Quyết định số 78/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 78/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2002/QĐ-BTC về việc ban hành quy định nguyên tắc và phương pháp tính công suất tổng hợp sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2002/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 78/ 2002/Q /BTC NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUI NNH NGUYÊN T C VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÔNG SU T T NG H P S N XU T L P RÁP XE HAI BÁNH G N MÁY B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c i m 3, i u 2 Quy t nh s 38/2002/Q -TTg ngày 14/03/2002 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý s n xu t l p ráp và nh p kh u linh ki n xe hai bánh g n máy; Sau khi tham kh o ý ki n c a các B , Ngành; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "B n qui nh nguyên t c và phương pháp tính công su t t ng h p s n xu t l p ráp xe hai bánh g n máy". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. T ng c c trư ng T ng c c thu , Chánh văn phòng B Tài chính và các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký) B N QUI NNH NGUYÊN T C VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÔNG SU T T NG H P S N XU T L P RÁP XE HAI BÁNH G N MÁY (Ban hành kèm theo Quy t nh s 78/2002/Q /BTC ngày 10/06/2002 c a B trư ng B Tài chính)
  2. I- I TƯ NG ÁP D NG: T t c các doanh nghi p có u tư s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy m b o tiêu chuNn c a doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy theo quy nh c a B Công nghi p (tr các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy th c hi n y , úng trách nhi m và nghĩa v qui nh trong gi y phép u tư). Nh ng doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy xu t khNu thì ph n s n xu t, l p ráp xu t khNu không b kh ng ch s lư ng theo hư ng d n t i văn b n này. II- PHƯƠNG PHÁP TÍNH I M LÀM CĂN C XÁC NNH CÔNG SU T T NG H P CHO T NG DOANH NGHI P: ư c tính theo thang i m t i a 100 i m trên cơ s các tiêu th c sau: 1. Quy mô u tư: ư c tính theo thang i m t i a 45 i m và ư c tính i m theo t ng s v n u tư theo nguyên t c sau: a- Máy móc, thi t b u tư s n xu t l p ráp (bao g m c máy móc, thi t b c a doanh nghi p em góp v n u tư liên doanh v i doanh nghi p khác s n xu t linh ki n, ph tùng xe máy ph c v s n xu t, l p ráp xe máy c a doanh nghi p): 35 i m. - u tư dư i 10 t ng : 10 i m - u tư t trên 10 t ng n 15 t ng : 15 i m - u tư t trên 15 t ng n 20 t ng : 20 i m - u tư t trên 20 t ng n 25 t ng : 25 i m - u tư t trên 25 t ng n 30 t ng : 30 i m - u tư t trên 30 t ng tr lên : 35 i m V n góp u tư liên doanh b ng ti n s n xu t các linh ki n, ph tùng xe hai bánh g n máy ư c tính c ng vào v n u tư máy móc, thi t b tr c ti p s n xu t theo h s H = 0,5. Ví d : doanh nghi p A u tư máy móc thi t b s n xu t l p ráp xe hai bánh g n máy v i tr giá 10 t ng. ng th i doanh nghi p A có góp v n u tư liên doanh b ng ti n s n xu t các linh ki n, ph tùng xe hai bánh g n máy v i s v n là 5 t ng. Theo quy nh trên t ng s ti n u tư c a doanh nghi p A s là: 10 t ng (máy móc thi t b ) + 5 t ng (góp v n u tư liên doanh b ng ti n) x 0,5 = 12,5 t ng. b- Nhà xư ng (tr ti n thuê t, n bù t), thi t b văn phòng, xây d ng cơ s h t ng ( i n, nư c, thoát nư c, v sinh môi trư ng...): 10 i m. - u tư dư i 05 t ng : 03 i m
  3. - u tư t trên 05 t ng n 08 t ng : 05 i m - u tư t trên 08 t ng n 10 t ng : 07 i m - u tư t trên 10 t ng tr lên : 10 i m Nhà xư ng c a doanh nghi p tham gia góp v n u tư liên doanh, tr c ti p ph c v s n xu t linh ki n, ph tùng xe máy th c hi n chương trình n i a hóa c a doanh nghi p cũng ư c c ng vào giá tr nhà xư ng c a doanh nghi p. i v i doanh nghi p s n xu t kinh doanh nhi u lo i s n phNm (s n xu t kinh doanh c các s n phNm không ph i ph tùng, linh ki n xe g n máy) thì doanh nghi p ch kê khai giá tr c a ph n máy móc, thi t b ; nhà xư ng, thi t b văn phòng, xây d ng cơ s h t ng... tr c ti p tham gia s n xu t ph tùng, linh ki n xe g n máy (n u không tách riêng ư c thì căn c vào t l giá tr s n lư ng s n xu t linh ki n, ph tùng xe máy so v i toàn b giá tr s n lư ng s n xu t, mua vào c a doanh nghi p kê khai. T ng s v n u tư s n xu t, l p ráp xe máy nói trên ư c xác nh là giá tr còn l i c a tài s n c nh là máy móc thi t b nhà xư ng và t ng s v n u tư khác ư c ph n ánh trên s sách, ch ng t k toán c a doanh nghi p t i th i i m ăng ký xét duy t công su t t ng h p. (S cu i kỳ theo báo cáo quy t toán c a doanh nghi p t i th i i m g n nh t v i th i i m ăng ký xét duy t). 2. Công ngh , m c tiên ti n ng b c a máy móc, thi t b tr c ti p s n xu t ư c căn c vào giá tr c a t ng lo i máy móc, thi t b tính theo thang i m t i a: 30 i m; trong ó: a- Dây chuy n l p ráp xe máy ơn thu n: 03 i m. - Tr giá n 02 t ng : 01 i m - Tr giá t trên 02 t ng n 03 t ng : 02 i m - Tr giá t trên 03 t ng tr lên : 03 i m b- Máy móc, thi t b s n xu t khung xe, bình xăng: 04 i m. - Tr giá n 01 t ng : 01 i m - Tr giá t trên 01 t ng n 02 t ng : 02 i m - Tr giá t trên 02 t ng n 03 t ng : 03 i m - Tr giá t trên 03 t ng tr lên : 04 i m c- Máy móc, thi t b s n xu t các linh ki n, chi ti t b ng nh a (g m máy ép, khuôn úc, thi t b sơn, làm bóng...): 04 i m. - Tr giá n 02 t ng : 01 i m - Tr giá t trên 02 t ng n 3,5 t ng : 02 i m
  4. - Tr giá t trên 3,5 t ng n 05 t ng : 03 i m - Tr giá t trên 05 t ng tr lên : 04 i m d- Máy móc, thi t b s n xu t các linh ki n chi ti t b ng nhôm, gang úc như: moay ơ, xi lanh, v gi m sóc, n p máy, l c máy... : 05 i m. - Tr giá n 02 t ng : 02 i m - Tr giá t trên 02 t ng n 03 t ng : 03 i m - Tr giá t trên 03 t ng n 04 t ng : 04 i m - Tr giá t trên 04 t ng tr lên : 05 i m e- Máy móc, thi t b s n xu t, l p ráp ng cơ: 05 i m. - Tr giá n 02 t ng : 02 i m - Tr giá t trên 02 t ng n 03 t ng : 03 i m - Tr giá t trên 03 t ng n 04 t ng : 04 i m - Tr giá t trên 04 t ng tr lên : 05 i m g- Máy móc, thi t b s n xu t, l p ráp gi m sóc: 03 i m. - Tr giá n 01 t ng : 01 i m - Tr giá t trên 01 t ng n 02 t ng : 02 i m - Tr giá t trên 02 t ng tr lên : 03 i m h- Máy móc, thi t b s n xu t các thi t b i n (c m IC, c m èn các lo i, cu n cao áp, rơ-le... thu c nhóm V danh m c t l ph n trăm linh ki n, chi ti t xe hai bánh g n máy ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001): 03 i m. - Tr giá n 02 t ng : 01 i m - Tr giá t trên 02 t ng n 03 t ng : 02 i m - Tr giá t trên 03 t ng tr lên : 03 i m i- Máy móc, thi t b s n xu t, l p ráp khác: 03 i m. - Tr giá n 02 t ng : 01 i m - Tr giá t trên 02 t ng n 03 t ng : 02 i m - Tr giá t trên 03 t ng tr lên : 03 i m
  5. Tr giá máy móc, thi t b ư c tính theo giá tr còn l i c a máy móc, thi t b ph n ánh trên s sách k toán c a doanh nghi p. (S cu i kỳ theo báo cáo quy t toán c a doanh nghi p t i th i i m g n nh t). Trư ng h p m t máy móc, thi t b tham gia s n xu t, l p ráp nhi u linh ki n, chi ti t khác nhau thì ư c kê khai theo linh ki n, chi ti t s n xu t ch y u c a máy móc, thi t b ó ho c doanh nghi p ư c l a ch n kê khai n u không xác nh ư c linh ki n, chi ti t s n xu t ch y u c a máy móc, thi t b ó. 3- T l n i a hóa ph n do doanh nghi p t u tư s n xu t t ư c c a năm ăng ký th c hi n ư c T công tác liên ngành xét duy t (không tính ph n liên doanh, liên k t s n xu t) tính theo thang i m t i a là: 10 i m. -T l n i a hóa t ư c dư i 20% : 02 i m -T l n i a hóa t 20% n dư i 25% : 04 i m -T l n i a hóa t 25% n dư i 30% : 06 i m -T l n i a hóa t 30% n dư i 35% : 08 i m -T l n i a hóa t 35% tr lên : 10 i m 4- T l n i a hóa t ư c c a năm th c hi n ư c T công tác liên ngành xét duy t i v i ng cơ do doanh nghi p tr c ti p u tư s n xu t, l p ráp tính theo thang i m t i a là: 10 i m. -T l n i a hóa t ư c dư i 25% : 03 i m -T l n i a hóa t 25% n dư i 30% : 05 i m -T l n i a hóa t 30% n dư i 35% : 07 i m -T l n i a hóa t 35% tr lên : 10 i m 5- Chuy n giao công ngh , h p ng li-xăng (licence), ào t o k thu t tính theo thang i m t i a là: 05 i m. - Có h p ng chuy n giao công ngh ( i v i lo i xe hai bánh g n máy do doanh nghi p s n xu t, l p ráp): 02 i m (không k s lư ng h p ng). - Có h p ng li-xăng ( i v i lo i xe hai bánh g n máy do doanh nghi p s n xu t, l p ráp) ư c phê duy t: 01 i m (không k s lư ng h p ng). - Có h p ng, chương trình ào t o k thu t, tay ngh c a nư c ngoài cho doanh nghi p: 02 i m. Trên cơ s tính i m theo nguyên t c trên, T công tác liên ngành s ki m tra xác nh s i m t ư c c a t ng doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy. Các doanh nghi p s ư c phân lo i thành 04 lo i xác nh công su t t ng h p tuỳ theo s i m t ư c c a t ng doanh nghi p, c th như sau: - Doanh nghi p lo i 1: t t 80 i m tr lên
  6. - Doanh nghi p lo i 2: t t 60 i m n 79 i m - Doanh nghi p lo i 3: t t 40 i m n 59 i m - Doanh nghi p lo i 4: t dư i 40 i m III- PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH CÔNG SU T T NG H P CHO T NG DOANH NGHI P: 1 - Căn c vào chính sách qu n lý i u hành hàng năm v t ng m c nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy c a Chính ph , B Tài chính s thông báo h n m c nh p khNu cho t ng doanh nghi p theo nguyên t c như sau: a- 30% ư c chia u cho t t c các doanh nghi p ư c phép s n xu t, l p ráp xe máy. b- 50% ư c chia thêm cho các doanh nghi p thu c lo i 1, lo i 2 và lo i 3. Nguyên t c chia thêm h n m c cho các doanh nghi p ư c xác nh c th như sau: - H n m c nh p khNu ư c tính thêm cho doanh nghi p lo i 1 = Sl x 2 - H n m c nh p khNu ư c tính thêm cho doanh nghi p lo i 2 = Sl x 1,5 - H n m c nh p khNu ư c tính thêm cho doanh nghi p lo i 3 = Sl x 1 Trong ó Sl ư c tính theo công th c sau: T ng s lư ng b linh ki n chia thêm cho các doanh nghi p lo i 1, lo i 2, lo i 3 Sl = -------------------------------------------------------------------------- (S lư ng (S lư ng (S lư ng doanh nghi p lo i 1 + doanh nghi p lo i + doanh nghi p x 2) 2 x 1,5) lo i 3 x 1) c- 20% d phòng, ư c chia ra như sau: 10% d phòng chia thêm cho các doanh nghi p ã ư c thông báo h n m c nh p khNu t u năm nhưng doanh nghi p tăng thêm i m do u tư, tăng t l n i a hóa t ư c. 10% còn l i phân chia cho các doanh nghi p m i ư c b sung gi y phép s n xu t, l p ráp xe máy sau khi ã thông báo h n m c nh p khNu. Trư ng h p không có thêm doanh nghi p m i thì s d phòng này ư c phân chia ti p cho các doanh nghi p tính theo công su t t ng h p nêu trên. 2. Th i gian phân chia h n m c nh p khNu ư c xác nh như sau:
  7. a. Vi c xét chia thêm h n m c nh p khNu cho các doanh nghi p t ư c i m s tăng thêm ư c th c hi n vào tháng 06 hàng năm cùng v i vi c xét cho áp d ng chính sách ưu ãi thu theo qui nh t i i m 9, M c IV Thông tư liên t ch s 92/TTLT-BTC- BCN-TCHQ ngày 20/11/2001. Nguyên t c chia thêm ư c th c hi n theo các nguyên t c nêu trên. b - i v i s h n m c nh p khNu còn l i n 31/10 hàng năm chưa phân b h t ư c s phân b cho doanh nghi p có năng l c và nhu c u tăng thêm h n m c nh p khNu s n xu t, l p ráp trong năm; ch m nh t n 10/11 hàng năm, các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy ph i t ng h p báo cáo tình hình nh p khNu, s n xu t l p ráp, tiêu th xe máy c a doanh nghi p n h t ngày 31/10 (Có xác nh n c a c c thu a phương) g i B Tài chính (T ng c c thu ) t ng h p, xác nh h n m c nh p khNu b sung thông báo cho các doanh nghi p. n ngày 10/11 hàng năm, doanh nghi p nào không có báo cáo và nh ng doanh nghi p n h t 31/10 s n xu t, l p ráp m i t ư c dư i 70% h n m c ã ư c thông báo thì không ư c xét b sung h n m c. IV. T CH C TH C HI N 1- Hàng năm cùng v i vi c ăng ký th c hi n chính sách ưu ãi thu , doanh nghi p ph i g i cho B Tài chính báo cáo tình hình u tư s n xu t, t l n i a hóa th c hi n, h p ng li-xăng, chuy n giao công ngh theo qui nh t i Ph n II b n qui nh này (kèm theo h sơ và ch ng t liên quan...) T công tác liên ngành xem xét ch m i m cho t ng doanh nghi p. Căn c vào báo cáo và h sơ ăng ký th c hi n chính sách ưu ãi thu c a t ng doanh nghi p, T công tác liên ngành s t ch c xem xét ch m i m cho t ng doanh nghi p cùng v i vi c xét duy t chính sách ưu ãi thu . Trên cơ s s i m và công su t t ng h p do T công tác liên ngành xác nh, B Tài chính s ra thông báo công su t t ng h p cho t ng doanh nghi p cùng v i thông báo v m c thu su t ưu ãi theo t l n i a hoá mà doanh nghi p ư c hư ng. 2. Trong năm ăng ký th c hi n, n u doanh nghi p có s i m tăng do tăng u tư trong 2 quý u năm và có nhu c u tăng h n m c nh p khNu thì ph i xu t trình h sơ báo cáo v vi c u tư tăng thêm trư c ngày 31/05 B Tài chính xem xét chia thêm h n m c nh p khNu vào tháng 6 hàng năm cùng v i vi c xem xét cho áp d ng chính sách ưu ãi thu theo quy nh t i i m 9, m c IV Thông tư liên t ch s 92/TTLT- BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các B , Ngành, doanh nghi p k p th i ph n ánh v B Tài chính xem xét, x lý.
Đồng bộ tài khoản