Quyết định số 79-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 79-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79-CT về việc thành lập Vườn Quốc gia Cát Bà do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 79-CT Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 1986 QUY T NNH C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG S 79-CT NGÀY 31-3-1986 V VI C THÀNH L P VƯ N QU C GIA CÁT BÀ CH TNCH H I NG B TRƯ NG b o v , ph c h i tài nguyên, i u ki n thiên nhiên và duy trì các h sinh thái quan tr ng c a vùng o Cát Bà ph c v vi c nghiên c u khoa h c, c ng c qu c phòng, tham quan du l ch và các m c ích kinh t , xã h i khác; Xét t trình s 108-CV/UB ngày 7-3-1983 v vi c ngh xây d ng h i o Cát Bà thành Vư n Qu c gia, T trình s 20-TT/UB ngày 24-9-1984 v vi c ngh phê duy t án quy ho ch Vư n Qu c gia Cát Bà và văn b n s 378- CV/UB ngày 14-6- 1985 v vi c i u ch nh l i ranh gi i, quy mô Vư n Qu c gia Cát Bà c a U ban nhân dân thành ph H i Phòng, văn b n s 328- TCB ngày 18-3-1983 v vi c xin ch trương thành l p Vư n Qu c gia Cát Bà c a U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c và ngh s 1950-H XD ngày 20-12-1985 c a H i ng c p Nhà nư c v xét duy t án quy ho ch Vư n Qu c gia Cát Bà, QUY T NNH: i u 1.- Nay thành l p Vư n Qu c gia Cát Bà thu c huy n Cát H i, thành ph H i Phòng và giao cho U ban nhân dân thành ph H i Phòng tr c ti p qu n lý. Vư n Qu c gia Cát Bà n m trên khu v c có to a lý t 20 43,50,, n 20 , ,, , ,, , ,, 51 29 vĩ b c và 106 58 20 n 107 10 05 kinh ông theo ranh gi i: Phía Nam, Tây nam và Tây: t phía Nam c a o u Bê theo hư ng Tây n c a Hòn Cát D a, vòng n c a áng V m, qua ng Tép, n i v i nh khoăn á Lát, theo ư ng phân thu c a dãy núi ch y d c theo ranh gi i các xã Trân Châu, Xuân m, Hi n Hào n nh d c Eo Bùa, i m cao 311, nh 275 r i xu ng khoăn Cao, sau ó kéo lên nh 289, nh Cao V ng (322) phía B c c a o. Phía B c, ông b c và ông: t nh Cao V ng ch y d c dãy núi phía b c n i v i ư ng tàu, r i theo phía ông b c c a o n c a V n, vòng ra ôm l y o u Bê phía ông o Cát Bà. Ngoài ranh gi i trên còn có m t s khu b o v như áng Th m, Bù Lâu và m t s bãi t m Cát D a, Cát Cò, Dương Gianh.
  2. T ng di n tích ư c khoanh xây d ng Vư n Qu c gia là 15.200 hécta, trong ó di n tích r ng núi là 9.800 hécta, di n tích m t nư c là 5.400 hécta. i u 2.- U ban nhân dân thành ph H i Phòng ch u trách nhi m: 1. B nhi m Giám c và quy nh ch c năng, nhi m v c a Vư n Qu c gia Cát Bà; xác l p quan h ph i h p gi a Giám c Vư n Qu c gia v i các c p chính quy n, quân i và các cơ quan qu n lý Nhà nư c. 2. Ch o Vư n Qu c gia Cát Bà thành l p các tr m b o v ; xây d ng quy ch và n i quy b o v Vư n Qu c gia trình B Lâm nghi p và U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c xét duy t; ch o tri n khai các công tác b o v tài nguyên thiên nhiên, các h sinh thái và môi trư ng s ng Cát Bà m t cách có hi u l c. Trư c m t, c n ti n hành ngay m t s công vi c sau ây: - Gi i th lâm trư ng Cát Bà tr c thu c huy n Cát H i; t ch c l i i s ng dân cư vùng ph c n, chuy n b t m t s dân ra kh i khu v c Vư n Qu c gia Cát Bà; ch m d t tình tr ng săn b n chim thú và khai thác tài nguyên b a bãi như hi n nay. - T ch c công tác chuNn b u tư, l p lu n ch ng kinh t - k thu t các công trình c th c a Vư n Qu c gia Cát Bà và các công trình liên quan trên cơ s ngu n v n t có c a a phương và ngân sách do Trung ương c p; th c hi n nh ng vi c ti p theo sau khi lu n ch ng kinh t - k thu t ã ư c duy t. i u 3.- Trách nhi m c a các ngành Trung ương: 1. B Lâm nghi p cùng v i U ban K ho ch Nhà nư c, U ban Xây d ng cơ b n Nhà nư c, U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c, B Tài chính có trách nhi m xét duy t các lu n ch ng kinh t - k thu t và cân i v n u tư cho Vư n Qu c gia Cát Bà do U ban nhân dân thành ph H i Phòng d th o. 2. B Lâm nghi p có trách nhi m hư ng d n, ch o nghi p v và k thu t th c hi n quy ho ch xây d ng và b o v Vư n Qu c gia Cát Bà. 3. U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c ch o vi c xây d ng các chương trình nghiên c u khoa h c cho t ng giai o n phát tri n c a Vư n Qu c gia Cát Bà; chú tr ng các chương trình nghiên c u v sinh thái ven bi n và quan tâm n các chương trình giáo d c ki n th c b o v môi trư ng. 4. B Qu c phòng hư ng d n U ban nhân dân thành ph H i Phòng ti n hành quy ho ch c th các v trí b phòng và óng quân, xây d ng quy ch b o v Vư n Qu c gia Cát Bà áp ng yêu c u c a 2 nhi m v phòng th t nư c và b o v thiên nhiên. 5. B N i v có trách nhi m hư ng d n U ban nhân dân thành ph H i Phòng nghiên c u ban hành quy ch phòng gian b o m t trong công tác b o v , nghiên c u và tham quan du l ch c a Vư n Qu c gia Cát Bà. 6. B Thu s n ph i h p v i U ban nhân dân thành ph H i Phòng xác nh các vùng b o v h i s n quý và các loài h i s n c bi t c n b o v trong ph m vi Vư n
  3. Qu c gia Cát Bà; hư ng d n, ch o nghi p v , tham gia nghiên c u các chuyên v h i s n. 7. B Văn hoá và U ban Khoa h c xã h i Vi t Nam cùng thành ph H i phòng nghiên c u quy ho ch x p h ng các c nh quan, di ch văn hoá, l ch s trong Vư n Qu c gia Cát Bà, xác l p quy ch qu n lý và ch o theo ngành. 8. T ng c c Du l ch ph i h p và giúp U ban nhân dân thành ph H i Phòng quy ho ch và xác nh các i m du l ch và d ch v trên ph m vi c a Vư n Qu c gia Cát Bà nh m khai thác có hi u qu nh t v ph c v tham quan du l ch và các m c ích kinh t , xã h i. i u 4.- Các B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng có liên quan và Ch t ch U ban nhân dân thành ph H i Phòng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản