Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung quy định chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
149
lượt xem
9
download

Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung quy định chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 78/2008/qđ-ubnd về việc bổ sung quy định chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo quyết định số 35/2007/qđ-ubnd ngày 30/7/2007 của ubnd tỉnh khánh hòa do ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung quy định chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KHÁNH HÒA NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 78/2008/Q -UBND Nha Trang, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG QUY NNH CH PH C P K TOÁN TRƯ NG, PH TRÁCH K TOÁN TRONG CÁC ƠN VN K TOÁN THU C LĨNH V C K TOÁN NHÀ NƯ C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 35/2007/Q - UBND NGÀY 30/7/2007 C A UBND T NH KHÁNH HÒA Y BAN NHÂN DÂN T NH KHÁNH HÒA Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Thông tư s 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 c a Liên b B Tài chính và B N i v hư ng d n tiêu chu n, i u ki n, th t c b nhi m, bãi nhi m, thay th và x p ph c p k toán trư ng, ph trách k toán thu c lĩnh v c k toán nhà nư c; Theo ngh c a Giám c S Tài chính và Giám c S N i v , QUY T NNH i u 1. Nay b sung vào i u 3 Quy nh ch ph c p k toán trư ng, ph trách k toán trong các ơn v k toán thu c lĩnh v c k toán nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 35/2007/Q -UBND ngày 30/7/2007 c a UBND t nh Khánh Hòa, như sau: “3. i tư ng k toán ngân sách xã, phư ng, th tr n ư c hư ng m c ph c p ph trách k toán h s 0,15 so v i m c lương t i thi u chung theo quy nh hi n hành.” i u 2. i tư ng nêu t i i u 1 ư c hư ng ph c p k t ngày Quy t nh s 35/2007/Q -UBND ngày 30/7/2007 c a UBND t nh Khánh Hòa có hi u l c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký ban hành. i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S : Tài chính, N i v ; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh; Ch t ch UBND các huy n, th xã Cam Ranh, thành ph Nha Trang và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Nơi nh n: - Như i u 4; - B Tài chính; -B N iv ; - TT T nh y; - TT H ND t nh; Võ Lâm Phi - TT. UBND t nh; - oàn BQH t nh KH; - C c Ki m tra VB - B Tư pháp; - Trung tâm Công báo t nh (2b); - Trang tin i n t ; - Phòng T ng h p; - Lưu VT & HL, HP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản