Quyết định số 77-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 77-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77-HĐBT về việc chia huyện Thạch Hưng và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77-H BT Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 1989 QUY T NNH V VI C CHIA HUY N TH NH HƯNG VÀ I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ C A HUY N CAO LÃNH THU C T NH NG THÁP H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh ng Tháp và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay chia huy n Th nh Hưng thu c t nh ng Tháp thành hai huy n l y tên là huy n Th nh Hưng và huy n Lai Vung: 1. Huy n Th nh Hưng (m i) có 12 xã Tân Khánh Trung, Tân M , M An Hưng A, M An Hưng B, H i An ông, Bình Th nh Trung, Bình Thành, nh An, nh Yên, Vĩnh Th nh, Long Hưng A và Long Hưng B g m 23.892 hécta và 160. 544 nhân khNu. Huy n l t t i xã Bình Thành. a gi i huy n Th nh Hưng (m i) phía ông giáp huy n Lai Vung và th xã Sa éc; phía tây giáp t nh An Giang; phía nam giáp huy n Lai Vung; phía b c giáp th xã Cao Lãnh. 2. Huy n Lai Vung có 11 xã Tân Dương, Hoà Thành, Long Th ng, Hoà Long, Long H u, Tân Phư c, Tân Thành, Vĩnh Th i, Tân Hoà, nh Hoà và Phong Hoà g m 23.864 hécta và 142.267 nhân khNu. Huy n l t t i xã Hoà Long. a gi i huy n Lai Vung phía ông giáp th xã Sa éc và t nh C u Long; phía tây giáp t nh An Giang; phía ông nam giáp t nh C u Long; phía tây nam giáp t nh H u Giang; phía b c giáp huy n Th nh Hưng (m i). i u 2. Tách 1.876,95 hécta di n tích t nhiên v i 2. 512 nhân khNu c a xã Bình Hàng Trung; và tách 490 hécta di n tích t nhiên v i 1.626 nhân khNu c a xã M H i cùng v i 375 hécta di n tích t nhiên v i 268 nhân khNu c a xã Bình Hàng Tây thu c huy n Cao Lãnh thành l p xã Tân H i Trung thu c huy n Cao Lãnh. Xã Tân H i Trung có 2.741,95 hécta di n tích t nhiên và 4.406 nhân khNu.
  2. a gi i xã Tân H i Trung phía ông giáp xã M Long, nông trư ng Công an và kênh 307; phía tây giáp xã M Th ; phía nam giáp các xã M H i, Bình Hàng Trung và Bình Hàng Tây; phía b c giáp huy n Tháp Mư i. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã M H i có 1.853 hécta di n tích t nhiên và 8.216 nhân khNu. a gi i xã M H i phía ông giáp xã Bình Hàng Trung; phía tây giáp th tr n M Th ; phía nam giáp xã M Xương và th tr n M th ; phía b c giáp các xã M Th và Tân H i Trung - Xã Bình Hàng Trung có 3.749,01 hécta di n tích t nhiên và 8.767 nhân khNu - a gi i xã Bình Hàng Trung phía ông giáp xã Bình Hàng Tây; phía tây giáp xã M H i; phía nam giáp xã Bình Hàng Tây và th xã Sa éc; phía b c giáp xã Tân H i Trung. - Xã Bình Hàng Tây có 1.153,70 hécta di n tích t nhiên và 7.705 nhân khNu. a gi i xã Bình Hàng Tây phía ông giáp xã M Long; phía tây giáp xã Bình Hàng Trung phía nam giáp xã Bình Th nh; phía b c giáp xã Tân H i Trung. i u 3. U ban Nhân dân t nh ng Tháp và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản