Quyết định số 796/1997/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 796/1997/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 796/1997/QĐ-TCBĐ của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành tiêu chuẩn ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 796/1997/QĐ-TCBĐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 796/1997/QĐ-TCBĐ Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 27 tháng 12 năm 1990 của Hội đồng Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này các Tiêu chuẩn ngành sau đây: 1. Lỗi bit và rung pha của các đường truyền dẫn số - Yêu cầu kỹ thuật và Quy trình đo kiểm. Mã số: TCN 68-164: 1997 2. Thiết bị nhân kênh số - Yêu cầu kỹ thuật. Mã số: TCN 68-165: 1997 3. Hệ thống điện thoại dùng thẻ - Yêu cầu kỹ thuật Mã số: TCN 68-166: 1997 4. Thiết bị chống quá áp quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện – Yêu cầu kỹ thuật Mã số: TCN 68-167: 1997 5. Trạm mặt đất VSAT – Yêu cầu kỹ thuật Mã số: TCN: 68-168: 1997 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, thủ trưởng các đơn vị chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng cục và thủ trưởng các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Nơi nhận: - Như Điều 3 - Lưu VT, KHCN. Mai Liêm Trực FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN TCN 68-164 TCN 68-165 TCN 68-166 TCN 68-167 TCN 68-168
Đồng bộ tài khoản