG VÀ TIÊU CHU N XÉT T NG HUY CHƯƠNG i u 4. i tư ng xét t ng Huy chương "Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn" là: 1. Cán b , công ch c, viên ch c ã và ang lao ng, s n xu t, công tác trong Ngành Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t Trung ương n a phương, cơ s . 2. Bà m Vi t Nam Anh hùng, nông dân và cán b nông thôn. 3. Cán b , công ch c, viên ch c các ngành, oàn th , ho t ng qu n chúng thu c Trung ương và a phương có óng góp tích c c cho vi c xây d ng và phát tri n ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
  3. 4. Ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài có óng góp, giúp iv i Ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 5. M t s trư ng h p c th khác do B trư ng quy t nh. i u 5. Tiêu chuNn xét t ng Huy chương i v i cá nhân làm vi c trong ngành. Nh ng cá nhân có m t trong 7 tiêu chuNn sau ây u ư c xét t ng Huy chương: 1. Cán b công ch c, viên ch c trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Trung ương và a phương ( ang công tác, ã chuy n sang ngành khác ho c ã ngh ch , ngh hưu) có th i gian công tác trong ngành liên t c 20 năm i v i n , 25 năm i v i nam và không b k lu t t c nh cáo tr lên. Trư ng h p chuy n sang ngành khác, i b i sau tr l i Ngành, ư c tính c ng d n, n u là b i chuy n ngành ư c tính c th i gian trong quân i. 2. Bà m Vi t Nam Anh hùng, Anh hùng Lao ng, Chi n sĩ thi ua Toàn qu c thu c ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Vi n sĩ, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Th y thu c Nhân Dân, th y thu c ưu tú ang công tác trong lĩnh v c Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Cán b , công ch c, viên ch c ã ư c t ng thư ng Huân chương v nh ng thành tích xu t s c, góp ph n vào s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. Cán b , công ch c, viên ch c ã và ang công tác trong ngành có ít nh t 1 công trình nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p Ngành ho c ư c t ng B ng lao ng sáng t o, ư c áp d ng trong s n xu t và có thâm niên công tác 15 năm i v i nam và 10 năm i v i n . 5. Lãnh o B ; Bí thư, Phó Bí thư ng u cơ quan B ; Bí thư, Phó Bí thư ng u kh i phía Nam; Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh cơ quan B ; Ch t ch và Phó Ch t ch Công oàn Ngành; Ch t ch Công oàn cơ quan B ; Cán b lãnh o c p V , C c, S và tương ương ang công tác, chuy n công tác khác, ho c ã ngh hưu và có th i gian gi ch c v ó m t nhi m kỳ (5 năm). 6. Cán b nông thôn: Bí thư ng u , Ch t ch UBND xã, Ch t ch H i Nông dân, Ch nhi m h p tác xã có thành tích óng góp tích c c vào s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, có th i gian công tác nông thôn t 10 năm tr lên. 7. Nông dân: Nh ng ngư i tích c c lao ng, s n xu t t hi u qu kinh t (cây tr ng, v t nuôi; Thu l i; tr ng và b o v r ng; diêm nghi p và phát tri n ngành ngh , d ch v nông thôn) ư c công nh n là h nông dân s n xu t kinh doanh gi i, ho c cán b qu n lý gi i c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ư c B , T nh t ng B ng khen. i u 6. Tiêu chuNn xét t ng Huy chương i v i cá nhân ngoài Ngành: 1. Cán b lãnh o c p cao c a ng và Nhà nư c; Lãnh o các B , ngành, oàn th Trung ương và Trư ng phái oàn ngo i giao các nư c, do B trư ng quy t nh.
  4. 2. Ngư i có sáng ch phát minh, công trình khoa h c c p nhà n c, c p B ư c áp d ng trong s n xu t Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ư c B Khoa h c và Công ngh , B Nông nghi p và PTNT công nh n óng góp tích c c vào s nghi p Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. 3. Cán b lãnh o các ngành, oàn th , h i qu n chúng t Trung ương n a phương có thành tích óng góp cho s phát tri n ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và có th i gian ch o công tác Nông nghi p và PTNT liên t c t 5 năm tr lên. Các nhà báo c a Trung ương và a phương có th i gian tr c ti p theo dõi và tuyên truy n cho ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Nông nghi p - Lâm nghi p - Thu l i - Diêm nghi p) liên t c 15 năm tr lên. 4. Ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài có óng góp tích c c, giúp v v t ch t, tinh th n cho ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thông qua các chương trình, d án u tư, tài tr , khoa h c công ngh góp ph n vào s nghi p Nông nghi p và phát tri n nông thôn. Chuyên gia có th i gian công tác trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã Vi t Nam 2 năm tr lên. Chương 3: QUY N L I C A NGƯ I Ư C T NG HUYCHƯƠNG VÀ KINH PHÍ T CH C VI C T NG HUYCHƯƠNG i u 7. 1. Ngư i ư c t ng Huy chương "Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn" ư c nh n Huy chương và Gi y ch ng nh n mang Huy chương c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các Chi c c chuyên ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tr c thu c UBND t nh, thành ph , các cơ quan, ơn v tr c thu c B , các T ng Công ty 91, ư c trích qu khen thư ng, qu phúc l i thư ng cho ngư i ư c t ng Huy chương c a ơn v . i u 8. Kinh phí làm Huy chương, in gi y ch ng nh n Huy chương cho nh ng ngư i ã ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh t ng Huy chương do các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các Chi C c chuyên ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tr c thu c UBND t nh - thành ph , các cơ quan, ơn v thu c B , T ng Công ty 91 trích trong qu khen thư ng, qu phúc l i c a ơn v óng góp. Chương 4: QUY TRÌNH VÀ TH T C XÉT T NG HUYCHƯƠNG i u 9. 1. Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c trư ng các Chi c c chuyên ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tr c thu c UBND t nh, thành ph , Th trư ng các cơ quan ơn v thu c B , T ng giám c T ng công ty 91 ch u trách
  5. nhi m ph bi n, hư ng d n n i dung tiêu chuNn xét t ng Huy chương cho cán b , công ch c, viên ch c thu c ơn v mình qu n lý và hư ng d n cho các ơn v ngoài ngành có liên quan. 2. Cán b , công ch c, viên ch c ã và ang công tác, ho c ã ngh hưu, chuy n công tác khác, thu c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các Chi c c chuyên ngành nông nghi p và Phát tri n nông thôn tr c thu c UBND t nh, thành ph t vi t b n thành tích cá nhân (theo m u) g i v ơn v mình ã và ang công tác, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi C c trư ng các Chi C c chuyên ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tr c thu c UBND t nh, thành ph xác nh n thành tích và th i gian công tác mà cá nhân ó ã khai. Sau ó l p t trình và h sơ g i v B qua Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B trình B trư ng quy t nh xét t ng thư ng Huy chương. 3. Cán b , công ch c, viên ch c ương ch c ho c ã ngh hưu, chuy n công tác khác thu c các cơ quan, ơn v thu c B , các T ng Công ty 91 vi t b n thành tích cá nhân, kê khai th i gian công tác (theo m u) g i v ơn v mình ã, ang công tác. Th trư ng ơn v xác nh n, l p t trình và h sơ g i v B qua Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B trình B trư ng quy t nh xét t ng thư ng Huy chương. 4. i v i cán b lãnh o các c p, các ngành, oàn th , H i qu n chúng Trung ương, các phóng viên, biên t p viên, lãnh o các cơ quan Thông t n, báo chí, Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B căn c vào ngh c a các ơn v tr c thu c B các T ng Công ty 91 l p danh sách trình B trư ng quy t nh xét t ng Huy chương. 5. Bà m Vi t Nam Anh hùng, i v i nông dân và cán b nông thôn, cán b lãnh o t nh, thành ph , ngành, oàn th qu n chúng t nh, thành ph , Thư ng tr c H i ng Thi ua và khen thư ng B căn c vào ngh c a các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các Chi C c tr c thu c UBND t nh, thành ph và ý ki n c a H i ng Thi ua - Khen thư ng a phương l p danh sách trình B trư ng quy t nh xét t ng Huy chương. 6. i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài, có công lao óng góp v i ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, liên quan n chuyên ngành c a cơ quan, ơn v nào, th trư ng ơn v ó căn c vào tiêu chuNn qui nh t i i m 4, i u 6 Quy ch này có trách nhi m xu t trình B . Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng B , ph i h p v i V H p tác Qu c t và các C c, V liên quan có trách nhi m thNm nh h sơ xem xét trình B trư ng quy t nh t ng Huy chương. 7. Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B là u m i ti p nh n h sơ ngh t ng thư ng Huy chương c a các ơn v trong toàn Ngành và có trách nhi m t p h p, i chi u v i các tiêu chuNn trong Quy ch tr c khi trình B trư ng quy t nh xét t ng Huy chương. i u 10. Vi c trao t ng Huy chương "Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn" do lãnh o B tr c ti p trao t ng, ho c u quy n cho Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi C c trư ng các Chi C c chuyên ngành Nông
  6. nghi p và Phát tri n nông thôn tr c thu c UBND t nh, thành ph , Th trư ng cơ quan, ơn v tr c thu c B , T ng Giám c T ng Công ty 91 trao t ng. - ơn v qu n lý ngư i nư c ngoài ư c t ng Huy chương ph i h p v i V H p tác qu c t , V T ch c cán b , Văn phòng B t ch c l trao t ng vào th i gian và a i m thích h p. i u 11. H sơ xét t ng Huy chương g m: 1. T trình ho c văn b n ngh khen thư ng (có m u kèm theo) 2. B n danh sách các cá nhân ngh xét t ng Huy chương và b n khai tóm t t thành tích cá nhân (có m u kèm theo). 3. Lãnh o các B , cơ quan ngang B , các oàn th H i qu n chúng Trung ương ư c xét t ng Huy chương không ph i khai tóm t t thành tích cá nhân. Danh sách ngh xét t ng Huy chương do th trư ng các ơn v tr c thu c B th c hi n và có ý ki n c a H i ng Thi ua - Khen thư ng c a ơn v có ngư i ư c xét t ng Huy chương. 4. i v i lãnh o T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương, do Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c trư ng các Chi c c chuyên ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tr c thu c UBND t nh, thành ph , l p danh sách trình B và có ý ki n c a H i ng Thi ua - Khen thư ng a phương, không ph i kèm theo b n khai tóm t t thành tích cá nhân c a ngư i ư c ngh t ng Huy chương. 5. i v i ngư i nư c ngoài, ơn v qu n lý tr c ti p ngư i nư c ngoài th c hi n theo i m 4 i u 6; i m 1, 2 i u 11 Qui ch này. i u 12. Cán b công nhân viên n tu i ngh hưu, ngh ch , chuy n công tác khác; Chuyên gia h t th i gian công tác t i Vi t Nam, Thư ng tr c H i ng Thi ua, khen thư ng B s căn c vào ngh c a các ơn v trong Ngành trình B trư ng xem xét khen thư ng t xu t. Chương 5: I U KHO N CU I CÙNG i u 13. Trong quá trình th c hi n, có nh ng i m chưa phù h p, các ơn v trong Ngành có văn b n ph n ánh v B (qua Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B ), trình B trư ng i u ch nh, s a i, b sung qui ch xét t ng Huy chương cho phù h p. TÊN ƠN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VN c l p - T do - H nh Phúc ...., ngày.... tháng.... năm 200...
  7. T TRÌNH V/V XÉT T NG HUYCHƯƠNG "VÌ S NGHI P NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN" Kính g i: B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Theo Quy ch xét t ng Huychương "Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn" c a B , ơn v :................................ ã xét ch n và ngh t ng Huychương "Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn"............... cho ngư i Trong ó: 1. Cán b trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là: ngư i a. ang làm vi c:........................................................................ ngư i b. ã ngh hưu:............................................................................ ngư i 2. Nh ng ngư i ngoài ngành Nông nghi p và PTNT là:............. ngư i a. ang làm vi c:........................................................................ ngư i b. ã ngh hưu:........................................................................... ngư i (Có danh sách kèm theo) TH TRƯ NG ƠN VN (Ký tên, óng d u) DANH SÁCH CÁ NHÂN NGHN XÉT T NG HUYCHƯƠNG "VÌ S NGHI P NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Kèm theo t trình s .... ngày.... tháng.... năm 200...) STT H và Ch c V (Hi n ơn Năm S năm công tác Ghi chú tên t i, trư c khi v sinh trong ngành ngh hưu ho c Nông nghi p và (Tiêu chuN n chuy n i ngành Phát tri n Nông c bi t) khác) thôn 1 2 3 4 5 6 7 Ngày.... tháng... năm... TH TRƯ NG ƠN VN
  8. (Ký tên, óng d u) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày.... tháng... năm 200... B N KHAI TÓM T T THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ngh xét t ng Huy chương "Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn" I. SƠ Y U LÝ LNCH: 1. H và tên:.............................. Nam, N ........................................... 2. Ngày, tháng, năm sinh.......... Dân t c:............................................ 3. Nơi hi n nay:................................................................................. 4. Ch c v , nơi công tác:..................................................................... 5. Ngày vào ngành Nông nghi p & PTNT:.......................................... 6. S năm công tác, và theo dõi tuyên truy n trong Ngành NN & PTNT:...... Các danh hi u thi ua ã t ư c: Anh hùng Lao ng, Chi n s thi ua toàn qu c, Huân chương Lao ng (ghi rõ ngày, tháng, s quy t nh) II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH NÔNG NGHI P & PTNT: Th i gian công tác Ch c v S năm công tác ngành Nông Ghi ơn v nghi p và Phát tri n nông chú công tác thôn T ngày.... n ngày.... tháng.... tháng.... năm.... năm.... 1 2 3 4 5 CH NG NH N C A TH TRƯ NG ƠN VN NGƯ I KHAI (Ký tên, óng d u) (Ký tên)
Đồng bộ tài khoản