Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
85
lượt xem
10
download

Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc S : 80/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C QUY NNH M C THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ, L PHÍ QU N LÝ CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN TH C PH M B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28/8/2001 và Ngh nh s 57/2002/ N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Pháp l nh v sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003 c a U ban thư ng v Qu c h i và Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 7/9/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m vu, quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Y t (công văn s 8374/BYT-KH-TC ngày 18/10/2005), và theo ngh c a T ng c c Trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Bi u m c thu l phí v sinh an toàn th c phNm (Bi u s 1), Bi u m c thu phí ki m tra cơ s s n xu t kinh doanh v i u ki n v sinh an toàn th c phNm (Bi u s 2) và Bi u m c thu phí ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm (Bi u s 3). i u 2. T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài s n xu t, kinh doanh, nh p khNu th c phNm ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thu c ngành Y t c p gi y ch ng nh n, ki m tra i u ki n v sinh an toàn th c phNm và ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm ph i n p phí, l phí qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm theo quy nh t i i u 1 Quy t nh này. Phí, l phí qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm thu b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhu c u n p phí, l phí b ng ngo i t thì thu b ng ô la M (USD) theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu ti n. i u 3. Phí, l phí qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c ư c qu n lý s d ng như sau: 1. Cơ quan thu phí, l phí ư c trích 90% (chín mươi ph n trăm) t ng s ti n v phí, l phí th c thu ư c trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí theo nh ng n i dung sau: a) Chi tr các kho n ti n lương (ti n công), các kho n ph c p; các kho n b i dư ng c h i, làm ngoài gi hành chính nhà nư c quy nh; chi b o h lao ng và trang b ng ph c cho lao ng theo ch quy nh; chi b i dư ng chuyên môn nghi p v ; các kho n óng góp theo ti n lương, ti n công cho lao ng (k c lao ng thuê ngoài) ph c v ho t ng thu phí, l phí (tr chi phí ti n lương cho cán b , công ch c ã hư ng lương t ngân sách nhà nư c) theo ch quy nh;
 2. b) Chi phí tr c ti p ph c v cho vi c thu phí, l phí như: v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công tác phí, công v phí; in (mua) t khai, gi y phép, các lo i n ch khác theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành; c) Chi s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n, máy móc, thi t b ph c v cho vi c thu phí, l phí; ) Chi mua s m v t tư, nguyên li u, thi t b , công c làm vi c và các kho n chi khác liên quan n công tác thu phí, l phí theo d toán ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; e) Chi trích qu khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p thu phí, l phí trong ơn v . M c chi trích l p hai qu khen thư ng và qu phúc l i, bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá ba tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và b ng hai tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c. f) Chi l p h sơ thNm nh, chi cho ho t ng c a H i ng thNm nh, xét duy t theo quy t nh c a c p có thNm quy n. g) Chi cho công tác tuyên truy n qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. S ti n phí, l phí ư c l i (90 %) trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí sau khi quy t toán úng ch quy nh, n u chưa chi h t trong năm ư c phép chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. 2. T ng s ti n phí, l phí th c thu ư c, sau khi tr s ti n ư c trích theo t l quy nh t i kho n 1 i u này, s còn l i (10%) cơ quan thu phí, l phí ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. i u 4. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, thay th Quy t nh s 23/2000/Q /BTC ngày 21/2/2000 c a B trư ng B Tài chính ban hành bi u m c thu phí, l phí qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm và Thông tư s 65/2000/TT-BTC ngày 5/7/2000 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, s d ng phí, l phí qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm; Các n i dung khác không quy nh t i Quy t nh này ti p t c th c hi n theo Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. 2. Cơ quan thu phí, l phí v sinh an toàn th c phNm, t ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí, l phí v sinh an toàn th c phNm và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nhân: KT. B TRƯ NG -Văn phòng TƯ ng, TH TRƯ NG -Văn phòng Qu c h i, -Văn phòng Ch t ch nư c -Vi n Ki m sát NDTC, -Toà án NDTC, -Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Trương Chí Trung -Cơ quan TƯ c a các oàn th -Công báo, -C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) -UBND, S Tài chính, C c thu , Kho b c các t nh, thành ph tr c thu c TƯ, -Các T ng c c, C c, V , Vi n, ơn v thu c B Tài chính, -V Pháp ch (B Tài chính) - i di n TCT t i TP H Chí Minh, 2
 3. -Lưu: VT, TCT (VT, TS) Bi u s 1: M C THU L PHÍ V SINH AN TOÀN TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 80/Q -BTC.Ngày 17 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) TT N I DUNG CÁC KHO N THU ƠN VN M C THU ( NG) 1 L phí c p Gi y ch ng nh n cơ s i u ki n v 1l nc p 50.000 sinh an toàn th c phNm 2 L phí c p Gi y ch ng nh n áp d ng h th ng 1l nc p 50.000 GHP, HACCP 3 L phí c p gi y ch ng nh n công b tiêu chuNn 1 l n c p/1 s n phNm 50.000 s n phNm 4 L phí c p gi y ch ng nh n công b tiêu chuNn 1 l n c p/1 s n phNm 50.000 i v i các nguyên liêu, ph gia th c phNm nh p khNu ph c v s n xu t trong n i b doanh nghi p 5 L phí c p k t qu ki m nghi m cho m t ch tiêu 1l nc p 50.000 ơn l v VSATTP 6 L phí c p ch ng ch ki n th c v v sinh an toàn 1 l n c p/ 1 15.000 th c phNm ch ng ch 7 L phí c p gi y ch ng nh n lưu hành t do ho c 1 l n c p/ s n 50.000 gi y ch ng nh n y t ( cho s n phNm xu t khNu) phNm 8 L phí c p gi y ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo 1 l n c p/ 1 s n 50.000 phNm Ghi chú: - GHP: th c hành v sinh t t - HACCP: h th ng qu n lý ch t lư ng VSATTP d a trên cơ s phân tích m i nguy v ki m soát i m t i h n. Bi u s 2: M C THU PHÍ KI M TRA CƠ S S N XU T KINH DOANH V I U KI N V SINH AN TOÀN TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 80/Q -BTC Ngày17 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) TT N I DUNG KHO N THU ƠN VN M C THU ( NG) 1 Phí thNm nh, ki m tra nh kỳ cơ s s n xu t kinh doanh th c phNm: 1.1 Cơ s có s n lư ng nh hơn 20 t n/năm L n/cơ s 200.000 1.2 Cơ s có s n lư ng t 20 n nh hơn 100 L n/cơ s 300.000 3
 4. t n/năm 1.3 Cơ s có s n lư ng t 100 n nh hơn 500 L n/cơ s 400.000 t n/năm 1.4 Cơ s có s n lư ng t 500 n nh hơn 1000 L n/cơ s 500.000 t n/năm 1.5 Cơ s có s n lư ng hơn 1000 t n/năm tr lên L n/cơ s 500.000 - C tăng thêm 20 t n/năm c ng thêm 100.000 2 Phí thNm nh, ki m tra nh kỳ: L n/cơ s 200.000 - Khách s n, Nhà hàng ăn u ng, b p ăn t p th , L n/cơ s 50.000 c a hàng kinh doanh th c phNm - Quán ăn u ng bình dân 3 Phí thNm nh, xét duy t h sơ công b tiêu chuNn L n/s n 200.000 s n phNm th c phNm: phNm 150.000 - Công b l n u - Gia h n 4 Phí thNm nh, xét duy t h sơ công b tiêu chuNn L n/s n 500.000 s n phNm i v i các th c ăn tr nh , th c phNm phNm 300.000 ch c năng, th c phNm gen: - Công b l n u - Gia h n 5 Phí ki m tra ch t lư ng v sinh an toàn th c L n/ lô Thu b ng 0,1% giá tr lô phNm nh p khNu hàng s n phNm , nhưng m c thu t i thi u không dư i 500.000 và t i a không qúa 10.000.000 6 Phí thNm nh, xét duy t h sơ ch ng nh n lưu L n/s n 500.000 hành t do ho c ch ng nh n y t phNm 7 Phí thNm nh, xét duy t h sơ ăng ký qu ng cáo L n/s n 300.000 th c phNm phNm 8 Phí i u tra d ch t h c ng c th c phNm t i th c a: 8.1 V ng c th c phNm dư i 30 ngư i m c L n/v 1.000.000 8.2 V ng c th c phNm t 30 n dư i 100 ngư i L n/v 2.000.000 m c 8.3 V ng c th c phNm l n hơn 100 ngư i m c L n/v 2.000.000 - C tăng thêm 50 ngư i c ng thêm 500.000 Bi u s 3 BI U M C THU PHÍ KI M NGHI M V SINH AN TOÀN TH C PH M 4
 5. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 80 /2005/Q -BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) m c thu ( ng /1 STT Ch tiêu ki m nghi m Phương pháp th ch tiêu / m u) I. CÁC CH TIÊU KI M NGHI M VI SINH V T 1 Coliform t ng BS 5763: 1991 Part 2 60.000 2 Aspergillus flavus FAO FNP 14/4; TCVN 5750-93 60.000 3 Bào t hi u khí AOAC 2000 (972.45a) 60.000 4 Bào t k khí AOAC 2000 (972.45c) 60.000 5 Bacillus Cereus AOAC 2000; (980.31) 60.000 6 Clostridium Botulinum TCVN 186 : 1966 40.000 TCVN 4584: 1988; AOAC 2000 7 Clostridium perfrigens 60.000 (976.30) BS 5763 : 1991 Part 2; TCVN 4883 8 Coliform 60.000 - 90; FAO FNP 14/4 9 Coliform phân FAO FNP 14/4 60.000 10 Coliform t ng APHA 20th ed.1998 (9221B) 60.000 11 Enterococcus group APHA 20thed. 1998(9230B) 60.000 Sanofi SDP 07/1-07 (1993); 12 Escherichia coli 80.000 TCVN 5155-1990 13 Fecal Streptococcus APHA 20thed. 1998(9230B) 60.000 14 Listeria NF V 08-055 (1983) 100.000 FAO FNP 14/4 15 Men 60.000 (p. 230) - 1992 16 N m, m c FAO FNP 14/4; TCVN 5042: 1994 60.000 17 N m, m c c 3 QTTN 171: 1995 60.000 18 Preudomonas aeruginosa TCVN 4584: 1988 60.000 19 Sâu, b , m t s ng TCVN 1540-86 60.000 BS 5763 : 1993 Part 4; TCVN 4829: 20 Salmonella 150.000 1989 5
 6. 21 Shigella TCVN 5287: 1994 60.000 AOAC 2000 (987.09); TCVN 5042: 22 Staphylococcus Aureus 60.000 1994 23 Streptococcus faecalis TCVN 4584 : 1988 60.000 24 T ng s bào t n m men - m c TCVN 5166: 1990 60.000 25 T ng s vi khuNn hi u khí TCVN 5165-90 60.000 th 26 T ng s vi sinh v t APHA 20 ed.1998 (9215B) 60.000 AOAC 2000 27 T ng s vi sinh v t hi u khí 60.000 (966.23); TCVN 5165-90 28 Vi khuNn ch u nhi t TCVN 186: 1966 60.000 BS 5763 :1991 29 Vi khuNn gây bênh ư ng ru t 60.000 Part 10 30 Vi khuNn k khí sinh H2S TCVN 4584: 1988 60.000 AOAC 2000 31 Vibrio Cholerae 60.000 (988.20) 32 Vibrio Parahaemolyticus BS 5763 :1991 Part 14 60.000 33 Campilobacter ISO/DIS 10272/1994 100.000 34 Xác nh tr ng giun 20.000 35 Xác nh ơn bào 30.000 36 T ng s lacto bacillus 50.000 II. CÁC CH TIÊU HÓA C TH C PH M AOAC 2000 1 ng c a bia 100.000 (970.16) CODEX STAN12-198; TCVN 2 axít 40.000 5448: 1991 3 axít TCVN 5777: 1994 120.000 4 Brix 3QTTN 83: 1988 40.000 AOAC 2000 5 chua 40.000 (947.05) 6 màu TC 4 (Ajinomoto) 60.000 FAO FNP 14/8 7 màu ICUMSA (p.101) - 1986; GS2/3-9 ICUMSA 50.000 1998 8 màu lovibond AOCS Cc 13e-92 (1997) 60.000 Foodstuffs - EC 9 pH 60.000 1994 (p.133) 10 pH Analytica-EBC 1987 (4.6) 80.000 6
 7. 11 nh lư ng fufurol 53 TCV121 - 1986 100.000 12 nh tính amoniac (NH3) TCVN 3699: 1981 40.000 13 nh tính amylase ENZYM-VSHND 100.000 14 nh tính axít benzoic AOAC 2000 (910.02) 50.000 AOAC 2000 15 Hàm lư ng saccaroza 120.000 (910.02) FAO FNP 14/8 16 nh tính axít boric (borax) 50.000 (p. 149) - 1986 17 nh tính axít vô cơ TCVN 5042: 1994 50.000 18 nh tính celluase ENZYM-VSHND 100.000 AOAC 2000 19 nh tính cyclamat 50.000 (957.09) AOAC 2000 20 nh tính dulcin 50.000 (957.11) 21 nh tính fufurol TCVN 1051: 1971 50.000 22 nh tính nitơ amoniac TCVN 3706: 1981 60.000 23 nh tính protease ENZYM-VSHND 100.000 AOAC 2000 24 nh tính saccarin 50.000 (941.10) AOAC 2000 25 MÀU EBC 60.000 (976.08) 26 PH Foodstuffs - EC 1994 (p.133) 40.000 NNH TÍNH SUNPHUA HYDRO 27 TCVN 3699: 1981 40.000 (H2S) 28 Ch t không tan trong axít (*) IS 3988: 1967 80.000 29 Ch s axít AOCS Cd 3d-63 (1997) 60.000 30 Ch s hydroxyl AOCS Cd 13-60 (1997) 200.000 31 Ch s iod AOCS Cd 1-25 (1997) 60.000 32 Ch s peroxít TCVN 5777: 1994 120.000 33 Ch s peroxyt AOCS Cd 8-53 (1997) 60.000 34 Ch s xà phòng hóa AOCS Cd 3-25 (1997) 80.000 35 Hàm lư ng rư u t p 53 TCV120: 1986 50.000 36 Hàm lương andehyt 53 TCV118 - 1986 50.000 CODEX STAN12 37 Hàm lư ng ư ng kh 60.000 1981; TCVN 4594: 1988 38 Hàm lư ng ư ng kh t ng TCVN 4075: 1985 60.000 7
 8. AOAC 2000 39 Hàm lư ng ư ng t ng 80.000 (968.28) 40 Hàm lư ng ư ng t ng TCVN 4594: 1988 60.000 41 Hàm lư ng amoniac TCVN 3706: 1990 60.000 42 Hàm lư ng êtanol TCVN 1051: 1971 50.000 43 Hàm lư ng axít TCVN 3702: 1981 40.000 44 Hàm lư ng axít béo t do AOCS Ca 5a-40 (1997) 60.000 45 Hàm lư ng axít benzoic AOAC 2000 (963.19) 100.000 46 Hàm lư ng axít c nh TCVN 4589: 1988 40.000 AOAC 2000 47 Hàm lư ng axít cyahydric (HCN) 50.000 (915.03) 48 Hàm lư ng axít d bay hơi TCVN 4589: 1988 40.000 AOAC 2000 49 Hàm lư ng axít lactic 40.000 (947.05) FAO FNP 14/7 50 Hàm lư ng axít sorbic 100.000 (p. 60) - 1986 51 Hàm lư ng axít t ng TCVN 4589: 1988 40.000 FAO FNP 14/7 52 Hàm lư ng ch t béo 80.000 (p.212) - 1986 53 Hàm lư ng cafein AOAC 2000(979.08) 250.000 AOAC 2000 54 Hàm lư ng canxi 80.000 (935.13) 55 Hàm lư ng carbon dioxyt (CO2 ) TCVN 5563: 1991 40.000 56 Hàm lư ng caroten TCVN 5284: 1990 200.000 AOAC 2000 57 Hàm lư ng casein 100.000 (927.03) 58 Hàm lư ng ch t béo TCVN 4072: 1985 60.000 59 Hàm lư ng ch t chi t Analytica-EBC 1987 (4.4) 80.000 FAO FNP 14/8 60 Hàm lư ng ch t chi t không bay hơi 150.000 (p.238) -1986 61 Hàm lư ng ch t hòa tan nguyên th y AOAC 2000 (935.20) 60.000 AOAC 2000 62 Hàm lư ng ch t khô 40.000 (925.23); TCVN 4414: 1987 63 Hàm lư ng ch t khô ( Brix) 40.000 64 Hàm lư ng ch t không xà phòng hóa AOCS Ca 6a-40 (1997) 200.000 8
 9. CODEX STAN12 65 Hàm lư ng ch t khoáng 50.000 1981 66 Hàm lư ng ch t tan AOAC 2000 (920.104) 50.000 67 Hàm lư ng clo TCVN 4591:1991 60.000 68 Hàm lư ng clorua natri (NaCl) TCVN 5647: 1992 60.000 69 Hàm lư ng diacetyl Analytica-EBC 1987 (9.11) 100.000 70 Hàm lư ng este 53 TCV 119 - 86 50.000 71 Hàm lư ng etanol TCVN 1273: 1986 50.000 72 Hàm lư ng furfurol 53 TCV121 - 1986 60.000 73 Hàm lư ng gluten ư t TCVN 1874: 1986 40.000 74 Hàm lư ng gluxít TCVN 4295:1986 60.000 Cat N0148270-249041-1997 75 Hàm lư ng glycerin 800.000 Boehringer Mannheim Paper 76 Hàm lư ng glycerol t do FAO FNP 5/Rev.1 (p.186) - 1983 100.000 77 Hàm lư ng gum IS 3988: 1967 150.000 78 Hàm lư ng histamin AOAC 2000 (957.07) 250.000 Hàm lư ng hydroxymethylfuafural AOAC 2000 79 80.000 (H.M.F) (980.23) 80 Hàm lư ng indol AOAC 2000 (948.17) 150.000 AOAC 2000 81 Hàm lư ng iod 60.000 (935.14) 82 Hàm lư ng kali AOAC95 (969.23) 60.000 AOAC 2000 83 Hàm lư ng lactose 60.000 (930.28) FAO FNP 14/7 84 Hàm lư ng lipit 60.000 (p.212) - 1986 85 Hàm lư ng magiê TCVN 3973: 1984 60.000 86 Hàm lư ng metanol TCVN 1051: 1971 50.000 87 Hàm lư ng monoglyceride FAO FNP 5/Rev.1 (p.185) - 1983 100.000 AOAC 2000 88 Hàm lư ng monosodium glutamat 400.000 (970.37) FAO FNP 14/7 89 Hàm lư ng mu i ăn 60.000 (p.233)-1986 90 Hàm lư ng natri AOAC95 (969.23) 60.000 91 Hàm lư ng nư c và ch t bay hơi AOCS Ca 2c-25 (1997) 40.000 AOAC 2000 92 Hàm lư ng nicotine 100.000 (960.08) 9
 10. 93 Hàm lư ng nitơ amin amoniac TCVN 3707: 1990 60.000 94 Hàm lư ng nitơ amin t do Analytica-EBC 1987 (8.81) 80.000 95 Hàm lư ng nitơ amoniac TCVN 3706: 1990 60.000 96 Hàm lư ng nitơ axít amin TCVN 3708: 1990 60.000 97 Hàm lư ng nitơ formon TCVN 1764: 1975 50.000 98 Hàm lư ng nitơ t ng TCVN 1764: 1975 50.000 AOAC 2000 99 Hàm lư ng nitrít (NO2) 80.000 (973.31) AOAC 2000 100 Hàm lư ng ph tpho 80.000 (995.11) AOAC 2000 101 Hàm lư ng piperin 200.000 (987.07) FAO FNP 14/7 102 Hàm lư ng prôtein 120.000 (p. 221) - 1986 AOAC 2000 103 Hàm lư ng prolin 200.000 (979.20) FAO FNP 14/7 104 Hàm lư ng protein t ng 60.000 (p.221) - 1986 Hàm lư ng Quartery ammonium AOAC 2000 105 250.000 compound(QAC) (942.13) 106 Hàm lư ng rư u t p TCVN 1051: 1971 50.000 AOAC 2000 107 Hàm lư ng s t 60.000 (937.03) AOAC 2000 108 Hàm lư ng saccarin 100.000 (971.30) 109 Hàm lư ng saccaro Foodstuffs-EC 1994 (p.552) 60.000 110 Hàm lư ng sodiumbicarbonat 3 QTTN 84: 1986 50.000 (NaHCO3) 111 Hàm lư ng sulfua dioxide(SO2) GS2/7-33 iCUMSA 1998 100.000 112 Hàm lư ng sunfat TCVN 3973: 1984 60.000 AOAC 2000 113 Hàm lư ng sunphua dioxyt (SO2) 100.000 (892.02) 114 Hàm lư ng t p ch t AOCS Ca 3a-46 (1997) 60.000 115 Hàm lư ng t p ch t s t TCVN 5614: 1991 30.000 FAO FNP 14/8 116 Hàm lư ng t ng nitơ bay hơi 100.000 (p. 140) - 1986 (T.V.B) 10
 11. 117 Hàm lư ng tinh b t TCVN 4594: 1988 100.000 118 Hàm lư ng trimetylamin (T.M.A) AOAC 2000 (971.14) 100.000 FAO FNP 5/Rev.1 119 Hàm lư ng tro không tan trong axít 60.000 (p.25) - 1983 clohydric (HCl) 120 Hàm lư ng tro sulfate Foodstuffs-EC 1994 (p.551) 60.000 121 Hàm lư ng tro t ng AOCS Ca 11-55 (1997) 60.000 AOAC 2000 122 Hàm lư ng tro không tan trong nư c 60.000 (920.23) AOAC 2000 123 Hàm lư ng vitamin A, beta caroten 200.000 (974.29) AOAC 2000 124 Hàm lư ng vitamin B1 200.000 (953.17) AOAC 2000 125 Hàm lư ng vitamin B2 200.000 (970.65) AOAC 2000 126 Hàm lư ng vitamin E 200.000 (970.64) FAO FNP 14/7 127 Hàm lư ng xơ 100.000 (p.230)-1986 AOAC 2000 128 Hàm lư ng xanthophyl 200.000 (970.64) 129 Ho t urê EEC 80.000 130 Ho t l c amylase ENZYM-VSHND 150.000 CODEX STAN12 131 Ho t l c diaxta 100.000 1981 132 Ho t l c enzym Analytica-EBC 1987 (4.12) 150.000 133 Ho t l c protease ENZYM-VSHND 150.000 AOAC 2000 134 Màu EBC 100.000 (972.13) 135 Năng lư ng dinh dư ng 3 QTTN 50: 1987 170.000 FAO FNP5/rev.1 136 Năng su t quay c c 60.000 (p.105)-1983 137 Nitơ aminiac TCVN 1764: 1975 60.000 138 Nito formon TCVN 3707: 1990 50.000 139 Ph n ng t o t a TC(NAGA.INTER) 100.000 140 T p ch t không tan trong nư c TCVN 3973: 1984 40.000 FAO FNP5/rev. 141 Tro không tan trong axít 60.000 (p. 25) - 1983 11
 12. 142 Hàm lư ng bơ trong s a 30.000 Dư lư ng thu c b o v th c v t nhóm cúc t ng h p Pyrethoid (ch t 143 TCVN; AOAC 500.000 u tiên trong nhóm. T ch t th hai tr i m c thu b ng 1/2 ch t u) Dư lư ng thu c b o v th c v t các nhóm còn l i (ch t u tiên trong 144 TCVN; AOAC 400.000 nhóm. T ch t th hai tr i m c thu b ng 1/2 ch t u) 145 Kim lo i n ng Thu ngân TCVN; AOAC 300.000 146 Kim lo i n ng Cd, As, Pb TCVN; AOAC 400.000 147 Dư lư ng kháng sinh (cho 1 ch t) TCVN; AOAC 300.000 148 Dư lư ng Furazolidon TCVN; AOAC 400.000 149 Dư l ơng hormon (cho m t ch t) TCVN; AOAC 300.000 Hàm lư ng c t vi n m (cho 1 150 TCVN; AOAC 400.000 ch t) 151 Hàm lư ng aflatoxin M1 TCVN; AOAC 450.000 152 Hàm lư ng 3-MCPD TCVN; AOAC 500.000 153 Hàm lư ng Diôxin TCVN; AOAC 21.000.000 154 Thành ph n axit béo c a d u th c AOAC 2000 300.000 v t và ch t béo ông d c Thành ph n axit béo c a h t 155 AOAC 2000 có d u 400.000 Thành ph n c u t chính c a 156 QTTN 601: 2001 tinh d u 400.000 Thành ph n c u t ph c a 157 QTTN 601: 2001 tinh d u 400.000 158 Thành ph n c u t chính c a s n QTTN 601: 2001 500.000 phNm ch bi n t tinh d u 159 Thành ph n c u t ph c a s n QTTN 601: 2001 500.000 phNm ch bi n t tinh d u 160 Thành ph n hương li u, dung môi QTTN 601: 2001 *t 1 n 15 c u t 350.000 * t 16 n 30 c u t 400.000 * trên 31 c u t 500.000 161 Hàm lư ng ch t bay hơi 135oC TCVN 6470: 1998 50.000 12
 13. AOAC 95(950.65) 162 Ph n ng nhu m len & nh danh TCVN 5571: 1991 60.000 b ng s c ký gi y TCVN 6470: 1998 Hàm lư ng ch t tan trong nư c TCVN 6470: 1998 163 50.000 Hàm lư ng ch t tan trong ete TCVN 6470: 1998 trung tính 164 80.000 165 Hàm lư ng ch t không tan trong TCVN 6470: 1998 80.000 cloroform 166 tinh khi t AOAC 90 80.000 167 2,3,5,6 - Tetrachlorophenol (TeCP) (11) 400.000 168 Caffein (3) 300.000 169 Ch t ch ng oxy hóa BHT, BHA, AOAC2000 300.000 TBHQ (cho m t ch t) 170 Ch t h u cơ bay hơi (VOC) APHA98 -T 1 n 15 c u t 300.000 - Trên 15 c u t 400.000 171 Cholesterol trong d u m AOAC 2000 400.000 172 Dư lư ng thu c tr sâu DDT AOAC (985 : 22) 350.000 DIN Formaldehyde 173 JIS 300.000 174 Hàm lư ng guanylate FAO FNP 34 60.000 175 Hàm lư ng inosinate FAO FNP 34 60.000 176 Hàm lư ng vanillin HDHH 220.000 Hàm lư ng aflatoxin AOAC 2000 177 (B1, B2, G1, G2) TCVN 500.000 178 Hàm lư ng EDTA trong h p (5) 300.000 179 Màu Azo 35 LMBG 82.02.2/3/4 650.000 180 Pentachloro phenol (PCP) (11) 500.000 DIN 38407 F2 Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 181 AOAC 95 800.000 (cho m t ch t) Polynuclear Aromatic Hydrocarbons APHA 95 600.000 (PAHs) (cho m t ch t) 182 13
 14. 183 Polyphosphate BS 4401: 1981 300.0000 184 Theobromine (3) 300.0000 185 Vinylchloride 35 LMBG 80.32.1 300.0000 186 c t t nhiên TCVN; AOAC 300.0000 187 Hàm lư ng tanin TCVN; AOAC 100.000 188 Hàm lư ng tar TCVN; AOAC 120.000 189 Hàm lư ng nicotin TCVN; AOAC 120.000 Hàm lư ng thu c tăng tr ng TCVN; AOAC 190 300.000 (cho m t ch t) III. CÁC CH TIÊU HÓA NƯ C KHOÁNG, NƯ C TINH L C 1 trong Dienert TCVN 5501:1991 40.000 TCVN 6184:1996 2 c 50.000 TCVN 7027-90 (E) 3 Màu TCVN 6185-96 50.000 Mùi - xác nh b ng c m quan ISO 7887 -85 (E) 4 APHA 2150 B 10.000 APHA 2160 B 5 V - xác nh b ng c m quan 20.000 TCVN 5501:1991 APHA 2540 D 6 C n không tan ( c n lơ l ng) 50.000 TCVN 4560:1988 APHA 2540 C 7 C n hòa tan 60.000 TCVN 4560:1988 APHA 2540 B 8 C n toàn ph n (s y 110 o C ) 60.000 TCVN 4560:1988 9 C n toàn ph n (s y 105oC ) HACH 1992 60.000 TCVN 6492:1999 10 pH 30.000 US EPA 150.1 c ng toàn ph n APHA 2340 C 60.000 11 TCVN 2672-78 Hàm lư ng clorua (Cl-) APHA 4500 50.000 12 TCVN 6194-96 13 APHA 4500 50.000 14
 15. Hàm lư ng nitrit (NO2-) TCVN 6178-96 ISO 6777-84 (E) APHA 4500 50.000 14 Hàm lư ng nitrat (NO3-) TCVN 6180-96 ISO 7890-3-88 (E) Hàm lư ng amoniac (NH3) APHA 4500 60.000 15 TCVN 5988-95 APHA 4500 Hàm lư ng sulfat (SO42-) 50.000 16 HACH 1996 TCVN 6200-96 APHA 4500 60.000 17 Hàm lư ng photphat (PO43-) TCVN 6202-96 ISO 6878-1-86 (E) APHA 4500 Hàm lư ng dihydro sulfur (H2S) 60.000 18 TCVN 5370:1991 TCVN 4567-88 Hàm lư ng xianua (CN-) APHA 4500 60.000 19 TCVN 6181-96 Hàm lư ng phenol & d n xu t c a APHA 5530 C 20 500.000 phenol HPLC TCVN 4582:1988 200.000 21 D u m & các h p ch t c a d u m APHA 5520 300.000 AOAC 1995 22 Hàm lư ng thu c tr sâu clo h u cơ 600.000 APHA 6630 B 23 Hàm lư ng thu c tr sâu lân h u cơ AOAC 1995 600.000 Hàm lư ng các kim lo i APHA 3500 60.000 (tr th y ngân & asen) US EPA 24 TCVN 6193-96 ISO 8288-86 (E) Hàm lư ng th y ngân (Hg) APHA 3500 80.000 25 AOAC 97 26 Hàm lư ng asen (As) APHA 3500 80.000 TCVN 6626-2000 15
 16. ISO 11969-96 Hàm lư ng silic (Si) APHA 4500 60.000 27 TCVN 5501-91 Hàm lư ng flo (F) APHA 4500 50.000 28 TCVN 4568-88 APHA 2540 E 29 Hàm lư ng c n sau khi nung 70.000 TCVN 4560:1988 30 Hàm lư ng ch t kh KMnO4 TCVN 5370:1991 60.000 31 d n i n 20oC APHA 2510 40.000 32 Hàm lư ng c n s y khô 180oC TCVN 4560:1988 70.000 Hàm lư ng borat (theo axit boric - APHA 4500 60.000 33 HBO3) TCVN 6635-2000 ASTMD 3082 Dư lư ng thu c BVTV; H p ch t 34 HPLC/GC 600.000 PCB 35 H p ch t hydrocacbon no APHA 5520F 600.000 Xác nh váng d u m và màu b ng 36 TCVN 4560:1988 20.000 m t thư ng 37 Hàm lư ng d u, m APHA 5520 300.000 IV. CÁC CH TIÊU C M QUAN TH C PH M, LÝ TÍNH; CÁC CH TIÊU KHÁC 1 M TCVN 3700: 1990 40.000 2 ư ng kính i u TCVN 4285: 1986 20.000 3 i m nóng ch y ( ng h ) AOCS Cc 3-25 (1997) 60.000 4 Hàm lư ng b i TCVN 5616: 1991 50.000 5 T l gãy v n TCVN 5932: 1995 40.000 6 M TCVN 4045: 1993 80.000 7 nh t IS 3988: 1967 60.000 8 i m c AOCS Cc 6-25 (1997) 50.000 9 Chi u dài thu c TCVN 4285: 1986 20.000 10 Ch s khúc x AOCS Cc 7-25 (1997) 40.000 11 T l b i trong s i TCVN 4285: 1986 30.000 12 T l bong h TCVN 4285: 1986 20.000 13 Chi u dài chung c a i u thu c TCVN 4285: 1986 20.000 FAO FNP5/rev. 14 Hàm lư ng cát s n 60.000 (p. 25) - 1983 16
 17. 15 T l r u TCVN 4285: 1986 20.000 AOCS Cc 10a-95 16 T kh i 40.000 (1997) 17 Ki m nghi m c m quan (1 ch tiêu) 5.000 18 Ho t phóng x 200.000 19 T tr ng CIPAC 40.000 20 Kh năng hút nư c c a b t 40.000 21 baume 25.000 22 Xác nh LD50 2.000.000 23 c tính mãn 5.000.000 17
Đồng bộ tài khoản