Quyết định số 794-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 794-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 794-TTg về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 794-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 794-TTg Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 1995 QUY T NNH QUY NNH M T S CH PH C P C THÙ I V I CÔNG CH C, VIÊN CH C NGÀNH Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính, s nghi p và l c lư ng vũ trang; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Tài chính, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Quy nh m t s ch ph c p c thù i v i công ch c, viên ch c ngày Y t như sau: 1. Ph c p ph u thu t: Áp d ng i v i công ch c, viên ch c chuyên môn y t tr c ti p làm công tác ph u thu t. M c ph c p cho m i ca ph u thu t quy nh như sau: i tư ng M c ( ng/ca m ) Ca m lo i I Ca m lo i II Ca m lo i III - Ngư i m chính 15.000 10.000 7.500 - Ngư i ph m 10.000 7.500 5.000 - Ngư i giúp vi c ca m 7.500 5.000 2.500 2. Ph c p thư ng tr c: Áp d ng i v i công ch c, viên ch c ph i tr c chuyên môn y t ngoài gi tiêu chuNn 24/24 gi . Ph c p tính theo ca tr c g m 3 m c: 7.000 ; 5.000 và 3.000 . 3. Ph c p ch ng d ch: Áp d ng i v i công ch c, viên ch c chuyên môn y t tr c ti p tham gia d p t t các d ch.
  2. M c ph c p ư c tính theo ngày th c t tham gia d p t t các d ch là 12.000 ng. i u 2. B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Lao ng Thương binh và Xã h i, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Y t ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 3. uy t nh này ư c th c hi n t ngày 1 tháng 1 năm 1996. i u 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản