Quyết định số 80/2003/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
5
download

Quyết định số 80/2003/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2003/QĐ-BBCVT Về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 - Việt Nam 2003 (22nd SEA Games)” do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2003/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH, VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 80/2003/Q -BBCVT Hà N i, ngày 25 tháng 03 năm 2003 QUY T Đ NH V/V IN VÀ PHÁT HÀNH B TEM BƯU CHÍNH "CHÀO M NG Đ I H I TH THAO ĐÔNG NAM Á L N TH 22 - VI T NAM 2003 (22ND SEA GAMES)” B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Pháp l nh Bưu chính Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính Vi n thông; Xét ngh c a T ng giám c T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam t i Công văn s 1569/BC ngày 31/3/2003 v k ho ch s n lư ng và phân ph i tem 6 tháng cu i năm 2003; Theo ngh c a V trư ng V Bưu chính, QUY T NNH: i u 1. - Giao cho T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam in và phát hành b tem bưu chính "Chào m ng i h i th thao ông Nam á l n th 22 - Vi t Nam 2003 (22nd SEA Games", g m 4 m u tem và 1 bl c, t i Công ty in tem Bưu i n, b ng phương pháp in p-xét, chi ti t c th như sau: Tên m u tem Giá m t S lư ng in có răng (có keo) Bóng á (4-1) 800 10.042.075 i n kinh (4-2) 2.000 1.042.075 Bơi thuy n (4-3) 3.000 42.075 V t t do (4-4) 7.000 542.075 Bl c: Chào m ng i h i th thao 10.000 24.790 ông Nam á l n th 22 - Vi t Nam 2003 (22nd SEA Games) - Trong s lư ng trên, T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ư c phép l y 525 tem m i m u và 510 bl c in ch “specimen”. i u 2. - B tem này ư c phát hành t ngày 1/7/2003 n ngày 30/6/2005. L phát hành c bi t s ư c t ch c vào ngày 1/7/2003 t i Hà N i.
  2. i u 3. - S lư ng tem in ư c phân ph i s d ng như sau: Lo i tem Cư c phí Lưu tr Tuyên truy n Tem chơi M u 1 (800 ) 10.010.000 325 (25 spe) 1.250 30.500 (500 spe) M u 2 (2.000 ) 1.010.000 325 (25 spe) 1.250 30.500 (500 spe) M u 3 (3.000 ) 10.000 325 (25 spe) 1.250 30.500 (500 spe) M u 4 (7.000 ) 510.000 325 (25 spe) 1.250 30.500 (500 spe) Bl c (10.000 ) 10.000 40 (10 spe) 1.250 13.500 (500 spe) i u 4. - Chánh Văn phòng, V trư ng V Bưu chính, V trư ng V K ho ch - Tài chính và T ng Giám c T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N Nơi nh n: THÔNG - Như i u 4. - B trư ng B BCVT ( b/c) TH TRƯ NG - B Tài chính. - Công ty Tem. - Công ty in tem B . - Lưu VT, BC. Tr n Ng c Bình
Đồng bộ tài khoản