Quyết định số 776/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 776/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 776/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chung khu khí - điện - đạm Cà Mau, tỉnh Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 776/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 776/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 776/Q -TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2001 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG KHU KHÍ - I N - M CÀ MAU T NH CÀ MAU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Theo ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Cà Mau t i t trình s 04/TTr-UB ngày 09 tháng 02 năm 2001 và B trư ng B Xây d ng t i t trình s 06/TTr-BXD ngày 14 tháng 3 năm 2001, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch chung khu Khí - i n - m Cà Mau, t nh Cà Mau v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. V trí, ranh gi i và ph m vi l p quy ho ch: Khu Khí - i n - m t nh Cà Mau n m trên khu t thu c các p 3, 6, 7 và 8 c a xã Khánh An v phía ông Nam huy n U Minh, cách trung tâm thành ph Cà Mau kho ng 11 km. Ph m vi l p quy ho ch chung g m 1.208 ha, ư c xác nh như sau: - Phía B c giáp sông Cái Tàu. - Phía Nam giáp kênh Xáng Minh Hà. - Phía ông giáp sông ông c. - Phía Tây giáp tr i giam K1 Cái Tàu. 2. Tính ch t: là khu công nghi p s d ng ngu n khí t i các m thu c khu v c bi n Tây Nam s n xu t i n, m trong t h p Khí - i n - m, phát tri n các cơ s công nghi p khác s d ng ngu n khí th p áp và công nghi p a phương.
  2. 3. Các h ng m c công trình xây d ng trong khu Khí - i n - m: a) Các công trình cung c p khí: - Các công trình cung c p khí cho c m Khí - i n - m ư c g n v i ngu n khí khai thác t các m khí thu c khu v c bi n Tây Nam có tr lư ng khai thác t i m khí PM-3/CAA (vùng khai thác chung Vi t Nam và Malaysia) là 52,3 t m3, trong ó Vi t Nam hư ng 50% (26 t m3); m khí Cái Nư c (thu c Lô 46) kho ng 2 t m3; và trong tương lai có th b sung ngu n khí khai thác t các m 46/51, Lô B, 52/97. - S n lư ng khí khai thác: t cu i năm 2004 kho ng 1,2 - 1,4 t m3/năm; vi c v n chuy n khí v Vi t Nam theo ư ng ng d n khí PM-3/Cà Mau. b) Nhà máy i n: Nhà máy i n công su t 720 MW; Lư ng khí tiêu th hàng năm kho ng 900 tri u m3/năm, tương ương kho ng 3,1 tri u m3/ngày. c) Nhà máy m: Nhà máy m công su t ban u kho ng 800.000 T/năm, tương ương 2.350 t n Urê/ngày. Lư ng khí tiêu th kho ng 500 tri u m3/năm. d) C m công nghi p s d ng ngu n khí th p áp và công nghi p a phương, g m: công nghi p khí hoá l ng; công nghi p hoá ch t l y khí làm nguyên li u; công nghi p v t li u xây d ng và công nghi p ch bi n nông, thu s n... s d ng khí th p áp là ngu n nhiên li u. ) Các công trình ph tr khác: bao g m h th ng h t ng k thu t như giao thông, c p, thoát nư c, khu x lý nư c và rác th i trong và ngoài c m công nghi p; h th ng kho, c ng và b n bãi; khu i u hành và d ch v công c ng v.v... e) Khu ô th m i Khánh An: ph c v nhu c u tái nh cư và khu dành cho công nhân khu công nghi p v i quy mô d ki n kho ng 10 ngàn dân. 4. Quy ho ch s d ng t ai: a) Cơ c u quy ho ch s d ng t ai: t xây d ng g m t xây d ng khu công nghi p và ô th m i Khánh An có di n tích kho ng 1.208 ha, trong ó: - t khu công nghi p có di n tích kho ng 800 ha ư c quy ho ch g m: + t xây d ng công nghi p 558,1 ha chi m 69,8%
  3. + t trung tâm i u hành và d ch v 16,0 ha 2,0% ư+ t cây xanh cách ly và t p trung 112,8 ha 14,1% + t giao thông và công trình u m i h t ng k thu t 101,0 ha 12,6% + t khác (ven sông r ch) 12,1 ha. 1,5% - t ngoài khu công nghi p, có di n tích kho ng 408 ha, ư c quy ho ch g m: + t giao thông 56,0 ha 13,7% + t dân cư 135,0 ha 33,1% + t sông r ch, ao h , sú v t ven sông và t khác ( ang nuôi tôm) 217 ha. 53,2% b) Phân khu ch c năng: - t xây d ng công nghi p có quy mô kho ng 558,1 ha ư c phân thành 3 c m sau: + C m công nghi p Khí - i n - m có quy mô kho ng 168,1 ha n m ngã ba Vàm Cái Tàu, trong ó nhà máy i n n m phía B c kênh Khánh An có di n tích 52,8 ha, nhà máy m n m phía Nam kênh Khánh An có di n tích 95,3 ha (bao g m c di n tích c ng ph c v c m Khí - i n - m và ư ng t t nh l vào nhà máy) và tr m phân ph i khí n m phía Nam nhà máy m có di n tích 20 ha. + C m công nghi p s d ng khí th p áp n m v phía Nam c m Khí - i n - m có di n tích kho ng 360 ha, trong ó 220 ha t dành xây d ng các xí nghi p công nghi p và 140 ha t dành xây d ng các công trình h t ng k thu t khu công nghi p như ư ng giao thông, công trình d ch v công c ng, công trình u m i h t ng k thu t và cây xanh t p trung...; + C m kho, c ng có di n tích kho ng 30 ha d ki n b trí trên sông ông c, dư i p T c Th . - Khu v c xây d ng các công trình i u hành, d ch v công c ng có di n tích kho ng 16,0 ha ư c b trí góc ông Nam nhà máy i n và khu v c g n khu kho, c ng a phương. - Cây xanh t p trung và cách ly có di n tích kho ng 112,8 ha ư c b trí phía Nam nhà máy i n và nhà máy m, xung quanh tr m phân ph i khí, ven các kênh r ch, d c các tuy n ư ng chính và t i các d i phân cách v i khu dân cư. - Khu ô th m i Khánh An có di n tích kho ng 120 ha n m hai bên kênh Xáng Minh Hà trên ngã ba sông T c Th .
  4. - t xây d ng các công trình u m i h t ng k thu t có di n tích kho ng 4,0 ha g m tr m c p nư c, tr m x lý nư c th i, h th nghi m sinh h c ư c b trí phía Nam nhà máy m và phía Nam c m công nghi p a phương. - t xây d ng ư ng giao thông có di n tích kho ng 153,0 ha g m các tuy n ư ng i ngo i có l gi i 38,5 m và trong khu công nghi p có l gi i 13,5 - 32,0 m. 5. nh hư ng Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng k thu t: a) V giao thông: - Giao thông i ngo i: + Tuy n ư ng thu t Vàm Cái Tàu i Ch c Băng, Xà No i C n Thơ và thành ph H Chí Minh; + C m công trình p và âu thuy n T c Th ư c xây d ng theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t; + C m c ng ph c v công nghi p Khí - i n - m giai o n u 800.000 t n/năm; + Tuy n ư ng b thành ph Cà Mau - T c Th - U Minh có l gi i 38,5 m; + Xây d ng 2 c u T c Th và Hai Chu. - Giao thông khu công nghi p: ư+ ư ng s 1 song song v i tuy n Cà Mau - T c Th - U Minh và sông Ông c có l gi i 28 m và d i cách ly m i bên 10 m; + ư ng s 2 i vào khu v c nhà máy i n, nhà máy m và các ư ng tr c chính khu công nghi p có l gi i 32 m; + ư ng vào tr m phân ph i khí có l gi i 13,5 m; + Các tuy n ư ng còn l i trong khu công nghi p có m t c t 21 - 23,5 m; + ư ng khu ô th m i Khánh An có l gi i 21 m; + Các tuy n ư ng trong hàng rào các nhà máy i n và nhà máy m có l gi i t 6 - 8 m. b) V chuNn b k thu t t ai: - Cao thi t k n n là 1,57 m; - T ng kh i lư ng t p kho ng 6.345.000 m3; - Thoát nư c mưa: s d ng c ng h p bê tông c t thép.
  5. c) V c p i n: - Ngu n i n: trư c m t s d ng lư i i n qu c gia qua tr m i n 35 KV Cái Tàu ( ư c nâng công su t t 2,5 MVA lên 6,3 MVA) ho c xây d ng m i tr m i n Th i Bình; giai o n sau khi nhà máy i n hoàn thành, ngu n i n c m Khí - i n - m ư c cân b ng n i b ; - T ng công su t yêu c u 46,38 MW; - T tr m bi n th 110 KV s có 6 tuy n 22 KV có chi u dài m i tuy n là 26 km. d) C p nư c: - T ng nhu c u dùng nư c cho c m công nghi p là 14.300 m3/ngày, trong ó: + C m Khí - i n - m giai o n u là 2.400 m3/ngày; + C m công nghi p s d ng ngu n khí th p áp giai o n u 6.200 m3/ngày; + Khu ô th m i Khánh An là 2.300 m3/ngày; - S d ng ngu n nư c ng m có sâu t 250 - 320 m; - Nư c làm ngu i máy s d ng nư c sông v i chu trình s d ng l i b ng tháp làm mát ho c h nhân t o. ) X lý nư c th i và v sinh môi trư ng: - Nư c th i s ư c x lý tri t và ư c d n ra h th nghi m sinh h c (nuôi tôm i ch ng), sau ó m i x ra kênh Tr m Giam, kênh Minh Hà và ra bi n Tây; - Rác th i ư c thu gom ưa v x lý t p trung t i khu v c Quy ho ch c a t nh Cà Mau. 6. Quy ho ch xây d ng t u: T p trung ưu tiên xây d ng c m công nghi p Khí - i n - m, h th ng kho, c ng và tr m phân ph i khí theo báo cáo nghiên c u kh thi d án u tư c m Khí - i n - m Cà Mau ư c phê duy t và xây d ng khu tái nh cư ph c v vi c di d i, gi i phóng m t b ng. i u 2. 1. Giao y ban nhân dân t nh Cà Mau: - T ch c công b Quy ho ch chung nhân dân bi t, th c hi n; l p h sơ c m m c ư ng ; - Ban hành Quy ch qu n lý xây d ng ô th theo Quy ho ch chung ã ư c phê duy t.
  6. - Ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c l p, xét duy t các quy ho ch chi ti t làm cơ s cho vi c tri n khai các d án u tư th c hi n theo úng quy nh hi n hành. 2. Giao cho T ng công ty D u khí Vi t Nam v i ch c năng là ch u tư c m Khí - i n - m Cà Mau khi l p d án u tư xây d ng c m Khí - i n - m Cà Mau c n làm rõ: - Tr lư ng khí khu v c Tây Nam và kh năng cung c p khí theo t ng giai o n; - ánh giá tác ng môi trư ng c m Khí - i n - m Cà Mau, trong ó c n làm rõ bi n pháp gi m thi u các nh hư ng t i môi trư ng không khí, môi trư ng nư c và vùng nuôi tôm. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh Cà Mau, B trư ng B Xây d ng, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c T ng công ty D u khí Vi t Nam và các B trư ng, Th trư ng cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản