Quyết định số 78/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
88
lượt xem
10
download

Quyết định số 78/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2003/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 14TCN 9-2003 - Công trình thuỷ lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2003/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 78/2003/Q -BNN, NGÀY 29 THÁNG 07 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH: 14TCN 9 - 2003 - CÔNG TRÌNH THU L I - KÊNH T- YÊU C U K THU T THI CÔNG VÀ NGHI M THU B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c vào Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c vào Quy ch L p, xét duy t và ban hành tiêu chu n ngành ban hành kèm theo quy t nh s 135/1999-Q -BNN-KHCN ngày 01 tháng 10 năm 1999; Theo ngh c a ông V trư ng V Khoa h c công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này tiêu chuNn ngành: 14TCN 9-2003 - Công trình thu l i - Kênh t - Yêu c u k thu t thi công và nghi m thu. i u 2. Tiêu chuNn này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th cho "Quy ph m k thu t thi công kênh - QPTL.1.73" ban hành theo quy t nh s 597Q /TL ngày 7/5/1973 c a B trư ng B Thu l i. i u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V khoa h c công ngh và Ch t lư ng s n phNm, Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n ình Th nh ( ã ký) TIÊU CHU N
 2. NGÀNH 14TCN 9 - 2003 CÔNG TRÌNH THU L I - KÊNH T - YÊU C U K THU T THI CÔNG VÀ NGHI M THU (Ban hành theo Quy t nh s 78/2003/Q -BNN ngày 29 tháng 7 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1. NH NG QUY NNH CHUNG 1.1. i tư ng tiêu chuNn hoá: tiêu chuNn này quy nh yêu c u k thu t thi công, phương pháp ki m tra và nghi m thu ch t lư ng thi công kênh b ng bi n pháp ào th công, cơ gi i, p m nén b ng th công, cơ gi i và thi công b ng t u hút bùn, xáng c p. Thi công kênh t b ng các bi n pháp khác không thu c ph m vi quy nh c a tiêu chuNn này, s có quy nh trong các tiêu chuNn tương ng. 1.2. Ph m vi áp d ng: tiêu chuNn này áp d ng cho thi t k , thi công xây d ng m i và s a ch a nâng c p kênh t có quy mô lưu lư ng thi t k (Qtk) l n hơn ho c b ng 300 l/s ho c di n tích tư i, tiêu l n hơn ho c b ng 150 ha thu c h th ng công trình thu l i trên ph m vi c nư c và dùng tham kh o cho các kênh t có quy mô nh hơn. 1.3. Các thu t ng : trong tiêu chuNn này các thu t ng ư c hi u như sau: 1.3.1. Kênh t: là kênh xây d ng b ng v t li u t (g m ph n ào và p kênh) ư c b c ho c không b c b ng l p áo gia c mái kênh (mái trong và mái ngoài) dùng d n nư c (tư i, tiêu, c p nư c) trong công trình thu l i. 1.3.2. Công trình trên kênh: là công trình xây d ng trong ph m vi kênh (b kênh, lòng kênh ho c dư i kênh) l y nư c, chuy n nư c, tiêu nư c qua kênh ho c ph c v các yêu c u khác c a dân sinh v.v... 1.3.3. Áo kênh: là l p v b c toàn b ho c m t ph n c a mái, áy kênh. 1.4. Các tiêu chuNn, văn b n trích d n - "Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình thu l i" ban hành theo Quy t nh s 91/2001/Q -BNN-KHCN ngày 11 tháng 9 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT; - 14TCN 22-2002: Quy ph m kh ng ch m t b ng cơ s trong công trình thu l i; - 14TCN 102-2002: Quy ph m kh ng ch cao cơ s trong công trình thu l i; - 14TCN 120-2002: Công trình thu l i - Xây, lát g ch - Yêu c u k thu t thi công và nghi m thu; - 14TCN 12-2002: Công trình thu l i - Xây, lát á - Yêu c u k thu t thi công và nghi m thu; - 14TCN 40-2002: Quy ph m o kênh và xác nh tim công trình trên kênh.
 3. - 14TCN 59-2002: Công trình thu l i - K t c u bê tông và bê tông c t thép - Yêu c u k thu t thi công và nghi m thu; - 14TCN 80-2001: V a thu công - Yêu c u k thu t và phương pháp th ; - 14TCN 63-2002 n 14TCN 73-2002: Bê tông thu công và V t li u bê tông thu công - Yêu c u k thu t và phương pháp th . 2. YÊU C U K THU T THI CÔNG KÊNH 2.1. Yêu c u chung Công tác thi công kênh ph i m b o các yêu c u sau: 2.1.1. m b o úng án thi t k , s d ng t ti t ki m. 2.1.2. Có bi n pháp m b o an toàn trong thi công và các quy nh v b o v môi trư ng. 2.1.3. Khi thi công kênh qua vùng ông dân cư, vùng t y u, d lún s t, thì ph i l p bi n pháp t ch c thi công trình c p có thNm quy n phê duy t. 2.1.4. ơn v thi công ph i chuNn b nhân l c, v t tư, thi t b , kinh phí mb o ch t lư ng, úng ti n thi công theo h sơ m i th u và h p ng ã ký k t. 2.2. Công tác tr c c trong thi công 2.2.1. Lư i kh ng ch và dung sai s d ng trong o c, c m tuy n theo tiêu chuNn 14TCN 22-2002, 14TCN 102-2002 và 14TCN 40- 2002. 2.2.2. Trư c khi thi công (kh i công), ơn v thi công ph i nh n y h sơ và hi n trư ng tim m c v to , cao và m t b ng xây d ng t Ch u tư và ơn v tư v n thi t k . Khi nh n bàn giao ph i có biên b n ghi nh n gi a tư v n thi t k , Ch u tư và ơn v thi công. 2.2.3. Trư c khi thi công, ơn v thi công ph i o c, ki m tra các v trí, cao m c theo tiêu chuNn 14TCN 40 - 2002. N u phát hi n sai sót thì ph i báo k p th i cho ch u tư bi t có bi n pháp x lý. 2.2.4. Trư ng h p c n thi t, ơn v thi công ph i o c, b sung các tim m c, i m kh ng ch ; Các i m này ph i t nh ng nơi có th b o v ư c và m b o n nh, an toàn trong su t quá trình thi công. 2.2.5. Khi thi công ph i phóng m u m t c t ngang kênh b ng h th ng c c, giây v.v... Kho ng cách phóng m u cách nhau t i a 50m, i v i o n kênh cong là 25m và ph i phóng m u t i v trí: góc ngo t, nh cong, nơi b t u và k t thúc i m cong. 2.3. Công tác chuNn b thi công
 4. 2.3.1. ChuNn b m t b ng, lán tr i: Trư c khi ti n hành thi công, Ch u tư ph i giao m t b ng ã ư c gi i phóng n bù cho ơn v thi công. ơn v thi công ph i b o v m t b ng và chuNn b y m t b ng và lán tr i ph c v thi công, m b o y theo yêu c u và bi n pháp thi công ã l a ch n. 2.3.2. Nguyên v t li u, trang thi t b , nhân l c, kinh phí: ơn v thi công ph i chuNn b y , úng ch t lư ng và ch ng lo i nguyên v t li u, trang thi t b , nhân l c, kinh phí ph c v k p ti n thi công. 2.3.3. Công tác x lý n n, khu v c ti p giáp kênh và Công trình phù tr : ơn v thi công ph i chuNn b y ph c v cho vi c thi công, bao g m: 1. Tiêu nư c và d n dòng thi công Trư c khi thi công kênh ph i có bi n pháp tiêu nư c mưa, nư c m ch có nh hư ng t i thi công kênh; i v i t ng trư ng h p, có th s d ng m t trong các bi n pháp sau: a) Kênh qua vùng t cao: ào, p các b ngăn nư c t m th i, làm rãnh thoát nư c. Kho ng cách t v trí rãnh thoát nư c n mép kênh, kích thư c rãnh thoát nư c và kho ng cách gi a các rãnh c n tính toán c th m b o yêu c u k thu t và kinh t . b) Kênh qua vùng t trũng và ng nư c không ch y sang các vùng khác: nên p t ng kho nh, vùng cách ly nư c mưa t khu v c khác n. Quy mô kho nh vùng c n xác nh thông qua so sánh, l a ch n trên cơ s k thu t và kinh t . c) Trư ng h p n o vét, m r ng các kênh tư i, tiêu, kênh có giao thông thu trong i u ki n các kênh này v n thư ng xuyên ư c s d ng: ph i có bi n pháp và th i i m thi công phù h p m b o ph c v s n xu t, giao thông. 2. X lý n n kênh và l p ti p giáp gi a kênh v i tn n a) Công tác x lý n n kênh: Khi thi t k có bi n pháp gia c n n b ng b c th m, v i a k thu t, l c, c c gia c v.v... thì ơn v thi công ph i l p bi n pháp t ch c thi công riêng, ư c Ch u tư ch p nh n. b) X lý l p ti p giáp gi a kênh v i t n n ho c kênh cũ: Trư c khi thi công ph i ti n hành bóc h t l p t m u, t h u cơ, t l n r , c cây v.v... theo thi t k quy nh. 3. Làm kênh t m và b l ng thi công kênh Khi thi công kênh b ng thi t b cơ gi i thu , ơn v thi công c n thi t k chi ti t t ch c bi n pháp làm kênh t m v n chuy n thi t b thu vào tuy n công trình cũng như p b b l ng thi công kênh mb o án thi t k . 2.4. Thi công kênh 2.4.1. Công tác ào t
 5. 1. Khi thi công ào kênh: ph i m b o các yêu c u sau ây: a) ào t úng án thi t k , tránh gây s t l . Tuỳ theo bi n pháp t ch c thi công ã ư c phê duy t mà b trí thi công ào kênh ho c k t h p ào và p kênh theo trình t làm n âu g n n ó. t th i ph i úng nơi quy nh. i v i kênh chính nên thi công t u m i, kênh c p dư i nên thi công t c ng l y nư c. C n d phòng m t c t ào kênh có tính n tu s a, b t s a mái, gia c l p áo hoàn ch nh m t c t kênh thi t k ư c thu n l i, không ư c p bù. Trư ng h p ph i p bù b o m m t c t kênh thì ph i x lý ti p giáp b ng bi n pháp ánh c p theo hư ng d n trong án thi t k . b) Vi c ào kênh c n chia thành t ng o n, thi công các o n ph i m b o ch t lư ng. Làm xong t ng o n, ph i phá b ngăn theo úng m t c t thi t k , m b o thông nư c, không gây c n tr dòng chNy. c) Thi công kênh qua khu dân cư, khu ông ngư i qua l i, công trình công c ng thì vi c thi công ào t c n ph i m b o i u ki n môi trư ng và i u ki n sinh ho t bình thư ng c a nhân dân. d) Khi ào kênh qua vùng t y u, d lún s t và vùng t có hang h c, công trình ng m ho c công trình quan tr ng thì ph i x lý và có bi n pháp thi công h p lý ư c c p có thNm quy n phê duy t. ) N u phát hi n sai sót trong án thi t k thì ph i báo cho ch u tư bi t x lý k p th i. 2. Khi ào kênh hoàn toàn b ng cơ gi i (như ào b ng máy ào kênh, máy c p, i, xáng ngo m, t u hút bùn v.v...): thì theo tính năng c a t ng lo i máy mà s d ng có năng xu t cao nh t, quy trình thi công c th theo tính năng quy nh cho t ng máy. Các máy làm t trong khi làm vi c ph i tuân theo tiêu chuNn k thu t an toàn lao ng. 3. t ào: úng quy nh c a thi t k , n u thi t k không quy nh thì theo hư ng d n sau: n u dùng p kênh ho c k t h p làm ư ng giao thông thì ph i san i và m nén m b o theo yêu c u c a thi t k . N u không k t h p làm ư ng giao thông thì cũng ph i san theo quy nh c a h sơ thi t k , có d c 0,02 ra ngoài kênh nư c không tràn vào kênh. Chân ng t ph i có rãnh tiêu nư c mưa và nên t 100 n 200m làm 1 rãnh tiêu có gia c b o v n m c nư c thư ng xuyên trong kênh d n nư c và tiêu nư c ra ngoài (xem hình 2.1). Vi c ào l y t trên di n tích canh tác hai bên kênh, ph i ư c san tr sau khi hoàn thành thi công. Hình 2.1. Sơ b trí ào và làm b kênh (Rãnh tiêu nư c có gia c á h c ho c tr ng c , cách nhau t 100 n 200m) 4. Ph i có chi u r ng lưu không: chi u r ng này ph thu c vào tính năng c a máy (vòng quay c a máy) và ư ng s d ng, lưu không sau này làm ư ng ki m tra và ph i căn c vào i u ki n a hình a ch t b trí sao cho không s t trư t vào kênh, m b o theo án thi t k .
 6. 5. Trư ng h p kênh i qua mái d c, sư n núi: t ào nên v phía th p quá trình khai thác t không b mưa xói ch y l p kênh. Khi d c sư n i l n hơn 0,1 thì n n b ph i ánh c p cao 0,3 n 1m, chi u r ng tuỳ theo mái i, n u mái i quá d c thì ph i làm tư ng ch n. Làm rãnh thoát nư c mưa phía trên d c, rãnh nên ch y theo ư ng ng m c v i d c d c t 0,001 n 0,003. Kích thư c c a rãnh ph i m b o thoát ư c lư ng mưa l n nh t trong rãnh hư ng nư c (xem hình 2.2). Tuỳ tình hình c th , m b o yêu c u k thu t và kinh t mà b trí cho rãnh vư t qua kênh ho c chuy n dòng nư c sang phía khác. 6. N u dùng máy ào kênh: thì trư c khi ào nên san ph ng tuy n kênh theo d c thi t k c a áy kênh. Hình 2.2. Sơ b trí ào d t c p và rãnh tiêu nư c 2.4.2. Công tác p t Công tác p t bao g m các công vi c: ào, xúc, v n chuy n, , san, v m, tư i, m. Tuỳ theo i u ki n c th c a thi công, công c , thi t b s d ng mà ph i h p các công vi c trên v i nhau. Nên t n d ng t ào p kênh, không nên l y t t o thành thùng ào hai bên b kênh, khu v c l y t ph i theo ch d n c a án thi t k . Công tác p t c n tuân theo các quy nh sau: 1. Khi p t c n b o m cho t n n có Nm g n Nm m nén t t nh t, sau ó ánh s m t o ti p giáp t t r i m i b t u p l p t u tiên. 2. Trư c khi p l p t ti p theo, ph i ánh s m l p trư c. N u s d ng m chân dê thì không ph i ánh s m (tr ch ngư i ho c xe i nh n). Công tác ánh s m có th th c hi n theo các cách sau ây: a) Cu c t o các h c theo các hình hoa mai trên toàn b di n tích, h c n cách h c kia t 20 n 25 cm, sâu t 3 n 5 cm. b) L p cao phía sau máy kéo x i t lên. 3. Ch ti p giáp gi a hai o n ph i b t t ph n kênh ã p t i l p t ã m ch t v i xo i m=2, ánh s m r i m i ư c ti p t c p t m i vào. Trư c khi p ph i làm cho Nm mái cũ trong ph m vi kh ng ch . t b t mái cũ ra ph i v m nh , x lý có Nm g n như nhau m i ư c s d ng p l i. Ph n p áp trúc vào kênh cũ ph i làm theo quy nh c a thi t k . 4. Khi p kênh c n chia ra t ng o n l n lư t ti n hành công tác ánh s m, , san, v m, m. Di n tích m i o n, s lư ng thi t b d ng c , nhân l c ph i tính toán sao cho công vi c ư c liên t c, tránh ch ng chéo.
 7. 5. Thi công b ng cơ gi i, thì tuỳ theo năng l c thi t b mà b trí chi u dài m i o n nên t 100 n 300m. i v i kênh nh , ph i p t lên toàn b di n tích m t c t ngang (g m c ph n ào và ph n p), sau ó ào lòng kênh. H n ch chia o n quá nh gi m vi c x lý khe ti p giáp. 6. t ưa lên p kênh sau khi xong ph i san ph ng thành t ng l p. N u m th công, chi u d y l p t chưa m kh ng ch t 15 n 20 cm. i v i m cơ gi i, trư c khi quy t nh chi u dày l p t thì c n thí nghi m hi n trư ng rút ra chi u dày h p lý và các ch tiêu khác như áp su t m, t c máy ch y, Nm thích h p và Nm kh ng ch , s l n m; N u không thí nghi m ư c thì chi u dày này có th l y kho ng 30cm. 7. t sau khi san thành l p, n u m b ng th công c n ư c v m nh thành nh ng viên có ư ng kính 5cm; Kích thư c l n nh t c a các viên t ph i qua thí nghi m hi n trư ng xác nh, vi c ti n hành thí nghi m như sau: r i m t l p t có l n các viên l n và ti n hành m, sau ó ào lên b a ra xem các viên t l n có b v ra và t o thành m t kh i ng nh t v i t chung quanh không. Thí nghi m nhi u l n v i các ư ng kính viên t khác nhau, n khi v i ư ng kính viên t l n nh t mà k t qu t ư c các yêu c u thi t k thì ch n ó là ư ng kính l n nh t c n ph i v m nh . N u m b ng cơ gi i thì t không c n ph i v m nh . 8. Lúc t mà g p tr i mưa thì ph i ng ng l i, khơi rãnh thoát nư c i, tránh không cho ngư i và cơ gi i i l i nhi u sinh ra bùn. Khi t nh mưa ph i i cho l p t trên m t b c hơi, t Nm kh ng ch ho c ph i bóc h t l p t quá ư t i r i ánh s m p l p t m i và m l i c l p t ã m và chưa m t ch t và dung tr ng quy nh c a thi t k . 9. V i th i ti t khô hanh, n u lư ng ng m nư c c a l p t ã ư c m ch t b c hơi quá nhi u thì trư c khi p thêm l p khác ph i tư i thêm nư c cho Nm thích h p. N u thi công gián o n, l p t cũ b n t n nhi u thì ph i bóc h t nh ng ch n t n r i m i ư c ti p t c p l p t khác lên. 10. N u s d ng m tay, nên dùng m có tr ng lư ng t 20 n 30 kg. Không ư c dùng lo i m có tr ng lư ng dư i 5 kg. nh ng ch ti p giáp gi a t và bê tông ho c kh i xây, nên s d ng g c tre già ho c nh ng thanh g tròn ch c có ư ng kính kho ng 10 cm m. 11. m th công ph i m theo ki u x a ti n, các v t m ph i ch ng lên nhau 1/3 chi u r ng c a qu m. N u m b ng cơ gi i thì v t m sau ph i m lên v t m trư c t 10 n 15 cm. 12. Phân o n m, c n m b o v t m d i t giáp gi i hai o n k nhau ph i ch ng lên nhau ít nh t là 50cm. 13. Phương pháp m th công: u tiên m sơ m t l n kh p di n tích ph i m cho m t t b ng ph ng, sau ó dàn thành hàng, m d n t ng hàng r i ti n lên cho t i khi xong.
 8. 14. Ch n lo i máy m: Khi s d ng m máy c n d a vào tính ch t c a t mà ch n máy m cho thích h p. t có tính dính nên dùng u máy bánh xích, m chân dê, m bánh hơi, t ít dính nên dùng m lăn m t nh n, m bánh hơi, m ch n ng. 2.4.3. Thi công mái kênh và áo kênh Khi ào kênh b ng cơ gi i ph i ch a chi u dày d tr so v i thi t k t i thi u là 15 cm sau này s a mái. Khi p kênh b ng th công, cơ gi i ph i p dày hơn so v i thi t k t i thi u là 15 cm sau này tu ch nh b ng th công. Không ư c dùng g u xúc xoa mái kênh. i v i nh ng o n kênh c n gia c lòng kênh, mái b kênh c n ph i theo các quy nh dư i ây: 1. Gia c b ng tr ng c thì các v ng c ph i x p b ng ph ng úng d c mái theo quy nh c a thi t k , n u không quy nh thì v ng c có ư ng kính quy i ít nh t là 20cm, kho ng cách t mép v ng c này n v ng c khác l n nh t là 20cm. 2. Gia c b ng á xây, lát thì ch t lư ng á, kích thư c các viên á, k thu t lát á, xây á theo tiêu chuNn 14TCN 12 - 2002. 3. Gia c b ng g ch xây, lát thì ch t lư ng g ch, kích thư c các viên g ch, k thu t xây theo tiêu chuNn 14TCN 120 - 2002. 4. Gia c b ng các t m bê-tông t i ch ho c các t m bê-tông úc s n thì ngoài vi c ki m tra ch t lư ng các t m bê tông theo tiêu chuNn 14TCN59-2002 còn ph i ki m tra b ng ph ng c a các t m, x lý khe ti p giáp. 5. Vi c thi công l p l c, v i a k thu t ph i tuân theo các quy nh tương ng. 2.4.4. Thi công kênh trong m t s trư ng h p c bi t Trong quá trình thi công kênh, n u g p các trư ng h p c bi t dư i ây thì x lý như sau: 1. Kênh qua vùng có hang (c y, cáo, chu t v.v...) hay m i thì ph i x lý các l p c ch c theo yêu c u thi t k , n u g p t m i thì ph i ào m i ra ph m vi ngoài kênh và có bi n pháp di t, l p và x lý m i có hi u qu . 2. Kênh qua vùng ao h , m l y: ph i có bi n pháp khoanh vùng, bơm c n, n o vét h t bùn trong ph m vi kênh. 3. N n kênh là cu i, s i, cát, á n t n , t bazan, t tơi x p v.v... có kh năng m t nư c: ph i x lý ch ng th m m b o ch t lư ng theo yêu c u thi t k . 4. Kênh qua vùng cát ch y: ph i có bi n pháp ch ng cát ch y, m b o hi n trư ng luôn khô ráo. Khi có nư c m ch thì ph i có h th ng tiêu nư c n h t p trung và bơm i. 5. Kênh qua vùng t cao lanh: c n có bi n pháp thi công tránh s t l , b i l p.
 9. 6. Thi công l p áo kênh b ng t sét, v t li u xây d ng m i, tiên ti n c n tuân theo hư ng d n c a thi t k và các tiêu chuNn có liên quan. 7. p t ti p giáp v i công trình xây úc, ph i m b o ch t lư ng theo thi t k , nên m tay ho c m máy c m tay phù h p, tránh gây rung ng l n, nh hư ng n an toàn công trình. 8. Thi công kênh qua vùng t y u ph i t ch c thi công theo h sơ thi t k và có bi n pháp t ch c thi công phù h p, m b o an toàn. 2.4.5. An toàn lao ng và b o v môi trư ng trong thi công kênh Công tác m b o an toàn lao ng và b o v môi trư ng là yêu c u b t bu c trong t t c các công o n c a quá trình thi công kênh, bao g m các n i dung sau: 1. Trư c khi thi công, m i công trư ng ph i xây d ng n i quy an toàn lao ng, b o v môi trư ng phù h p v i a bàn thi công và ph i ph bi n cho toàn th các ơn v , cá nhân có liên quan n công trư ng. Công tác thi công kênh, c n chú ý: a) Không ư c ào t b ng th công theo ki u hàm ch. b) Khi máy xúc ang làm vi c không ư c ngư i i l i trong vùng ho t ng c a máy. c) Lúc máy i, máy m, máy san ang làm vi c không ngư i làm vi c, i l i trong ph m vi máy làm vi c. d) Kho ng cách t máy ào n mép h ào ph i ư c quy nh trư c khi thi công an toàn cho ngư i và máy, tránh mái t b trư t làm máy. ) S d ng các v t li u n ào kênh c n tri t tuân theo các quy nh v an toàn hi n hành v b o qu n, v n chuy n và s d ng v t li u n c a Nhà nư c. e) Thi công n o vét kênh cũ b ng t u hút bùn c n ph i có các quy nh c th mb o an toàn cho t u bè qua l i. 2. Công trư ng ph i có ngư i ph trách an toàn lao ng, b o v môi trư ng. Ngư i ph trách an toàn lao ng ph i k p th i báo cáo c p trên tr c ti p n u th y vi ph m n i quy an toàn lao ng và b o v môi trư ng; Trong trư ng h p c bi t khNn c p thì có quy n t m th i ình ch thi công và ph i báo cáo ngay v i c p có thNm quy n. 3. KI M TRA, NGHI M THU CH T LƯ NG THI CÔNG KÊNH Vi c ki m tra, nghi m thu ư c th c hi n theo Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình thu l i ban hành theo Quy t nh s 91/2001/Q -BNN-KHCN ngày 11 tháng 9 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT, ngoài ra c n chú ý m t s n i dung sau:
 10. 3.1. Trách nhi m m b o ch t lư ng c a các Nhà th u ( ơn v thi công) và Ch u tư: Trong quá trình thi công, Nhà th u, Ch u tư ph i thư ng xuyên t ch c giám sát, ki m tra, theo dõi h th ng các n i dung sau: 3.1.1. S tuân th án thi t k ; 3.1.2. S th c hi n theo quy trình quy ph m, k thu t liên quan. 3.1.3. Ch t lư ng công trình. 3.2. Công tác ki m tra Công tác ki m tra ch t lư ng công trình ph i làm thư ng xuyên, k p th i, tránh tình tr ng thi công kém ch t lư ng, không m b o yêu c u thi t k r i m i phát hi n, ph i phá i làm l i. 3.2.1. N i dung ki m tra: bao g m: 1. Bãi v t li u l y t g m: v trí l y t, kh i lư ng, ch t lư ng t v trí l y t; 2. V trí bãi th i t; 3. N n móng; 4. Kích thư c m t c t so v i thi t k ; 5. M c m ch t c a t; 6. Cao , d c lòng kênh, b kênh; 7. V trí tuy n kênh trên m t b ng; 8. Ch t lư ng v t li u s d ng; 9. Bi n pháp gia c mái; 10. Bi n pháp thoát nư c; 11. Ch t lư ng c a các công trình; 12. Vi c th c hi n m b o quy trình, quy ph m, tiêu chuNn; 13. Thi t b , nhân l c cam k t s d ng; 14. S nh t ký, tài li u thí nghi m v.v...; 15. Bi n pháp thi công và an toàn lao ng, b o v môi trư ng. 3.2.2. Thi t b và cán b làm công tác ki m tra
 11. Công trư ng ph i có d ng c thí nghi m và quan tr c áp ng ư c các yêu c u ki m tra, có quy nh v cách s d ng, ki m tra, i u ch nh các d ng c ó. Cán b làm công tác thí nghi m ph i qua ào t o, có nghi p v chuyên môn phù h p v i công vi c. Ph i có s sách và quy nh cách ghi chép s li u rõ ràng. 3.2.3. M t s quy nh c th 1. i v i bãi l y t: ph i ki m tra nh ng n i dung sau: a) V trí l y t ph i úng quy nh c a thi t k ; b) H th ng thoát nư c; c) Vi c bóc t m u, t phong hoá; d) Phương pháp khai thác so v i thi t k thi công; ) Ch t t, các ch tiêu cơ lý t nhiên c a t so v i yêu c u c a thi t k ; e) Nm thiên nhiên c a t. 2. Ch t lư ng vi c x lý n n kênh p: ngoài vi c ki m tra toàn b n i dung theo án thi t k , c n chú ý các công tác quan tr ng sau: a) Công vi c bóc l p t m u, t phong hoá; b) Công tác thu d n n n, vét bùn l y; c) H th ng thoát nư c; d) Ch t lư ng n n kênh và các bi n pháp x lý. 3. Công tác thi công kênh: ph i ki m tra nh ng n i dung sau: a) i v i nh ng o n kênh p - Kích thư c kênh (r ng, cao, d c mái), lưu không, d c lòng kênh và b kênh so v i thi t k . - Nm c a t, chi u dày l p t m, dung tr ng khô c a t ng l p ã ư c m ch t. - Quy cách, tr ng lư ng c a công c m nén, phương pháp m. - Hi n tư ng phân l p, bùng nhùng, n t n . - Bi n pháp thoát nư c trong quá trình thi công. b) i v i o n kênh ào
 12. - Kích thư c (r ng, cao, mái, cơ) cao và d c d c lòng kênh so v i án thi t k . - Bi n pháp thoát nư c mưa tránh nh hư ng n ti n thi công và gây xói l , s t mái. - Bi n pháp x lý nư c m ch, cát ùn, cát chNy. - Gia c thêm ch t c a lòng kênh trong trư ng h p a ch t x u. c) Dung tr ng t p - Phương pháp l y m u: + i v i t dính: dùng dao vòng l y m u t nguyên d ng, xác nh kh i lư ng, Nm c a t r i t ó tính ra dung tr ng khô c a t (theo ph l c A). + V i t r i (không dính) không l y ư c m u nguyên d ng thì o th tích h ào, xác nh Nm, tr ng lư ng m u r i t ó tính ra dung tr ng khô c a t. Ngoài ra có th s d ng các thi t b tiên ti n khác trong công tác l y m u, ki m tra ch t lư ng như xuyên tĩnh, thi t b siêu âm v.v... theo quy nh hi n hành ( tham kh o). - S lư ng m u t ki m tra dung tr ng quy nh như sau: + Thi công p t b ng cơ gi i: m i l p m c 1000 m2 l y m t t (3) m u. + Thi công p t b ng th công: c m i di n tích m là 500 m2 l y m t t (3) m u thí nghi m. + V i t sét dùng p gia c kênh: c 50m3 t thì l y m t t (3) m u thí nghi m. Sau khi ã l y m u ph i l p h nơi l y và m ch t tr l i. Ghi chú: - V trí l y m u ph i phân b u theo bình và theo chi u cao có th ki m tra ư c ch t lư ng m n n toàn b thân o n kênh p. - S lư ng m u quy nh trên là t i thi u. N u có hi n tư ng m d i có th l y thêm m u nh ng ch kh năng chưa t dung tr ng yêu c u. - i v i nh ng kênh l n có chi u r ng áy kênh 1,5m, chi u cao p 3m, thì trong m i o n thi công khi m xong m t l p ph i l y ít nh t 1 t (3) m u thí nghi m m c dù di n tích c a o n ó nh hơn di n tích quy nh trên.
 13. - Yêu c u dung tr ng khô th c t : ch ư c phép th p hơn dung tr ng khô thi t k là 0,05 T/m3. S m u không t yêu c u so v i t ng s m u l y thí nghi m không ư c l n hơn 10% và không ư c t p trung vào m t vùng. - X lý k t qu ki m tra dung tr ng: Sau khi thí nghi m, n u t yêu c u s cho p ti p l p khác. N u không t yêu c u thì ph i m n n k thêm, l y m u thí nghi m l i n khi t yêu c u. d) H th ng thoát nư c ph c v cho thi công và h th ng thoát nư c c a tuy n kênh: ph i úng kích thư c thi t k và b o m không b b i l p. ) Tuy n kênh, công trình trên kênh: Ph i thư ng xuyên ki m tra v trí tuy n kênh, tuy n công trình m b o thi công úng tuy n thi t k , tránh sai s tích lu . e) Công tác m b o an toàn lao ng, m b o giao thông và công tác b o v môi trư ng: m b o úng án, h p ng và quy nh hi n hành liên quan. g) H sơ thí nghi m Cán b thí nghi m c a ơn v thi công ph i ghi k t qu thí nghi m t ng m u t, v trí l y m u (trên bình và cao ) vào s và trình c p có thNm quy n phê duy t. S thí nghi m ph i ưa vào h sơ nghi m thu. h) S nh t ký thi công kênh Ph i l p s nh t ký thi công. C n ghi các ý ki n nh n xét, quan tr c, gi i quy t c a các cơ quan có thNm quy n liên quan v nh ng thay i trong thi t k thi công và nh ng bi n pháp x lý trong nh ng trư ng h p c bi t. 3.3. Công tác nghi m thu Công tác nghi m thu ph i th c hi n úng nh ng qui nh chung c a Nhà nư c và c a B . Phương pháp o c, tính kh i lư ng, th i gian ti n hành nghi m thu v.v... Ch u tư và ơn v thi công (nhà th u) ph i tho thu n theo quy nh trong các văn b n k thu t hi n hành và ư c ghi c th trong h p ng. Vi c o m t c t và bình kênh khi nghi m thu ch nên ti n hành khi t c dòng ch y nh hơn ho c b ng 0, 3 m/s, trong trư ng h p c bi t ph i ti n hành o c trong i u ki n v n t c dòng ch y l n hơn 0,3 m/s thì c n bàn b c th ng nh t gi a các bên liên quan. i v i kênh có sâu l n, r ng mà ti n hành o b ng th công thì có th dùng sào th ng, c ng, dư i có ph ng di n tích t i thi u 100cm2, kh c t i 1cm, s o ghi chính xác t i 0,5 cm, trư c khi o ph i ki m tra d ng c o. 3.3.1. Các giai o n nghi m thu kênh: g m nghiêm thu t ng b ph n công trình trong th i gian thi công và nghi m thu toàn b công trình sau khi ã hoàn thành. i v i các kênh có l p áo gia c b o v thì c n t ch c nghi m thu ph n công tác t trư c khi ti n hành gia c .
 14. Vi c nghi m thu t ng ph n và nghi m thu toàn b công trình theo "Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng thu l i" ban hành theo Quy t nh s 91/2001/Q - BNN-KHCN ngày 11 tháng 9 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT. 3.3.2. Các ph n công trình ph i t ch c nghi m thu: ư c quy nh sau ây: 1. X lí n n kênh; 2. X lí các ch ti p giáp; 3. Kích thư c, cao , ch t lư ng t ào, p: ánh giá cho t ng o n và toàn b kênh; 4. Công trình trên kênh: căn c vào danh m c công trình trên kênh, quy mô công trình do c a ch u tư quy t nh; 5. L p gia c b o v mái kênh. 3.3.3. Tài li u dùng nghi m thu Ch ti n hành nghi m thu (b ph n ho c toàn b công trình) khi ơn v thi công ã chuNn b y các tài li u dư i ây: 1. H sơ thi t k : B n v b ph n ho c toàn b công trình ( i v i các b ph n b l p kín ph i có b n v mô t c th ). Ví d b n v mô t a ch t c a tuy n kênh trư c khi ào p, trong ó ghi rõ các lo i t á khác nhau, v trí các ch xu t hi n nư c m ch, cát ch y, bùn nhão, than bùn. 2. Các b n thuy t minh, b n v ; 3. Tài li u tr c c trư c và sau khi thi công; 4. S nh t ký thi công, s ghi chép các tài li u thí nghi m ch t lư ng công trình; ghi chép nh ng thay i v thi t k trong quá trình thi công, các văn b n có liên quan. 5. Tài li u v kh i lư ng công trình; 6. Tài li u quan tr c lún, bi n d ng c a kênh; 7. Tài li u, các b n v hoàn công theo quy nh. Ghi chú: Khi nghi m thu toàn b công trình thì ph i có toàn b tài li u, biên b n nghi m thu t ng ph n, h sơ hoàn công. Các tài li u trên ph i có ch ký c a th trư ng ơn v thi công. 3.3.4. Ch th t i c a kênh Trư c khi t ch c nghi m thu ph i th c hi n ch th kênh. Th kênh g m có vi c th t ng o n và th toàn h th ng.
 15. 1. Th t ng o n: Cho nư c vào t ng o n kênh m c nư c gia cư ng, trong 72 gi n u kênh không b s t l , rò r m t nư c quá quy nh c a thi t k thì t yêu c u. N u b s t l , rò r thì ơn v thi công ph i ti n hành s a ch a. 2. Th toàn b kênh: Cho kênh làm vi c th trên toàn b h th ng v i m c nư c gia cư ng trong 48 gi ánh giá ch nư c ch y, m c nư c các o n kênh (chú ý cu i kênh). Ghi chú: Khi tháo nư c ph i tháo t t tránh b kênh b s t l . 3.3.5. Ki m tra th c a Sau khi xem xét các tài li u nghi m thu kênh, H i ng nghi m thu cơ s ti n hành ki m tra ngoài th c a xem xét vi c th kênh, n u có v n gì nghi v n ph i xác minh l i, sau ó s l p biên b n nghi m thu ho c quy t nh ph i x lý s a ch a thêm n u c n thi t. 3.3.6. Trách nhi m qu n lý kênh khi chưa nghi m thu bàn giao Trong th i gian chưa nghi m thu và chưa bàn giao cho ơn v qu n lí, ơn v thi công có trách nhi m b o v , tu b công trình. 3.3.7. Các sai s cho phép 1. i v i các kênh (tư i, tiêu) thi công b ng bi n pháp cơ gi i b , th công k t h p cơ gi i b thì các sai s cho phép khi nghi m thu thi công kênh ư c quy nh như sau: a) V trí tim kênh: ± 300 mm b) Chi u r ng m t b kênh: ± 200 mm - 0mm c) Cao trình b kênh: Không h n ch n u thi t k không có yêu c u, nhưng ph i có d c và ph ng phù h p v i yêu c u s d ng th hi n trong h p ng. d) H s mái xo i: + 10% - 0% ) Chi u r ng áy kênh: + 100mm - 0mm e) Cao trình áy kênh: + 0mm - 50mm (n u kênh tiêu nư c thì cao trình có th th p hơn n u không nh hư ng n ch thu l c).
 16. g) d c áy kênh: + 10% - 10% Ghi chú: - Các dung sai ch có tác d ng ánh giá v m t k thu t thi công khi nghi m thu. Kh i lư ng s ư c nghi m thu th c t thi công nhưng kh i lư ng quá thi t k không ư c thanh toán. -N u án thi t k quy nh sai s kênh thì theo yêu c u c a thi t k . 2. i v i các kênh (tư i, tiêu) thi công b ng bi n pháp cơ gi i thu như t u hút bùn, xáng ngo m v.v... thì các sai s cho phép khi nghi m thu thi công kênh ư c quy nh như sau: a) V trí tim kênh: ±500 mm b) Chi u r ng m t b kênh: + 500 mm c) Cao trình b kênh: Không h n ch n u thi t k không có yêu c u, nhưng ph i có d c và ph ng phù h p v i yêu c u s d ng th hi n trong h p ng. d) Dung sai i v i mái kênh: quy nh như sau: - i v i mái sau này gia c , sau khi tu s a hoàn ch nh không cho phép có sai s ; - i v i mái không gia c , cho phép sai s theo quy nh b ng sau: Năng su t t u hút m3/h (tính theo lư ng 35 81-100 101-200 ³200 t ào) Dung sai (m) ± 0,25 ± 0,35 ± 0,50 ± 0,70 Ch áp d ng dung sai âm khi thi t k quy nh và có lu n ch ng k thu t c th . Khi thi công xong, d c trung bình c a mái ph i tương ương v i mái thi t k . ) Chi u r ng áy kênh: quy nh theo b ng sau: Năng su t t u hút m3/h 35 81- 101- 200 Chú thích (tính theo lư ng t 100 200 ào) Dung sai (m) ± 0,50 ± 0,80 ± 1,00 ± Nhưng không ư c quá 1,50 1/20 chi u r ng áy kênh theo thi t k Ch áp d ng dung sai âm khi thi t k quy nh và có lu n ch ng k thu t c th . e) Cao trình áy kênh: quy nh theo b ng sau:
 17. Năng su t t u hút m3/h (tính 35 81-100 101-200 200 theo lư ng t ào) Dung sai (m) + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 - 0,20 - 0,20 - 0,30 - 0,40 Trong trư ng h p tính toán m b o các yêu c u ph c v c a kênh, thi t k có th quy nh sai s thi công dương ho c âm nhưng c n lu n ch ng c th . Ghi chú: - Các dung sai ch có tác d ng ánh giá v m t k thu t thi công khi nghi m thu. Kh i lư ng s ư c nghi m thu th c t thi công nhưng kh i lư ng quá thi t k không ư c thanh toán. -N u án thi t k quy nh sai s kênh thì theo yêu c u c a thi t k . PH L C A XÁC NNH DUNG TR NG C A T B NG PHƯƠNG PHÁP DAO VÒNG T I HI N TRƯ NG (Quy nh t m th i, ư c thay th khi có tiêu chu n tương ng ban hành) A.1. THI T BN: Bao g m: 1. Dao vòng: làm b ng kim lo i không r ho c thép c ng CT5, m t u ư c vát s c mép, th tích không ư c nh hơn 50cm3. ư ng kính bên trong ph i l n hơn hay b ng 50mm - i v i t sét, t b i và t cát m n; b ng 100mm - i v i t cát thô và t có h t s i s n kích thư c t i 20mm; b ng 200mm - i v i t có h t kích thư c t i 40mm. Thành c a dao vòng có chi u dày t 1,50 n 2,00mm - i v i dao vòng nh ; t 3 n 3,5mm i v i dao vòng l n. Chi u cao dao vòng không ư c l n hơn ư ng kính, nhưng không ư c nh hơn m t n a ư ng kính. 2. Thư c c p; 3. Dao c t: có lư i th ng, chi u dài l n hơn ư ng kính dao vòng và cung dây thép ư ng kính (f) nh hơn 0,2mm c t g t t; 4. Cân: có chính xác n 0,01; 0, 1 và 1g; 5. Các t m kính ho c t m kim lo i: nh n, ph ng ym u t trong dao vòng;
 18. 6. D ng c xác nh Nm: H p nhôm có n p g m các c thích h p; T s y i n i u ch nh ư c nhi t ho c b p ga, c n công nghi p 900; Bình hút Nm; 7. Búa óng dao ai; 8. Búa chim: dùng ào dao lên; 9. Các khay và túi nilông ng m u. Ghi chú: - Các dao vòng l y m u t ph i có m t u vát s c mép và u kia ư c l p ng ch p n ho c óng dao vòng vào t. - tránh nghiêng l ch dao vòng khi l y m u, nên trang b d ng c nh hư ng. - ơn v thi công (Nhà th u) c n thư ng xuyên ki m nh thi t b theo quy nh hi n hành. A.2. CHU N BN VÀ L Y M U THÍ NGHI M Theo các bư c sau: 1. Dùng thư c k p o ư ng kính trong (d) và chi u cao (h) c a dao vòng; tính toán th tích c a dao vòng (cm3) v i chính xác n s l th hai sau d u phNy. 2. Cân xác nh kh i lư ng (m) c a dao vòng v i chính xác n 1g. 3. San b ng m t t và t u s c c a dao vòng lên ch l y m u. 4. Gi dao vòng b ng tay trái và dùng dao g t, xén t dư i dao vòng thành tr t có chi u cao kho ng t 1 n 2cm và ư ng kính l n hơn ư ng kính ngoài c a dao vòng kho ng t 0,5 n 1mm, sau ó n nh dao vòng vào tr t theo chi u th ng ng; tuy t i không ư c làm nghiêng l ch dao vòng. Ti p t c g t kh i t và n dao vòng cho n khi trong dao vòng hoàn toàn y t. i v i t c ng, khó n ư c dao vòng ng p vào t thì l p ng ch p lên dao vòng, gi ch c dao vòng th ng ng và dùng búa óng nh lên ng ch p l y ư c m u t y n vào dao vòng. 5. L y ng ch p ra, dùng dao th ng c t g t ph n t th a nhô lên trên mi ng dao vòng và y lên dao vòng m t t m kính ho c t m kim lo i ph ng ã cân trư c. 6. C t t tr t cách mép dư i c a dao vòng kho ng 10mm. V i t lo i cát sau khi dao vòng ã n ng p xu ng r i thì dùng dao th ng ào g t t xung quanh dao vòng và dùng x ng nh l y c ph n t phía dư i lên. Ti p theo l t ngư c dao vòng có t, sau ó g t b ng m t t cho ngang v i m t dao vòng, r i y dao vòng b ng m t t m kính ho c t m kim lo i ã bi t trư c kh i lư ng. n ây, vi c l y m u t ã hoàn thành.
 19. Ghi chú: Vi c c t g t các b m t c a m u t ph i h t s c th n tr ng không có m t ch l i lõm nào. M t ch lõm nh cũng ph i ư c bù vào b ng t tương t và làm ph ng l i. A.3. TI N HÀNH THÍ NGHI M Theo trình t sau ây: 1. Lau s ch t bám thành dao vòng; 2. Cân dao vòng có m u t, chính xác n 1g; 3. Sau khi cân xong, l y m t ph n t i bi u trong dao vòng cho vào các h p có kh i lư ng ã bi t trư c ho c l y toàn b t trong dao vòng em x y khô xác nh Nm c a t. Cân kh i lư ng t và h p ng chính xác n 0,1g. 4. M n p h p ch a t. em s y khô t trong h p nhi t 105 50C, n kh i lư ng không i. N u không có t s y, ư c phép làm khô t n kh i lư ng không i b ng cách t c n 3 l n - i v i t không ch a s i s n (v i kh i lư ng m u th ít, 20 n 30 g); rang khô t trên b p ga - i v i t ch a s i s n (v i kh i lư ng m u th l n). Ghi chú: - Khi rang khô t trên b p ga, ph i luôn dùng ũa khu y o t, không ư c làm b n t ra ngoài, th i gian rang t ít nh t là 45 phút. Sau khi rang 30 phút, cân kh i lư ng t chính xác n 1g, r i ti p t c rang thêm 10 phút và cân l i kh i lư ng c a t. N u kh i lư ng t c a hai l n cân không chênh nhau quá 1% thì ư c cho là t ã s y khô hoàn toàn, n u chênh l ch l n hơn thì ph i ti p t c rang thêm cho n khi th o mãn i u ki n trên. - M u t c n làm khô ph i nơi kín gió. M i l n ph i ch c n vào ng p t và sau 2 n 3 phút c n th m u vào t r i m i châm lư t. Trong quá trình t, dùng kim c y x i t c n cháy h t, r i ngu i sau 5 n 10 phút m i c n vào t và t l n th 2, cũng như v y cho l n th 3. - Sau khi t khô ho c rang khô t, ph i tm u t vào bình hút Nm làm ngu i kho ng 15 n 20 phút. 5. Cân kh i lư ng c a h p và t khô, chính xác n 0,1g. A.4. TÍNH TOÁN K T QU 1. Kh i lư ng th tích c a t tính theo công th c: m - mo gw =
 20. V Trong ó: gw- Kh i lư ng th tích t Nm, g/cm3; m - kh i lư ng dao vòng và m u t trong dao vòng, g; m0 - kh i lư ng dao vòng, g; V - Th tích dao vòng, cm3. 2. Nm c a t (%) tính theo công th c: m1 - m2 w = .100 m2 - m1 Trong ó: w- Nm c a t, % kh i lư ng; m3 - kh i lư ng h p và m u t Nm trong h p, g; m2 - kh i lư ng h p và m u t khô trong h p, g; m1 - kh i lư ng h p, g; 3. Kh i lư ng th tích khô c a t ư c tính theo công th c: gw gc = 1 + 0,01w Trong ó: gc - Kh i lư ng th tích khô c a t, g/cm3; Các ký hi u khác như trên.
Đồng bộ tài khoản