Quyết định số 77/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 77/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2004/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 77/2004/Q -BNN, NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH DANH M C GI NG V T NUÔI PH I ÁP D NG TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Gi ng v t nuôi s 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 c a U ban thư ng v Qu c h i; Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 c a U ban thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c Nông nghi p, V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: Danh m c Gi ng v t nuôi ph i áp d ng tiêu chuNn ngành. i u 2. Trong t ng th i kỳ B Nông nghi p và PTNT s i u ch nh, b sung Danh m c này nh m áp ng nhu c u s n xu t và kinh doanh gi ng v t nuôi. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 4. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Nông nghi p, V trư ng V Khoa h c công ngh , Giám c s Nông nghi p và PTNT các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bùi Bá B ng ( ã ký)
  2. DANH M C GI NG V T NUÔI PH I ÁP D NG TIÊU CHU N NGÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 77/2004/Q -BNN ngày 31 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1. Gi ng l n Các gi ng l n ngo i thu n ch ng: Yorkshire, Landrace, Duroc, Hampshire, Pietrain, PIC (L19, L95, L06, L11, L64); SP-France Hybrid, 2. Gi ng gia c m: T c p gi ng ông bà, b m tr lên: 2.1. Gi ng gà: - Gi ng gà công nghi p hư ng th t: Avian, Lohmann, AA (Arbor Acres), Hubbard, Cobb, Ross 308, ISA MPK, Hubbard Plex, ISA Color, - Gi ng gà công nghi p hư ng tr ng: Leghorn, Goldline 54, Brown Nick, Hyline, Lohmann Brown, Hisex Brown, ISA Brown, Babcock-380, - Gi ng gà chăn th : Gà Kabir, ISA (g m các dòng gà màu), Sasso, Tam Hoàng (Jiangcun và 882), gà Lương Phư ng (LV1, LV2, LV3), gà Ai C p, 2.2. Gi ng v t: V t hư ng th t: Cherry Valley, CV, Super M. V t hư ng tr ng: CV, Layer 2000, Khaki Campbell, 2.3. Gi ng ngan: Gi ng ngan Pháp dòng R31, dòng R51 và dòng R71, 2.4. Gi ng ng ng: Rheinland Hungari 2.5. Gi ng chim b câu: B câu Titan, Mimas (Pháp), 3. Gi ng bò 3.1. Gi ng bò s a: Holstein Friesian, Jersey, 3.2. Gi ng bò th t: Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, Droughtmaster, 4. Gi ng trâu: Trâu Murrah, 5. Gi ng dê: Saanen, Alpine, Jumnapari, Barbari, Beetal, Boer, 6. Gi ng ng a: Ng a Carbardin, các gi ng ng a ua và kéo xe, 7. Gi ng th : Th New Zealand, California, Hungari,
  3. 8. Gi ng ong: Ong Apis Mellifera Ligustica, 9. Gi ng t m: Gi ng t m 01, 02, A1, A2, B, C, D.
Đồng bộ tài khoản