Quyết định số 788/QĐ-UBND-HC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 788/QĐ-UBND-HC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 788/QĐ-UBND-HC về việc phân công công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 788/QĐ-UBND-HC

  1. U BAN NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN T NH NG Ð c l p - T do - H nh phúc THÁP ----- ----- S : 788/QÐ-UBND- Thành ph Cao Lãnh, ngày 01 tháng 8 năm 2008 HC QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG CÔNG VI C GI A CH TNCH, CÁC PHÓ CH TNCH VÀ CÁC U VIÊN U BAN NHÂN DÂN T NH U BAN NHÂN DÂN T NH NG THÁP Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên U ban nhân dân các c p; Căn c Quy t nh s 23/2008/Q -UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a U ban nhân dân T nh ban hành Quy ch làm vi c c a U ban nhân dân t nh ng Tháp, QUY T NNH: i u 1. Nguyên t c phân công công vi c gi a Ch t ch, các Phó Ch t ch và các U viên U ban nhân dân T nh 1. Ch t ch U ban nhân dân T nh lãnh o toàn di n các m t công tác c a U ban nhân dân T nh, các thành viên U ban nhân dân T nh và Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân T nh. Ch t ch U ban nhân dân T nh ch o và i u hành công vi c chung c a U ban nhân dân T nh; tr c ti p ch o, i u hành các công vi c tr ng tâm, quan tr ng, các v n có tính chi n lư c trên các lĩnh v c công tác thu c ch c năng nhi m v c a U ban nhân dân T nh. 2. M i Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh và U viên U ban nhân dân T nh ư c Ch t ch U ban nhân dân T nh phân công m t s lĩnh v c công tác và theo dõi ho t ng c a m t s cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân T nh. Ngư i ư c phân công ph i ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân T nh. 3. Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh và U viên U ban nhân dân T nh ư c s d ng quy n h n, thay m t Ch t ch U ban nhân dân T nh khi gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công. 4. Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh có trách nhi m gi i quy t công vi c ư c phân công; n u có v n liên quan n lĩnh v c c a Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh khác ph trách thì tr c ti p ph i h p gi i quy t. Trư ng h p có v n c n xin ý
  2. ki n c a Ch t ch U ban nhân dân T nh ho c gi a các Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh còn có ý ki n khác nhau thì báo cáo Ch t ch U ban nhân dân T nh quy t nh. 5. Ch t ch U ban nhân dân T nh ch u trách nhi m v các quy t nh c a các Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh và các U viên U ban nhân dân T nh trong khi th c hi n các nhi m v ư c Ch t ch U ban nhân dân T nh phân công. 6. Theo yêu c u công tác ch o, i u hành c a U ban nhân dân T nh trong t ng th i gian, Ch t ch U ban nhân dân T nh có th tr c ti p gi i quy t m t s công vi c ã phân công cho Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh ho c i u ch nh s phân công gi a các Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh. 7. Hàng tu n, Ch t ch U ban nhân dân T nh ch trì h p v i các Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh gi i quy t nh ng công vi c chung do U ban nhân dân T nh giao khi xét th y công vi c ó c n ph i bàn b c và có ý ki n th ng nh t gi a Ch t ch U ban nhân dân T nh và các Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh trư c khi quy t nh. 8. M i thành viên U ban nhân dân T nh ch u trách nhi m cá nhân v ph n công tác c a mình trư c H i ng nhân dân và U ban nhân dân T nh; ng th i ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a U ban nhân dân T nh trư c H i ng nhân dân T nh và trư c cơ quan nhà nư c c p trên. i u 2. Phân công công vi c c th gi a Ch t ch, các Phó Ch t ch và các U viên U ban nhân dân T nh 1. Ch t ch U ban nhân dân T nh a) Ph trách chung; b) Ph trách các lĩnh v c: qu c phòng, an ninh (k c công tác phòng ch ng t i ph m, phòng, ch ng tham nhũng, an toàn giao thông, m b o tr t t an toàn xã h i, gi v ng ch quy n biên gi i qu c gia trên a bàn); k ho ch, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh, vùng, huy n, th xã, thành ph tr c thu c T nh; quy ho ch phát tri n ô th và nông thôn; t ch c b máy, công tác cán b (k c công tác công ch c, viên ch c nhà nư c, biên ch hành chính, s nghi p và ti n lương); a gi i hành chính; c i cách hành chính; văn thư, lưu tr ; tôn giáo; dân t c; dân v n chính quy n; dân ch cơ s ; ti p dân, gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân (tr lĩnh v c ã phân công cho các Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh ph trách); thi hành án dân s ; th c thi pháp lu t; thi ua, khen thư ng; c) Gi i quy t công vi c c a Phó Ch t ch tr c U ban nhân dân T nh khi Phó Ch t ch tr c U ban nhân dân T nh i công tác, v ng m t; d) Ph trách và ch o các ngành: Công an, Quân s , Biên phòng, Thanh tra, Tư pháp, N i v ; ) Th c hi n nhi m v Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng T nh; Ch t ch H i ng Rà soát văn b n quy ph m pháp lu t T nh; Trư ng ban Ban Ch o Phòng, ch ng tham nhũng T nh; Trư ng ban Ban Ch o Thi hành án dân s T nh; Trư ng
  3. ban Ban An toàn giao thông T nh và Ch t ch các h i ng, Trư ng các ban ch o khác theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a U ban nhân dân T nh; e) Gi m i quan h ph i h p gi a U ban nhân dân T nh v i T nh u , các Ban c a T nh u , H i ng nhân dân T nh, các Ban H i ng nhân dân T nh, Vi n Ki m sát nhân dân T nh, Toà án nhân dân T nh, oàn i bi u Qu c h i T nh, B Tư l nh Quân khu 9. 2. Phó Ch t ch tr c U ban nhân dân T nh, ph trách kinh t t ng h p a) Ch o công tác Văn phòng U ban nhân dân T nh; b) Gi i quy t công vi c c a Ch t ch U ban nhân dân T nh và c a các Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh khác khi Ch t ch U ban nhân dân T nh và các Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh khác i công tác, v ng m t; c) Ph trách các lĩnh v c: kinh t t ng h p; công tác th ng kê; u tư công; tài s n công; tài chính, ngân sách, thu ; th trư ng, giá c (k c công tác phòng, ch ng buôn l u và gian l n thương m i); tín d ng; ch ng khoán; b t ng s n; ho t ng các thành ph n kinh t (k c kinh t t p th ); kinh t i ngo i (k c h p tác u tư, xúc ti n thương m i và v n ng u tư); công tác biên gi i; công nghi p - ti u, th công nghi p (k c làng ngh truy n th ng, ngành ngh phi nông nghi p nông thôn); i n năng (k c năng lư ng tái t o và năng lư ng m i;) thương m i, xu t nh p khNu (k c kinh t c a khNu); i tho i và gi i quy t khi u n i c a công dân liên quan n b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án khu, c m công nghi p, khu kinh t c a khNu, các d án s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng trên a bàn T nh và các công vi c khác theo s phân công c a Ch t ch U ban nhân dân T nh; d) Ph trách và ch o các ngành: Tài chính; K ho ch và u tư; Công thương; Ngân hàng; Ngo i v ; C c Thu ; C c H i quan; C c Th ng kê; Kho b c nhà nư c; Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư; Ban Qu n lý các khu công nghi p T nh; Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu T nh; i n l c T nh; các doanh nghi p nhà nư c. Gi m i quan h ph i h p gi a U ban nhân dân T nh v i Liên minh các H p tác xã T nh; ) Th c hi n nhi m v Ch t ch H i ng Tư v n thu T nh; Ch t ch H i ng Tư v n chính sách T nh; Ch t ch H i ng Giám sát x s ki n thi t T nh; Trư ng ban Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p nhà nư c T nh; Trư ng ban Ban Ch o Phòng, ch ng buôn l u và gian l n thương m i T nh; Trư ng ban Ban Ch o Chương trình H i nh p kinh t qu c t T nh; Trư ng ban Ban Ch o Chương trình xu t khNu T nh; Trư ng ban Ban Ch o Phân gi i c m m c T nh và Ch t ch các h i ng, Trư ng các ban ch o khác theo s phân công c a Ch t ch U ban nhân dân T nh. 3. Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh, ph trách kinh t ngành a) Ph trách các lĩnh v c: nông nghi p, lâm nghi p, thu s n, phát tri n nông thôn; xây d ng cơ b n (k c xây d ng công nghi p và dân d ng c a nhà nư c và tư nhân); quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u theo lĩnh v c ph
  4. trách (k c quy ho ch xây d ng); ki n trúc quy ho ch; ô th ; nhà , t ; giao thông, v n t i; khoa h c và công ngh (k c an toàn b c x , tiêu chuNn - o lư ng - ch t lư ng, s h u trí tu ); tài nguyên (bao g m: tài nguyên t, cát sông, nư c m t, nư c ng m,...), nư c s ch và v sinh môi trư ng; i tho i và gi i quy t khi u n i c a công dân liên quan n lĩnh v c t ai, b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án công trình giao thông (tr lĩnh v c ã phân công cho Phó Ch t ch tr c U ban nhân dân T nh, ph trách kinh t t ng h p) và các công vi c khác theo s phân công c a Ch t ch U ban nhân dân T nh; b) Ph trách và ch o các ngành: Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xây d ng; Giao thông V n t i; Khoa h c và Công ngh ; Tài nguyên và Môi trư ng; Ban Qu n lý D án u tư xây d ng công trình T nh; Trung tâm Phát tri n Qu nhà t T nh; Vư n Qu c gia Tràm Chim. Gi m i quan h ph i h p gi a U ban nhân dân T nh v i Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t T nh; c) Th c hi n nhi m v Ch t ch H i ng Khoa h c T nh; Trư ng ban Ban Ch o Phòng, ch ng d ch b nh cây tr ng, v t nuôi T nh; Trư ng ban Ban Ch huy Phòng, ch ng l t bão và Tìm ki m c u n n T nh; Trư ng ban Ban Ch o Chương trình phát tri n nhà T nh; Trư ng ban Ban Ch o Tr ng m i 5 tri u ha r ng; Trư ng ban Ban Ch o Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng; Trư ng ban Ban Ch huy Phòng cháy, ch a cháy r ng; Trư ng ban Ban Ch o Chương trình xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ và Ch t ch các h i ng, Trư ng các ban ch o khác theo s phân công c a Ch t ch U ban nhân dân T nh. 4. Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh, ph trách văn hoá, xã h i a) Ph trách các lĩnh v c: giáo d c, ào t o; y t (k c y t d phòng), dân s , k ho ch hoá gia ình, chăm sóc s c kh e nhân dân (k c s c kh e sinh s n bà m , tr em và phòng, ch ng d ch b nh trên ngư i); lao ng (bao g m: an toàn lao ng, v sinh lao ng, phòng ch ng n , ch , chính sách i v i ngư i lao ng, vi c làm và d y ngh ); chính sách xã h i (k c chính sách i v i ngư i có công, b o tr xã h i và xoá ói gi m nghèo); b o v bà m , tr em; phòng, ch ng t n n xã h i; b o hi m y t ; b o hi m xã h i; văn hoá, gia ình, th thao, du l ch; công ngh thông tin và truy n thông (bao g m: bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin, thông tin, truy n thông, báo chí, xu t b n); nhân quy n; c xá; c i t o giáo d c v thành niên; h t ch, h khNu, k t hôn có y u t nư c ngoài; công tác thanh niên, ph n và bình ng gi i; quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành theo lĩnh v c ph trách và các công vi c khác theo s phân công c a Ch t ch U ban nhân dân T nh; b) Ph trách và ch o các ngành: Giáo d c và ào t o; Y t ; Lao ng - Thương binh và Xã h i; Văn hoá - Th thao và Du l ch; Thông tin và Truy n thông; Ban Qu n lý Khu di tích Gò Tháp; Ngân hàng Chính sách Xã h i T nh; B o hi m Xã h i; ài Phát thanh Truy n hình; Trư ng Cao ng C ng ng; Trư ng Cao ng ngh ; Trư ng Cao ng Y t ; c) Th c hi n nhi m v Ch t ch H i ng Xét c xá T nh; Ch t ch H i ng Giáo d c qu c phòng T nh; Ch t ch H i ng Ph bi n, giáo d c pháp lu t T nh; Ch t ch H i ng Xét t ng danh hi u Ngh sĩ nhân dân, Ngh sĩ ưu tú, Nhà giáo nhân dân,
  5. Nhà giáo ưu tú, Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú T nh; Trư ng ban Ban i di n Ngân hàng Chính sách Xã h i T nh; Trư ng ban Ban Qu n lý Qu xu t khNu lao ng T nh; Trư ng ban Ban Ch o Xu t khNu lao ng T nh; Trư ng ban Ban Ch o Chương trình m c tiêu xoá ói, gi m nghèo và vi c làm T nh; Trư ng ban Ban Ch o Phòng, ch ng t i ph m, buôn bán ph n , tr em; AIDS; t n n ma tuý, m i dâm trên a bàn T nh; Trư ng ban Ban Vì s ti n b Ph n T nh; Trư ng ban Ban Qu n lý qu n ơn, áp nghĩa T nh; Trư ng ban Ban Ch o Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá; Trư ng ban Ban Ch o Chương trình kiên c hoá trư ng, l p h c T nh; Trư ng ban Ban Ch o Phát tri n ngu n nhân l c T nh; Trư ng ban Ban Ch o án nâng c p b nh vi n tuy n huy n và b nh vi n a khoa khu v c; Trư ng ban Ban Ch o Công ngh thông tin T nh; Trư ng ban Ban biên t p C ng thông tin i n t T nh và Ch t ch các h i ng, Trư ng các ban ch o khác theo s phân công c a Ch t ch U ban nhân dân T nh; d) Gi m i quan h ph i h p gi a U ban nhân dân T nh v i U ban M t tr n T qu c Vi t Nam T nh, Liên oàn Lao ng T nh, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh t nh ng Tháp, H i Liên hi p Thanh niên T nh, H i Liên hi p Ph n T nh, H i C u chi n binh T nh, H i Nông dân T nh, Liên hi p các T ch c h u ngh T nh, Trư ng i h c ng Tháp, Báo ng Tháp, các t ch c xã h i c p t nh. 5. Các U viên U ban nhân dân T nh a) U viên U ban nhân dân T nh ph trách công an; b) U viên U ban nhân dân T nh ph trách quân s ; c) U viên U ban nhân dân T nh ph trách n i v ; d) U viên U ban nhân dân T nh ph trách k ho ch và u tư; ) U viên U ban nhân dân T nh ph trách văn phòng. Ngoài lĩnh v c phân công nêu trên, các U viên U ban nhân dân T nh ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các án, d án thu c lĩnh v c ư c giao ph trách và các công vi c khác theo s phân công c a Ch t ch U ban nhân dân T nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 731/Q -UBND-HC ngày 23 tháng 5 năm 2006 c a U ban nhân dân t nh ng Tháp. Các thành viên U ban nhân dân T nh, Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân T nh, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph thu c T nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 3; - VPCP I, II; -B N iv ; - oàn i bi u Qu c h i T nh;
  6. - TT/TU, TT/HÐND T nh; - Các Ban H ND T nh; - Các Ban c a T nh u ; - UB MTTQ và các oàn th c p T nh; - TAND T nh, VKSND T nh; Trương Ng c Hân - VP/TU, VP/ BQH&H ND T nh; - LÐVP, CVNC/UBND T nh; - Công báo T nh; - Lưu: VT, NC/TH. ptx
Đồng bộ tài khoản