Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawdt4

Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg

TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 80/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2005
QUY T NNH

C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 80/2005/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM
2005V VI C BAN HÀNH QUY CH GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG

TH TƯ NG CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c các quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư;
Căn c Quy ch th c hi n dân ch xã ban hành theo Ngh nh s 79/2003/N -CP
ngày 07 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph ;
Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư,

QUY T NNH :

i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch giám sát u tư c a c ng
ng.

i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.

i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c
Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các c p, các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên
quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.


Phan Văn Kh i

( ã ký)
QUY CH

GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG
(Ban hành kèm theo Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a
Th tư ng Chính ph )

Chương 1:

NH NG QUY NNH CHUNG
i u 1. Giám sát u tư c a c ng ng

Giám sát u tư c a c ng ng là ho t ng t nguy n c a dân cư sinh s ng trên a
bàn xã, phư ng, ho c th tr n (sau ây g i chung là xã) theo quy nh c a Quy ch
này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan, nh m theo dõi, ánh giá vi c ch p
hành các quy nh v qu n lý u tư c a cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư,
ch u tư, ban qu n lý d án, các nhà th u và ơn v thi công d án trong quá trình
u tư; phát hi n, ki n ngh v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v các vi c làm
vi ph m các quy nh v qu n lý u tư k p th i ngăn ch n và x lý các vi c làm
sai quy nh, gây lãng phí, th t thoát v n và tài s n nhà nư c, xâm h i l i ích c a
c ng ng.

i u 2. M c tiêu giám sát u tư c a c ng ng

1. Góp ph n m b o ho t ng u tư phù h p v i các quy ho ch ư c duy t, phù
h p v i m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i và có hi u qu kinh t - xã h i cao.

2. Phát hi n, ngăn ch n x lý k p th i các ho t ng u tư không úng quy ho ch,
sai quy nh; các vi c làm, gây lãng phí, th t thoát v n và tài s n nhà nư c, nh hư ng
x u n ch t lư ng công trình, xâm h i l i ích c a c ng ng.

i u 3. i tư ng, ph m vi giám sát u tư c a c ng ng

1. i tư ng giám sát u tư c a c ng ng là:

a) Cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư;

b) Ch u tư;

c) Các nhà th u tư v n, nhà th u giám sát thi công, nhà th u xây l p, nhà th u cung
c p thi t b , v t tư, nguyên, nhiên, v t li u,... c a d án (sau ây g i chung là các nhà
th u).

2. Ph m vi giám sát u tư c a c ng ng:

a) Các chương trình, d án u tư (sau ây g i chung là d án u tư) có s d ng v n
nhà nư c và không thu c di n bí m t qu c gia theo quy nh c a pháp lu t có nh
hư ng tr c ti p t i c ng ng trên a bàn c a xã;

b) Các d án u tư b ng ngu n v n và công s c c a c ng ng ho c b ng ngu n tài
tr tr c ti p c a các t ch c, cá nhân cho xã;

c) Các d án u tư b ng ngu n v n khác.

i u 4. N i dung giám sát u tư c a c ng ng

1. i v i các d án u tư ư c quy nh t i i m c kho n 2 i u 3 c a Quy ch này
thì n i dung giám sát u tư g m:
a) ánh giá s phù h p c a quy t nh u tư v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã
h i, quy ho ch phát tri n các ngành, quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch phát
tri n k t c u h t ng, quy ho ch xây d ng chi ti t các khu ô th , khu dân cư, khu
công nghi p,... k ho ch u tư có liên quan trên a bàn xã theo quy nh c a pháp
lu t;

b) ánh giá vi c ch u tư ch p hành các quy nh v : ch gi i t ai và s d ng
t; quy ho ch m t b ng chi ti t, phương án ki n trúc, xây d ng; x lý ch t th i, b o
v môi trư ng; n bù, gi i phóng m t b ng và phương án tái nh cư; ti n , k
ho ch u tư;

c) Phát hi n nh ng vi c làm xâm h i n l i ích c a c ng ng; nh ng tác ng tiêu
c c c a d án n môi trư ng sinh s ng c a c ng ng trong quá trình th c hi n u
tư, v n hành d án.

2. i v i các d án theo quy nh t i i m a và b kho n 2 i u 3 c a Quy ch này,
ngoài nh ng n i dung quy nh t i kho n 1 i u này, c ng ng còn theo dõi, ánh
giá hi u qu u tư c a d án; phát hi n nh ng vi c làm gây lãng phí, th t thoát v n,
tài s n thu c d án.

3. i v i các d án theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 3 c a Quy ch này, ngoài
các n i dung theo quy nh t i các kho n 1 và 2 c a i u này, c ng ng còn theo
dõi, ki m tra vi c tuân th các quy trình, quy ph m k thu t, nh m c v t tư và lo i
v t tư úng quy nh trong quá trình th c hi n u tư d án; theo dõi, ki m tra k t qu
nghi m thu và quy t toán công trình.

i u 5. Quy n giám sát u tư c a c ng ng

1. Công dân sinh s ng trên a bàn xã giám sát các d án u tư trên a bàn xã thông
qua Ban Giám sát u tư c a c ng ng; Ban Giám sát u tư c a c ng ng ư c
thành l p và ho t ng theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này.

2. Ban Giám sát u tư c a c ng ng ư c quy n:

a) Yêu c u các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n cung c p các thông tin v
quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch, k ho ch
s d ng t, quy ho ch phát tri n k t c u h t ng, quy ho ch xây d ng chi ti t các khu
ô th , khu dân cư, khu công nghi p,... k ho ch u tư có liên quan trên a bàn xã
theo quy nh c a pháp lu t;

b) Yêu c u các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan tr l i v các v n thu c
ph m vi qu n lý theo quy nh c a pháp lu t;

c) Yêu c u các i tư ng ch u s giám sát u tư c a c ng ng tr l i, cung c p các
thông tin ph c v vi c giám sát u tư theo n i dung quy nh t i i u 4 c a Quy ch
này và thu c ph m vi trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t.

3. Ki n ngh các c p có thNm quy n ình ch th c hi n u tư, v n hành d án trong
trư ng h p d án có nh hư ng nghiêm tr ng n s n xu t, an ninh, văn hoá - xã h i,
v sinh môi trư ng sinh s ng c a c ng ng ho c do ch u tư không th c hi n công
khai hoá v u tư theo quy nh c a pháp lu t.

4. Ph n ánh v i các cơ quan nhà nư c v k t qu giám sát u tư c a c ng ng và
ki n ngh các bi n pháp x lý.

i u 6. Yêu c u i v i giám sát u tư c a c ng ng

Vi c giám sát u tư ph i m b o các yêu c u sau ây:

1. úng i tư ng, ph m vi và n i dung giám sát u tư theo quy nh.

2. Không gây c n tr công vi c c a các i tư ng ch u s giám sát u tư c a c ng
ng.

Chương 2:

T CH C TH C HI N GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG

i u 7. Phương th c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng

Ho t ng giám sát u tư c a c ng ng ư c th c hi n theo phương th c sau ây:

1. i v i các d án th c hi n trên ph m vi m t xã: công dân th c hi n giám sát trên
cơ s các thông tin ư c công khai theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. ý
ki n và ki n ngh c a công dân v nh ng v n quy nh t i i u 4 c a Quy ch này
ư c ph n ánh thông qua các t ch c oàn th c a c ng ng ho c y ban M t tr n
T qu c Vi t Nam xã;

2. i v i các d án th c hi n trên ph m vi liên xã: công dân ph n ánh nh ng ki n
ngh v nh ng v n quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Quy ch này thông qua y ban
M t tr n T qu c Vi t Nam xã nơi mình cư trú.

3. Ban Giám sát u tư c a c ng ng th c hi n công tác giám sát theo quy nh t i
i u 9 c a Quy ch này.

i u 8. y ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã

1. Hư ng d n, ng viên c ng ng tích c c th c hi n quy n giám sát u tư theo quy
nh c a Quy ch này.

2. T ng h p, ph n ánh, ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n v các v n quy
nh t i i u 4 c a Quy ch này (trong trư ng h p không thành l p Ban Giám sát u
tư c a c ng ng); g i S K ho ch và u tư các b ng t ng h p k t qu giám sát
u tư c a c ng ng (theo n i dung g i ý t i Ph l c s 1 kèm theo Quy ch này).

3. Thành l p Ban Giám sát u tư c a c ng ng theo yêu c u c a c ng ng:

a) T ch c H i ngh c a c ng ng ho c H i ngh i bi u c a c ng ng b u Ban
Giám sát u tư c a c ng ng (b u m i, b sung, bãi nhi m và b u thành viên thay
th ) ho c quy t nh gi i tán Ban Giám sát u tư c a c ng ng; c i di n c a y
ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã tham gia Ban Giám sát u tư c a c ng ng
(thành viên này do M t tr n T qu c Vi t Nam xã c và quy t nh thay i khi có
yêu c u c a c ng ng ho c c a Ban Giám sát u tư c a c ng ng). Thành viên
Ban Giám sát u tư c a c ng ng không ph i là ngư i ương nhi m trong y ban
nhân dân c p xã;

b) T ch c cu c h p u tiên c a Ban Giám sát u tư c a c ng ng b u Trư ng
ban, Phó trư ng ban và phân công nhi m v cho t ng thành viên;

c) Ra văn b n công nh n Ban Giám sát u tư c a c ng ng (ho c xác nh n vi c gi i
tán Ban Giám sát u tư c a c ng ng), thông báo H i ng nhân dân, y ban nhân
dân c p xã và c ng ng và các ch u tư có d án trên a bàn bi t.

4. Hư ng d n Ban Giám sát u tư c a c ng ng xây d ng chương trình, k ho ch
giám sát u tư theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này; h tr Ban Giám sát u
tư c a c ng ng trong vi c thông tin liên l c, l p và g i Báo cáo giám sát u tư c a
c ng ng cho các cơ quan liên quan khi c n thi t.

5. Xác nh n các văn b n ph n ánh, ki n ngh c a Ban Giám sát u tư c a c ng ng
trư c khi g i các cơ quan có thNm quy n.

i u 9. Ban Giám sát u tư c a c ng ng

1. Căn c vào yêu c u th c t c n giám sát u tư trên a bàn xã và hư ng d n c a
U ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã, xây d ng chương trình, k ho ch giám sát u
tư c a c ng ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t và n i dung quy nh t i i u 4
c a Quy ch này.

2. T ch c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng theo chương trình, k ho ch ã
ra; ti p nh n các thông tin do công dân ph n ánh và g i t i các cơ quan qu n lý có
thNm quy n v nh ng v n quy nh t i i u 4 c a Quy ch này; ti p nh n và thông
tin cho công dân bi t ý ki n tr l i c a các cơ quan qu n lý có thNm quy n v nh ng
ki n ngh c a mình.

3. T ng h p, ph n ánh, ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n v các n i dung quy
nh t i i u 4 c a Quy ch này. Báo cáo cơ quan ch u trách nhi m v công tác giám
sát u tư a phương (S K ho ch và u tư) k t qu t ng h p th c hi n công tác
giám sát u tư c a c ng ng theo n i dung g i ý t i Ph l c s 1 kèm theo Quy ch
này.

i u 10. T ng h p, ph n ánh k t qu giám sát u tư c a c ng ng

1. U ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã (trong trư ng h p không thành l p Ban
Giám sát u tư c a c ng ng) ho c Ban Giám sát u tư c a c ng ng t ng h p ý
ki n c a c ng ng b ng văn b n và g i n các cá nhân, t ch c, cơ quan có thNm
quy n quy t nh u tư, cơ quan giám sát u tư c a Nhà nư c, các cơ quan qu n lý
nhà nư c và các t ch c tài tr có liên quan.
2. Vi c t ng h p, ph n ánh k t qu giám sát u tư c a c ng ng ph i k p th i, trung
th c, khách quan.

i u 11. Ch báo cáo

1. nh kỳ (6 tháng và m t năm), U ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã (ho c Ban
Giám sát u tư c a c ng ng) l p báo cáo t ng h p k t qu giám sát u tư c a
c ng ng, g i H i ng nhân dân, U ban nhân dân c p xã và S K ho ch và u
tư. Th i h n g i báo cáo t ng h p 6 tháng u năm vào tu n th hai c a tháng 7; báo
cáo t ng h p m t năm vào tu n th hai c a tháng 01 năm sau. Báo cáo t ng h p bao
g m nh ng n i dung g i ý t i Ph l c s 1 kèm theo Quy ch này.

2. nh kỳ (6 tháng và m t năm), S K ho ch và u tư t ng h p, l p báo cáo k t
qu giám sát u tư c a c ng ng t i a phương, g i báo cáo H i ng nhân dân, y
ban nhân dân c p t nh và B K ho ch và u tư. Th i h n g i báo cáo 6 tháng u
năm là tu n th tư c a tháng 7; báo cáo m t năm là tu n th tư c a tháng 01 năm sau.
Báo cáo t ng h p bao g m nh ng n i dung g i ý t i Ph l c s 2 kèm theo Quy ch
này.

3. nh kỳ (6 tháng và m t năm), B K ho ch và u tư t ng h p, l p báo cáo trình
Th tư ng Chính ph v k t qu giám sát u tư c a c ng ng trên ph m vi toàn
qu c. Th i h n g i báo cáo 6 tháng u năm vào tu n th hai c a tháng 8; báo cáo
m t năm vào tu n th hai c a tháng 02 năm sau. Báo cáo t ng h p bao g m nh ng
n i dung g i ý t i Ph l c s 2 kèm theo Quy ch này.

Chương 3:

TRÁCH NHI M C A CÁ NHÂN, T CH C,CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN
TRONG TH C HI N GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG

i u 12. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý ngành các c p

1. Th c hi n công khai hoá thông tin v quy ho ch theo quy nh c a pháp lu t.

2. Xem xét, gi i quy t các v n thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t mà
c ng ng yêu c u trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ki n ngh
b ng văn b n c a c ng ng; báo cáo cơ quan c p trên nh ng v n vư t thNm
quy n.

3. Ki m tra, ngăn ch n, x lý các hành vi vi ph m quy nh c a pháp lu t và Quy ch
này.

i u 13. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p

1. Th c hi n công khai hoá các thông tin v quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy
ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n k t c u h t ng, quy ho ch xây
d ng chi ti t các khu ô th , khu dân cư, khu công nghi p,... k ho ch u tư có liên
quan trên a bàn xã theo quy nh c a pháp lu t.
2. Xem xét, gi i quy t các v n thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t mà
c ng ng yêu c u trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ki n ngh
b ng văn b n c a c ng ng; báo cáo cơ quan c p trên nh ng v n vư t thNm
quy n.

3. Ki m tra, ngăn ch n, x lý các hành vi vi ph m quy nh c a pháp lu t và Quy ch
này.

i u 14. Trách nhi m c a cá nhân, t ch c, cơ quan có th m quy n quy t nh
u tư

Cá nhân, t ch c, cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư có trách nhi m quy t nh
các bi n pháp gi i quy t i v i các v n thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp
lu t mà c ng ng ã yêu c u trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c
yêu c u b ng văn b n c a c ng ng.

i u 15. Trách nhi m c a Ban giám sát c a c ng ng

1. Yêu c u ch u tư, các nhà th u báo cáo, gi i trình, cung c p thông tin làm rõ
nh ng v n mà c ng ng có ý ki n.

2. T ng h p ý ki n c a c ng ng, các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan, các
báo cáo c a ch u tư và các nhà th u, xu t bi n pháp gi i quy t i v i nh ng
v n mà c ng ng có ý ki n, ki n ngh các c p có thNm quy n xem xét, quy t nh.

3. Thông báo cho c ng ng và các cơ quan có liên quan bi t v quy t nh c a c p
có thNm quy n i v i nh ng v n mà c ng ng có ý ki n.

i u 16. Trách nhi m c a ch u tư

1. Công khai hoá thông tin v qu n lý u tư theo quy nh c a pháp lu t:

a) i v i m i d án u tư trên a bàn xã, ch u tư có trách nhi m công khai hoá
v : Quy t nh u tư; ch u tư; Ban qu n lý d án; ti n và k ho ch u tư; di n
tích chi m t và s d ng t; quy ho ch m t b ng chi ti t và phương án ki n trúc;
n bù, gi i phóng m t b ng và phương án tái nh cư; phương án x lý ch t th i và
b o v môi trư ng;

b) i v i các d án ư c quy nh t i i m a kho n 2 i u 3 c a Quy ch này, ngoài
các n i dung quy nh t i i m a kho n 1 i u này, ch u tư có trách nhi m công
khai hoá v : n i dung Quy t nh u tư; ngu n v n u tư và i u ki n tài chính c a
các ngu n v n u tư; các nhà th u;

c) i v i các d án ư c quy nh t i i m b kho n 2, i u 3 c a Quy ch này,
ngoài các n i dung quy nh t i i m a và b kho n 1 i u này, ch u tư có trách
nhi m công khai hoá v các quy trình, quy ph m k thu t, ch ng lo i và nh m c v t
tư; k t qu nghi m thu và quy t toán công trình;
d) i v i các d án ư c quy nh t i i m c kho n 2 i u 3 c a Quy ch này, ngoài
các n i dung quy nh t i i m a kho n 1 i u này, ch u tư có trách nhi m công
khai hoá v Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và Gi y phép kinh doanh n u có.

2. Tr l i, gi i trình, cung c p các thông tin theo quy nh t i kho n 1 i u này và
quy nh c a pháp lu t khi c ng ng yêu c u.

3. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin ã cung c p ph c v vi c
giám sát u tư c a c ng ng.

i u 17. Trách nhi m c a nhà th u

1. Tr l i, gi i trình, cung c p các thông tin v d án thu c ph m vi trách nhi m theo
quy nh c a pháp lu t khi c ng ng yêu c u.

2. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin ã cung c p ph c v cho vi c
giám sát u tư c a c ng ng.

Chương 4:

KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M

i u 18. Khen thư ng

1. Các t ch c, cá nhân tích c c tham gia ho t ng giám sát u tư c a c ng ng
ư c các c p có thNm quy n tuyên dương, khen thư ng k p th i theo quy nh c a
pháp lu t v khen thư ng.

2. S K ho ch và u tư t ch c t ng k t công tác giám sát u tư c a c ng ng và
ngh các c p có thNm quy n quy t nh u tư tuyên dương, khen thư ng i v i
các t ch c, cá nhân ã có nh ng óng góp tích c c và có hi u qu trong ho t ng
giám sát u tư c a c ng ng.

3. Các c p có thNm quy n quy t nh u tư xem xét, quy t nh tuyên dương, khen
thư ng i v i các t ch c, cá nhân trong ho t ng giám sát u tư c a c ng ng.

i u 19. X lý vi ph m

1. Nghiêm c m m i hành vi l i d ng quy n giám sát u tư c a c ng ng làm
nh ng vi c trái v i quy nh c a pháp lu t và Quy ch này.

2. Các t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này u b x lý theo quy
nh c a pháp lu t.

Chương 5:

I U KHO N THI HÀNH

i u 20. B K ho ch và u tư ch u trách nhi m ch o, hư ng d n, theo dõi, ki m
tra vi c th c hi n Quy ch này.
PH L C S 1

K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG

Báo cáo 6 tháng u năm .. (m t năm ..)

c a xã/phư ng/th tr n ., thu c qu n/huy n

B NG 1. T NG H P CHUNG K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG
NG
T ng s Trong ó: Ghi chú
d án u
tư D án s D án u D án không
d ng v n tư tr c ti p s d ng v n
nhà nư c cho xã (**) nhà nư c (*)
(***)
(A) (1) (2) (3) (4) (5)
1. T ng s d án
có quy t nh u
tư trên a bàn
2. T ng s d án
c ng ng ã giám
sát i u tra, trong
ó:
- úng quy nh
- Có vi ph m
- Chưa xác nh
ư c
3. T ng s d án
c ng ng chưa
giám sát i u tra,
trong ó:
- Do các cơ quan
chưa công khai
hoá thông tin
- Do ch u tư
chưa công khai
hoá thông tin
- Lý do khác
4. T ng s d án
c ng ng ã ph n
ánh có vi ph m,
trong ó:
- ã có thông báo
k t qu x lý
- Chưa có thông
báo k t qu x lý
- Ch u tư ã
ch p hành theo
thông báo.


Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4)

(***) Theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 3 c a Quy ch giám sát i u tra c a
c ng ng.

(**) Theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 3 c a Quy ch giám sát i u trac a
c ng ng.

(*) Theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 3 c a Quy ch giám sát i u tra c a
c ng ng.
Xác nh n TM. UBMTTQ Vi t Nam xã

c a UBMTTQ Vi t nam xã Ch t ch

(Trong trư ng h p thành l p (Trong trư ng h p không thành l p Ban GS T)

Ban GS T) TM. Ban GS T c a c ng ng

Trư ng ban

(Trong trư ng h p thành l p Ban GS T)
K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG

Báo cáo 6 tháng u năm .. (m t năm ..)

c a xã/phư ng/th tr n ., thu c qu n/huy n

B NG 2. T NG H P THEO N I DUNG GIÁM SÁT U TƯ C A C NG
NG
T ng s d Trong ó:
án ã th c
hi n GS T úng quy Sai quy Chưa xác
nh nh nh ư c
(A) (1) (2) (3) (4)
1. Quy ho ch phát tri n kinh
t - xã h i, ngành,
2. Quy ho ch, k ho ch s
d ng t ai
3. Quy ho ch xây d ng chi
ti t, ki n trúc, xây d ng
4. Ch gi i t và s d ng t
5. X lý ch t th i, b o v môi
trư ng
6. n bù, gi i phóng m t
b ng, tái nh cư.
7. Ti n , k ho ch u tư
8. Có xâm h i l i ích c a c ng .... không . có
ng
9. Có tác ng tiêu c c n ... không . có
môi trư ng
10. u tư có hi u qu (*) có ... không
11. Có gây lãng phí, th t thoát ... không ... có
v n, tài s n thu c d án (*)
12. úng quy trình, quy ph m ... úng ... không
k thu t, ch ng lo i, nh m c
v t tư (**)
13. úng quy nh v nghi m ... úng .... không
thu, quy t toán công trình (**)


Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4)

(*) Các d án quy nh t i i m a, b kho n 2 i u 3.

(**) Các d án quy nh t i i m b kho n 2 i u 3.
Xác nh n TM. UBMTTQ Vi t nam xã

c a UBMTTQ Vi t nam xã Ch t ch
(Trong trư ng h p thành l p (Trong trư ng h p không thành l p

Ban GS T) Ban GS T)

TM. Ban GS T c a c ng ng

Trư ng ban

(Trong trư ng h p thành l p Ban GS T)
PH L C S 2

K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG

Báo cáo 6 tháng u năm . (m t năm .........)

t i t nh/thành ph ..

I. TÌNH HÌNH TH C HI N GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG

1. Nh ng vi c ã làm ư c

a) ánh giá chung (nh n xét tình hình d a trên k t qu th c hi n t i B ng 1).

b) i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng c a nhà nư c,
v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c
(quy nh t i i m a kho n 2 i u 3 c a Quy ch này): (nh n xét, ánh giá theo các
n i dung quy nh tương ng t i i u 4 c a Quy ch này và k t qu th c hi n t i C t
(1) c a B ng 2).

c) i v i các d án u tư b ng ngu n v n và công s c c a c ng ng; các d án do
Nhà nư c, ho c các t ch c, cá nhân u tư, tài tr tr c ti p cho xã (quy nh t i i m
b kho n 2 i u 3 c a Quy ch này): (nh n xét, ánh giá theo các n i dung quy nh
tương ng t i i u 4 c a Quy ch giám sát u tư c a c ng ng và k t qu th c hi n
t i C t (2) c a B ng 2).

d) i v i các d án u tư b ng ngu n v n c a các thành ph n kinh t khác (quy
nh t i i m c c a kho n 2 i u 3 c a Quy ch này): (nh n xét, ánh giá theo các n i
dung quy nh tương ng t i i u 4 c a Quy ch này và k t qu th c hi n t i C t (3)
c a B ng 2).

2. Nh ng vi c chưa làm ư c và nguyên nhân
- Các cơ quan nhà nư c chưa th c hi n công khai hoá các thông tin theo quy nh c a
pháp lu t và Quy ch này; lý do...

- Ch u tư chưa th c hi n công khai hoá các thông tin theo quy nh c a pháp lu t
và Quy ch này; lý do....

- Các cơ quan có thNm quy n chưa x lý và tr l i ý ki n ph n ánh, ki n ngh c a
c ng ng; lý do...

- Các i tư ng giám sát u tư c a c ng ng chưa ch p hành các bi n pháp x lý
c a các cơ quan có thNm quy n; lý do

- C ng ng chưa th c hi n ư c; lý do .

Nh n xét chung

3. Các vư ng m c trong th c hi n Quy ch giám sát u tư c a c ng ng

- V các quy nh có liên quan trong th c hi n.

- Các cơ quan nhà nư c chưa th c hi n công khai hoá các thông tin theo quy nh c a
pháp lu t và Quy ch giám sát u tư c a c ng ng.

- Các ch u tư chưa th c hi n công khai hoá các thông tin theo quy nh c a pháp
lu t và Quy ch giám sát u tư c a c ng ng.

- Trong s ph i h p gi a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã (ho c Ban Giám sát
u tư c a c ng ng) v i các i tư ng giám sát u tư c a c ng ng.

- V năng l c t ch c th c hi n c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã (ho c Ban
Giám sát u tư c a c ng ng).

II. KI N NGHN CÁC BI N PHÁP TH C HI N

1. V vi c hoàn thi n chính sách, Quy ch giám sát i u tra c a c ng ng.

2. V vi c t ch c, hư ng d n th c hi n Quy ch giám sát i u tra c a c ng ng.

3. V phương ti n, i u ki n c n thi t th c hi n giám sát i u tra c a c ng ng.

4. V vi c nâng cao hi u qu giám sát i u tra c a c ng ng.

5. V vi c ng viên, khen thư ng trong ho t ng giám sát i u tra c a c ng ng.

6. Các v n có liên quan khác.
S k ho ch và u tư

T nh/thành ph ..
K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG

Báo cáo 6 tháng u năm .. (m t năm ..)

c a t nh/thành ph

B NG 1. T NG H P CHUNG K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG
NG
T ng s Trong ó: Ghi
d án u chú
tư D án s D án u D án
d ng v n tư tr c ti p không s
nhà nư c cho xã (**) d ng v n
(***) nhà nư c
(*)
(A) (1) (2) (3) (4) (5)
1. T ng s d án có
quy t nh u tư trên
a bàn
2. T ng s d án
c ng ng ã giám
sát u tư, trong ó:
- úng quy nh
- Có vi ph m
- Chưa xác nh ư c
3. T ng s d án
c ng ng chưa giám
sát u tư, trong ó:
- Do các cơ quan
chưa công khai hoá
thông tin
- Do ch u tư chưa
công khai hoá thông
tin
- Lý do khác
4. T ng s d án
c ng ng ã ph n
ánh có vi ph m, trong
ó:
- ã có thông báo k t
qu x lý
- Chưa có thông báo
k t qu x lý
- Ch u tư ã ch p
hành theo thông báo


Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4)

(***) Theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 3 c a Quy ch giám sát i u tra c a
c ng ng.

(**) Theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 3 c a Quy ch giám sát u tư c a
c ng ng.

(*) Theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 3 c a Quy ch giám sát u tư c a c ng
ng.
S k ho ch và u tư

T nh/thành ph ..
K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG

Báo cáo 6 tháng u năm .. (m t năm .)

c a t nh/thành ph

B NG 2. T NG H P THEO N I DUNG GIÁM SÁT U TƯ C A C NG
NG
T ng s d Trong ó:
án ã th c
hi n giám sát úng quy Sai quy Chưa
u tư nh nh xác
nh
ư c
(A) (1) (2) (3) (4)
1. Quy ho ch phát tri n kinh t -
xã h i, ngành,
2. Quy ho ch, k ho ch s d ng
t ai
3. Quy ho ch xây d ng chi ti t,
ki n trúc, xây d ng
4. Ch gi i t và s d ng t
5. X lý ch t th i, b o v môi
trư ng
6. n bù, gi i phóng m t b ng,
tái nh cư.
7. Ti n , k ho ch u tư
8. Có xâm h i l i ích c a c ng .... không có
ng
9. Có tác ng tiêu c c n môi . không có
trư ng
10. u tư có hi u qu (*) ... có . không
11. Có gây lãng phí, th t thoát . không có
v n, tài s n thu c d án (*)
12. úng quy trình, quy ph m k . úng . không
thu t, ch ng lo i, nh m c v t tư
(**)
13. úng quy nh v nghi m .. úng . không
thu, quy t toán công trình (**)


Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4)

(*) Các d án quy nh t i i m a, b kho n 2 i u 3.

(**) Các d án quy nh t i i m b kho n 2 i u 3.

SƠ K HO CH VÀ U TƯ T NH/THÀNH PH ..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản