Quyết định số 7939/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
73
lượt xem
6
download

Quyết định số 7939/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 7939/QĐ-BGDĐT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 7939/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 7939/Q -BGD T Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A CÁC ƠN VN TH C HI N CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C THU C B GIÁO D C VÀ ÀO T O B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19/3/2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Quy t nh s 1685/Q -TTg ngày 19/11/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c i tên C c Nhà giáo và Cán b qu n lý giáo d c thành C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c thu c B Giáo d c và ào t o; Xét T trình c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a các ơn v th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c thu c B Giáo d c và ào t o. i u 2. Th trư ng các ơn v thu c B có trách nhi m t ch c th c hi n và hoàn thành các nhi m v ư c giao t i Quy t nh này; th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao ho c u quy n và ch u trách nhi m trư c B trư ng v các ho t ng c a ơn v . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 4499/Q -BGD T ngày 23/8/2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c quy nh t m th i ch c năng, nhi m v c a các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c thu c B Giáo d c và ào t o. i u 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n:
 2. - Như i u 4; - VPCP ( b/c); -B N iv ; - Các Th trư ng Nguy n Thi n Nhân - Các H, HV, trư ng H, C , TCCN; - Các S GD T; - Website B GD T; - Lưu VT, TCCB. QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A CÁC ƠN VN TH C HI N CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C THU C B GIÁO D C VÀ ÀO T O (Ban hành kèm theo Quy t nh s 7939 / Q -BGD T ngày 20 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Các ơn v giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c thu c B Giáo d c và ào t o bao g m các V , các C c, Thanh tra, Văn phòng và Cơ quan i di n B Giáo d c và ào t o t i thành ph H Chí Minh (sau ây g i chung là cơ quan B ). Ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a các ơn v này ư c quy nh như sau: 1. V GIÁO D C M M NON I. CH C NĂNG: Giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c m m non. II. NHI M V : 1. Trình B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, các chương trình, án và các văn b n khác v giáo d c m m non. 2. Giúp B trư ng t ch c, hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v giáo d c m m non ã ban hành. 3. Giúp B trư ng hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c m m non theo phân c p c a Chính ph . 4. Giúp B trư ng qu n lý chương trình, n i dung, k ho ch d y h c c a m i lo i hình trư ng, l p thu c giáo d c m m non; theo dõi, t ng h p ánh giá tình hình v giáo d c m m non trong c nư c qua t ng th i kỳ và năm h c. xu t trình B trư ng các ch trương, bi n pháp m b o phát tri n giáo d c m m non.
 3. 5. Ch trì xây d ng và trình B trư ng ban hành tiêu chuNn các lo i hình trư ng, l p, các trư ng tr ng i m, trư ng chuNn qu c gia c a giáo d c m m non; hư ng d n, ch o và ki m tra vi c công nh n trư ng m m non t chuNn qu c gia c a các a phương. Trình B trư ng ban hành chuNn phát tri n c a tr tu i m m non. T ng k t, tuyên truy n và ph bi n sáng ki n kinh nghi m, ki n th c khoa h c v công tác chăm sóc, giáo d c tr cho các b c cha m và trong c ng ng. 6. Ch o, t ch c th c hi n các chương trình thí i m. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c xây d ng chuNn ngh nghi p giáo viên; xây d ng n i dung b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho i ngũ cán b qu n lý, giáo viên thu c giáo d c m m non; hư ng d n các a phương t ch c th c hi n công tác b i dư ng, hư ng d n chuyên môn nghi p v thư ng xuyên ho c theo t ng năm h c cho cán b qu n lý và giáo viên m m non. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, V T ch c cán b giúp B trư ng xây d ng, ch o th c hi n ch , chính sách, quy ho ch i ngũ giáo viên và cán b qu n lý cơ s giáo d c m m non. 7. Ch trì ho c tham gia và theo dõi ho t ng c a các án, d án, chương trình có liên quan n giáo d c m m non. 8. Ph i h p v i C c Công ngh thông tin xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương trong vi c ưa công ngh thông tin (CNTT) vào giáo d c m m non. Ch trì ch o và ánh giá các a phương trong vi c khai thác, ng d ng CNTT vào công tác chăm sóc nuôi dư ng và giáo d c tr , góp ph n i m i phương pháp t ch c các ho t ng giáo d c và i m i ki m tra ánh giá. 9. Ph i h p v i V H p tác h p t , C c ào t o v i nư c ngoài và các ơn v liên quan xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương th c hi n công tác h p tác qu c t thu c giáo d c m m non. Ch trì ch o và ánh giá các a phương trong vi c qu n lý các trư ng m m non có s tham gia u tư, liên k t c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài. 10. H tr vi c biên t p và phát hành T p chí Giáo d c M m non. 11. Ph i h p v i V T ch c cán b giúp B trư ng thành l p các H i ng tư v n thu c giáo d c m m non. Ch trì giúp B trư ng ch o, hư ng d n ho t ng c a H i ng giáo d c m m non. Tham gia H i ng duy t danh m c, duy t m u và thNm nh thi t b , chơi cho giáo d c m m non. 12. Ph i h p v i V Giáo d c dân t c, V Giáo d c Ti u h c và các cơ quan, ơn v có liên quan xây d ng và hư ng d n th c hi n chương trình chuNn b ti ng Vi t cho tr m m non vùng dân t c thi u s trư c khi vào l p 1. 13. Ph i h p v i C c Cơ s v t ch t và Thi t b trư ng h c, chơi tr em trình B trư ng ban hành danh m c thi t b , chơi tr em c a giáo d c m m non. Ch trì ch o và ánh giá các a phương s d ng và b o qu n thi t b , chơi giáo d c m m non góp ph n i m i phương pháp t ch c các ho t ng cơ s giáo d c tr và i m i ki m tra ánh giá.
 4. 14. Ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương th c hi n công tác ng d ng khoa h c công ngh và b o v môi trư ng trong cơ s giáo d c m m non. Ch trì ch o và ánh giá các a phương trong vi c ng d ng các nghiên c u khoa h c, công ngh và b o v môi trư ng các cơ s giáo d c m m non. 15. Ph i h p v i C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t và hư ng d n v ánh giá ch t lư ng giáo d c m m non trình B trư ng ban hành. Ch trì ch o và ánh giá công tác m b o ch t lư ng giáo d c m m non c a các a phương. 16. Ph i h p v i V K ho ch - Tài chính xây d ng k ho ch phân b ngân sách trung h n và hàng năm cho giáo d c m m non, trình B trư ng phê duy t. 17. Ph i h p v i Thanh tra B trong thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t và các nhi m v năm h c liên quan n giáo d c m m non. Ph i h p v i V Pháp ch trong vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 18. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v trong B , ngoài B và các l c lư ng xã h i có liên quan t ch c, tham gia các ho t ng b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 2. V GIÁO D C TI U H C I. CH C NĂNG: Giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c ti u h c. II. NHI M V : 1. Trình B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, các chương trình, án, d án và các văn b n khác v giáo d c ti u h c. 2. Giúp B trư ng t ch c, hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v giáo d c ti u h c ã ban hành. 3. Giúp B trư ng hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c ti u h c theo phân c p c a Chính ph . 4. Giúp B trư ng qu n lý chương trình, n i dung, k ho ch d y h c c a m i lo i hình trư ng, l p thu c giáo d c ti u h c; theo dõi, t ng h p ánh giá tình hình v giáo d c ti u h c trong c nư c qua t ng th i kỳ và năm h c. xu t trình B trư ng các ch trương, bi n pháp m b o phát tri n giáo d c ti u h c. 5. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan và ơn v liên quan: a) Giúp B trư ng trong vi c t ch c xây d ng chương trình, t ch c thNm nh và trình B trư ng quy t nh ban hành chương trình giáo d c c p Ti u h c;
 5. b) T ch c biên so n, thNm nh và trình B trư ng phê duy t sách giáo khoa ti u h c; ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c hư ng d n th c hi n chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài li u tham kh o và thi t b d y h c thu c giáo d c ti u h c; c) Ch o, hư ng d n, ki m tra, ánh giá công tác d y h c và xét công nh n hoàn thành chương trình c p ti u h c; d) Ch o, hư ng d n, qu n lý, ki m tra, ánh giá v giáo d c hòa nh p h c sinh khuy t t t và lo i hình l p ghép ti u h c; ) Xây d ng tài li u, t ch c th c hi n k ho ch d y h c riêng cho h c sinh l p 1 chưa bi t ti ng Vi t. 6. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan, giúp B trư ng ch o công tác ph c p giáo d c ti u h c; ch trì xây d ng trình B trư ng ban hành tiêu chuNn các lo i hình trư ng, l p, trư ng tr ng i m, trư ng chuNn qu c gia thu c giáo d c ti u h c. Hư ng d n, ch o và ki m tra vi c công nh n trư ng ti u h c chuNn qu c gia c a các a phương. 7. Ph i h p v i V T ch c cán b và các ơn v liên quan giúp B trư ng thành l p các H i ng tư v n thu c giáo d c ti u h c. Ch trì giúp B trư ng ch o ho t ng các H i ng môn h c, H i ng trư ng, H i ng thNm nh chương trình, sách giáo khoa. Tham gia H i ng thNm nh danh m c và m u thi t b giáo d c và các H i ng tư v n khác liên quan n giáo d c ti u h c. 8. Ph i h p v i C c Công ngh thông tin xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương trong vi c ưa CNTT vào giáo d c ti u h c. Ch trì ch o và ánh giá các a phương trong vi c khai thác, ng d ng CNTT vào d y h c, góp ph n i m i phương pháp d y h c, i m i ki m tra ánh giá. 9. Ph i h p v i V H p tác qu c t , C c ào t o v i nư c ngoài và các ơn v có liên quan xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương th c hi n công tác h p tác qu c t thu c giáo d c ti u h c. Ch trì ch o và ánh giá các a phương trong vi c qu n lý các trư ng ti u h c có s tham gia u tư, liên k t c a t ch c, cá nhân nư c ngoài. 10. Ch trì ho c tham gia và theo dõi ho t ng c a các án, d án, chương trình có liên quan n giáo d c ti u h c. 11. Ph i h p v i C c Cơ s v t ch t và Thi t b trư ng h c, chơi tr em xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương th c hi n công tác cơ s v t ch t, thi t b trư ng h c. Ch trì ch o và ánh giá các a phương s d ng và b o qu n thi t b d y h c góp ph n i m i phương pháp d y h c, i m i ki m tra ánh giá. 12. Ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương th c hi n công tác ng d ng khoa h c công ngh và b o v môi trư ng trong trư ng ti u h c. Ch trì ch o và ánh
 6. giá các a phương trong vi c ng d ng khoa h c, công ngh trong d y h c và b o v môi trư ng các trư ng ti u h c. 13. Ph i h p v i C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n hư ng d n v kh o thí và ki m nh ch t lư ng giáo d c trình B trư ng ban hành. Ch trì ch o và ánh giá công tác m b o ch t lư ng giáo d c ti u h c c a các a phương. 14. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c xây d ng chuNn ngh nghi p giáo viên ti u h c; chuNn ngh nghi p Hi u trư ng ti u h c; xây d ng n i dung, k ho ch và hư ng d n các a phương b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b qu n lý và giáo viên ti u h c theo nh kỳ và thư ng xuyên. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, V T ch c cán b và các ơn v liên quan giúp B trư ng xây d ng và ch o th c hi n các ch , chính sách, quy ho ch i ngũ giáo viên và cán b qu n lý giáo d c ti u h c. 15. Ph i h p v i V K ho ch - Tài chính xây d ng k ho ch phân b ngân sách trung h n và hàng năm cho giáo d c ti u h c, trình B trư ng phê duy t. 16. Ph i h p v i Thanh tra B trong vi c thanh tra th c hi n các quy nh c a pháp lu t và các nhi m v năm h c liên quan n giáo d c ti u h c. Ph i h p v i V Pháp ch trong vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 17. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v trong B , ngoài B và các l c lư ng xã h i có liên quan th c hi n m c tiêu, k ho ch giáo d c ti u h c. 3. V GIÁO D C TRUNG H C I. CH C NĂNG: Giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c trung h c, bao g m c p trung h c cơ s và c p trung h c ph thông. II. NHI M V : 1. Trình B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, các chương trình, án, d án và các văn b n khác v giáo d c trung h c. 2. Giúp B trư ng t ch c, hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v giáo d c trung h c ã ban hành. 3. Giúp B trư ng hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c trung h c theo phân c p c a Chính ph . 4. Giúp B trư ng qu n lý chương trình, n i dung, k ho ch d y h c c a m i lo i hình trư ng, l p thu c giáo d c trung h c; theo dõi, t ng h p ánh giá tình hình v giáo d c trung h c trong c nư c qua t ng th i kỳ và năm h c. xu t trình B trư ng các ch trương, bi n pháp m b o phát tri n giáo d c trung h c.
 7. 5. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan và ơn v liên quan: a) Giúp B trư ng trong vi c t ch c xây d ng chương trình, t ch c thNm nh và trình B trư ng quy t nh ban hành chương trình giáo d c trung h c; b) T ch c biên so n, thNm nh và trình B trư ng phê duy t sách giáo khoa trung h c; ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c hư ng d n th c hi n chương trình, sách giáo khoa, tài li u tham kh o và thi t b d y h c thu c giáo d c trung h c; c) Ch o, hư ng d n, ki m tra, ánh giá vi c d y và h c, vi c ki m tra ánh giá thư ng xuyên và nh kỳ, công tác tuy n sinh THCS, THPT; ch o, hư ng d n các trư ng THPT chuNn b ki n th c - k năng cho vi c thi t t nghi p THPT; d) Ch o, hư ng d n, ki m tra, ánh giá công tác giáo d c hòa nh p h c sinh khuy t t t giáo d c trung h c; ) Ch o, hư ng d n, ki m tra, ánh giá công tác hư ng nghi p và d y ngh giáo d c trung h c. 6. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan, giúp B trư ng ch o công tác ph c p giáo d c trung h c cơ s , trung h c ph thông. Ch trì xây d ng trình B trư ng ban hành tiêu chuNn các lo i hình trư ng, l p, trư ng tr ng i m, trư ng chuNn qu c gia, trư ng trung h c ph thông chuyên thu c giáo d c trung h c. Hư ng d n, ch o, ki m tra vi c công nh n trư ng trung h c chuNn qu c gia c a các a phương. 7. Ph i h p v i V T ch c cán b và các ơn v liên quan giúp B trư ng thành l p các H i ng tư v n thu c giáo d c trung h c. Ch trì giúp B trư ng ch o ho t ng các H i ng b môn, H i ng trư ng, H i ng thNm nh chương trình, sách giáo khoa. Tham gia H i ng thNm nh danh m c và m u thi t b giáo d c và các H i ng tư v n khác liên quan n giáo d c trung h c. Tham gia H i ng Văn b ng, ch ng ch c a B . 8. Ph i h p v i C c Công ngh thông tin xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương th c hi n vi c ưa CNTT vào giáo d c trung h c. Ch trì ch o và ánh giá các a phương trong vi c khai thác, ng d ng CNTT vào d y h c các trư ng trung h c. 9. Ph i h p v i V H p tác qu c t , C c ào t o v i nư c ngoài và các ơn v liên quan xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương th c hi n công tác h p tác qu c t thu c giáo d c trung h c. Ch trì ch o và ánh giá các a phương trong vi c qu n lý các trư ng trung h c có s tham gia u tư, liên k t c a t ch c, cá nhân nư c ngoài. 10. Ch trì ho c tham gia và theo dõi ho t ng c a các án, d án, chương trình có liên quan n giáo d c trung h c. 11. Ph i h p v i C c Cơ s v t ch t và Thi t b trư ng h c, chơi tr em xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương th c hi n công
 8. tác cơ s v t ch t, thi t b trư ng h c. Ch trì ch o và ánh giá các a phương s d ng và b o qu n thi t b d y h c góp ph n i m i phương pháp d y h c, i m i ki m tra ánh giá. 12. Ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương th c hi n công tác ng d ng khoa h c công ngh và b o v môi trư ng trong trư ng trung h c. Ch trì ch o và ánh giá các a phương trong vi c ng d ng khoa h c, công ngh trong d y h c và b o v môi trư ng liên quan n giáo d c trung h c. 13. Ph i h p v i C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n hư ng d n v kh o thí và ki m nh ch t lư ng giáo d c trung h c trình B trư ng ban hành; ch o, hư ng d n các kỳ thi t t nghi p, thi tuy n sinh, thi ch n h c sinh gi i qu c gia, khu v c và qu c t và công tác ki m nh ch t lư ng giáo d c trung h c. Ch trì ch o và ánh giá công tác m b o ch t lư ng giáo d c trung h c c a các a phương. 14. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c xây d ng chuNn ngh nghi p giáo viên trung h c; chuNn ngh nghi p hi u trư ng trung h c cơ s , trung h c ph thông; xây d ng n i dung, k ho ch và hư ng d n các a phương b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b qu n lý và giáo viên trung h c theo nh kỳ và thư ng xuyên. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, V T ch c cán b và các ơn v liên quan giúp B trư ng xây d ng và ch o th c hi n các ch , chính sách, quy ho ch i ngũ giáo viên và cán b qu n lý giáo d c trung h c. 15. Ph i h p v i V K ho ch - Tài chính xây d ng k ho ch phân b ngân sách trung h n và hàng năm cho giáo d c trung h c, trình B trư ng phê duy t. 16. Ph i h p v i Thanh tra B trong vi c thanh tra th c hi n các quy nh c a pháp lu t và các nhi m v năm h c có liên quan n trung h c, trong ó có thanh tra các kỳ thi t t nghi p, thi tuy n sinh, thi ch n h c sinh gi i qu c gia, khu v c và qu c t , vi c qu n lý, c p phát và thu h i văn b ng ch ng ch thu c giáo d c trung h c. Ph i h p V Pháp ch trong vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan. 17. Ph i h p v i C c ào t o v i nư c ngoài xét ch n và trình lãnh o B ký quy t nh cho tr em i h c trung h c ph thông nư c ngoài. 18. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v trong B , ngoài B và các l c lư ng xã h i có liên quan th c hi n m c tiêu, k ho ch giáo d c trung h c. 4. V GIÁO D C CHUYÊN NGHI P I. CH C NĂNG: Giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c trung c p chuyên nghi p. II. NHI M V :
 9. 1. Trình B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, các chương trình, án và các văn b n khác v giáo d c trung c p chuyên nghi p. Hư ng d n, ch o và ki m tra vi c th c hi n các văn b n ã ban hành. 2. Giúp B trư ng t ch c, hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các ho t ng trong giáo d c trung c p chuyên nghi p theo ch trương c a nhà nư c và các quy nh, quy ch c a B . 3. Giúp B trư ng hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c trung c p chuyên nghi p theo phân công, phân c p c a Chính ph . 4. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan giúp B trư ng xây d ng chương trình khung, t ch c thNm nh và trình B trư ng quy t nh ban hành chương trình khung ào t o trung c p chuyên nghi p; ban hành quy ch giáo trình b c trung c p chuyên nghi p; thNm nh m ngành ngh ào t o m i, liên k t ào t o trong nư c thu c giáo d c trung c p chuyên nghi p. 5. Ch trì theo dõi, ch o ho t ng c a các trư ng trung c p chuyên nghi p; t ng h p ánh giá tình hình v giáo d c trung c p chuyên nghi p trong c nư c qua t ng th i kỳ và năm h c. 6. Ch trì giúp B trư ng duy t c p và qu n lý h sơ c p phát văn b ng, ch ng ch liên quan n ào t o trung c p chuyên nghi p. Tham gia H i ng Văn b ng, ch ng ch c a B . 7. Qu n lý, ch o và ki m tra vi c th c hi n các ho t ng ào t o trình trung c p chuyên nghi p l y văn b ng, ch ng ch thu c h th ng giáo d c qu c dân trong lĩnh v c giáo d c chuyên nghi p; ch trì giúp B trư ng ch o công tác tuy n sinh trung c p chuyên nghi p. 8. Ch trì, ph i h p v i V Giáo d c i h c và các cơ quan, ơn v liên quan giúp B trư ng xây d ng chính sách v vi c ào t o nhân l c theo nhu c u xã h i; hư ng d n, ki m tra vi c t ch c th c hi n. 9. Ph i h p v i V H p tác qu c t , C c ào t o v i nư c ngoài và các ơn v có liên quan xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương, các B th c hi n công tác h p tác qu c t thu c giáo d c chuyên nghi p. Ch trì ch o và ánh giá các a phương, các B trong vi c qu n lý các trư ng trung c p chuyên nghi p có s tham gia u tư, liên k t c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài. 10. Ch trì ho c tham gia và theo dõi ho t ng c a các án, d án, chương trình có liên quan n giáo d c trung c p chuyên nghi p. 11. Ph i h p v i V K ho ch - Tài chính và các ơn v liên quan giúp B trư ng thNm nh các i u ki n thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th , ình ch ho t ng trư ng trung c p chuyên nghi p.
 10. 12. Ph i h p v i V T ch c cán b trong vi c thành l p các H i ng tư v n thu c giáo d c trung c p chuyên nghi p. Ch trì giúp B trư ng ch o, hư ng d n ho t ng c a các H i ng tư v n. 13. Ph i h p v i C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n hư ng d n v kh o thí và ki m nh ch t lư ng giáo d c trình B trư ng ban hành. Ch trì ch o và ánh giá công tác m b o ch t lư ng giáo d c trung c p chuyên nghi p c a các a phương và các B . 14. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c xây d ng các nh m c, chuNn giáo viên trung c p chuyên nghi p; xây d ng n i dung b i dư ng và ch o, hư ng d n, ki m tra vi c b i dư ng chuyên môn nghi p v cho i ngũ giáo viên và cán b qu n lý giáo d c trung c p chuyên nghi p. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, V T ch c cán b và các ơn v liên quan xây d ng và ch o th c hi n các ch , chính sách và quy ho ch i ngũ giáo viên và cán b qu n lý giáo d c trung c p chuyên nghi p. 15. Ph i h p v i V K ho ch - Tài chính xây d ng k ho ch ngân sách trung h n và hàng năm cho giáo d c chuyên nghi p, phân b ch tiêu ào t o hàng năm, trình B trư ng quy t nh; ph i h p v i V K ho ch - Tài chính và các ơn v liên quan xây d ng m ng lư i trư ng trung c p chuyên nghi p. 16. Ph i h p v i C c Cơ s v t ch t và Thi t b trư ng h c, chơi tr em xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương, các trư ng trung c p chuyên nghi p th c hi n công tác cơ s v t ch t, thi t b trư ng h c. Ch trì ánh giá hi u qu vi c trang b các phương ti n gi ng d y, phòng h c, cơ s th c hành, s n xu t trong các trư ng trung c p chuyên nghi p. 17. Ph i h p v i V Giáo d c i h c giúp B trư ng xây d ng chính sách và cơ ch ào t o liên thông gi a giáo d c ph thông v i giáo d c ngh nghi p và v i giáo d c i h c. 18. Ph i h p v i Thanh tra B trong vi c thanh tra các cơ s giáo d c chuyên nghi p ch p hành lu t pháp và ch o c a B Giáo d c và ào t o. Ph i h p v i V Pháp ch trong vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan. 19. Ph i h p v i C c ào t o v i nư c ngoài tuy n ch n giáo viên, h c sinh trung c p chuyên nghi p i ào t o, tu nghi p nư c ngoài (v i di n ph i tuy n ch n). 20. Ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương và trư ng trung c p chuyên nghi p th c hi n công tác ng d ng khoa h c công ngh và b o v môi trư ng trong trư ng trung c p chuyên nghi p. Ch trì ch o và ánh giá các a phương và các trư ng trung c p chuyên nghi p trong vi c ng d ng khoa h c, công ngh trong d y h c và b o v môi trư ng. 21. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v trong B , ngoài B và các l c lư ng xã h i có liên quan th c hi n m c tiêu, k ho ch giáo d c trung c p chuyên nghi p. 5. V GIÁO D C IH C
 11. I. CH C NĂNG: Giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c i h c. II. NHI M V : 1. Giúp B trư ng t ch c so n th o i u l , quy ch và các quy nh v t ch c và ho t ng c a các cơ s giáo d c i h c trình Th tư ng Chính ph ban hành. 2. Trình B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, các chương trình, án và các văn b n khác v giáo d c i h c. 3. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan, giúp B trư ng xây d ng chương trình khung, t ch c thNm nh và trình B trư ng quy t nh ban hành chương trình khung các ngành ào t o cao ng, i h c; ban hành quy ch giáo trình b c i h c, cao ng; giáo trình i n t , h c li u m ; ban hành chương trình các môn Lý lu n Chính tr trong các cơ s giáo d c i h c. Quy nh chuNn t i thi u và hư ng d n v xây d ng, s d ng h th ng tài li u h c t p, h th ng thông tin tư li u, h th ng thư vi n, phòng thí nghi m, xư ng th c hành và các phương ti n ph c v gi ng d y, h c t p trong các cơ s giáo d c i h c. 4. Ch trì giúp B trư ng th c hi n công tác tuy n sinh cao ng, i h c, th c s , ti n s : a) Xây d ng và trình B trư ng phê duy t, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, án, văn b n hư ng d n v ch trương, chính sách, công tác tuy n sinh; các tài li u hư ng d n và bi u m u ph c v công tác tuy n sinh; b) Ch o các i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng, các a phương trong vi c tri n khai công tác chuNn b thi và coi thi tuy n sinh. Th c hi n các nhi m v khác trong công tác tuy n sinh theo phân công c a Trư ng ban ch o kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng c a B ; c) Tham gia công tác thanh tra các kỳ thi tuy n sinh; d) V trư ng V Giáo d c i h c làm nhi m v Phó Trư ng Ban ch o kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng c a B . 5. Giúp B trư ng t ch c hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v giáo d c i h c ã ư c ban hành. T ng h p ánh giá tình hình v giáo d c i h c trong c nư c qua t ng th i kỳ và năm h c. 6. Giúp B trư ng hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c i h c theo phân công, phân c p c a Chính ph . 7. Ch trì giúp B trư ng qu n lý, ch o và ki m tra vi c th c hi n các ho t ng ào t o trình cao ng, i h c h chính quy ho c thông qua các hình th c th c
 12. hi n chương trình giáo d c thư ng xuyên (v a làm v a h c, h c t xa và t h c có hư ng d n); trình th c s , ti n s . 8. Ch trì thNm nh các i u ki n m ngành ào t o m i trình cao ng, i h c và chuyên ngành ào t o m i trình th c s , ti n s do các cơ s giáo d c i h c xu t trình B trư ng quy t nh; ph i h p v i V K ho ch - Tài chính và các ơn v liên quan thNm nh các i u ki n thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th , ình ch ho t ng các cơ s giáo d c i h c, k c các cơ s giáo d c i h c có s tham gia u tư, liên k t c a t ch c, cá nhân nư c ngoài. 9. Ch trì thNm nh các i u ki n c a cơ s ào t o xu t B trư ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh giao nhi m v ào t o trình th c s , ti n s . 10. Ch trì giúp B trư ng ch o ho t ng c a các H i ng trư ng i h c. Ph i h p v i V T ch c cán b và các ơn v liên quan thành l p H i ng Hi u trư ng các trư ng i h c, các H i ng tư v n v giáo d c i h c. 11. Ch trì giúp B trư ng duy t c p và qu n lý h sơ c p phát văn b ng cao ng, i h c, th c s và ch ng ch giáo d c th ch t i v i các cơ s giáo d c i h c; giúp B trư ng làm các th t c ho c giám sát, ki m tra quy trình c n thi t liên quan n vi c c p b ng ti n s trong nư c theo quy nh c a Lu t Giáo d c. Tham gia H i ng Văn b ng, ch ng ch c a B ; ph i h p v i Thanh tra B ki m tra, thanh tra vi c qu n lý c p phát, thu h i văn b ng, ch ng ch thu c giáo d c i h c. 12. Ch trì giúp B trư ng qu n lý, ch o và theo dõi các v n liên quan n ào t o liên thông trong h th ng giáo d c qu c dân. Ph i h p v i C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c trong vi c công nh n tương ương b ng c p b c i h c. 13. Ch trì xây d ng, tham gia và theo dõi ho t ng c a các án, d án, chương trình có liên quan n giáo d c i h c. 14. Ch trì, ph i h p v i C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c, C c ào t o v i nư c ngoài, V K ho ch - Tài chính và các ơn v liên quan giúp B trư ng quy nh s tương ương văn b ng cao ng, i h c, th c s và ti n s c a các cơ s ào t o trong nư c và nư c ngoài. 15. Ph i h p v i C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n hư ng d n v kh o thí và ki m nh ch t lư ng giáo d c trình B trư ng ban hành. Ch trì ch o và ánh giá công tác m b o ch t lư ng ào t o c a các cơ s giáo d c i h c. 16. Ph i h p v i V H p tác qu c t , C c ào t o v i nư c ngoài và các ơn v liên quan giúp B trư ng xây d ng k ho ch h p tác qu c t v giáo d c i h c; ph i h p v i C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c giúp B trư ng công nh n văn b ng cao ng, i h c, th c s và ti n s do các cơ s giáo d c nư c ngoài c p cho ngư i Vi t Nam. 17. Ph i h p v i C c ào t o v i nư c ngoài trong vi c tuy n ch n sinh viên, nghiên c u sinh, th c t p sinh ( i v i di n ph i tuy n ch n) i h c nư c ngoài.
 13. 18. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c và V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng giúp B trư ng xây d ng chuNn ngh nghi p gi ng viên và n i dung b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho i ngũ gi ng viên và cán b qu n lý cơ s giáo d c i h c; hư ng d n, ch o và ki m tra vi c b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho i ngũ gi ng viên và cán b qu n lý cơ s giáo d c i h c. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, V T ch c cán b và các ơn v liên quan xây d ng và ch o th c hi n các ch , chính sách và quy ho ch i ngũ gi ng viên và cán b qu n lý giáo d c i h c. 19. Ph i h p v i V K ho ch - Tài chính xây d ng k ho ch phân b ngân sách trung h n và hàng năm cho giáo d c i h c, phân b ch tiêu tuy n sinh hàng năm cho các cơ s giáo d c i h c tr c thu c B và cho các b , ngành, a phương, trình B trư ng quy t nh; qu n lý, ôn c vi c th c hi n ch tiêu tuy n sinh; xây d ng quy ho ch m ng lư i các cơ s giáo d c i h c. 20. Ph i h p v i Thanh tra B trong vi c thanh tra các cơ s giáo d c i h c ch p hành lu t pháp và ch o c a B Giáo d c và ào t o. Ph i h p v i V Pháp ch trong vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 21. Ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các cơ s giáo d c i h c ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c, công ngh và môi trư ng. Ch trì ch o và ánh giá các cơ s giáo d c i h c trong vi c ng d ng khoa h c, công ngh trong d y h c và b o v môi trư ng. 22. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v trong B , ngoài B và các l c lư ng xã h i có liên quan th c hi n m c tiêu, k ho ch giáo d c i h c. 6. V GIÁO D C THƯ NG XUYÊN I. CH C NĂNG: Giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c thư ng xuyên. II. NHI M V : 1. Trình B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, các chương trình, án, d án và các văn b n khác v giáo d c thư ng xuyên. 2. Giúp B trư ng t ch c, hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v giáo d c thư ng xuyên ã ư c ban hành; hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c thư ng xuyên theo phân c p c a Chính ph . 3. Ch trì giúp B trư ng ch o, ki m tra, t ng h p tình hình ho t ng c a các cơ s giáo d c thư ng xuyên và các hình th c th c hi n chương trình giáo d c thư ng xuyên (v a làm v a h c, h c t xa, t h c có hư ng d n) l y văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân (không bao g m b ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p, cao ng, i h c), ch ng ch giáo d c thư ng xuyên theo quy nh c a Lu t Giáo
 14. d c. xu t và trình B trư ng các ch trương, bi n pháp qu n lý m b o ch t lư ng và hi u qu công tác giáo d c thư ng xuyên. 4. Ch trì t ch c thNm nh và trình B trư ng quy t nh ban hành các chương trình, giáo trình, h c li u, các phương ti n ph c v gi ng d y và h c t p mang c thù c a giáo d c thư ng xuyên. Tham gia các H i ng tư v n, H i ng thNm nh v chương trình, sách giáo khoa, thi t b giáo d c thu c giáo d c thư ng xuyên. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c hư ng d n th c hi n chương trình, sách giáo khoa, tài li u tham kh o và thi t b d y h c thu c giáo d c thư ng xuyên. 5. Ch trì ho c tham gia và theo dõi ho t ng c a các án, d án, chương trình có liên quan n giáo d c thư ng xuyên. 6. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c trong vi c xây d ng tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v các ch c danh nhà giáo, n i dung b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho giáo viên và cán b qu n lý cơ s giáo d c thư ng xuyên và hư ng d n, ch o, ki m tra vi c b i dư ng giáo viên, cán b qu n lý cơ s giáo d c thư ng xuyên theo chương trình b i dư ng hàng năm và theo chu kỳ; ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, V T ch c cán b và các ơn v có liên quan xây d ng và ch o th c hi n các ch , chính sách và quy ho ch i ngũ giáo viên và cán b qu n lý cơ s giáo d c thư ng xuyên; ph i h p v i C c Cơ s v t ch t và Thi t b trư ng h c, chơi tr em trong vi c ch o xây d ng cơ s v t ch t, trang thi t b d y h c cho các cơ s giáo d c thư ng xuyên. 7. Ph i h p v i C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c xây d ng các văn b n quy ph m ph m pháp lu t và văn b n hư ng d n v kh o thí và ki m nh ch t lư ng giáo d c c a các cơ s giáo d c thư ng xuyên trình B trư ng ban hành; ch trì ch o và ánh giá công tác m b o ch t lư ng các cơ s giáo d c thư ng xuyên c a các a phương. 8. Ph i h p v i V K ho ch - Tài chính xây d ng k ho ch phân b ngân sách trung h n và hàng năm cho giáo d c thư ng xuyên trình B trư ng phê duy t. 9. Tham gia H i ng Văn b ng, ch ng ch c a B . Ph i h p v i Thanh tra B thanh tra, ki m tra vi c qu n lý, c p phát, thu h i văn b ng, ch ng ch thu c giáo d c thư ng xuyên; công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n nhi m v năm h c. 10. Ph i h p v i V H p tác qu c t , C c ào t o v i nư c ngoài và các ơn v có liên quan xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương th c hi n công tác h p tác trong giáo d c thư ng xuyên. Ch trì ch o và ánh giá các a phương trong vi c qu n lý các cơ s giáo d c thư ng xuyên có s tham gia u tư, liên k t c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài. 11. Ph i h p v i Thanh tra B trong vi c thanh tra các cơ s giáo d c thư ng xuyên trong vi c ch p hành lu t pháp và ch o c a B Giáo d c và ào t o. Ph i h p v i V Pháp ch trong vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 12. Ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hư ng d n các a phương ng d ng khoa h c, công ngh và
 15. môi trư ng trong cơ s giáo d c thư ng xuyên. Ch trì ch o và ánh giá các a phương trong vi c ng d ng khoa h c, công ngh trong d y h c và b o v môi trư ng thu c lĩnh v c giáo d c thư ng xuyên. 13. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v trong B , ngoài B và các l c lư ng xã h i có liên quan th c hi n m c tiêu, k ho ch phát tri n giáo d c thư ng xuyên, th c hi n giáo d c cho m i ngư i, xây d ng xã h i h c t p. 7. V GIÁO D C QU C PHÒNG I. CH C NĂNG: Giúp B trư ng B Giáo d c và ào t o th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c qu c phòng, an ninh cho h c sinh, sinh viên và các công tác thu c lĩnh v c qu c phòng trong ph m vi qu n lý c a B . II. NHI M V : 1. Trình B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, các chương trình, án và các văn b n khác v giáo d c qu c phòng, an ninh và các ho t ng khác v công tác qu c phòng. 2. Giúp B trư ng t ch c, hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v giáo d c qu c phòng, an ninh ã ư c ban hành; t ch c, hư ng d n, ch o và ki m tra vi c th c hi n nhi m v giáo d c qu c phòng - an ninh cho h c sinh, sinh viên; ch trì, ph i h p v i V Giáo d c i h c, V Giáo d c Chuyên nghi p, V Giáo d c Trung h c t ch c, ch o vi c biên so n và thNm nh chương trình, giáo trình dùng chung, sách giáo khoa giáo d c qu c phòng - an ninh. 3. Ph i h p v i các cơ quan c a B Qu c phòng qu n lý, ch o các trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p trong công tác tuy n ch n ào t o sĩ quan d b t nam sinh viên t t nghi p i h c, nhân viên k thu t, chuyên môn nghi p v và qu n lý kinh t ph c v qu c phòng. Ph i h p v i các ơn v liên quan ch o vi c c p h c b ng qu c phòng t o ngu n ào t o cán b sĩ quan cho quân i. 4. Ph i h p v i các cơ quan c a B Qu c phòng và cơ quan quân s a phương các c p ch o các ơn v tr c thu c B và các cơ s giáo d c th c hi n b i dư ng ki n th c qu c phòng, an ninh; ăng ký qu n lý nghĩa v quân s , l c lư ng d b ng viên; t ch c và ho t ng c a l c lư ng t v nhà trư ng, tham gia xây d ng các k ho ch ng viên, k ho ch phòng th khu v c, k ho ch ng viên th i chi n (khi có yêu c u). 5. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, V T ch c cán b và các ơn v liên quan trong vi c xây d ng quy nh ch c danh, biên ch , xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o b i dư ng và các ch chính sách i v i i ngũ cán b qu n lý, gi ng viên, giáo viên giáo d c qu c phòng - an ninh. Ph i h p v i các cơ quan c a B Qu c phòng qu n lý i ngũ sĩ quan bi t phái công tác t i ngành giáo d c.
 16. 6. Ch trì giúp B trư ng ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng quy ho ch và ch o ho t ng c a h th ng Trung tâm giáo d c qu c phòng - an ninh sinh viên. 7. Qu n lý và ch o vi c i m i n i dung, phương pháp môn h c giáo d c qu c phòng - an ninh cho h c sinh, sinh viên. 8. Ph i h p v i C c Cơ s v t ch t và Thi t b trư ng h c, chơi tr em và các cơ quan, ơn v có liên quan giúp B trư ng m b o vi c cung ng và s d ng có hi u qu thi t b d y h c giáo d c qu c phòng - an ninh. 9. Ch trì giúp B trư ng duy t c p và qu n lý h sơ c p phát ch ng ch giáo d c qu c phòng - an ninh trong các cơ s giáo d c. Tham gia H i ng Văn b ng, ch ng ch c a B . 10. Ph i h p v i cơ quan Thanh tra c a B Qu c phòng, B Giáo d c và ào t o và các cơ quan, ơn v có liên quan t ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n chương trình giáo d c qu c phòng - an ninh các cơ s giáo d c; công tác b i dư ng ki n th c qu c phòng, an ninh cho công ch c, viên ch c và công tác qu c phòng, quân s trong các cơ quan, ơn v , cơ s giáo d c thu c B . 11. Ph i h p v i V Pháp ch trong vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 8. V GIÁO D C DÂN T C I. CH C NĂNG: Giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c dân t c. II. NHI M V : 1. Trình B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, các chương trình, án và các văn b n khác v giáo d c dân t c. 2. Giúp B trư ng t ch c, hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v giáo d c dân t c ã ban hành; hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c dân t c. xu t trình B trư ng các ch trương, chính sách, bi n pháp m b o phát tri n giáo d c dân t c. 3. Ch trì xây d ng và trình B trư ng ban hành k ho ch qu n lý h th ng các trư ng ph thông dân t c n i trú, trư ng ph thông dân t c bán trú, trư ng D b i h c dân t c. 4. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan:
 17. a) Giúp B trư ng trong vi c t ch c xây d ng n i dung, chương trình, thNm nh và trình B trư ng quy t nh ban hành chương trình d y ti ng dân t c cho h c sinh dân t c và cán b , giáo viên công tác vùng dân t c; b) T ch c biên so n, thNm nh và trình B trư ng phê duy t sách giáo khoa ti ng dân t c; hư ng d n th c hi n chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài li u tham kh o và thi t b d y h c ti ng dân t c; c) Hư ng d n, ch o, ki m tra, ánh giá d y ti ng dân t c cho h c sinh dân t c và cán b , giáo viên công tác vùng dân t c; d) Hư ng d n, ch o th c hi n các n i dung giáo d c c thù trong các c p h c vùng dân t c và h th ng các trư ng ph thông dân t c n i trú, trư ng ph thông dân t c bán trú và trư ng d b i h c. 5. Ph i h p v i V T ch c cán b và các ơn v liên quan giúp B trư ng thành l p các H i ng tư v n liên quan n giáo d c dân t c. 6. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan giúp B trư ng xây d ng n i dung, k ho ch và ch o b i dư ng cho i ngũ cán b qu n lý cơ s giáo d c, giáo viên vùng dân t c v phương pháp d y ti ng dân t c, phương pháp d y l p ghép, phương pháp d y ti ng Vi t cho h c sinh dân t c và các n i dung giáo d c c thù. 7. Ph i h p v i C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, V T ch c cán b và các ơn v liên quan giúp B trư ng xây d ng và ch o th c hi n ch , chính sách i v i cán b qu n lý cơ s giáo d c, giáo viên công tác vùng dân t c; ph i h p v i V K ho ch - Tài chính, V Công tác h c sinh, sinh viên xây d ng và ch o th c hi n ch , chính sách cho h c sinh, sinh viên ngư i dân t c. Ph i h p v i V Giáo d c M m non, V Giáo d c Ti u h c, V Giáo d c Trung h c, Giáo d c thư ng xuyên, C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam, ch o d y ti ng Vi t và d y l p ghép cho h c sinh dân t c. 8. Tham gia H i ng Văn b ng, ch ng ch c a B . Ph i h p v i Thanh tra B trong vi c thanh tra các cơ s giáo d c có liên quan n giáo d c dân t c trong vi c ch p hành lu t pháp và ch o c a B Giáo d c và ào t o v giáo d c dân t c. Ph i h p v i V Pháp ch trong vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 9. Theo dõi t ng h p, th ng kê, ánh giá tình hình v giáo d c dân t c qua t ng th i kỳ và năm h c. 10. Ch trì ho c tham gia và theo dõi ho t ng c a các án, d án, các chương trình có liên quan n giáo d c dân t c. 11. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v và các l c lư ng xã h i có liên quan t ch c, tham gia các ho t ng b o v , chăm sóc và giáo d c h c sinh dân t c. T ng k t công tác giáo d c dân t c; tuyên truy n và ph bi n kinh nghi m, ki n th c khoa h c v công tác chăm sóc, giáo d c h c sinh dân t c. 12. Ch trì t ch c biên t p và ph i h p phát hành T p san "Giáo d c n i trú" dành cho trư ng ph thông dân t c n i trú.
 18. 9. V CÔNG TÁC H C SINH, SINH VIÊN I. CH C NĂNG: Giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác h c sinh, sinh viên; công tác giáo d c th ch t ngo i khoá và y t trong nhà trư ng. II. NHI M V : 1. Trình B trư ng phê duy t các văn b n v ch trương, k ho ch, n i dung, bi n pháp công tác giáo d c o c, l i s ng c a h c sinh, sinh viên toàn ngành; làm u m i ph i h p v i các ban, ngành Trung ương và a phương t ch c ch o th c hi n, t ng h p ánh giá tình hình o c, l i s ng và công tác giáo d c o c, l i s ng c a h c sinh, sinh viên theo th i kỳ và hàng năm. 2. Trình B trư ng phê duy t các văn b n v ch trương, k ho ch, n i dung, bi n pháp, ch , chính sách, quy ch , i u l c a các ho t ng giáo d c th ch t ngo i khoá và y t trư ng h c; ch o, hư ng d n và t ch c th c hi n các văn b n ã ban hành. 3. Trình B trư ng phê duy t các văn b n v ch trương, k ho ch, n i dung, bi n pháp th c hi n công tác phòng ch ng t i ph m, t n n xã h i và xây d ng môi trư ng giáo d c lành m nh trong nhà trư ng; ch o, hư ng d n và t ch c th c hi n các văn b n ã ban hành. 4. Ch trì giúp B trư ng trong vi c: a) Ph i h p v i các cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan trình B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, các chương trình, án, d án và các văn b n khác v giáo d c tư tư ng chính tr , o c, l i s ng, văn hoá, thNm m và các công tác khác v h c sinh, sinh viên. Hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các văn b n ã ban hành; b) Ph i h p v i B Y t , B Văn hoá, Th thao và Du l ch, các b , ngành, các t ch c xã h i và các a phương v công tác giáo d c th ch t ngo i khoá và y t trư ng h c; c) Ph i h p v i oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i sinh viên, các t ch c chính tr - xã h i khác, các ngành, các a phương và các cơ s giáo d c t ch c và theo dõi các ho t ng liên quan n hình thành o c, l i s ng trong h c sinh, sinh viên; d) Theo dõi, t ng h p, th ng kê và xu t công tác phát tri n ng trong h c sinh, sinh viên; ) Ph i h p v i V Giáo d c Trung h c, V Giáo d c Chuyên nghi p, V Giáo d c i h c ch o, ki m tra công tác tư v n ngh nghi p, d ch v vi c làm và tâm lý cho h c sinh, sinh viên;
 19. e) Ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan theo dõi, x lý các v n v an ninh, chính tr liên quan n h c sinh, sinh viên. 5. Ch trì xây d ng ho c tham gia và theo dõi ho t ng c a các d án, án, chương trình có liên quan n giáo d c th ch t, y t h c ư ng, phòng ch ng t i ph m, t n n xã h i và công tác giáo d c o c, l i s ng c a h c sinh, sinh viên. 6. T ch c, ch o vi c b i dư ng nghi p v cho i ngũ cán b , công ch c, viên ch c chuyên trách làm công tác h c sinh, sinh viên, giáo d c th ch t và y t h c ư ng, phòng ch ng t i ph m và t n n xã h i trong nhà trư ng. 7. Làm u m i giúp B trư ng trong các ho t ng giáo d c th ch t, y t h c ư ng, phòng ch ng t i ph m, t n n xã h i và công tác h c sinh, sinh viên v i các nư c khu v c và qu c t . 8. Ph i h p v i V T ch c cán b , C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c xây d ng ch chính sách c thù i v i cán b , công ch c, viên ch c chuyên trách làm công tác h c sinh, sinh viên, giáo d c th ch t và y t trong nhà trư ng. 9. Ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xây d ng k ho ch và ch o cán b , công ch c, viên ch c nghiên c u khoa h c v o c, l i s ng h c sinh, sinh viên, giáo d c th ch t và y t trong nhà trư ng. 10. Ph i h p v i Thanh tra B trong vi c thanh tra ch p hành lu t pháp và ch o c a B Giáo d c và ào t o v công tác h c sinh, sinh viên. Ph i h p v i V Pháp ch xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 11. Là cơ quan thư ng tr c giúp B trư ng th c hi n nhi m v b o tr nhà nư c i v i H i Th thao i h c và chuyên nghi p Vi t Nam, H i Th thao h c sinh Vi t Nam. 10. V K HO CH - TÀI CHÍNH I. CH C NĂNG: Giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v quy ho ch, k ho ch, u tư, tài chính, k toán, t ai và tài s n công, các d án ODA và th ng kê toàn ngành giáo d c và ào t o; là ơn v d toán c p 1 thu c ngân sách Trung ương; i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. II. NHI M V : 1. V công tác quy ho ch và k ho ch a) Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p trong toàn qu c, quy ho ch t ng th phát tri n giáo d c và ào t o c a c nư c, c a các vùng, trình c p có thNm quy n quy t nh;
 20. b) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan trình B trư ng các văn b n hư ng d n các b , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch phát tri n giáo d c và ào t o hàng năm, k ho ch trung h n và dài h n, trong ó có các chương trình m c tiêu phát tri n giáo d c, phù h p v i các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c và quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; c) Ch trì t ng h p và trình B trư ng phê duy t k ho ch phát tri n giáo d c và ào t o hàng năm, k ho ch trung h n, dài h n c a toàn ngành, k ho ch chi tiêu trung h n, k ho ch và d toán ngân sách hàng năm c a các ơn v tr c thu c B , g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ki m toán nhà nư c trình Th tư ng Chính ph ; d) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan trình B trư ng v phân b ngân sách cho các cơ quan tr c thu c B , v quy mô và cơ c u ào t o các c p h c và trình ào t o, v phân b ch tiêu tuy n sinh trong và ngoài nư c, v ngân sách và các i u ki n khác cho các cơ s giáo d c và ào t o trong ph m vi trách nhi m và quy n h n c aB ; ) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n giáo d c và ào t o c a toàn ngành và th c hi n k ho ch, s d ng ngân sách c a các ơn v tr c thu c B ; e) Ph i h p v i V Giáo d c i h c, V Giáo d c Chuyên nghi p, V H p tác qu c t và C c ào t o v i nư c ngoài trong vi c thNm nh m ngành ào t o m i và liên k t ào t o; g) Ph i h p v i V T ch c cán b thNm nh các i u ki n thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th , ình ch ho t ng các ơn v s nghi p và các doanh nghi p nhà nư c thu c B ho c do B qu n lý. 2. V công tác u tư a) Căn c vào quy ho ch m ng lư i giáo d c i h c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, vào nhu c u phát tri n kinh t xã h i c a các a phương, vào các d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ch trì, ph i h p v i V Giáo d c i h c, V Giáo d c Chuyên nghi p, V Giáo d c Trung h c, V Giáo d c Ti u h c, V Giáo d c M m non, V H p tác qu c t , C c Cơ s v t ch t và Thi t b trư ng h c, chơi tr em, C c ào t o v i nư c ngoài, C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c và V T ch c cán b ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài trong u tư xây d ng các cơ s giáo d c t i Vi t Nam; thNm nh các i u ki n thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th , ình ch ho t ng các cơ s giáo d c và ào t o có s tham gia u tư c a t ch c, cá nhân nư c ngoài; ch trì, ph i h p v i V Giáo d c i h c, C c Cơ s v t ch t và Thi t b trư ng h c, chơi tr em, C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c và V T ch c cán b thNm nh các i u ki n thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th , ình ch ho t ng các cơ s giáo d c i h c Vi t Nam; ch trì, ph i h p v i V Giáo d c Chuyên nghi p, C c Cơ s v t ch t và Thi t b trư ng h c, chơi tr em, C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c và V
Đồng bộ tài khoản