Quyết định số 77/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 77/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/QĐ về việc ban hành 9 tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/Q Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 1981 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T S 177 - Q NGÀY 28-7-1981 BAN HÀNH 9 TIÊU CHU N K THU T NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c vào ngh nh s 123-CP ngày 24/8/1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh c a C c trư ng C c tiêu chu n - o lư ng - ch t lư ng Nhà nư c, QUY T NNH i u 1: Nay ban hành 9 (chín) tiêu chuNn Nhà nư c v H th ng tài li u công ngh ; Thi t b phân ph i i n, i n áp n 500V; Thi t b phân ph i i n tr n b v kim lo i i n áp n 10 KV (Danh m c kèm theo) (1). i u 2: Tuỳ theo hình th c ban hành, ngày có hi u l c và ph m vi áp d ng, các tiêu chuNn trên ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan trong c nư c. (1) Không in danh m c. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản