Quyết định số 79/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định số 79/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2002/QĐ-BTC về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2002/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 79/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 13 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 79/2002/Q -BTC NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH H T HI U L C PHÁP LU T, BN BÃI B HO C CÓ VĂN B N THAY TH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh s 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 178 - CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách tài chính. QUY T NNH: i u 1: Nay công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tài chính ban hành n ngày 31 tháng 12 năm 2001 ã h t hi u l c thi hành g m 51 văn b n (Có danh m c kèm theo). i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v thu c, tr c thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản