Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p -T do - H nh phúc ******** ******** S : 79 /2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S N I V THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Thông tư s 05/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2004 c a B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v công tác n i v a phương ; Căn c Quy t nh s 4310/Q -UB-NCVX ngày 20 tháng 12 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a S , cơ quan ngang S thu c y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 287/2003/Q -UB ngày 08 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v i tên Ban T ch c Chính quy n thành ph thành S N i v tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 744/TTr-SNV ngày 02 tháng 12 năm 2005 ; QUY T NNH : i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S N i v thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 82/Q -UB ngày 21 tháng 3 năm 1991 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban T ch c Chính quy n thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n : CH TNCH - Như i u 3 -B N iv - C c Ki m tra Văn b n B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph Lê Thanh H i - Các oàn th nhân dân - Công an thành ph (PC.13) - Ban ch o C i cách hành chánh thành ph - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH - Lưu (VX-Nh) TV. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S N I V THÀNH PH H CHÍ MINH (Kèm theo Quy t nh s 79 /2006/Q -UBND ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S N i v là cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân thành ph , có ch c năng tham mưu và giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý Nhà nư c v n i v , bao g m các lĩnh v c : T ch c b máy các ơn v hành chính, cơ quan chuyên môn, ơn v s nghi p, d ch v công; a gi i hành chính; cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c, cán b công ch c xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là cán b , công ch c c p phư ng); H i, t ch c phi Chính ph ; các t ch c hành chính, s nghi p thu c các B - Ngành Trung ương và các a phương, các t ch c H i thu c Trung ương trú óng trên a bàn thành ph . S N i v có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s làm vi c c a S N i v t t i s 86B, ư ng Lê Thánh Tôn, phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh. i u 2. S N i v ch u s ch o, qu n lý tr c ti p v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i, ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B N i v . Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. S N i v có nhi m v :
  3. 1. Trình y ban nhân dân thành ph các quy t nh, ch th v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S . 2. Trình y ban nhân dân thành ph quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v công tác n i v trên a bàn thành ph . 3. Hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S . 4. V t ch c b máy hành chính, s nghi p c a thành ph : a- Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c phân c p qu n lý v t ch c b máy i v i các ơn v hành chính, các cơ quan chuyên môn, ơn v s nghi p. b- Trình y ban nhân dân thành ph án thành l p, sáp nh p, gi i th các cơ quan chuyên môn, ơn v s nghi p theo quy nh c a pháp lu t. c- ThNm nh và trình y ban nhân dân thành ph quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a cơ quan chuyên môn và ơn v s nghi p thu c y ban nhân dân thành ph . d- Ch trì, ph i h p v i cơ quan chuyên môn có liên quan hư ng d n y ban nhân dân qu n - huy n vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c các phòng chuyên môn, ơn v s nghi p thu c y ban nhân dân qu n - huy n qu n lý. e- Tham gia v i cơ quan chuyên môn thành ph có liên quan hư ng d n, ki m tra cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a các ơn v s nghi p theo quy nh c a pháp lu t và y ban nhân dân thành ph ; ph i h p v i các cơ quan có liên quan trình y ban nhân dân thành ph vi c x p h ng các ơn v s nghi p c a thành ph . 5. V t ch c các ơn v hành chính c a thành ph : a) Trình y ban nhân dân thành ph án v thành l p, sáp nh p, chia tách, i u ch nh các ơn v hành chính trên a bàn thành ph trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. b) Giúp y ban nhân dân thành ph nghiên c u, hư ng d n, theo dõi công tác t ch c và ho t ng c a b máy Chính quy n các c p thu c thành ph ; ph i h p v i các cơ quan h u quan c a thành ph t ch c và hư ng d n công tác b u c i bi u Qu c h i; t ch c và hư ng d n công tác b u c i bi u H i ng nhân dân các c p thu c thành ph theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a các cơ quan Trung ương; t ng h p báo cáo k t qu b u c i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân, b u y ban nhân dân và th c hi n các th t c y ban nhân dân thành ph phê chuNn ho c trình c p có thNm quy n phê chuNn các ch c danh b u c theo quy nh c a pháp lu t. c) Làm u m i giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý công tác b i dư ng ki n th c qu n lý Nhà nư c i v i i bi u H i ng nhân dân; t ch c th ng kê s lư ng, ch t lư ng i bi u H i ng nhân dân, thành viên y ban nhân dân các c p t ng h p báo cáo theo quy nh.
  4. 6. V công tác a gi i hành chính : a/ T ch c tri n khai th c hi n các nguyên t c v qu n lý, phân v ch, i u ch nh a gi i hành chính trên a bàn thành ph theo hư ng d n c a B N i v . b/ Theo dõi, qu n lý a gi i hành chính c a thành ph ; chuNn b các th t c ngh vi c thành l p m i, nh p, chia, i u ch nh a gi i hành chính, nâng c p ô th theo quy nh; hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v thành l p m i, nh p, chia, i u ch nh a gi i hành chính t i a phương. c/ Ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng tham mưu cho y ban nhân dân thành ph gi i quy t các v n tranh ch p a gi i hành chính; t ng h p thành ph báo cáo c p có thNm quy n nh ng v n tranh ch p a gi i hành chính còn có ý ki n khác nhau. d/ T ng h p và qu n lý h sơ a gi i, m c, ch gi i hành chính c a thành ph theo hư ng d n và quy nh c a B N i v . 7. V công tác cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c c a thành ph : a- Trình y ban nhân dân thành ph các án, phương án v phân công, phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c và cán b công ch c c p phư ng; chính sách, ch ti n lương, tr c p và các ch khác i v i cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c, cán b dân c ; s d ng, ánh giá, b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, t ch c, luân chuy n, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c; cơ c u ng ch công ch c trong các cơ quan hành chính thu c thNm quy n qu n lý c a y ban nhân dân thành ph theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B N iv . b- V qu n lý, s d ng biên ch hành chính, s nghi p : - Xây d ng và báo cáo y ban nhân dân thành ph k ho ch biên ch c a a phương y ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph phê chuNn t ng biên ch s nghi p và thông qua t ng biên ch hành chính trư c khi báo cáo B N i v . - Trình y ban nhân dân thành ph k ho ch giao ch tiêu biên ch hành chính, s nghi p i v i cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n; t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. c- Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c; cán b , công ch c c p phư ng; công ch c d b ; xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c, cán b công ch c c p phư ng, công ch c d b ; giúp y ban nhân dân thành ph th ng nh t qu n lý và th c hi n k ho ch sau khi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t; hư ng d n và ki m tra vi c thi tuy n, xét tuy n, b trí, s p x p, th c hi n chính sách, ch i v i cán b công ch c cơ s . d- Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c b trí, b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, khen thư ng, k lu t và các ch , chính sách i v i cán b ,
  5. công ch c, viên ch c Nhà nư c thu c di n y ban nhân dân thành ph qu n lý theo phân c p qu n lý cán b , công ch c c a thành ph . e- Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v ch c danh, tiêu chuNn; t ch c thi tuy n, thi nâng ng ch, chuy n ng ch công ch c, viên ch c, xây d ng cơ c u công ch c trong các ơn v thu c thành ph theo quy nh. 8. Th c hi n các m t công tác thu c lĩnh v c c i cách hành chính thành ph theo phân công c a y ban nhân dân thành ph . 9. V công tác t ch c H i và các t ch c phi Chính ph trên a bàn thành ph : a) ThNm nh và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh theo thNm quy n cho phép thành l p, gi i th , phê duy t i u l c a H i, t ch c phi Chính ph trên a bàn thành ph theo quy nh. b) Hư ng d n, ki m tra và trình y ban nhân dân thành ph x lý theo thNm quy n vi c th c hi n i u l i v i H i, t ch c phi Chính ph trên a bàn thành ph . c) nh kỳ hàng năm t ng h p tình hình t ch c, ho t ng và qu n lý H i trên a bàn thành ph báo cáo B N i v và y ban nhân dân thành ph . 10. Th c hi n công tác h p tác qu c t v n i v và theo các lĩnh v c công tác ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và c a y ban nhân dân thành ph . 11. Th c hi n công tác ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i - t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t trên các lĩnh v c công tác ư c y ban nhân dân thành ph giao theo quy nh c a pháp lu t. 12. Hư ng d n chuyên môn nghi p v v công tác n i v i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p c p thành ph , y ban nhân dân qu n -huy n và c p phư ng. 13. Giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c theo lĩnh v c công tác ư c giao i v i các cơ quan hành chính, s nghi p c a các B - Ngành Trung ương, các H i và a phương khác t tr s trên a bàn thành ph . 14. T ng h p, th ng kê theo hư ng d n c a B N i v v t ch c các cơ quan hành chính, s nghi p; s lư ng ơn v hành chính qu n - huy n, c p phư ng và khu ph , t dân ph , p; s lư ng, ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c, cán b công ch c c p phư ng; hư ng d n th c hi n phân c p qu n lý h sơ cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t. 15. T ch c nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr , cung c p s li u ph c v công tác qu n lý và chuyên môn, nghi p v . 16. Ch o và hư ng d n t ch c các ho t ng d ch v công trong các lĩnh v c công tác ư c giao.
  6. 17. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh, v i y ban nhân dân thành ph và B N i v . 18. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , tài chính, tài s n; th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c thu c S theo quy nh. 19. Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân thành ph giao. i u 4 . S N i v có quy n h n : 4.1. Xem xét, th a thu n Th trư ng cơ quan chuyên môn thành ph quy t nh thành l p ho c t ch c l i các phòng - ban chuyên môn tr c thu c. Xem xét, th a thu n cho các t ch c hành chính, s nghi p thu c các B - Ngành Trung ương và các a phương; các t ch c H i thu c Trung ương trú óng và ho t ng trên a bàn thành ph theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . 4.2. Quy t nh ti p nh n, i u ng cán b , công ch c i v i các cơ quan Trung ương, t nh - thành ph khác, l c lư ng công an, quân i chuy n ngành, các doanh nghi p Nhà nư c và các oàn th n công tác t i cơ quan hành chính, s nghi p thu c biên ch thành ph . 4.3. Quy t nh b nhi m ng ch chuyên viên và tương ương; chuy n x p l i ng ch b c lương cho cán b , công ch c ng ch chuyên viên, chuyên viên chính và tương ương không gi ch c v lãnh o s - ngành, qu n - huy n và tương ương. 4.4. Quy t nh vi c b nhi m, b nhi m l i, k lu t và các ch chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c theo phân c p qu n lý c a y ban nhân dân thành ph . 4.5. Yêu c u Th trư ng các s và tương ương, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n báo cáo, cung c p thông tin v các v n có liên quan n công tác t ch c và cán b , công ch c, viên ch c. 4.6. T ch c các cu c h p v i các ngành, các c p c a thành ph ph bi n, tri n khai các nhi m v c a S N i v . 4.7. Th c hi n thanh tra theo thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a S ; ki m tra, ôn c các ơn v hành chính, cơ quan chuyên môn, ơn v s nghi p, d ch v công trong vi c th c hi n các quy nh c a Chính ph và y ban nhân dân thành ph v t ch c b máy, cán b , công ch c, viên ch c; v a gi i hành chính và các m t công tác khác thu c ph m vi trách nhi m c a S ; xu t, ki n ngh y ban nhân dân thành ph v bi n pháp gi i quy t ho c tr c ti p gi i quy t nh ng v n phát sinh vư ng m c. 4.8. ư c c i di n tham d các cu c h p H i ng nhân dân thành ph , H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n - huy n, c p phư ng n m tình hình, nghiên c u xu t ý ki n nâng cao hi u qu ho t ng c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n - huy n và c p phư ng.
  7. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 5. S N i v có Giám c và m t s Phó Giám c. Giám c là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v toàn b các ho t ng c a S . Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m. Phó Giám c S là ngư i giúp vi c Giám c S , ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác do Giám c S phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c S v các nhi m v công tác ư c giao. Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m ho c mi n nhi m theo ngh c a Giám c S . Các ch c danh khác c a S N i v do Giám c S quy t nh. i u 6. Cơ c u t ch c b máy c a S N i v g m : 1. Văn phòng. 2. Thanh tra. 3. Phòng s - ngành. 4. Phòng xây d ng Chính quy n. 5. Phòng C i cách hành chính. 6. Phòng công ch c, viên ch c. Theo yêu c u công tác t ng th i kỳ, Giám c S N i v ư c ra quy t nh s p x p t ch c b máy phòng - ban chuyên môn c a S . i u 7. Biên ch c a S N i v do y ban nhân dân thành ph giao trong t ng ch tiêu biên ch qu n lý Nhà nư c c a thành ph . Chương 4: CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 8. iv iB N iv : 8.1- S N i v ch u s ch o và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B N i v ; S báo cáo k t qu ho t ng và chương trình, k ho ch công tác cho B , d các cu c h p do B tri u t p. 8.2- Khi ch o và hư ng d n c a B N i v chưa phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph ho c chưa th ng nh t v i ch o c a y ban nhân dân thành ph , S N i v ph i k p th i báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh.
  8. i u 9. i v i y ban nhân dân thành ph : 9.1- S N i v ch u s ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân thành ph ; Giám c S có trách nhi m báo cáo nh kỳ và t xu t cho y ban nhân dân thành ph v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao. 9.2- i v i nh ng v n liên quan n t ch c Nhà nư c mà S N i v và các s - ngành, qu n - huy n còn ý ki n khác nhau, Giám cS N iv báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 10. i v i các Ban c a Thành y : S N i v ch ng ph i h p v i các Ban c a Thành y, c bi t là Ban T ch c Thành y tham kh o ý ki n, th c hi n các nhi m v có liên quan n công tác t ch c, cán b . i u 11. i v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân thành ph : S N i v ch ng tham kh o ý ki n c a y ban M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân thành ph trong vi c gi i quy t các nhi m v liên quan; có trách nhi m trình bày rõ nh ng ch trương v xây d ng Chính quy n th c hi n yêu c u nhi m v c a thành ph . i u 12. i v i các cơ quan chuyên môn thành ph : 12.1- S N i v quan h v i các cơ quan chuyên môn thành ph theo nguyên t c ph i h p công vi c, nh m hoàn thành nhi m v chung c a thành ph và nhi m v c a t ng cơ quan; ch o và hư ng d n chuyên môn, nghi p v v công tác t ch c. 12.2- Trư c khi trình y ban nhân dân thành ph các v n v ch trương, chính sách, S N i v c n trao i v i các cơ quan chuyên môn có liên quan. i u 13. i v i y ban nhân dân qu n - huy n : 13.1- S N i v hư ng d n y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n các n i dung v công tác t ch c Nhà nư c t i a phương; ch o và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v cho phòng N i v qu n - huy n. 13.2- Trư c khi trình y ban nhân dân thành ph các v n v chính sách, ch trương liên quan n qu n - huy n, S N i v c n trao i v i y ban nhân dân qu n - huy n. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Căn c n i dung Quy ch này, Giám c S N i v ban hành quy nh ch làm vi c c a S , b trí nhân s cho các phòng - ban th c hi n t t nhi m v ư c giao.
  9. i u 15. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, khi xét th y c n thi t, Giám c S N i v trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh vi c i u ch nh, s a i, b sung cho phù h p v i quy nh c a pháp lu t và yêu c u th c ti n c a thành ph .
Đồng bộ tài khoản