Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
159
lượt xem
30
download

Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/2002/QĐ-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 2002 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 80/2002/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2002 V CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH TIÊU TH NÔNG S N HÀNG HOÁ THÔNG QUA H P Đ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đ ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nhà nư c khuy n khích các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ký k t h p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá (bao g m nông s n, lâm s n, thu s n) và mu i v i ngư i s n xu t (h p tác xã, h nông dân, trang tr i, đ i di n h nông dân) nh m g n s n xu t v i ch bi n và tiêu th nông s n hàng hoá đ phát tri n s n xu t n đ nh và b n v ng. H p đ ng sau khi đã ký k t là cơ s pháp lý đ g n trách nhi m và nghĩa v c a các bên, b o v quy n và l i ích h p pháp gi a ngư i s n xu t nguyên li u và các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh, ch bi n và xu t kh u theo các quy đ nh c a h p đ ng. Đi u 2. H p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá ph i đư c ký v i ngư i s n xu t ngay t đ u v s n xu t, đ u năm ho c đ u chu kỳ s n xu t. Trư c m t, th c hi n vi c ký k t h p đ ng tiêu th đ i v i các s n ph m là các m t hàng ch y u đ xu t kh u : g o, thu s n, chè, cà phê, h tiêu, cao su, h t đi u, qu , dâu t m, th t,... và các s n ph m ch y u đ tiêu dùng trong nư c có thông qua ch bi n công nghi p: bông, mía, thu c lá lá, cây r ng nguyên li u cho công nghi p gi y, công nghi p ch bi n g , s a và mu i... H p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá ký gi a các doanh nghi p v i ngư i s n xu t theo các hình th c: - ng trư c v n, v t tư, h tr k thu t, công ngh và mua l i nông s n hàng hoá; - Bán v t tư mua l i nông s n hàng hoá; - Tr c ti p tiêu th nông s n hàng hoá,
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Liên k t s n xu t: h nông dân đư c s d ng giá tr quy n s d ng đ t đ góp v n c ph n, liên doanh, liên k t v i doanh nghi p ho c cho doanh nghi p thuê đ t sau đó nông dân đư c s n xu t trên đ t đã góp c ph n, liên doanh, liên k t ho c cho thuê và bán l i nông s n cho doanh nghi p, t o s g n k t b n v ng gi a nông dân và doanh nghi p.. H p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá ph i b o đ m n i dung và hình th c theo qui đ nh c a pháp lu t. Đi u 3. M t s chính sách ch y u khuy n khích các doanh nghi p ký h p đ ng tiêu th nông s n v i ngư i s n xu t. 1. V đ t đai y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t o đi u ki n thu n l i đ nông dân th c hi n đ y đ , đúng pháp lu t các quy n v s d ng đ t, s d ng giá tr quy n s d ng đ t đ góp v n c ph n ho c liên doanh, liên k t v i các doanh nghi p ch bi n, kinh doanh xu t nh p kh u nông s n; ch đ o vi c xây d ng và hoàn ch nh quy ho ch các vùng s n xu t nông s n hàng hoá t p trung, t o đi u ki n cho ngư i s n xu t và doanh nghi p t ch c s n xu t, ký k t h p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá; ch đ o th c hi n vi c d n đi n, đ i th a nơi c n thi t. Các doanh nghi p ch bi n, tiêu th , xu t kh u nông s n có nhu c u đ t đai đ xây d ng nhà máy ch bi n ho c kho tàng, b n bãi b o qu n và v n chuy n hàng hoá thì đư c ưu tiên thuê đ t. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy đ nh c th t o đi u ki n thu n l i v th t c, giá c đ h tr các doanh nghi p nh n đ t đ u tư. 2. V đ u tư Vùng s n xu t nguyên li u t p trung g n v i cơ s ch bi n, tiêu th nông s n hàng hoá có h p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá đư c ngân sách Nhà nư c h tr m t ph n v đ u tư xây d ng cơ s h t ng (đư ng giao thông, thu l i, đi n,...), h th ng ch bán buôn, kho b o qu n, m ng lư i thông tin th trư ng, các cơ s ki m đ nh ch t lư ng nông s n hàng hoá. Cơ ch tài chính và h tr ngân sách th c hi n như quy đ nh t i Đi u 3, Quy t đ nh s 132/2001/QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . 3. V tín d ng - Đ i v i tín d ng thương m i, các ngân hàng thương m i đ m b o nhu c u vay v n cho ngư i s n xu t và doanh nghi p đã tham gia ký h p đ ng theo lãi su t tho thu n v i đi u ki n và th t c thu n l i. Ngư i s n xu t, doanh nghi p đư c th ch p b ng tài s n hình thành t v n vay đ vay v n ngân hàng, đư c vay v n b ng tín ch p và vay theo d án s n xu t kinh doanh có hi u qu . - Ngư i s n xu t, doanh nghi p ký h p đ ng tiêu th nông s n có d án s n xu t, ch bi n hàng xu t kh u đư c hư ng các hình th c đ u tư nhà nư c t Qu h tr phát tri n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chính ph v Tín d ng đ u tư c a Nhà nư c và Quy t đ nh s 02/2001/QĐ-TTg ngày 2 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . - Các doanh nghi p ký k t h p đ ng tiêu th nông s n đ xu t kh u, có d án s n xu t kinh doanh hàng xu t kh u đư c vay v n t Qu H tr xu t kh u theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch tín d ng h tr xu t kh u. Các doanh nghi p tiêu th nông s n mang tính th i v đư c vay v n t Qu H tr xu t kh u đ mua nông s n hàng hoá theo h p đ ng và đư c áp d ng hình th c tín ch p ho c th ch p b ng tài s n hình thành t v n vay đ vay v n. - Đ i v i đ a bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn, vùng biên gi i, h i đ o ngoài chính sách tín d ng hi n hành cho ngư i s n xu t và doanh nghi p vay như: cho vay h nghèo, gi m lãi su t cho vay khi thanh toán,... còn đư c th c hi n chính sách: + Đ i v i d án đ u tư ch bi n nông s n, tiêu th nông s n hàng hoá đư c vay t Qu H tr phát tri n v i m c lãi su t 3%/năm. Trư ng h p d án do doanh nghi p nhà nư c th c hi n thì khi d án đi vào ho t đ ng, ngân sách nhà nư c c p đ 30% v n lưu đ ng; + U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh vi c s d ng Ngân sách đi phương h tr lãi su t v n vay ngân hàng cho t ng d án s n xu t, ch bi n, tiêu th nông s n hàng hoá phù h p v i đi u ki n c th c a t ng đ a phương. 4. V chuy n giao ti n b k thu t và công ngh Hàng năm, ngân sách nhà nư c dành kho n kinh phí đ h tr các doanh nghi p và ngư i s n xu t có h p đ ng tiêu th nông s n: áp d ng, ph c p nhanh (k c nh p kh u) các lo i gi ng m i, ti n b k thu t, công ngh m i trong b o qu n, ch bi n nông, lâm, thu s n; đ u tư m i, c i t o, nâng c p các cơ s s n xu t và nhân gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi; đa d ng hoá các hình th c tuyên truy n, giáo d c (chương trình VIDEO, truy n thanh, truy n hình, Internet,...) nh m ph c p nhanh ti n b k thu t và công ngh m i, thông v tin th trư ng, giá c đ n ngư i s n xu t, doanh nghi p. Các vùng s n xu t hàng hoá t p trung có h p đ ng tiêu th nông s n đư c ưu tiên tri n khai và h tr v công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư. 5. V th trư ng và xúc ti n thương m i Ngoài các chính sách hi n hành, đ i v i vùng s n xu t hàng hoá t p trung các doanh nghi p xu t kh u thu c các thành ph n kinh t có h p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá v i nông dân ngay t đ u v đư c ưu tiên tham gia th c hi n các h p đ ng thương m i c a Chính ph và các chương trình xúc ti n thương m i do B Thương m i, B , ngành có liên quan, Hi p h i ngành hàng và đ a phương t ch c. Đi u 4. Vi c ký k t và th c hi n h p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá gi a ngư i s n xu t v i doanh nghi p ph i đư c th c hi n theo đúng các quy đ nh c a pháp lu t v h p đ ng.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá đư c y ban nhân dân xã xác nh n ho c phòng công ch ng huy n ch ng th c. Doanh nghi p và ngư i s n xu t có trách nhi m th c hi n đúng các cam k t trong h p đ ng; bên nào không th c hi n đúng n i dung đã ký mà gây thi t h i thì ph i b i thư ng cho bên b thi t h i. Các bên ký k t h p đ ng cùng nhau tho thu n x lý các r i ro do v thiên tai, đ t bi n v giá c th trư ng và các nguyên nhân b t kh kháng khác theo nguyên t c cùng chia s r i ro và đư c Nhà nư c xem xét h tr m t ph n thi t h i theo quy đ nh c a pháp lu t. Các doanh nghi p không đư c tranh mua nông s n hàng hoá c a nông dân mà doanh nghi p khác đã đ u tư phát tri n s n xu t. Không đư c ký h p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá mà ngư i s n xu t đã ký h p đ ng v i doanh nghi p khác. Ngư i s n xu t ch đư c bán nông s n hàng hoá s n xu t theo h p đ ng cho doanh nghi p khác khi doanh nghi p đã đ u tư ho c ký h p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá t ch i không mua ho c mua không h t nông s n hàng hoá c a mình. Khi có tranh ch p v h p đ ng thì y ban nhân dân xã có trách nhi m ph i h p v i H i Nông dân Vi t Nam cùng c p và Hi p h i ngành hàng t ch c và t o đi u ki n đ hai bên gi i quy t b ng thương lư ng, hoà gi i. Trư ng h p vi c thương lư ng, hoà gi i không đ t đư c k t qu thì các bên đưa v tranh ch p ra toà án đ gi i quy t theo pháp lu t. Đi u 5. Trong quá trình th c hi n h p đ ng, n u doanh nghi p vi ph m m t trong nh ng n i dung: không mua h t nông s n hàng hoá; mua không đúng th i gian, không đúng đ a đi m như đã cam k t trong h p đ ng; gian l n thương m i trong vi c đ nh tiêu chu n ch t lư ng, s lư ng nông s n hàng hoá; l i d ng tính đ c quy n c a h p đ ng tiêu th đ mua dư i giá đã ký k t trong h p đ ng ho c có hành vi khác gây thi t h i cho ngư i s n xu t thì tuỳ theo tính ch t và m c đ c a hành vi vi ph m mà ph i ch u các bi n pháp x lý như sau: 1. B i thư ng toàn b thi t h i v t ch t do hành vi vi ph m gây ra theo quy đ nh c a pháp lu t v h p đ ng; 2. Cơ quan nhà nư c có th m quy n đình ch ho c t m đình ch quy n kinh doanh đ i v i các m t hàng nông s n mà doanh nghi p vi ph m và thông báo trên phương ti n thông tin đ i chúng v hành vi vi ph m h p đ ng c a doanh nghi p. Đi u 6. Trong quá trình th c hi n h p đ ng, n u ngư i s n xu t nh n ti n v n, v t tư ng trư c c a doanh nghi p đã ký h p đ ng mà c ý không bán nông s n hàng hoá ho c bán nông s n hàng hoá cho doanh nghi p khác không ký h p đ ng đ u tư s n xu t; bán thi u s lư ng, không đúng th i gian, không đ m b o tiêu chu n, ch t lư ng hàng hoá quy đ nh trong h p đ ng; không thanh toán đúng th i h n ho c có hành vi vi ph m khác thì tuỳ theo tính ch t, m c đ c a hành vi vi ph m mà ph i ch u các hình th c x lý như sau: 1. Ph i thanh toán l i cho doanh nghi p các kho n n : v t tư, v n (bao g m c lãi su t v n vay ngân hàng trong th i gian t m ng) đã nh n t m ng;
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Ph i b i thư ng thi t h i đã gây ra cho doanh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t v h p đ ng. Đi u 7. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m chính trong vi c ch đ o th c hi n các bi n pháp thúc đ y quá trình t ch c s n xu t, tiêu th nông s n thông qua h p đ ng t i đ a phương, trong đó c n làm t t m t s vi c sau đây: - Ch đ o các ngành đ a phương tuyên truy n r ng rãi trong nhân dân v phương th c s n xu t theo h p đ ng, tăng cư ng giáo d c v pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t cho doanh nghi p và nông dân đ nhân dân đ ng tình hư ng ng phương th c làm ăn m i trong cơ ch th trư ng; - L a ch n và quy t đ nh c th (có trư ng h p c n ph i h p v i các B , ngành có liên quan, T ng công ty nhà nư c) các doanh nghi p th c hi n ký h p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá; đ ng th i có k ho ch t ng bư c m r ng phương th c ký h p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá, đ đ n năm 2005 ít nh t 30%, đ n năm 2010 có trên 50% s n lư ng nông s n hàng hoá c a m t s ngành s n xu t hàng hoá l n đư c tiêu th thông qua h p đ ng. - Hư ng d n các doanh nghi p và ngư i s n xu t ký k t h p đ ng s n xu t, tiêu th nông s n hàng hoá trên đ a bàn; ch đ o các S , ban, ngành trong t nh đôn đ c, ki m tra vi c ký k t và th c hi n h p đ ng; - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B th y s n, Liên minh h p tác xã Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam ch đ o th c hi n Ngh quy t H i Ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khoá IX v ti p t c đ i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu kinh t t p th đ t đó m r ng phương th c tiêu th nông s n hàng hoá thông qua h p đ ng v i h p tác xã nông nghi p; - Có bi n pháp giúp đ c n thi t và t o đi u ki n cho ngư i s n xu t và doanh nghi p th c hi n phương th c tiêu th nông s n hàng hoá thông qua h p đ ng, phát hi n k p th i nh ng vư ng m c c a doanh nghi p và ngư i s n xu t trong quá trình th c thi phương th c này; k p th i x lý nh ng vư ng m c thu c trách nhi m, th m quy n c a đ a phương và ch đ ng làm vi c v i các B , ngành có liên quan đ x lý nh ng v n đ vư t th m quy n c a đ a phương; - Ch đ o xây d ng m t s mô hình m u v phương th c s n xu t theo h p đ ng đ rút kinh nghi m ch đ o chung và hoàn thi n các chính sách, nh m thúc đ y quá trình liên k t ngày càng ch t ch và hi u qu gi a ngư i s n xu t, ch bi n, tiêu th nông s n hàng hoá trong nông nghi p. Đi u 8: Trách nhi m c a các B , ngành và t ch c có liên quan: 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n ban hành m u h p đ ng tiêu th nông s n hàng hoá c a ngành, đ các doanh nghi p và ngư i s n xu t v n d ng trong quá trình th c hi n; theo dõi t ng h p vi c tri n khai th c hi n phương th c tiêu th nông s n hàng hoá thông qua h p đ ng báo cáo Th tư ng Chính ph
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. B Thương m i có trách nhi m hư ng d n h tr các doanh nghi p xúc ti n thương m i, tìm ki m th trư ng tiêu th nông s n. 3. B Tài chính rà soát các chính sách thu cho phù h p đ i v i các bên ký h p đ ng; xây d ng cơ ch chính sách l p Qu b o hi m ngành hàng trình Chính ph quy t đ nh; hư ng d n các chính sách v tài chính có liên quan. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Qu H tr phát tri n hư ng d n t ch c ch đ o vi c cho các doanh nghi p, ngư i s n xu t vay v n đư c quy đ nh trong Quy t đ nh này. 5. Cơ quan qu n lý nhà nư c v giá c a Chính ph hư ng d n nguyên t c xác đ nh giá sàn nông s n hàng hoá mà doanh nghi p mua c a ngư i s n xu t đ b o đ m ngư i s n xu t có l i, doanh nghi p kinh doanh có hi u qu . 6. H i Nông dân Vi t Nam, Hi p h i ngành hàng phát huy vai trò, v trí c a ngành mình h tr các doanh nghi p và ngư i s n xu t ký k t h p đ ng tiêu th nông s n. Đi u 9. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 10. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản