Quyết định số 77/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
13
download

Quyết định số 77/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2004/QĐ-BNV về việc ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức văn hoá - thông tin do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B N I V S 77/2004/Q -BNV NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH MÃ S CÁC NG CH CÔNG CH C CHUYÊN NGÀNH QU N LÝ THN TRƯ NG VÀ M T S NG CH VIÊN CH C NGÀNH VĂN HOÁ - THÔNG TIN B TRƯ NG B N IV Căn c Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 587 TM/TCCB ngày 12 tháng 7 năm 1995 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành tiêu chu n nghi p v các ng ch công ch c ngành Thương m i; Căn c Quy t nh s 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 c a B trư ng - Trư ng ban T ch c - cán b Chính ph (nay là B trư ng B N i v ) v vi c ban hành tiêu chu n nghi p v ng ch công ch c ngành văn hoá - thông tin; Xét ngh c a V trư ng V Công ch c - viên ch c, QUY T NNH i u 1. Ban hành mã s các ng ch công ch c chuyên ngành qu n lý th trư ng v i các mã s ng ch ng v i t ng ng ch c th như sau: 1. Mã s ng ch ki m soát viên cao c p th trư ng: 21.187 2. Mã s ng ch ki m soát viên chính th trư ng: 21.188 3. Mã s ng ch ki m soát viên th trư ng: 21.189 4. Mã s ng ch ki m soát viên trung c p th trư ng: 21.190 i u 2. Ban hành mã s m t s ng ch viên ch c chuyên ngành văn hoá - thông tin v i các mã s ng ch ng v i t ng ng ch c th như sau: 1. Mã s ng ch Âm thanh viên cao c p: 17a.191
  2. 2. Mã s ng ch Âm thanh viên chính: 17a.192 3. Mã s ng ch Âm thanh viên: 17a.193 4. Mã s ng ch Thư m c viên cao c p: 17a.194 5. Mã s ng ch Thư m c viên chính: 17a.195 6. Mã s ng ch Thư m c viên: 17a.196 i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quang Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản