Quyết định số 791/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 791/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 791/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 791/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 791/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH THÀNH L P BAN SO N TH O D TH O NGHN NNH C A CHÍNH PH V KINH DOANH VÀ I U KI N KINH DOANH V N T I B NG ÔTÔ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c công văn c ngư i c a các t ch c, cơ quan, ơn v có liên quan; Theo ngh c a V trư ng V V n t i, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban so n th o d th o Ngh nh c a Chính ph v kinh doanh và i u ki n kinh doanh v n t i khách b ng ôtô g m các Ông, Bà là i di n các cơ quan như sau: 1. Trư ng Ban so n th o: Th trư ng B Giao thông v n t i Lê M nh Hùng; 2. Phó trư ng Ban so n th o: V trư ng V V n t i, V trư ng V Pháp ch ; 3. Thành viên Ban so n th o: i di n các B , ngành, t ch c có liên quan. (Danh sách c th Ban so n th o kèm theo Quy t nh này) i u 2. Ban so n th o có trách nhi m giúp B trư ng B Giao thông v n t i nghiên c u b sung, ch nh s a d th o Ngh nh phù h p v i các quy nh c a Lu t Giao thông ư ng b 2008, các quy nh c a pháp lu t có liên quan và th c t công tác qu n lý hi n nay. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Ban So n th o ch m d t ho t ng và t gi i th khi Ngh nh ư c ban hành. i u 5. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng các C c, Th trư ng các cơ quan, t ch c và các Ông, Bà có tên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Các /c Th trư ng; - Lưu: VT, VT i (2D). H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản