Quyết định số 78/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 78/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2005/QĐ-BNN về việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung, đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2005/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 78/2005/QĐ-BNN Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C ĐĂNG KÝ CHÍNH TH C, ĐĂNG KÝ B SUNG, ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 8 năm 2001; Theo đ ngh c a C c trư ng C c B o v Th c v t, QUY T Đ NH: Đi u 1: a) Đăng ký chính th c: 04 ho t ch t v i 4 tên thương ph m (g m thu c tr sâu 02 ho t ch t v i 02 tên thương ph m, thu c tr b nh 01 ho t ch t v i 01 tên thương ph m, thu c đi u hoà sinh trư ng 01 ho t ch t v i 01 tên thương ph m vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). b) Đăng ký b sung: 161 lo i thu c (g m 70 lo i thu c tr sâu, 55 lo i thu c tr b nh, 23 lo i thu c tr c , 09 lo i thu c tr c, 04 lo i thu c đi u hoà sinh trư ng) vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). c) Đăng ký đ c cách: 45 lo i thu c có ngu n g c sinh h c (g m 27 lo i thu c tr sâu, 09 lo i thu c tr b nh, 07 lo i thu c đi u hoà sinh trư ng, 01 lo i thu c tr c, 01 lo i thu c tr m i) vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). Đi u 2: Vi c xu t kh u, nh p kh u các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t đ nh này đư c th c hi n theo Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn hư ng d n vi c xu t kh u, nh p kh u hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t đ nh 146/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005 và Quy t đ nh s 145/2002/QĐ-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2002 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v vi c ban hành Quy đ nh v th t c đăng ký; s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói; xu t kh u, nh p kh u; buôn bán; b o qu n, v n chuy n; s d ng; tiêu hu ; nhãn thu c; bao bì, đóng gói; h i th o qu ng cáo thu c b o v th c v t. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đi u 4: C c trư ng C c B o v th c v t, Chánh văn phòng B , Th trư ng các đơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. CÁC LO I THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 78/2005/QĐ-BNN ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN HO T CH T – Đ I TƯ NG T TÊN THƯƠNG PH M T CH C XIN ĐĂNG KÝ NGUYÊN LI U PHÒNG TR T (TRADE NAME) (APPLICANT) (COMMON NAME) (CROP/PEST) Thu c tr sâu: Calypso 240 SC Thiacloprid B trĩ h i lúa Bayer Vietnam Ltd Resany 48 EC Chlorpyrifos Ethyl 30% R p sáp h i cam Công ty TNHH TM & SX Ng c + Phoxim 18% Y n Thu c tr b nh: Ringo – L 20 SC Metominostrobin Khô v n h i lúa Sumitomo Corporation Thu c đi u hoà sinh trư ng: Stoplant 5 WP Uniconazole Đi u hoà sinh trư ng Công ty CP Đ ng Xanh lúa CÁC LO I THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 78/2005/QĐ-BNN ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN HO T CH T – T CH C XIN ĐĂNG T TÊN THƯƠNG PH M Đ I TƯ NG PHÒNG NGUYÊN LI U KÝ T (TRADE NAME) TR (CROP/PEST) (COMMON NAME) (APPLICANT) Thu c tr sâu: Abatin 1.8 EC Abamectin Dòi đ c lá h i cà chua Map Pacific Pte Ltd Actara 25 WG Thiamethoxam R p, b ph n h i cà chua, Syngenta Vietnam Ltd dưa chu t, dưa lê, b p c i, su hào, đ u đũa; r p, b ph n, b trĩ h i dưa h u, cà pháo; r p, b ph n, b trĩ, sâu xám h i bí đao; r p, b ph n, b trĩ, r y ch ng cánh h i cam, bư i; r p, r y ch ng cánh h i qu t; r p, ve s u h i nhãn; r p h i i; r y, r p h i xoài Admitox 100 WP; Imidacloprid B trĩ h i lúa Công ty TNHH An Nông 750WDG Again 3 G Fipronil Sâu đ c thân h i lúa Công ty TNHH L i Nông Alineki 350 WP Nereistoxin 340g/kg + Sâu cu n lá h i lúa Công ty CP VT BVTV Hoà Imidaclorpid 10g/kg Bình Annong - cap 20EC Ethoprophos Tuy n trùng h i h tiêu Công ty TNHH An Nông Anphatox 100 SC Alpha - Cypermethrin B trĩ h i lúa Công ty TNHH An Nông Ascend 20 SP Acetamiprid B ph n h i dưa h u Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn) Atannong 50 EC Chlorfluazuron Sâu phao h i lúa Công ty TNHH An Nông 10Biminy 90 SP Trichlorfon Sâu đ c qu h i đ u tương Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n
 3. 11Brightin 4.0 EC Abamectin Sâu khoang h i l c Công ty TNHH Hoá nông H p Trí 12Citrole 96.3EC Petroleum sprayoil R p mu i, r p sáp, nh n đ , Total Fluides. Defense sâu v bùa h i cây có múi (Franch) 13Cypermap 25 EC Cypermethrin B trĩ h i lúa Map Pacific Pte Ltd 14Dacloxin 40 WP Nereistoxin 38.3% + R y nâu h i lúa Công ty TNHH - TM XNK Imidacloprid 1.7% H u Ngh 15Finico 800 WG Fipronil Sâu đ c thân h i ngô Công ty CP Nicotex 16Fiprogen 0.3 G; Fipronil 0.3G: Sâu đ c thân h i lúa Công ty TNHH - TM Nông 800WG Phát 800WG: Sâu đ c qu h i v i 17Fitex 10 WP Imidacloprid R y nâu h i lúa Công ty CP VT BVTV Hà N i 18Fortaras 25 WG Thiamethoxam B trĩ h i lúa, r y ch ng cánh Công ty TNHH – TM Tân h i cam Thành 19Imida 10 WP Imidacloprid B trĩ h i lúa Công ty CP Long Hi p 20Kinalux 25 EC Quinalphos Sâu cu n lá, sâu đ c b h i United Phosphorus Ltd lúa 21Legend 5 SC; 800WG Fipronil 5SC: Sâu đ c thân h i ngô Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn 800WG: Sâu tơ h i b p c i 22Lorsban 15 G Chlorpyrifos Ethyl Sâu đ c thân, sâu đ c b p Dow AgroSciences B.V h i ngô 23Mace 75 SP Acephate Sâu đ c b h i lúa Map Pacific Pte Ltd 24Mapy 48 EC Chlorpyrifos Ethyl Sâu xanh h i đ u tương, m i Map Pacific Pte Ltd h i công trình xây d ng 25Megarin 50 EC Permethrin Sâu xanh h i đ u tương Công ty TNHH TM Anh Thơ 26Megaxam 25 WDG Thiamethoxam B trĩ h i lúa Công ty TNHH TM Anh Thơ 27Midan 10 WP Imidacloprid R p v y h i cà phê, b trĩ h i Công ty CP Nicotex đi u 28Midanix 60 WP Nereistoxin 58 % + Sâu cu n lá, b trĩ h i lúa Công ty CP Nicotex Imidacloprid 2 % 29Miretox 2.5WP; 5EC; Imidacloprid 2.5WP: B trĩ h i lúa Công ty CP Thu c BVTV 10 EC Vi t Trung 10EC; 5EC: R y nâu h i lúa 30Mondeo 40 EC Chlorpyrifos Ethyl Sâu khoang h i l c Công ty TNHH TM Anh Thơ 31Monttar 3G, 7.5EC, 20 Chlorpyrifos methyl 3G: Sâu đ c thân h i ngô Công ty CP Thu c BVTV EC Vi t Trung 7.5EC; 20EC: Sâu cu n lá h i ngô 32Mopride 20 WP Acetamiprid Sâu xanh h i b p c i, sâu Công ty TNHH - TM XNK cu n lá h i lúa H u Ngh 33Mospilan 3 EC Acetamiprid R y xanh h i bông v i Nippon Soda Co., Ltd 34Newmectin 0.2 ME Emamectin benzoate Sâu tơ h i b p c i Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung 35Nicyper 4.5 EC Beta -Cypermethrin R p v y h i cà phê Công ty CP Nicotex
 4. 36Nired 3 EC Acetamiprid B trĩ h i lúa Công ty CP Nicotex 37Nomida 10 WP; 50EC Imidacloprid R y nâu h i lúa Công ty CP BVTV Đi n Th nh 38Oshin 20 WP Dinotefuran R y h i xoài, dòi đ c lá h i Mitsui Chemicals, Inc. dưa chu t, r y ch ng cánh h i cam, b ph n h i cà chua, b nh y h i b p c i 39Pegasus 500 SC Diafenthiuron Nh n lông nhung h i v i Syngenta Vietnam Ltd 40Phantom 60 EC Diazinon Sâu đ c thân, sâu đ c b h i Asiatic Agricultural lúa Industries Pte Ltd. 41Phizin 800 WG Fipronil Sâu đ c thân h i ngô Công ty TNHH - TM XNK H u Ngh 42Pyritox 480 EC Chlorpyrifos Ethyl R p v y h i cà phê Công ty TNHH An Nông 43Pysone 700 WG Imidacloprid R y nâu h i lúa Công ty TNHH - TM XNK H u Ngh 44Quintox 5EC; 10EC Quinalphos 5EC: Sâu cu n lá h i ngô Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung 10EC: R p sáp h i cà phê 45Ranaxa 25 WG Thiamethoxam B xít h i v i Công ty CP Đ ng Xanh 46Ranger 5 SC; 800WG Fipronil 5SC: B trĩ h i lúa Công ty TNHH TM và DV Th nh Hưng 800WG: B trĩ, sâu cu n lá h i lúa 47Regal 5 SC; 800WG Fipronil Sâu cu n lá, r y nâu, sâu Công ty CP VT BVTV Hà đ c thân h i lúa N i 48Rigell 0.3 G Fipronil Sâu đ c thân h i mía Công ty CP VT BVTV Hoà Bình 49Rimon 10 EC Novaluron Sâu xanh da láng h i l c Makhteshim Chem. Ltd 50Saliphos 35 EC Phosalone B xít mu i h i đi u Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 51S m sét 25 WP Buprofezin R y nâu h i lúa Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n 52Saromite 57 EC Propargite Nh n đ h i chè Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 53Sát trùng đan 29SL; Nereistoxin 29SL: Sâu khoang h i đ u Công ty CP Nicotex 95BTN xanh 95BTN: Sâu đ c thân h i lúa 54Selecron 500 EC Profenofos Sâu cu n lá h i lúa Syngenta Vietnam Ltd 55S u đ 3 EC Acetamiprid R y nâu h i lúa Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 56Sieusao 40 EC Chlorpyrifos methyl Sâu đ c thân, r y nâu, mu i Công ty TNHH – TM Tân hành h i lúa; sâu đ c qu , Thành r p h i đ u tương ; r p, r p sáp h i cà phê 57Sunrac 200 WP Acetamiprid R y nâu h i lúa Công ty CP VT BVTV Hoà Bình 58Supergen 5 SC Fipronil B trĩ, sâu phao, sâu keo, Công ty TNHH – TM Tân mu i hành, sâu đ c thân, r y Thành nâu h i lúa 59Tornado 25 EC Cypermethrin Sâu cu n lá h i lúa, b xít Asiatic Agricultural mu i h i đi u, r p sáp h i cà Industries Pte Ltd. phê
 5. 60Tư ch 800 WG Fipronil B trĩ h i dưa h u Công ty CP Đ ng Xanh 61Tungcydan 30 EC Chlorpyriphos Ethyl Sâu xanh da láng, dòi đ c lá Công ty TNHH SX -TM & 25% + Cypermethrin h i đ u xanh; sâu róm h i DV Ng c Tùng 5% đi u Tungcydan 55 EC Chlorpyriphos Ethyl 50 R p sáp h i cà phê % + Cypermethrin 5% 62Tungent 5 SC Fipronil Sâu xanh h i l c Công ty TNHH SX -TM & DV Ng c Tùng 63Tungrell 25 EC Quinalphos 20% + Sâu xanh da láng h i đ u Công ty TNHH SX -TM & Cypermethrin 5% tương, r p sáp h i cà phê DV Ng c Tùng 64Vibafos 15 EC Chlorpyrifos Ethyl 14.8 Sâu xanh da láng h i l c Công ty Thu c sát trùng % + Abamectin 0.2 % Vi t Nam 65Vietdan 3.6 H Nereistoxin Sâu đ c thân h i lúa Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung 66Virofos 20 EC Chlorpyrifos Ethyl Sâu xanh da láng h i đ u Công ty Thu c sát trùng tương Vi t Nam 67Visa 5 G Chlorpyrifos Ethyl 3% + Sâu đ c thân h i lúa Công ty Thu c sát trùng Fenobucarb 2% Vi t Nam 68Viserin 4.5 EC Beta -Cypermethrin Sâu v bùa h i cam Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 69Wofatac 350 EC Lambda-Cyhalothrin Sâu khoang h i l c Công ty CP VT BVTV Hà 15g/l + Profenofos 335 N i g/l 70Yamida 100 EC; Imidacloprid 100EC: Sâu v bùa, r y Jiangyin Jianglian Ind. 100SL ch ng cánh h i cam; r p sáp Trade Co., Ltd h i xoài; r p v y h i v i thi u; b trĩ, r y nâu h i lúa 100SL: B trĩ h i dưa h u, r y bông h i xoài Thu c tr b nh: Abenix 10 FL Albendazole Lem lép h t, vàng lá h i lúa Công ty CP Nicotex Aconeb 70 WP Propineb Thán thư h i xoài Công ty CP Đ ng Xanh Agofast 80 WP Fosetyl-Aluminium Ch t nhanh h i h tiêu Công ty CP Đ ng Xanh Alphacol 70 WP Propineb Thán thư h i xoài Công ty CP VT BVTV Hoà Bình Alpine 80 WDG Fosetyl-Aluminium Ch t nhanh h i h tiêu, xì m Công ty TNHH 1 TV BVTV h i cam Sài Gòn Andoral 250 SC Carbendazim 200g/l + Lem lép h t h i lúa Công ty TNHH - TM Iprodione 50g/l Hoàng Ân Andoral 500 SC Carbendazim 400g/l + Lem lép h t h i lúa Iprodione 100g/l Andoral 500 WP Carbendazim 400g/kg Lem lép h t h i lúa + Iprodione 100g/kg Anhvinh 50 SC Hexaconazole Lem lép h t h i lúa Công ty TNHH L i Nông Antracol 70 WP Propineb Khô v n, đ o ôn, lem lép h t Bayer Vietnam Ltd h i lúa
 6. Bemsai 262 WP Tricyclazole 250g/kg + Đ o ôn h i lúa Công ty CP VT BVTV Kasugamycin 12g/kg Hoà Bình 10Bibim 750 WP Tricyclazole 700g/kg + Đ o ôn h i lúa Công ty TNHH SX -TM & Sulfur 50g/kg DV Ng c Tùng 11Binlazonethai 75WP Tricyclazole Đ o ôn h i lúa Công ty TNHH TM DV Long Vân 12Cadazim 500 FL Carbendazim Th i qu h i xoài Công ty TNHH - TM Nông Phát 13Callihex 50 SC Hexaconazole Vàng lá h i lúa Arysta Lifescience S.A.S, France 14Carbenzim 500 FL Carbendazim Thán thư h i đi u Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 15Carzole 20 WP Carbendazim 9.2% + Đ o ôn h i lúa Công ty TNHH - TM XNK Tricyclazole 5.8% + H u Ngh Validamycin 5.0% 16Curzate - M8 72WP Cymoxanil 8 % + Vàng lá h i lúa DuPont Vietnam Ltd Mancozeb 64 % 17Dibazole 5 SC Hexaconazole Khô v n h i lúa Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn 18Dolazole 75 WP Tricyclazole Đ o ôn h i lúa Công ty TNHH TM và DV Th nh Hưng 19Doroval 50 WP Iprodione Lem lép h t h i lúa Công ty TNHH TM và DV Th nh Hưng 20Dosay 45 WP Copper Oxychloride Sương mai h i khoai tây Agria S.A, Bulgaria 29% + Cymoxanil 4% + Zineb 12% 21Filia 525 SE Propiconazole 125g/l + Đ o ôn h i lúa Syngenta Vietnam Ltd Tricyclazole 400g/l 22Folicur 250 EW; 250 Tebuconazole 250EW: Vàng lá h i lúa Bayer Vietnam Ltd WG 250WG: Khô v n, đ o ôn h i lúa 23Forlita 250 EW Tebuconazole Đ m lá h i l c, đ u tương, Công ty TNHH - TM Tân b nh loét h i cam Thành 24Forlitasuper 300EC Propiconazole 150g/l + Lem lép h t h i lúa Công ty TNHH - TM Tân Tebuconazole 150g/l Thành 25Forvilnew 250 SC Tricyclazole 220g/l + Đ o ôn h i lúa Công ty TNHH - TM Tân Hexaconazole 30g/l Thành 26Fu-army 30 WP Isoprothiolane Đ o ôn h i lúa Công ty CP Nicotex 27Fullcide 25 WP Tricyclazole Đ o ôn h i lúa Công ty TNHH - TM Nông Phát 28Fungal 80 WG Fosetyl-Aluminium Ph n tr ng h i dưa chu t Helm AG 29Hexavil 5 SC; 8SC Hexaconazole Lem lép h t h i lúa Công ty TNHH - TM Nông Phát 30Jiatrico 75 WP Tricyclazole Đ o ôn h i lúa Jia Non Enterprise Co., Ltd 31Jiavin 5 SC Hexaconazole Khô v n h i lúa Jia Non Enterprise Co., Ltd 32Judi 5 SC Hexaconazole Đ m lá h i l c Map Pacific Pte Ltd 33Kabaran 2 SL Kasugamycin Đ o ôn h i lúa Công ty CP VT BVTV Hoà Bình
 7. 34Kasai 21.2 WP Fthalide 20% + Vàng lá h i lúa Hokko Chem Ind Co., Ltd Kasugamycin 1.2% 35Kos-tin 300 EC Difenoconazole 150g/l Lem lép h t h i lúa Công ty Liên doanh SX + Propiconazole 150g/l nông dư c Kosvida 36Love rice 66 WP Carbendazim 50 % + Ch t cây con h i dưa h u Công ty TNHH - TM Metalaxyl 8 % + Thanh Đi n Cymoxanil 8 % 37Map Jaho 77 WP Copper Hydroxide Gh h i cam, thán thư h i Map Pacific Pte Ltd xoài 38Map super 300 EC Difenoconazole 150g/l Lem lép h t h i lúa Map Pacific Pte Ltd + Propiconazole 150g/l 39Mataxyl 500 WDG Metalaxyl Xì m h i cam Map Pacific Pte Ltd 40Mexyl MZ 72 WP Mancozeb 64 % + Ch t nhanh h i h tiêu Công ty TNHH 1 TV BVTV Metalaxyl 8 % Sài Gòn 41Nevo 330 EC Propiconazole 250g/l + Lem lép h t, vàng lá h i lúa Syngenta Vietnam Ltd Cyproconazole 80g/l 42Newzobim 75 WP Tricyclazole Đ o ôn h i lúa Công ty TNHH An Nông 43Nofacol 70WP Propineb Thán thư h i xoài Công ty TNHH - TM Nông Phát 44Nustar 20 DF Flusilazole Lem lép h t h i lúa DuPont Vietnam Ltd 45Siozol 500 WG Propiconazole Lem lép h t h i lúa Sino Ocean Enterprises Ltd 46TEPRO - Super Propiconazole 150g/l + Lem lép h t h i lúa Công ty TNHH Hoá nông 300EC Tebuconazole 150g/l H p Trí 47Thio – M 500 FL Thiophanate -Methyl Thán thư h i h tiêu, xì m Công ty TNHH 1 TV BVTV h i dưa h u Sài Gòn 48Tien sa 250 EC Propiconazole Lem lép h t h i lúa Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn 49Tilfugi 300 EC Difenoconazole 150g/l Lem lép h t h i lúa Công ty TNHH - TM Tân + Propiconazole 150g/l Thành 50Tilusa super 300EC Propiconazole Lem lép h t, đ o ôn h i lúa Công ty CP VT BVTV Hoà Bình 51Tilvil super 300EC Difenoconazole 150g/l Lem lép h t h i lúa Công ty CP VT BVTV Hoà + Propiconazole 150g/l Bình 52Tinitaly surper 300.5 Difenoconazole 50g/l + Lem lép h t h i lúa Công ty TNHH An Nông EC Propiconazole 250.5g/l Tinitaly surper 300EC Difenoconazole 150g/l Lem lép h t h i lúa Công ty TNHH An Nông + Propiconazole 150g/l 53Vieteam 75 WP Sulfur 55% + Đ o ôn h i lúa Công ty CP Thu c BVTV Tricyclazole 20% Vi t Trung 54Vixazol 275 SC Carbendazim 250g/l + Lem lép h t h i lúa Công ty Thu c sát trùng Hexaconazole 25g/l Vi t Nam 55Xanizeb 72 WP Mancozeb 64% + Sương mai h i cà chua Công ty TNHH TM XNK Cymoxanil 8% H u Ngh Thu c tr c : Amet annong 800WP Ametryn C h i mía Công ty TNHH An Nông Atra annong 800WP Atrazine C h i ngô Công ty TNHH An Nông Catholis 43 EC Acetochlor 375 g/l + C h il c Công ty v t tư b o v Oxyfluorfen 55g/l th c v t I
 8. Chani 300 EC Pretilachlor 300 g/l C h i lúa gieo Công ty CP Nicotex + Fenclorim 100 g/l Danphos 10 SC Bispyribac - sodium C h i lúa gieo Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn Dany 20 DF Metsulfuron methyl C h i lúa gieo Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn Domi 10 SC Bispyribac - sodium C h i lúa gieo Công ty CP Đ ng Xanh Dosate 75.7 WDG Glyphosate IPA Salt C h iv i Công ty TNHH - TM Đ ng Xanh Faster 33 EC Pendimethalin C h i lúa gieo Công ty CP Thu c sát trùng C n Thơ 10Fenpre 300 EC Pretilachlor 300 g/l C h i lúa gieo Công ty CP Đ ng Xanh + Fenclorim 100 g/l 11Fezocet 40 WP Pyrazosulfuron Ethyl C h i lúa gieo Công ty TNHH TM XNK 1% + Mefenacet 39% H u Ngh 12Jiafit 30 EC Pretilachlor 300 g/l C h i lúa gieo Jia Non Enterprise Co., Ltd + Fenclorim 100 g/l 13Londax 10 WP Bensulfuron Methyl C h i lúa c y DuPont Vietnam Ltd 14Newmilce 100 SC Bispyribac - sodium C h i lúa gieo Công ty TNHH An Nông 15 Nimaxon 20 SL Paraquat C trên đ t không tr ng tr t Công ty CP Nicotex 16Nonider 10 SC Bispyribac - sodium C h i lúa gieo Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung 17Proof 15 SL Glufosinate - C h i chu i Công ty TNHH Alfa (Sài ammonium Gòn) 18Rocet 10 WP Quinclorac 0.5 % + C h i lúa c y Công ty CP VT BVTV Hà Bensulfuron methyl 9.5 N i % 19Rus - annong Pyrazosulfuron Ethyl C h i lúa gieo Công ty TNHH An Nông 700WDG 20Sirius 70 WDG Pyrazosulfuron Ethyl C h i lúa gieo, lúa c y Nissan Chem. Ind Ltd 21Supermix 32 WP Bensulfuron Methyl 6% C h i lúa gieo DuPont Vietnam Ltd + Quinclorac 26% 22Topgun 700 WP Quinclorac 500g/kg + C h i lúa gieo Map Pacific Pte Ltd Pyrazosulfuron Ethyl 70 g/kg + Fenoxaprop - P - Ethyl 130 g/kg 23Vu gia 10 WP Pyrazosulfuron Ethyl C h i lúa gieo Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn Thu c tr c: BenRide 250 EC Niclosamide c bươu vàng h i lúa Công ty TNHH An Nông Bolis 4B, 6B Metaldehyde c bươu vàng h i lúa Công ty TNHH ADC Catfish 70 WP Niclosamide c bươu vàng h i lúa Công ty CP Đ ng Xanh Clodansuper 250WP; Niclosamide – olamine c bươu vàng h i lúa Công ty CP VT BVTV Hoà 500WP; 700WP Bình
 9. Dioto 25 EC Niclosamide c bươu vàng h i lúa Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn Kiloc 60WP Metaldehyde 40% + c bươu vàng h i lúa Công ty TNHH ADC Carbaryl 20% OBV - α 700 WP Niclosamide c bươu vàng h i lúa Công ty TNHH TM và DV Th nh Hưng Ossal 500 SC; 700WP Niclosamide c bươu vàng h i lúa Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát TRIOC annong 80WP Metaldehyde c bươu vàng h i lúa Công ty TNHH An Nông Thu c đi u hoà sinh trư ng: ACXONICannong Sodium para - Kích thích sinh trư ng lúa Công ty TNHH An Nông 1.8DD nitrophenolate 0.9% + sodium ortho - nitrophenolate 0.6% + Sodium 5 - nitroguaiacolate 0.3% Atomin 15 WP Paclobutrazol Kích thích sinh trư ng s u Công ty TNHH - TM Thái riêng Nông Highplant 10 WP Gibberellic acid Đi u hoà sinh trư ng lúa Công ty CP Đ ng Xanh Sài gòn P1 15 WP Paclobutrazol Kích thích ra hoa xoài Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn CÁC LO I THU C B O V TH C V T CÓ NGU N G C SINH H C ĐƯ C ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 78 /2005/QĐ-BNN ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN HO T CH T – T TÊN THƯƠNG PH M Đ I TƯ NG PHÒNG T CH C XIN ĐĂNG KÝ NGUYÊN LI U T (TRADE NAME TR (CROP/PEST) (APPLICANT) (COMMON NAME) Thu c tr sâu: Abafax 1.8EC, 3.6EC Abamectin Sâu tơ h i b p c i, nh n đ Công ty TNHH SX - TM Tô h i cam, b trĩ h i dưa h u Ba Abasuper 1.8EC, 3.6 Abamectin B xít, b trĩ, sâu cu n lá, Công ty TNHH - TM Tân EC nh n gié h i lúa; sâu tơ h i Thành b p c i; dòi đ c lá h i cà chua; r p mu i h i đ u tương; r y ch ng cánh, sâu v bùa, nh n đ h i cam; r y bông xoài, sâu ăn bông h i xoài Abatimec 1.8 EC Abamectin Sâu cu n lá h i lúa Công ty TNHH - TM Đ ng Xanh 10 Amatic (10 bt/ml) SC Bacillus thuringiensis. Sâu tơ, sâu xanh bư m Công ty TNHH Trư ng var. 7216 tr ng h i b p c i; sâu Th nh khoang h i l c,đ u cô ve; sâu xanh da láng h i cà chua, thu c lá; sâu cu n lá, sâu đ c thân h i lúa AMETINannong 1.8 Abamectin Sâu tơ h i b p c i; sâu cu n Công ty TNHH An Nông EC,3.6EC lá nh , nh n gié h i lúa; sâu xanh h i cà chua; b trĩ h i dưa h u Apache 1 EC Emamectin benzoate Nh n gié, sâu cu n lá h i Công ty TNHH TM và DV lúa; nh n đ h i cam Th nh Hưng
 10. A-Z annong 0.3EC, Azadirachtin 0.3EC: sâu cu n lá nh , r y Công ty TNHH An Nông 0.03EC, 0.15EC nâu h i lúa; sâu tơ h i b p c i; sâu xanh da láng h i c i bông; r y xanh, b cánh tơ h i chè; nh n đ h i cam; r p mu i h i thu c lá; r p sáp h i cà phê 0.03 EC, 0.15 EC: sâu xanh da láng h i c i bông; r y xanh, b cánh tơ h i chè; nh n đ h i cam; r p mu i h i thu c lá; r p sáp h i cà phê. Aztron DF Bacillus thuringiensis Sâu đ c trái h i xoài Doanh nghi p Tư nhân TM Tân Quy 35.000 DBM Unit/mg var. aizawai Biomax 1 EC Azadirachtin 0.6% + Sâu tơ h i b p c i; r y xanh, Công ty CP Phát tri n NN Matrine 0.4% b cánh tơ h i chè; nh n đ Vi t Ti n L ng Sơn h i quýt. 10Cahat 16 WP Bacillus thuringiensis Sâu tơ h i b p c i; sâu róm Công ty TNHH Nam Nông var. T 36 h i chè; sâu cu n lá nh h i Phát (16000 IU/mg) lúa; sâu xanh h i đ u tương 11Catcher 2 EC Abamectin Nh n đ h i chè; sâu v bùa Sinon Corporation-Taiwan h i cam; sâu tơ h i b p c i 12Dylan 2 EC Emamectin benzoate Sâu tơ, sâu xanh bư m Công ty CP Nicotex tr ng h i c i xanh; sâu xanh da láng h i hành; b cánh tơ, b xít mu i h i chè; sâu v bùa, nh n đ h i cam, quýt; nh n lông nhung, sâu đ c qu h i nhãn, v i; sâu xanh h i đ u xanh; sâu cu n lá h i lúa 13Emaplant 1.9 EC Emamectin benzoate Sâu cu n lá h i lúa; b trĩ h i Công ty TNHH TM Thanh dưa h u; nh n đ h i cam; Đi n sâu tơ h i b p c i 14EMETINannong 1.9 Emamectin benzoate Sâu xanh h i cà chua; sâu tơ Công ty TNHH An Nông EC h i b p c i; sâu cu n lá nh h i lúa; nh n đ h i cam 15Fanty 3.6 EC Abamectin Sâu cu n lá, b trĩ, nh n gié Công ty TNHH - TM Thôn h i lúa; sâu tơ, sâu xanh h i Trang b p c i; b trĩ h i dưa h u 16Kozomi 0.3 EC Azadirachtin R y nâu h i lúa; sâu tơ h i Công ty CP Thu c BVTV b p c i; b cánh tơ, r y xanh Vi t Trung h i chè
 11. 17Limater 7.5 EC Rotenone Sâu tơ h i b p c i; sâu xanh Công ty CP Nông Hưng ,b nh y, r p h i c i xanh; r p, nh n đ , sâu đ c qu h i t; r p sáp h i bí xanh; nh n đ h i bí đ ; r p, sâu khoang h i thu c lá; sâu xanh da láng,dòi đ c lá h i đ u tương; sâu khoang h i l c; r y xanh, nh n đ , b xít mu i,b trĩ h i chè; sâu v bùa, r p sáp, nh n đ h i cam; b xít h i nhãn; sâu đ c qu h i v i; r p h i xoài; sâu đ c qu h i v i; r p sáp h i na; sâu ăn lá h i cây h ng; sâu róm h i i; nh n đ h i hoa h ng 18Newdelpel (16000 Bacillus thuringiensis Sâu tơ h i b p c i; sâu cu n Công ty TNHH An Nông IU/mg) WP; (32000 var.kurstaki lá nh h i lúa; r y xanh ,b IU/mg) WP; (64000 cánh tơ h i chè; sâu xanh IU/mg) WDG h i cà chua 19Pesta 5 SL Eucalyptol Sâu tơ, sâu xanh bư m Công ty CP Nông nghi p tr ng h i b p c i; r p mu i Thiên An h i c i b ; sâu khoang h i l c,đ u côve; sâu xanh da láng h i cà chua, thu c lá; b trĩ h i dưa chu t; b trĩ, nh n đ h i chè 20Pethian (4000 IU) SC Bacillus thuringiensis. Sâu tơ h i su hào; sâu xanh Công ty CP Nông nghi p var. 7216 bư m tr ng h i b p c i; sâu Thiên An khoang h i l c, đ u cove; sâu xanh da láng h i cà chua, thu c lá; sâu cu n lá h i lúa 21Proclaim 1.9 EC Emamectin benzoate Sâu cu n lá h i lúa Syngenta Vietnam Ltd 22Protect (8000 IU/mg) Bacillus thuringiensis Sâu tơ, sâu xanh bư m Công ty TNHH Trư ng WP var.kurstaki tr ng h i b p c i; sâu Th nh khoang h i l c, đ u cô ve; sâu xanh da láng h i cà chua, thu c lá; sâu cu n lá, sâu đ c thân h i lúa 23Silsau 1.8EC, 3.6EC, Abamectin Sâu cu n lá nh , sâu đ c Công ty TNHH ADC 10WP thân, nh n gié,b trĩ h i lúa; sâu tơ, sâu xanh da láng h i b p c i; sâu xanh da láng h i l c,đ u tương, đ u xanh; b trĩ h i dưa h u,dưa chu t; sâu v bùa, nh n đ , b trĩ h i cà chua , t; sâu v bùa, nh n đ , b trĩ h i cây có múi
 12. 24Sotox 0.3 SL Matrine Sâu tơ h i b p c i, súp lơ; Công ty TNHH V t tư và sâu xanh bư m tr ng h i c i Nông s n Song Mã xanh; r p mu i h i su hào; dòi đ c lá h i c i bó xôi; nh n đ , b trĩ h i dưa chu t; sâu đ c qu h i đ u đũa; sâu xanh da láng h i hành; r p mu i, nh n đ , b trĩ h i cam; nh n đ h i nho; sâu xanh da láng h i đ u tương; sâu khoang h i l c; sâu xanh h i thu c lá; b cánh tơ, nh n đ , r y xanh h i chè; nh n đ h i bông v i 25TP - Th n Đi n 78DD Saponozit 46% + R p h i đ u tương; b trĩ h i Công ty TNNH Thành Saponin acid 32% dưa chu t; r y xanh, b cánh Phương tơ, nh n đ h i chè 26Tungatin 1.8 EC Abamectin B trĩ, nh n gié, sâu đ c b , Công ty TNHH SX -TM & sâu phao, b xít dài, sâu DV Ng c Tùng cu n lá nh h i lúa; sâu xanh, dòi đ c lá h i cà chua; sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i b p c i; sâu xanh da láng, sâu đ c qu h i đ u xanh; b cánh rơ, r y xanh, nh n đ h i chè; sâu v bùa, ru i đ c qu h i cam 27Tungmectin 1.0 EC Emamectin benzoate Sâu xanh, dòi đ c lá h i cà Công ty TNHH SX -TM & chua; sâu xanh da láng, sâu DV Ng c Tùng đ c qu h i đ u xanh; ru ì đ c qu , sâu v bùa h i cam; sâu cu n lá nh , sâu phao, sâu đ c b , b xít dài, b trĩ, nh n gié h i lúa; b cánh tơ, r y xanh, nh n đ h i chè Thu c tr b nh: 5 Bio - Humaxin Sen Trichoderma spp 10 Đ o ôn, khô v n, lem lép h t, Công ty TNHH An Hưng Vàng 15DD CFU/ml 10% vàng lá h i lúa Tư ng + K-Humate 5% Lilacter 0.3 SL Eugenol Khô v n, b c lá, tiêm l a, Công ty CP Nông Hưng vàng lá, đ o ôn, th i h t vi khu n h i lúa; héo xanh, m c xám, gi sương mai h i dưa chu t; m c xám h i cà pháo, đ u tương, hoa lyly; thán thư t; thán thư, sương mai h i v i; đ m lá h i na; ph n tr ng, thán thư h i xoài, hoa h ng; s o h i cam; th i qu h i h ng; th i nõn h i d a; th i búp h i chè. Poner 40 SP Streptomycin sulfate Th i nhũn h i b p c i Công ty TNHH SX - TM - DV Tobon Senly 2.1 SL Eugenol 2% + B c lá, khô v n h i lúa; ph n Công ty TNHH Trư ng Carvacrol 0.1% tr ng h i bí xanh; gi sương Th nh mai h i dưa chu t; sương mai h i cà chua; thán thư h i t
 13. Somec 2 SL Ningnanmycin B nh hoa lá h i thu c lá; Công ty TNHH Trư ng b nh hoa lá, xoăn lá h i t; Th nh b c lá h i lúa; th i r , khô dây h i bí xanh; ph n tr ng h i dưa chu t; sương mai h i cà chua Stop 15WP, 10DD Chitosan Đ o ôn, khô v n h i lúa DNTN TM Tân Qui TP - Zep 18 EC T h p d u th c v t Đ m s c vi khu n, khô v n Công ty TNHH Thành (d u màng tang, d u h i lúa Phương s , d u h ng, d u hương nhu, d u chanh) Tungvali 3 SL, 5SL, Validamycin 3SL, 5SL: n m h ng h i cao Công ty TNHH SX -TM & 5WP, 10WP su DV Ng c Tùng 5SL, 5WP, 10WP: khô v n h i lúa Validan 5 DD Validamycin N m h ng h i cao su Công ty CP BVTV An Giang Thu c đi u hoà sinh trư ng: Azoxim 20 SP Gibberellic acid Kích thích sinh trư ng chè, Công ty CP Nicotex lúa M.A-Maral 10 DD Oligo -Alginate Kích thích sinh trư ng chè DNTN TM Tân Qui ProGibb 10 SP, Gibberellic acid Kích thích sinh trư ng chè Valent BioSciences, USA T 20 Tablet, 40%SG Siêu to h t 25 SP Fugavic acid Kích thích sinh trư ng lúa, Công ty TNHH TM -SX ngô, l c, tiêu Phư c Hưng Super GA3 100 SP, Gibberellic acid Kích thích sinh trư ng lúa Công ty TNHH An Nông 200 WP, 200 T Super sieu 1 SP Gibberellic acid 1% Kích thích sinh trư ng lúa, Công ty TNHH SX - TM & +5% N+5% P2O5 +5% dưa chu t, dưa h u, cà DV Ng c Tùng K2O +Vi lư ng chua, đ u côve, b p c i, chè Tungaba 20T Gibberellic acid Kích thích sinh trư ng lúa, Công ty TNHH SX -TM & dưa chu t, dưa h u, đ u DV Ng c Tùng côve, cà chua, b p c i, chè Thu c tr c: Dibonin super 5WP, Saponin c bươu vàng h i lúa; c Công ty TNHH Nông dư c 15WP sên, c nh t h i c i xanh Đi n Bàn Thu c tr m i: Metavina 10DP Metarhizium anisopliae M i h i đê, đ p và công trình Trung tâm nghiên c u var. anisopliae M2&M5 ki n trúc phòng tr m i -Vi n 9 10 10 - 10 bt/g Khoa h c Th y l i Metavina 80LS Metarhizium anisopliae M i h i đê, đ p var. anisopliae M1&M7 8 9 10 - 10 bt/ml Metavina 90DP Metarhizium anisopliae M i h i công trình ki n trúc Trung tâm nghiên c u var. anisopliae M1&M3 phòng tr m i -Vi n 9 10 10 - 10 bt/g Khoa h c Th y l i
Đồng bộ tài khoản