Quyết định số 79/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 79/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/1999/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch điều chỉnh năm 1999 cho Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/1999/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/1999/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999 CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 252/1998/QĐ-TTg ngày 26-12-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999; Quyết định số 868/1998/QĐ-BKH ngày 29-12-1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 1999 được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền; Xét Công văn đề nghị số 559/CV-KHĐT ngày 18-11-1999 của Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam về việc xin điều chỉnh kế hoạch năm 1999; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Giao các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 1999 cho Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam như phụ lục Quyết định này. Điều 2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm tổ chức và tìm mọi biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch điều chỉnh được giao. Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện tốt kế hoạch điều chỉnh./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Tổng Cty XDCNVN, - Như điều 4, - Bộ KH&ĐT, - Bộ Tài chính, - Ngân hàng NNVN, - Lưu VP, KHĐT.
  2. Lê Huy Côn CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999 CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số: 79 /1999/QĐ-BCN ngày 08/12/1999) TT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐƠN VỊ KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999 (1) (2) (3) (4) 1 Giá trị hoạt động kinh doanh Tr. đồng 1.1 Giá trị xây lắp Tr. đồng 1.240.000 1.2 Giá trị tư vấn, thiết kế Tr. đồng 7.000 1.3 Giá trị sản xuất công nghiệp ( giá cố Tr. đồng 363.000 định 1994) - Giá hiện hành Tr. đồng 387.000 1.4 Giá trị kinh doanh khác Tr. đồng 300.000 2 Tổng doanh thu Tr. đồng 1.505.000 - Doanh thu xây lắp Tr. đồng 905.000 - Doanh thu tư vấn, thiết kế Tr. đồng 7.000 - Doanh thu SXCN Tr. đồng 328.000 - Doanh thu từ kinh doanh khác Tr. đồng 265.000 3 Khối lượng sản phẩm chủ yếu - Xi măng tấn 94.000 - Clanh ke thương phẩm - Bê tông thương phẩm - SX kết cấu sắt, thép: cột, khung,... - Đất đèn - A xê ty len - Đá xây dựng
  3. - Cột bê tông ly tâm - Tấm lợp Fi brô xi măng - Thiết bị nâng 4 Đầu tư xây dựng cơ bản 4.1 Danh mục công trình đầu tư chủ yếu (tự Tr.đồng 46.863 làm) - Trụ sở các đơn vị thành viên 6.400 - Nhà làm việc số 5 Láng Hạ 14.000 - Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất 26.463 4.2 Nhu cầu vốn đầu tư Tr. đồng 46.863 Trong đó: - Xây lắp tr. đồng 19.081 - Thiết bị tr. đồng 26.702 - Kiến thiết cơ bản khác tr. đồng 1.080
Đồng bộ tài khoản