Quyết định số 80/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 80/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 80/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO QUY N T CH TÀI CHÍNH GIAI O N 2003-2005 CHO TRUNG TÂM KI M DNCH Y T QU C T Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu ; Căn c Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph ; Theo ngh c a S Tài chánh-V t giá t i Công văn s 1316/TCVG-HCSN ngày 25 tháng 4 năm 2003 giao quy n t ch tài chính cho các ơn v s nghi p có thu (lo i I) ; QUY T NNH i u 1.- Nay giao quy n t ch tài chính theo cơ ch t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên cho Trung tâm Ki m d ch y t qu c t như sau: - D toán thu (ph n ư c l i ơn v ) : 5.020 tri u ng/năm. - D toán chi : 5.020 tri u ng/năm. i u 2.- D toán thu chi quy nh t i i u 1 ư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2003 và áp d ng trong 3 năm (2003-2005). i u 3.- Trong th i gian ư c giao t ch tài chính 3 năm (2003-2005) n u có thay i nhi m v nh hư ng n d toán thu, chi so v i quy t nh giao, Th trư ng ơn v cùng S ch qu n và S Tài chánh-V t giá xem xét th ng nh t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n, Giám c S Y t thành ph , Giám c Trung tâm Ki m d ch y t qu c t ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - B Tài chính KT. CH TNCH - TT/TU, TT.H ND/TP PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c UBND/TP - VPH -UB : PVP/KT, VX - T TM, VX - Lưu (TM-Ph) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản