Quyết định số 783/2001/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 783/2001/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 783/2001/QĐ-BTS về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005 do Bộ Thuỷ sản ban hành, để điều chỉnh Quyết định số 334/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001 của Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 783/2001/QĐ-BTS

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 783/2001/QĐ-BTS Hà N i, ngày 21 tháng 9 năm 2001 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THU S N S 783/2001/QĐ-BTS NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2001 V VI C ĐI U CH NH QUY T Đ NH S 344/2001/QĐ-BTS NGÀY 2/5/2001 C A B THU S N V QU N LÝ XU T NH P KH U HÀNG THU S N CHUYÊN NGÀNH TH I KỲ 2001 - 2005 B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh s 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph "V qu n lý xu t, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005"; Căn c Quy t đ nh s 344/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001 c a B Thu s n v qu n lý xu t nh p kh u hàng thu s n chuyên ngành th i kỳ 2001 - 2005; Xét đ ngh c a ông V trư ng V K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH: Đi u 1: S a đ i danh m c thu c, hoá ch t, ch ph m sinh h c ph c v nuôi tr ng thu s n nh p kh u thông thư ng theo Quy t đ nh 344/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001 c a B Thu s n v qu n lý xu t nh p kh u hàng thu s n chuyên ngành th i kỳ 2001 - 2005, c th như sau: Đưa lo i thu c s d ng trong nuôi tr ng thu s n có tên thương m i CL33 t i s th t 12 trong danh m c thu c, hoá ch t, ch ph m sinh h c ph c v nuôi tr ng thu s n ra kh i danh m c c a Ph l c 5 "Danh m c thu c, hoá ch t, ch ph m sinh h c ph c v nuôi tr ng thu s n s d ng thông thư ng", đ đáp ng yêu c u c a các nư c nh p kh u hàng thu s n không cho phép s d ng Chloramphenicol trong nuôi tr ng thu s n. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký và là b ph n không tách r i c a Quy t đ nh s 344/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001. Nguy n Th H ng Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản