Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HOÁ, TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 77/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 28 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH M U V T CH C VÀ HO T NG C A THƯ VI N XÃ, PHƯ NG, THN TR N B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Pháp l nh Thư vi n ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a V trư ng V Thư vi n và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch m u v t ch c và ho t ng c a thư vi n xã, phư ng, th tr n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 115/VHTT/Q ngày 29 tháng 8 năm 1979 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a thư vi n xã. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Thư vi n, V trư ng V T ch c cán b , Giám c S Văn hoá, Th thao và Du l ch và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - TAND t i cao, VKSND t i cao; Hoàng Tu n Anh - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - C c ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Các ơn v tr c thu c B ; - Các S VHTTDL; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, V TV,V TCCB, .(350).
  2. QUY CH M U V T CH C VÀ HO T NG C A THƯ VI N XÃ, PHƯ NG, THN TR N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 77/2008/Q -BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy ch này quy nh v t ch c và ho t ng c a thư vi n xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là thư vi n c p xã) t các tiêu chuNn ư c quy nh t i Thông tư s 56/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 c a B Văn hoá - Thông tin hư ng d n chi ti t v i u ki n thành l p thư vi n và th t c ăng ký ho t ng thư vi n. i u 2. V trí, ch c năng Thư vi n c p xã là ơn v s nghi p văn hoá do U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thu c huy n, qu n, thành ph (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) thành l p và tr c thu c U ban nhân dân c p xã; có ch c năng xây d ng và t ch c vi c s d ng chung v n tài li u ph c v công cu c xây d ng và phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i c a a phương; xây d ng, hình thành thói quen c sách, báo trong nhân dân. i u 3. i tư ng ph c v i tư ng ph c v c a thư vi n c p xã là các t ng l p nhân dân ang sinh s ng, làm vi c, lao ng, h c t p trên a bàn. Chương 2. T CH C VÀ HO T NG C A THƯ VI N C P XÃ i u 4. Tiêu chu n thư vi n và ăng ký ho t ng thư vi n Thư vi n c p xã ph i m b o tiêu chuNn và th c hi n ăng ký ho t ng v i Phòng Văn hóa và Thông tin theo quy nh t i Thông tư s 56/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 c a B Văn hoá - Thông tin hư ng d n chi ti t v i u ki n thành l p thư vi n và th t c ăng ký ho t ng thư vi n. i u 5. Tên g i và a ch Thư vi n + tên xã, phư ng, th tr n thu c huy n, qu n, thành ph ; a ch . i u 6. Cán b thư vi n Tùy theo i u ki n c th c a t ng a phương, thư vi n c p xã có m t cán b chuyên trách ho c kiêm nhi m ã t t nghi p trung h c ph thông và ư c b i dư ng v chuyên môn nghi p v thư vi n.
  3. i u 7. Nhi m v c a thư vi n 1. Căn c chương trình phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i c a a phương và k ho ch công tác c a U ban nhân dân c p xã, xây d ng k ho ch ho t ng hàng năm và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. T ch c ph c v và t o m i i u ki n thu n l i cho ngư i dân s d ng v n tài li u thư vi n, t ch c các hình th c ph c v c t i ch , cho mư n v nhà, m c a thư vi n theo ngày, gi nh t nh phù h p v i i u ki n lao ng và sinh ho t c a nhân dân a phương. 3. Xây d ng v n tài li u mang tính ch t t ng h p phù h p v i trình và nhu c u c a nhân dân, v i c i m và yêu c u phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i c a a phương. Tăng cư ng v n tài li u thông qua vi c ti p nh n sách, báo luân chuy n t thư vi n t nh, huy n, sách, báo do t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tài tr , bi u, t ng ho c trao i v i các thư vi n, phòng c sách khác trên a bàn. 4. Thư ng xuyên t ch c các ho t ng thông tin, tuyên truy n, gi i thi u sách báo thu hút ngư i dân n s d ng thư vi n; t ch c các t v n ng c sách, báo, xây d ng phong trào c, hình thành thói quen c sách, báo c a nhân dân a phương. 5. Tham gia xây d ng và phát tri n m ng lư i t sách, phòng c sách cơ s . 6. Th c hi n báo cáo nh kỳ 6 tháng, 1 năm, báo cáo t xu t v tình hình ho t ng c a thư vi n v i U ban nhân dân c p xã và thư vi n c p huy n. i u 8. Quan h công tác Trong quan h công tác, thư vi n c p xã: 1. Ch u s ch o, qu n lý v t ch c, cán b và ho t ng c a U ban nhân dân c p xã. 2. Ch u s hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a thư vi n c p huy n trên cùng a bàn. 3. Có m i quan h ph i h p công tác v i các cơ quan, t ch c, oàn th xã h i trên a bàn. i u 9. Tài chính c a thư vi n 1. Ngu n tài chính: a) Ngu n ngân sách Nhà nư c ư c cân i t ngân sách c a a phương, m b o cho thư vi n ho t ng, phát tri n cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v các ho t ng chuyên môn theo k ho ch hàng năm ã ư c giao.
  4. b) Các kho n thu khác như t các ho t ng cung ng d ch v thư vi n, phí làm th thư vi n, vi n tr , quà bi u t ng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2. N i dung chi: a) B sung v n tài li u m b o s b n sách, s tên n phNm nh kỳ theo quy nh và t ch c các ho t ng thư ng xuyên theo ch c năng, nhi m v và k ho ch ã ư c U ban nhân dân c p xã phê duy t; b) Tr lương và các ch , chính sách khác cho cán b thư vi n theo quy nh c a pháp lu t. c) u tư phát tri n cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b ph c v cho ho t ng s nghi p; d) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4. TRÁCH NHI M THI HÀNH i u 10. Trách nhi m thi hành 1. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m xây d ng, ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a thư vi n c p xã trên a bàn theo Quy ch m u này và t ch c th c hi n sau khi ư c ban hành. 2. Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhi m hư ng d n U ban nhân dân c p xã xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a thư vi n c p xã trên a bàn. B TRƯ NG Hoàng Tu n Anh
Đồng bộ tài khoản