Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi trực thuộc Sở Y tế do Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 80/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2007 QUY T NNH V THÀNH L P B NH VI N A KHOA KHU V C C CHI TR C THU C S YT Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy ch B nh vi n; Xét ngh c a y ban nhân dân huy n C Chi t i T trình s 02/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2007; c a Giám c S Y t t i Công văn s 1829/SYT-TCCB ngày 02 tháng 4 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 366/TTr-SNV ngày 14 tháng 5 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p B nh vi n a khoa khu v c C Chi tr c thu c S Y t trên cơ s s p x p l i Trung tâm Y t huy n C Chi. B nh vi n a khoa khu v c C Chi là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách thành ph và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s t t i Qu c l 22, p Bàu Tre 2, xã Tân An H i, huy n C Chi. B nh vi n a khoa khu v c C Chi ch u s qu n lý, ch o tr c ti p và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . i u 2. Ch c năng, nhi m v c a B nh vi n a khoa khu v c C Chi 1. C p c u - Khám b nh - Ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các b nh vi n khác chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú; b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c; c) Có trách nhi m gi i quy t h u h t các b nh t t trong thành ph và các ngành;
  2. d) T ch c giám nh s c kh e, khám giám nh pháp y khi h i ng giám nh y khoa thành ph ho c cơ quan b o v pháp lu t trưng c u; ) Chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi B nh vi n không kh năng gi i quy t. 2. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành ào t o cán b y t b c i h c và trung h c; b) T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong B nh vi n và tuy n dư i nâng cao trình chuyên khoa. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) T ch c nghiên c u, h p tác nghiên c u các tài y h c c p Nhà nư c, c p B ho c c p cơ s , trú tr ng nghiên c u v y h c c truy n k t h p v i y h c hi n i và các phương pháp ch a tr không dùng thu c; b) Nghiên c u, tri n khai d ch t h c c ng ng trong công tác chăm sóc s c kh e ban u l a ch n ưu tiên thích h p trong a bàn thành ph và các ngành. c) K t h p v i b nh vi n tuy n trên và các b nh vi n chuyên khoa u ngành phát tri n k thu t c a B nh vi n. 4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a) L p k ho ch và ch o tuy n dư i (B nh vi n h ng III) th c hi n vi c phát tri n k thu t chuyên môn; b) K t h p v i b nh vi n tuy n dư i th c hi n các chương trình v chăm sóc s c kh e ban u trong a bàn thành ph và các ngành. 5. Phòng b nh: Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch. 6. H p tác qu c t : H p tác v i các t ch c ho c cá nhân ngoài nư c theo úng quy nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a) Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi tài chính, t ng bư c th c hi n h ch toán chi phí khám b nh, ch a b nh; b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài và c a các t ch c kinh t khác.
  3. i u 3. T ch c b máy 1. B nh vi n a khoa khu v c C Chi do Giám c ph trách, có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c, Phó Giám c B nh vi n do y ban nhân dân thành ph b nhi m theo ngh c a Giám c S Y t . Trư ng, Phó các Phòng ch c năng thu c B nh vi n do Giám c S Y t b nhi m theo ngh c a Giám c B nh vi n. Trư ng, Phó các khoa thu c B nh vi n do Giám c B nh vi n b nhi m sau khi có văn b n th a thu n c a Giám c S Y t . 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng T ch c cán b ; b) Phòng K ho ch T ng h p; c) Phòng Hành chính qu n tr ; d) Phòng Tài chính K toán; ) Phòng i u dư ng; e) Phòng V t tư, thi t b y t . 3. Các khoa: a) Khoa Khám b nh; b) Khoa H i s c c p c u; c) Khoa N i t ng h p; d) Khoa N i tim m ch; ) Khoa Ngo i t ng h p; e) Khoa Ngo i ch n thương th n kinh; g) Khoa Th n nhân t o; h) Khoa Ph u thu t-gây mê h i s c; i) Khoa Ph s n; k) Khoa Nhi;
  4. l) Khoa ChNn oán hình nh; m) Khoa Xét nghi m; n) Khoa Dư c; o) Khoa Ch ng nhi m khuNn; p) Liên chuyên khoa Tai mũi h ng - Răng hàm m t - M t. i u 4. V biên ch c a B nh vi n a khoa khu v c C Chi do S Y t b trí trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Căn c Quy t nh này và Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch B nh vi n, Giám c S Y t ch o vi c xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n a khoa khu v c C Chi phù h p v i tình hình c th c a ơn v . i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b vi c thành l p thí i m Trung tâm Y t huy n C Chi t i Quy t nh s 659/Q -UB ngày 23 tháng 11 năm 1991 c a y ban nhân dân thành ph . i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi, Giám c Trung tâm Y t huy n C Chi, Giám c B nh vi n a khoa khu v c C Chi ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 6; PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C -B Yt ; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - TTUB : CT, các PCT; - Công an thành ph (PC13); - S N i v (3b); - S K ho ch và u tư; Nguy n Thành Tài - Kho b c Nhà nư c thành ph ; - VPH -UB : PVP/VX; Phòng VX; - TTCB; Lưu : VT, (VX-Nh)
Đồng bộ tài khoản