Quyết định số 788/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 788/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 788/1997/QĐ-TTg về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài cư trú tại Việt Nam tham gia các hoạt động trong các đoàn thể thao Việt Nam ở trong nước và ngoài nước do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 788/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 788-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1997 QUY T NNH V VI C NGƯ I VI T NAM NNH CƯ NƯ C NGOÀI VÀ NGƯ I VI T NAM MANG H CHI U NƯ C NGOÀI CƯ TRÚ T I VI T NAM THAM GIA CÁC HO T NG TRONG CÁC OÀN TH THAO VI T NAM TRONG NƯ C VÀ NGOÀI NƯ C. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; t o i u ki n cho v n ng viên và chuyên gia th thao là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài (bao g m: công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài nhưng chưa thôi qu c t ch Vi t Nam, ngư i g c Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài) và ngư i Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam (g i chung là Vi t ki u) h i nh p v i nh ng ho t ng th d c th theo trong nư c và tham gia trong các oàn th thao Vi t Nam i thi u trong nư c; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Th d c Th thao, QUY T NNH: i u 1. Khuy n khích và t o i u ki n v n ng viên Vi t ki u ăng ký tham gia ho t ng t i các Liên oàn Th thao Vi t Nam và tham d thi u th thao t ch c trong nư c. i u 2. T ng c c trư ng T ng c c Th d c Th thao, Ch t ch các liên oàn Th thao, tuỳ theo nhu c u công vi c có th m i hu n luy n viên, tr ng tài, bác s th thao (g i chung là chuyên gia th thao) Vi t ki u tham gia các h i th o khoa h c c a ngành ho c hu n luy n giúp cho các Câu l c b th thao trong nư c. i u 3. Các v n ng viên, chuyên gia th thao nói trên có các quy n h n, nhi m v sau: 1. Các v n ng viên ư c ghi tên tham gia thi u các gi i th thao trong nư c; 2. Các v n ng viên có thành tích thi u xu t s c ư c tuy n l a vào các i tuy n th thao Vi t Nam, ư c hư ng ch ài th b i dư ng b o m vi c luy n t p (v ăn, , i l i) như m i v n ng viên trong i tuy n; 3. Các v n ng viên, chuyên gia th thao có thành tích xu t s c trong thi u qu c t mang l i vinh quang cho T qu c ư c xét khen thư ng x ng áng;
  2. 4. ư c c p nhanh th th c nh p xu t c nh nhi u l n phù h p v i th i gian ghi trong gi y m i (ho c h p ng) và ư c cơ quan s d ng ài th chi phí c n thi t trong th i gian làm nhi m v ; 5. Các v n ng viên tham gia thi u các gi i th thao trong nư c ho c ư c tuy n l a vào các i tuy n th thao Vi t Nam có nghĩa v t p luy n và thi u h t mình vì danh d c a T qu c; 6. Các chuyên gia th thao có nghĩa v em h t tài năng và trí tu ra s c cùng các ng nghi p góp ph n vào vi c phát tri n s nghi p th d c - th thao c a t nư c; 7. Các v n ng viên, chuyên gia th thao ph i tôn tr ng, th c hi n y lu t pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và lu t pháp qu c t . i u 4. T ng c c Th d c Th thao có trách nhi m n m tình hình i ngũ v n ng viên, chuyên gia th thao Vi t ki u và xu t v i các cơ quan c a Chính ph nh ng thông tin c n thi t v nh ng v n ng viên, chuyên gia th thao có th tham gia óng góp phát tri n s nghi p th d c th thao c a t nư c. Cơ quan i di n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài th c hi n ch c năng u m i liên h gi a các v n ng viên, chuyên gia th thao Vi t ki u v i T ng c c Th d c Th thao và các Liên oàn Th thao trong nư c. Các v n ng viên, chuyên gia th thao Vi t ki u có th liên h tr c ti p v i cơ quan Th d c - Th thao, các Liên oàn Th thao trong nư c và U ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài tham gia, óng góp cho phòng trào th d c - th thao trong nư c. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản