Quyết định số 772/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 772/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 772/QĐ-TTg về ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 772/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 772/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Để phát huy vai trò và truyền thống của người cao tuổi Việt Nam, động viên người cao tuổi vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Lấy ngày 06 tháng 6 hàng năm là "Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam". Điều 2. Việc tổ chức ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức nhằm thực hiện những nội dung, yêu cầu sau đây: 1. Giáo dục truyền thống cao đẹp của người cao tuổi Việt Nam, cổ vũ, động viên người cao tuổi tham gia xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; tiếp tục đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 2. Vận động toàn dân tham gia phong trào chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; quan tâm chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là những người cao tuổi gặp khó khăn về vật chất và tinh thần. 3. Kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng chăm sóc người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích. 4. Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức thích hợp cho người cao tuổi có thành tích tiêu biểu và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc người cao tuổi. Điều 3. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam căn cứ vào các quy định hiện hành hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng nội dung, yêu cầu quy định tại Điều 2 của Quyết định này.
  2. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ñy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ươngvà các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Phạm Gia Khiêm - Văn phòng Quốc hội; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Học viện Hành chính quốc gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b). Hoà (315b).
Đồng bộ tài khoản