Quyết định số 793/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 793/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 793/1997/QĐ-TTg về việc nâng cấp trường Sư phạm Kỹ thuật 4 thành trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật 4 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 793/1997/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 793-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG CẤP TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT 4 THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT 4 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2666/KHTC ngày 12 tháng 4 năm 1997, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nâng cấp Trường Sư phạm Kỹ thuật 4 thành Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật 4. Điều 2. Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật 4 có nhiệm vụ: - Đào tạo giáo viên sư phạm kỹ thuật trình độ cao đẳng. - Nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Điều 3. Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật 4 trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành cho hệ thống các trường đại học và cao đẳng. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan của Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Nguyễn Khánh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản