Quyết định số 783/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 783/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 783/2006/QĐ-UBND-BN về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp - Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh để xây dựng đường G5B, G5C thuộc Khu liền kề Khu công nghiệp Quế Võ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 783/2006/QĐ-UBND-BN

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 783/2006/QĐ-UBND-BN Bắc Ninh, ngày 09 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP - BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG G5B, G5C THUỘC KHU LIỀN KỀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ; Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp - Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tại đơn xin giao đất số 27/TTDV-CV ngày 03/4/2006; UBND xã Phương Liễu tại công văn số 10/CV-UB ngày 04/4/2006; UBND huyện Quế Võ tại công văn số 147/CV-UB ngày 12/4/2006; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 70/TT-QHKH ngày 30/5/2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1.Thu hồi 19.476,9 m2 đất, gồm: Đất nông nghiệp 11.401,4m2, đất chuyên dùng 514,7m2, đất đã thu hồi tại các dự án Nhà máy chế biến gỗ Nam Á 31,3m2; sản xuất phích nước, bóng đèn và thiết bị chiếu sáng 20.2m2 và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ đợt 9: 7.509,3m2 tại xã Phương Liễu - huyện Quế Võ và giao cho Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp - Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh để xây dựng đường G5B, G5C thuộc Khu liền kề khu công nghiệp Quế Võ 19.476,9m2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm. Điều 2.Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Quế Võ theo chức năng hướng dẫn Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp trình duyệt thu hồi đất của các hộ gia đình; thực hiện bồi thường khi thu hồi đất và tổ chức bàn giao khu đất trên thực địa theo quy định. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ;
  2. UBND xã Phương Liễu; Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp và các hộ có đất thu hồi căn cứ quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản