Quyết định số 78-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định số 78-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78-CP về việc chia các khu vực nội thành và ngoại thành của thành phố Hà Nội do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78-CP

  1. H I NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78-CP Hà N i, ngày 31 tháng 05 năm 1961 QUY T NNH CHIA CÁC KHU V C N I THÀNH VÀ NGO I THÀNH C A THÀNH PH HÀ N I H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp quy nh quy n h n c a H i ng Chính ph ; Xét tình hình thành ph Hà N i sau khi ư c Qu c h i quy t nh m r ng a gi i thành ph ; Theo ngh c a ông B trư ng B N i v và y ban hành chính thành ph Hà N i; Căn c vào ngh quy t c a H i ng Chính ph trong H i ngh thư ng v c a H i ng Chính ph ngày 03 tháng 05 năm 1961, QUY T NNH: i u 1. – Nay chia các khu v c n i thành và ngo i thành c a Thành ph Hà N i thành 4 khu ph và 4 huy n như sau: 1. B n khu ph c a n i thành là: a) Khu ph Ba ình g m có: Khu ph Trúc b ch cũ, Các kh i 1, 13, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, c a khu ph Ba ình cũ, - Các xã Ng c hà, Phúc l và ông thái, - Các thôn Gi ng võ, Ng c khanh, Thành công và Yên thái, - N a ph C u gi y v phía ông sông Tô l ch c a xã Yên hòa, b) Khu ph Hoàn ki m g m có: - Khu ph Hoàn ki m cũ, - Khu ph ng xuân cũ, - Các kh i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 c a khu ph Hàng c cũ,
  2. - Các kh i 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 c a phu kh Hai bà cũ, c) Khu ph ng a g m có: - Khu ph ng a cũ, - Các kh i 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,24, 25 c a khu ph Ba ình cũ, - Khu b nh vi n B ch mai c a khu ph B ch mai cũ, - Khu trư ng b túc văn hóa công nông,trung ương và t ng kho Giáp bát, - Khu Công nghi p Thư ng ình, - Xã Phương liên, - Các thôn Khương trung, Khương thư ng, Thái hà, Th nh quang, Th nh hào, Hoàng c u và xóm Chùa c a thôn Láng h . d) Khu ph Hai bà g m có: - Khu ph B ch mai cũ , - Các kh i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42 c a khu ph Hai bà cũ, - Các kh i 1, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 c a khu ph Hàng c cũ, - Xã Thanh lương, - Thôn Quỳnh lôi và ph Mai ông c a xã Quỳnh mai cũ, thôn oài c a xã Vĩnh tuy và ph Giáp bát c a xã oàn k t. 2. B n huy n c a ngo i thành là: a) Huy n Thanh trì, g m có 1 th tr n và 21 xã là: - Th tr n Văn i n, - Xã Yên s , - Xã Tr n phú, - Xã Linh nam, - Xã Thanh tr , - Xã Vĩnh tuy (không k thôn oài),
  3. - Xã Hoàng văn th (g m có xã Hoàng văn th và thôn Mai ng, không k ph Mai ng), - Xã oàn k t (không k ph Giáp bát), - Xã ình công, - Xã i kim, - Xã Thanh li t, - Xã Hoàng li t, - Xã Yên m , - Xã Duyên hà, - Xã Tam hi p, - Xã i hưng, - Xã ông m , - Xã V n phúc, - Xã Tân tri u (g m có các thôn Yên xá và Tri u khúc), - Xã T hi p, - Xã Ngũ hi p (g m có xã Ngũ hi p cũ và thôn Lưu phái). - Xã Khương ình (g m có các thôn Khương h , H ình và xóm ình, xóm Chùa m i c a thôn Thư ng ình), b) Huy n T liêm g m có 26 xã là: - Xã Nghĩa ô (g m có các thôn Nghĩa ô, oài môn và Bai ân), - Xã Xuân la, - Xã Xuân nh, - Xã C nhu , - Xã Phú thư ng, - Xã Yên hòa (không k n a ph C u gi y v phía ông sông Tô l ch), - Xã Tân ti n,
  4. - Xã Th y phương, - Xã Nh t tân, - Xã Qu ng an, - Xã T liên (không k xóm Sáu), - Xã Nhân chính (g m có các thôn Cư chinh, Giáp nh t, Quân nhân và xóm To c a thôn Thư ng ình), - Xã Trung hòa, - Xã D ch v ng, - Xã Mai d ch, - Xã M trì, - Xã Hòa bình, - Xã c th ng, - Xã Trung kiên, - Xã Minh khai, - Xã Tr n phú, - Xã Tân dân, - Xã Xuân phương (g m có xã Xuân phương cũ và thôn Tu hoàng), - Xã Cương kiên, - Xã H u hưng (g m có xã H u hưng cũ và thôn Miêu nha, Ng c trúc), - Xã Trung thành (g m có xã Trung thành cũ và xóm ình c a thôn Láng h ). c) Huy n Gia lâm g m có 2 th tr n và 31 xã là: - Th tr n Gia lâm (g m có các ph Thư ng cát c a xã Thư ng thanh, ph Ga, ph Ái m , ph Ng c lâm, xóm Gi ng, xóm Chùa, xóm Ch A, và xóm Trung quân c a thôn Ái m thu c xã H ng ti n), - Th tr n Yên viên, - Xã Ng c th y, - Xã Long biên,
  5. - Xã H ng ti n (không k xóm Gi ng, xóm Chùa, xóm Ch A, và xóm Trung quân), - Xã Thư ng thanh (không k ph Thư ng cát), - Xã Vi t hùng, - Xã Ti n b , - Xã Giang biên, - Xã Phúc l i, - Xã Trung thành, - Xã Th ch bàn, - Xã Quy t chi n, - Xã Toàn th ng, - Xã Quy t th ng, - Xã Tân hưng, - Xã Kim lan, - Xã Quang minh, - Xã Th a thiên, - Xã C khôi, - Xã Quang Trung I, - Xã Quy t ti n, - Xã Vân d c, - Xã Phù ng, - Xã Trung hưng, - Xã Quang trung II, - Xã Ti n phong, - Xã nh xuyên, - Xã Xương hà,
  6. - Xã Ninh hi p, - Xã c th ng, - Xã Chi n th ng, - Xã i hưng, d) Huy n ông anh g m có 23 xã là: - Xã Vi t hùng, - Xã Ti n b - Xã T do, - Xã V n th ng, - Xã Quy t tâm, - Xã Dân ch , - Xã Phúc th nh, (g m có xã Phúc th nh cũ, xóm Tiên, xóm Nguyên và xóm Núi c a xã Phù l ), - Xã B c h ng, - Xã Nam h ng, - Xã Liên hi p, - Xã Toàn th ng, - Xã Vi t th ng, - Xã Hùng sơn, - Xã Thành công, - Xã Anh dũng, - Xã Kiêm chung, - Xã Liên hà, - Xã Vân hà, - Xã D c tú, - Xã ông h i,
  7. - Xã Mai lâm, - Xã T m xá (g m có xã T m xá cũ và xóm Sáu c a xã T liên), - Xã Tân ti n, i u 2. – Ông B trư ng B N i v và ông Ch t ch y ban hành chính thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. H I NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Ph m Văn ng
Đồng bộ tài khoản