Quyết định số 7873/1999/QĐ-UB-TH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định số 7873/1999/QĐ-UB-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 7873/1999/QĐ-UB-TH về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 7873/1999/QĐ-UB-TH

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 7873/1999/Q -UB-TH TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH V T M GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ NĂM 2000 . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ch th s 17/1999/CT-TT ngày 30 tháng 6 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán Ngân sách Nhà nư c năm 2000 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 2844/TT-KH T-TH ngày 30 tháng 11 năm 1999 ; QUY T NNH i u 1. T m giao cho các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch u tư năm 2000 ngu n v n ngân sách t p trung, t ng s v n là 567,23 t ng ( ính kèm danh m c d án u tư). i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch t m giao năm 2000, các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao theo quy t nh này. Nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu k ho ch ư c giao thì Th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh- V t giá thành ph , T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph , C c trư ng C c u tư phát tri n thành ph , Giám c các S , T ng Công ty, Th trư ng cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH
  2. Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản