Quyết định số 795/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 795/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 795/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 795/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH V THÀNH L P H I NG QU N LÝ QU H TR ÀO T O VÀ GI I QUY T VI C LÀM CHO NGƯ I CÓ T BN THU H I TH C HI N CÁC D ÁN U TƯ TRÊN NA BÀN THÀNH PH . CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 18 NQ/TU ngày 08 tháng 08 năm 1998 c a Thành y v công tác quy ho ch, n bù khi thu h i t và tái b trí dân cư trên a bàn thành ph ; Căn c Ngh quy t s 15/2006/NQ-H ND ngày 26 tháng 09 năm 2006 c a H i ng nhân dân thành ph v b i thư ng, h tr , tái nh cư và ào t o, gi i quy t vi c làm khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Qu h tr ào t o và gi i quy t vi c làm cho ngư i có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph ; Xét ngh c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph t i T trình s 391/TTr-L TBXH ngày 23 tháng 01 năm 2007 v thành l p H i ng qu n lý Qu h tr ào t o và gi i quy t vi c làm cho ngư i có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph và c a Giám c S N i v t i T trình s 129/TTr-SNV ngày 08 tháng 02 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng qu n lý Qu h tr ào t o và gi i quy t vi c làm cho ngư i có t b thu h i (g i t t là H i ng qu n lý Qu ) g m các thành viên sau: 1. Ông Lê Thành Tâm, Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Ch t ch H i ng; 2. Ông Nguy n Văn Xê, Phó Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Phó Ch t ch thư ng tr c H i ng; 3. Bà Ph m Th Kim L , Phó Giám c S Tài chính, Phó Ch t ch H i ng; 4. Ông Nguy n c Thanh, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , thành viên; 5. Bà Dương Ng c Thanh, Phó Giám c S Giáo d c và ào t o thành ph , thành viên; 6. Ông Nguy n Thi ng c, Phó Vi n trư ng Vi n Kinh t , thành viên; 7. Ông Tr n Văn Tiên, Phó Giám c Chi nhành Ngân hàng Chính sách xã h i, thành viên; 8. Ông Vương ình H o, Trư ng ban Ban thư ng tr c-Ban Ch o các d án nâng c p ô th , thành viên; 9. Bà Nguy n Th Huy n Nhung, Phó Trư ng phòng Lao ng-Văn xã S K ho ch và u tư, thành viên; 10. Theo t ng d án, tùy t ng giai o n Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Trư ng Ban b i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n ư c m i tham gia làm thành viên. i u 2. H i ng qu n lý Qu có T chuyên viên giúp vi c như sau: 1. Bà Nguy n Th Thanh Mai, Phó Chánh Văn phòng Ban Ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph , T trư ng; 2. Bà Lê Th Th nh, K toán Văn phòng Ban Ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph ph trách k toán Qu ; 3. Bà Nguy n Th H ng Hà, Chuyên viên Văn phòng Ban Ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm;
  2. 4. Ông Tr n Tr ng Nhơn Hòa, Chuyên viên phòng K ho ch-Tài chính S Giáo d c và ào t o thành ph ; 5. Ông Lê Minh Tuyên, Chuyên viên Ban Thư ng tr c - Ban Ch o các d án nâng c p ô th thành ph ; 6. Ông Ph m Duy Chung, Chuyên viên phòng K ho ch-T ng h p Kho b c Nhà nư c thành ph ; 7. Ông H ng Qu c Thông, Trư ng phòng K ho ch-Nghi p v tín d ng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph . i u 3. H i ng qu n lý Qu và T Chuyên viên giúp vi c H i ng làm vi c theo ch kiêm nhi m, ư c hư ng ph c p kiêm nhi m theo quy nh t i kho n 2, i u 15 c a Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Qu h tr ào t o và gi i quy t vi c làm cho ngư i có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph . i u 4. H i ng qu n lý Qu có nhi m v : 1. Nghiên c u, tham mưu, xu t Ch t ch y ban nhân dân thành ph các chính sách h tr , t o i u ki n chăm lo cu c s ng cho các h dân có t b thu h i t i nơi nh cư m i. 2. Xây d ng k ho ch t o ngu n v n, qu n lý và s d ng v n c a Qu h tr úng m c ích và có hi u qu . 3. ThNm nh và quy t nh h tr h c phí cho các h c sinh-sinh viên là thành viên c a h có t b thu h i ang h c t i các trư ng ph thông, các trư ng Trung h c chuyên nghi p, Cao ng, i h c theo úng quy nh c a Qu . 4. ThNm nh và quy t nh h tr h c phí, sinh ho t phí cho lao ng là thành viên c a h có t b thu h i có nhu c u h c ngh chuy n i ngành ngh phù h p v i i u ki n và môi trư ng sinh s ng làm ăn m i theo úng quy nh c a Qu . 5. ThNm nh và xét duy t cho vay v n các d án h tr ào t o gián ti p thông qua các doanh nghi p t ào t o, các ơn v ch c năng c a Nhà nư c làm công tác hư ng nghi p, tư v n h c ngh và gi i thi u vi c làm cho ngư i lao ng thu c i tư ng h tr c a Qu . 6. ThNm nh và xét duy t cho h và nhóm h có t b thu h i có nhu c u vay v n gi i quy t vi c làm, tham gia xu t khNu lao ng làm vi c nư c ngoài theo úng quy nh c a Qu . 7. ThNm nh h sơ vay v n gi i quy t vi c làm t Qu h tr b r i ro c a các h và nhóm h trình y ban nhân dân thành ph quy t nh x lý. 8. Báo cáo y ban nhân dân thành ph v ki m tra, ánh giá k t qu h tr ào t o và gi i quy t vi c làm cho i tư ng ư c h tr c a Qu . i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng Ban Ch o các d án nâng c p ô th , Giám c Ngân hàng Chính sách xã h i chi nhánh thành ph , Vi n trư ng Vi n Kinh t , Th trư ng các s - ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có liên quan, các thành viên H i ng qu n lý Qu và T Chuyên viên giúp vi c H i ng có tên t i i u 1 và i u 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 6; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; Lê Hoàng Quân - TTUB: CT, các PCT; - VP Thành y và các Ban Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - S N i v (2b); - VPH -UB: Các PVP; - Các T NCTH;
  3. - Lưu:VT, (VX-C) H.
Đồng bộ tài khoản