Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
130
lượt xem
17
download

Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 80/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH PHÒNG, CH NG H I CH NG R I LO N SINH S N VÀ HÔ H P L N (PRRS) B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ban hành ngày 29/4/2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N - CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 01/2008/N - CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 719/Q -TTg ngày 05/6/2008 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh phòng, ch ng H i ch ng r i lo n sinh s n và hô h p l n (PRRS)”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph . i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v có liên quan và Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo VPCP, Website Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng B NN & PTNT; - U ban nhân dân các t nh, thành ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - S NN&PTNT các t nh, thành ph ; Bùi Bá B ng - Chi c c Thú y các t nh, thành ph ; - Các ơn v liên quan thu c B ; - Lưu VT, PC.
 2. QUY NNH PHÒNG CH NG H I CH NG R I LO N SINH S N VÀ HÔ H P L N (PRRS) (Ban hành theo Quy t nh s : 80 /2008/Q -BNN ngày 15 /7 /2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m v i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này quy nh v vi c phòng ch ng H i ch ng r i lo n sinh s n và hô h p l n (PRRS). 2. Quy nh này áp d ng i v i các cơ quan nhà nư c; t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng v chăn nuôi, buôn bán, gi t m , v n chuy n, kinh doanh l n trên lãnh th Vi t Nam. i u 2. Gi i thích t ng Trong quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. H i ch ng r i lo n sinh s n và hô h p l n (tên ti ng Anh là Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome = PRRS) sau ây g i là b nh Tai xanh. 2. d ch Tai xanh là nơi có m t ho c nhi u l n m c b nh Tai xanh. 3. Vùng d ch là m t ho c nhi u xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là xã) có d ch. 4. Vùng b d ch uy hi p là các xã ti p giáp v i các xã thu c vùng d ch. 5. Vùng m là các xã ti p giáp bên ngoài các xã thu c vùng b d ch uy hi p. 6. Vùng nguy cơ cao là các xã có ch buôn bán l n và các s n phNm có ngu n g c t l n ho c cơ s gi t m l n, nơi t p trung l n chuy n i nơi khác, các xã có ư ng qu c l i qua. i u 3. c i m chung c a b nh 1. B nh Tai xanh là b nh truy n nhi m c p tính nguy hi m l n m i l a tu i, b nh lây lan nhanh, làm m và có th gây ch t nhi u l n. L n nhi m b nh Tai xanh thư ng b suy gi m mi n d ch, do ó t o i u ki n cho nhi u lo i d ch b nh khác k phát như D ch t l n, Phó thương hàn, T huy t trùng, E. Coli, Liên c u khuNn, Mycoplasma,… ây là nh ng nguyên nhân k phát gây ch t nhi u l n b nh, gây ra nh ng t n th t l n v kinh t cho ngư i chăn nuôi. Hi n nay, b nh này ã lây lan và
 3. tr thành d ch a phương nhi u nư c trên th gi i, k c các nư c có ngành chăn nuôi l n phát tri n. Vi t Nam, b nh Tai xanh ã xu t hi n t i nhi u a phương, gây thi t h i nghiêm tr ng v kinh t , nh hư ng n an sinh xã h i. 2. Tác nhân gây b nh: B nh Tai xanh là do m t loài vi rút PRRS thu c gi ng Arterivirus, h Arteriviridae, b Nidovirales, có c u trúc v b c d ng chu i ơn RNA. Hi n nay, d a trên vi c phân tích c u trúc gien và kháng nguyên, các nhà khoa h c ã xác nh ư c 2 ch ng (týp): týp I g m nh ng vi rút thu c dòng Châu Âu và týp II g m nh ng vi rút thu c dòng B c M . Vi rút týp II gây b nh tr m tr ng hơn các nư c Châu Á. Nh ng nghiên c u g n ây cho th y, vi rút gây b nh Tai xanh t n t i dư i hai d ng, d ng c i n có c l c th p và d ng bi n th có c l c cao, gây nhi m và ch t nhi u l n. 3. S t n t i c a vi rút và ư ng truy n lây: Vi rút có trong d ch mũi, nư c b t, phân, nư c ti u c a l n m c b nh ho c mang trùng và phát tán ra môi trư ng. các lo i l n m n c m, vi rút có th i gian t n t i và ư c bài th i ra ngoài môi trư ng tương i dài: l n mang trùng và không có tri u ch ng lâm sàng, vi rút có th ư c phát hi n nư c ti u trong 14 ngày, phân kho ng 28-35 ngày, huy t thanh kho ng 21-23 ngày, d ch h u h ng kho ng 56-157 ngày, tinh d ch sau 92 ngày và c bi t huy t thanh c a l n b nhi m b nh sau 210 ngày v n có th tìm th y vi rút. S c kháng c a vi rút: i u ki n môi trư ng có pH 6.5 vi rút g n như m t tính gây b nh; nhi t 40C vi rút t n t i ư c 120 gi , 200C t n t i trong 20 gi , 370C t n t i ư c 3 gi , 560C t n t i ư c trong vòng 6 phút. Vi rút cũng d dàng b tiêu di t b i các hoá ch t sát trùng thông thư ng như: vôi b t, chlorine, formon, iodine… Vi rút có th phát tán, lây lan thông qua các hình th c: (1) tr c ti p: ti p xúc v i l n m c b nh, l n mang trùng, phân, nư c ti u, b i, b t nư c, th tinh nhân t o và có th do l n r ng; (2) gián ti p: d ng c chăn nuôi, phương ti n v n chuy n và d ng c b o h lao ng mang trùng. Hình th c phát tán qua không khí (t phân, ch t th i mang vi rút), theo gió (có th i xa t i 3 km), ngu n nư c b ô nhi m. 4. Tri u ch ng lâm sàng: a) L n nái giai o n c n s a: Khi b nhi m vi rút, l n thư ng bi ng ho c b ăn t 7- 14 ngày, s t trên 400C, thư ng s y thai vào giai o n cu i, non, ng c gi , ình d c ho c ch m ng d c tr l i sau khi , ho và viêm ph i. b) L n nái giai o n và nuôi con: B ăn ho c ăn ít, lư i u ng nư c, l ho c hôn mê, m t s a và viêm vú, s m kho ng 2-3 ngày, thai g , l n con ch t ngay sau khi sinh, l n con y u, tăng t l thai ch t ho c y u, tăng s thai g , ch t lưu trong giai o n 3 tu n cu i trư c khi sinh, m t vài àn con s này có th t i 30% t ng s l n con sinh ra. T l ch t àn con có th t i 70% tu n th 3-4 sau khi xu t hi n tri u ch ng. R i lo n sinh s n có th kéo dài 4-8 tháng trư c khi tr l i bình thư ng. c) L n c gi ng: B ăn ho c ăn ít, s t trên 400C, n ho c hôn mê, gi m hưng ph n, m t tính d c, lư ng tinh d ch ít, ch t lư ng tinh kém và cho l n con sinh ra nh .
 4. d) L n con theo m : Nhi u con ch t y u sau khi sinh, nh ng con s ng sót sau có th tr ng g y y u, nhanh chóng rơi vào tr ng thái t t ư ng huy t do không bú ư c, m t có d màu nâu, trên da có v t ph ng r p, tiêu ch y nhi u, tăng nguy cơ m c các b nh v hô h p, chân choãi ra, i run rNy. ) L n con cai s a và l n choai: B ăn ho c ăn ít, s t trên 400C, ho nh , lông xơ xác,.. tuy nhiên, m t s àn có th không có tri u ch ng. Ngoài ra, trong trư ng h p ghép v i b nh khác có th th y viêm ph i c p tính, hình thành nhi u áp-xe, th tr ng g y y u, da xanh, tiêu ch y, ho nh , h t hơi, ch y nư c m t, th nhanh. 5. B nh tích: B nh tích c trưng nh t là ph i: ph i viêm ho i t và thâm nhi m c trưng b i nh ng ám ch c, c (nh c hoá) trên các thuỳ ph i, cu ng ph i ch a y d ch viêm s u b t, trên m t c t ngang c a thuỳ b nh l i ra, khô, thuỳ b b nh có màu xám . Nhi u trư ng h p viêm ph qu n ph i hoá m m t dư i thuỳ nh. Ngoài ra, b nh tích cũng có th th y như: th n xu t huy t inh ghim, h ch amidan sưng, sung huy t, não sung huy t, h ch màng treo ru t xu t huy t, loét van h i manh tràng. Chương 2: PHÒNG B NH i u 4. Tuyên truy n v phòng b nh 1. C c Thú y xây d ng và t ch c th c hi n các n i dung chương trình truy n thông phòng, ch ng b nh Tai xanh, ng th i hư ng d n Chi c c Thú y t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là Chi c c Thú y) tri n khai chương trình truy n thông a phương. 2. U ban nhân dân các c p ch o các cơ quan chuyên môn, các t ch c oàn th th c hi n thông tin tuyên truy n t i a phương theo n i dung tuyên truy n c a các cơ quan thú y. 3. Các cơ quan thông tin i chúng, cơ quan, ơn v chuyên môn và các t ch c oàn th t ch c tuyên truy n ph bi n ki n th c v b nh Tai xanh, tính ch t nguy hi m c a b nh và bi n pháp phòng ch ng t i t ng h gia ình và c ng ng. 4. Tuyên truy n, v n ng các t ch c, cá nhân chăn nuôi trong t ng thôn ký cam k t th c hi n "5 không": a) Không gi u d ch; b) Không mua l n b nh, s n phNm c a l n b nh; c) Không bán ch y l n b nh; d) Không v n chuy n l n b nh ra kh i vùng d ch; ) Không v t b a bãi xác l n b nh ra môi trư ng.
 5. i u 5. Ch ng giám sát, phát hi n s m d ch 1. C c Thú y có trách nhi m: a) Xây d ng k ho ch giám sát d ch b nh Tai xanh qua t ng giai o n; hàng năm t ch c th c hi n và hư ng d n, ch o các Chi c c Thú y tri n khai các n i dung giám sát d ch b nh; ki m tra, giám sát vi c th c hi n c a các a phương trong c nư c. b) T p h p, phân tích s li u d ch t , l p b n d ch t b nh trong ph m vi c nư c; 2. Chi c c Thú y có trách nhi m: a) Xây d ng k ho ch giám sát d ch b nh theo hư ng d n c a C c Thú y trình các c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch giám sát d ch b nh t i a phương. b) L p b n d ch t b nh t i a phương tham mưu cho chính quy n các c p các bi n pháp phù h p, ch ng phòng ch ng d ch. c) T ch c l y m u b nh phNm chNn oán, giám sát d ch b nh t xu t ho c thư ng xuyên theo hư ng d n c a C c Thú y. d) Ki m soát ch t ch l n nh p vào a phương. 3. U ban nhân dân xã có trách nhi m a) Phân công trách nhi m cho trư ng thôn, p (sau ây g i chung là thôn), nhân viên thú y xã giám sát d ch b nh; l p s theo dõi tình hình chăn nuôi, d ch b nh, k t qu tiêm phòng các b nh l n t i a phương; b) H tr các cơ quan thú y có thNm quy n t ch c l y m u b nh phNm. 4. Ngư i chăn nuôi có trách nhi m: a) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh v sinh thú y trong chăn nuôi và hư ng d n c a cán b thú y. b) Khi phát hi n l n có nh ng bi u hi n b t thư ng, b ăn ho c ăn ít, s t cao, s y thai thì báo ngay cho nhân viên thú y xã, trư ng thôn. Nghiêm túc th c hi n “5 không” theo quy nh t i kho n 4 i u 4 c a Quy nh này. c) Có s theo dõi tình hình chăn nuôi, theo dõi tiêm v c xin phòng các b nh c a l n theo quy nh t i Quy t nh s 63/2005/Q -BNN ngày 13/10/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và hư ng d n b sung c a C c Thú y (sau ây g i t t là theo quy nh). i u 6. V sinh phòng b nh 1. Khu chăn nuôi
 6. a) i v i các trang tr i, gia tr i ph i m b o i u ki n v sinh thú y theo quy nh t i i u 7, Chương 2, Ngh nh 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y. b) i v i các h gia ình: Không ư c nuôi th rông, chu ng nuôi ph i ư c che ch n, cách ly, n n chu ng ph i cao ráo và m b o các i u ki n v sinh thú y. c) Hàng ngày ph i th c hi n v sinh cơ gi i và nh kỳ hàng tu n th c hi n tiêu c kh trùng chu ng tr i, d ng c chăn nuôi, phương ti n v n chuy n b ng hoá ch t sát trùng thông thư ng như: vôi b t, chlorine, formon, iodine ho c các lo i thu c sát trùng khác theo hư ng d n c a nhà s n xu t. 2. Con gi ng a) Con gi ng ưa vào chăn nuôi ph i kho m nh, có ngu n g c, có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan thú y. Trư c khi nh p àn ph i ư c nuôi cách ly, theo dõi 21 ngày. b) Thư ng xuyên chăm sóc, nâng cao s c kh e cho con v t thông qua ch dinh dư ng h p lý, tiêm phòng y các lo i v c xin theo quy nh; c) Riêng i v i l n mua v v i m c ích làm con gi ng (l n c gi ng, l n nái), ngoài vi c th c hi n các quy nh t i i m a và b c a kho n này, cơ s chăn nuôi ph i báo cho cơ quan thú y có thNm quy n t i a phương bi t nh kỳ ki m tra b nh theo quy nh. 3. Th c ăn, nư c u ng ph i m b o tiêu chuNn v sinh thú y 4. Phương ti n v n chuy n l n và s n phNm c a l n ph i ư c v sinh, tiêu c kh trùng theo quy nh. 5. Ngư i ra vào khu v c chăn nuôi ph i s d ng trang b b o h phù h p; th c hi n úng quy trình v sinh, tiêu c kh trùng. i u 7. Phòng b nh b ng thu c và v c xin 1. C c Thú y hư ng d n c th vi c s d ng v c xin phòng b nh Tai xanh; 2. Ngư i chăn nuôi ch ng tiêm v c xin phòng các b nh cho l n theo quy nh; s d ng các lo i thu c tăng s c kháng cho l n. i u 8. Ki m d ch v n chuy n 1. V n chuy n trong nư c a) Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là y ban nhân dân t nh) quy t nh thành l p tr m, ch t ki m d ch t m th i t i u m i giao thông theo ngh c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn khi các t nh li n k có d ch;
 7. b) Chi c c Thú y ch u trách nhi m th c hi n vi c ki m d ch l n, s n phNm c a l n t i nơi xu t phát và c p gi y ch ng nh n ki m d ch theo quy nh. c) Các Tr m, ch t ki m d ch ng v t t i các u m i giao thông th c hi n như sau: - Ki m soát ch t ch l n, s n phNm l n v n chuy n qua các tr m, ch t ki m d ch; thu gi , tiêu hu l n, s n phNm l n m c b nh ho c không có gi y ch ng nh n ki m d ch; - i v i l n, s n phNm c a l n có gi y ch ng nh n ki m d ch nhưng không h p l thì th c hi n vi c ki m d ch, c p gi y ch ng nh n ki m d ch và thông báo cho Chi c c Thú y nơi ti p nh n bi t. - i v i l n, s n phNm c a l n ư c v n chuy n b ng phương ti n không m b o v sinh thú y, không ư c niêm phong, không ánh d u theo quy nh thì yêu c u ch hàng kh c ph c b ng cách s d ng phương ti n v n chuy n khác m b o v sinh thú y và th c hi n niêm phong phương ti n v n chuy n, ánh d u l n theo mã s c a Chi c c, ng th i thông báo cho Chi c c nơi ti p nh n bi t. - X ph t nghiêm các trư ng h p vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. d) Chi c c Thú y nơi ti p nh n ph i ki m soát ch t ch l n, s n phNm c a l n nh p vào t nh và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m theo quy nh t i i m c kho n 1 i u này. ) T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v ki m d ch v n chuy n b x ph t vi ph m hành chính và ph i ch u m i chi phí cho vi c ki m d ch, x lý l n và s n phNm c a l n. 2. V n chuy n qua biên gi i a) Ch t ch U ban nhân dân các t nh biên gi i ch o các c p, các ngành tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát, ngăn ch n, x lý l n và s n phNm c a l n nh p l u vào trong nư c. b) U ban nhân dân t nh quy t nh thành l p các ch t ki m d ch t i các xã biên gi i; c) Kh trùng m i phương ti n v n chuy n qua c a khNu. Chương 3: CH NG DNCH i u 9. Khai báo và x lý iv i d ch u tiên nghi m c b nh 1. Ngư i chăn nuôi khi phát hi n l n có các d u hi u b t thư ng như s t cao, b ăn ho c ăn ít, s y thai ho c ch t ph i th c hi n như sau: a) Báo ngay cho nhân viên thú y xã ho c trư ng thôn;
 8. b) Nh t riêng l n m c b nh ra khu v c khác; c) B sung các lo i thu c tăng s c kháng, th c ăn gi u dinh dư ng cho àn l n; d) Hàng ngày v sinh, tiêu c kh trùng khu v c chăn nuôi; ) Không bán ho c v n chuy n l n, s n phNm c a l n b nh ra kh i khu v c chăn nuôi khi chưa có k t lu n c a cơ quan thú y có thNm quy n. 2. Nhân viên thú y xã, cán b Tr m Thú y huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i là Tr m Thú y huy n) khi nh n ư c thông báo, ph i n ki m tra, xác minh ngay; hư ng d n ngư i chăn nuôi các bi n pháp cách ly l n m c b nh, v sinh, kh trùng tiêu c, chăm sóc tăng cư ng s c kháng cho àn l n. 3. Tr m Thú y huy n l y m u b nh phNm g i xét nghi m i v i àn l n u tiên m c b nh trong ph m vi huy n, ng th i báo ngay cho cơ quan thú y c p trên xu t v i U ban nhân dân t nh ho c y ban nhân dân c p dư i ư c y quy n quy t nh tiêu h y theo quy nh t i kho n 1 i u 12 c a Quy nh này mà không ch k t qu xét nghi m. i u 10. Ch n oán b nh 1. C c Thú y hư ng d n c th quy trình l y m u và chNn oán b nh. 2. i v i d ch u tiên x y ra trên a bàn huy n thì Tr m Thú y huy n ph i l y m u b nh phNm g i Cơ quan Thú y vùng ho c Trung tâm ChNn oán Thú y Trung ương chNn oán xác nh b nh. Các d ch sau ó, n u phát hi n l n có nh ng tri u ch ng, b nh tích i n hình c a b nh Tai xanh thì tri n khai ngay các bi n pháp ch ng d ch mà không nh t thi t ph i l y m u xét nghi m b nh. i u 11. Công b d ch 1. i u ki n công b i v i các t nh có d ch: Khi có các i u ki n thì công b d ch theo quy nh t i i u 17 c a Pháp l nh Thú y năm 2004, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh công b vùng d ch, ng th i công b vùng b d ch uy hi p, vùng m theo quy nh t i i u 19 và i u 20 c a Pháp l nh Thú y. 2. Ph m vi công b d ch: a) Khi có d ch t i m t thôn thì công b xã có d ch. b) Khi có t 03 xã tr lên trong m t huy n có d ch thì công b d ch trên a bàn toàn huy n. c) Khi có t 03 huy n tr lên trong m t t nh có d ch thì công b d ch trên a bàn toàn t nh.
 9. 3. i v i các t nh ti p giáp t nh có d ch: Khi nh n ư c thông tin v tình hình d ch b nh, Chi c c Thú y xác nh và ngh Ch t ch U ban nhân dân t nh ra quy t nh công b vùng b d ch uy hi p, vùng m và áp d ng các bi n pháp phòng, ch ng d ch theo quy nh. i u 12. Các bi n pháp x lý iv i d ch 1. X lý d ch: a) Tiêu hu ngay l n ch t do b nh. b) iv i d ch u tiên: tiêu h y ngay toàn b l n trong ô chu ng có l n b nh. c) i v i các d ch nh l m i x y ra trên a bàn: tiêu hu ngay toàn b l n b nh, cách ly tri t l n chưa b b nh theo dõi. d) i v i trư ng h p d ch x y ra di n r ng: tiêu hu s l n m c b nh n ng không ch k t qu xét nghi m (l n m c b nh n ng là nh ng l n có b nh, ã ư c chăm sóc tích c c, ư c h tr tăng cư ng s c kháng trong vòng 7 ngày nhưng không có kh năng bình ph c), l n m c b nh nh nuôi cách ly tri t v i l n chưa b b nh theo dõi ch t ch di n bi n b nh. ) Ngư i chăn nuôi có l n b tiêu hu trong các trư ng h p trên ư c h tr theo Quy t nh s 719/Q -TTg ngày 05/6/2008 c a Th tư ng Chính ph . 2. V sinh, tiêu c kh trùng: a) V sinh: Thu gom ch t th i r n t ho c chôn; r a n n chu ng, d ng c chăn nuôi b ng nư c xà phòng. i v i ch t th i l ng ph i ư c x lý b ng hóa ch t. Công vi c này do ngư i chăn nuôi th c hi n. b) Tiêu c kh trùng: Sau khi v sinh cơ gi i, khô và ti n hành tiêu c kh trùng b ng hoá ch t phù h p i v i chu ng tr i, khu v c chăn nuôi, l i ra vào, khu v c t p trung l n tiêu hu , khu v c tiêu hu ho c chôn l n, ư ng làng, ngõ xóm, nơi công c ng. Công vi c này do i ch ng d ch c a xã th c hi n. c) Ngư i tham gia quá trình x lý, tiêu hu l n ph i s d ng b o h lao ng phù h p và v sinh, tiêu c kh trùng. 3. Vi c tiêu h y, chôn l p l n th c hi n theo văn b n hư ng d n s 561/TY-KH ngày 16/4/2008 c a C c Thú y. 4. T ch c ch ng d ch theo quy nh t i i u 18 c a Ngh nh s 33/2005/N - CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph . i u 13. Các bi n pháp x lý i v i các àn l n chưa b b nh trong vùng d ch l n; 1. i v i cơ s chăn nuôi nh l và chăn nuôi th t quy mô t p trung:
 10. a) Áp d ng nghiêm ng t các bi n pháp chăn nuôi an toàn sinh h c. b) Tăng cư ng chăm sóc, nuôi dư ng, nâng cao s c kháng cho l n. 2. i v i các cơ s chăn nuôi l n gi ng: a) Tăng cư ng chăm sóc, nuôi dư ng, t ch c theo dõi, giám sát ch t ch àn b) L y m u tinh d ch c a t t c l n c gi ng và m u huy t thanh c a l n nái xét nghi m theo t l lưu hành ư c tính 10% t ng àn. N u toàn b s m u xét nghi m âm tính, các cơ s gi ng ti p t c ư c phép s nxu t; Tiêu hu b t bu c v i nh ng con dương tính theo s hư ng d n và giám sát c a thú y. Sau 7-10 ngày ti p t c l y m u l n 2 theo t l lưu hành. N u t t c m u xét nghi m l n 2 cho k t qu âm tính, các cơ s gi ng ti p t c ư c phép s n xu t. N u có thêm m u dương tính thì không ư c s n xu t con gi ng. c) Cơ s chăn nuôi l n gi ng ch u trách nhi m chi tr chi phí cho vi c xét nghi m xác nh s lưu hành c a vi rút Tai xanh. i u 14. Ki m soát v n chuy n Ch t ch U ban nhân dân t nh ch o chính quy n a phương các c p, các ngành th c hi n các nhi m v c th sau: 1. Xác nh vùng có d ch và l p các ch t ki m d ch t m th i, có ngư i tr c 24/24 gi , có bi n báo, hư ng d n i l i tránh vùng d ch; ch t ki m d ch ph i có phương ti n và hóa ch t sát trùng x lý m i i tư ng ra kh i vùng có d ch; 2. Không ư c v n chuy n l n và s n phNm c a l n ra kh i vùng có d ch. 3. L n, s n phNm c a l n kh e m nh ư c phép v n chuy n trong các trư ng h p sau: a) L n, s n phNm c a l n thu c vùng b d ch uy hi p ư c phép v n chuy n tiêu th trong ph m vi huy n; b) L n, s n phNm c a l n t i vùng m, c a cơ s chăn nuôi ư c công nh n an toàn d ch b nh Tai xanh t i vùng b d ch uy hi p ư c v n chuy n tiêu th trong ph m vi t nh; c) L n, s n phNm c a l n không thu c i tư ng quy nh t i i m a, b, kho n 3 i u này ư c v n chuy n ra kh i t nh tiêu th . i u 15. Công b h t d ch 1. Khi có i u ki n công b h t d ch theo quy nh t i i u 21 c a Pháp l nh Thú y thì Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh công b h t d ch.
 11. 2. Ngay sau khi có quy t nh công b h t d ch, các cơ s chăn nuôi l n th t ư c phép ho t ng tr l i bình thư ng. Riêng các cơ s chăn nuôi l n gi ng th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 13 c a Quy nh này. 3. Ch t ch U ban nhân dân các t nh lân c n ra quy t nh bãi b công b vùng b d ch uy hi p và vùng m trên a bàn t nh ngay sau khi có quy t nh công b h t d ch c a t nh có d ch. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 16. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c Trung ương 1. C c Thú y a) T ch c, ki m tra vi c th c hi n k ho ch giám sát d ch b nh các a phương; b) Hư ng d n, ch o các a phương th c hi n; t ch c thanh tra, ki m tra trên ph m vi toàn qu c v công tác phòng ch ng b nh Tai xanh; c) Hư ng d n các bi n pháp k thu t v phòng ch ng b nh Tai xanh trên cơ s b n Quy nh này. 2. C c Chăn nuôi a) Hư ng d n các a phương th c hi n các quy nh v qu n lý chăn nuôi, tiêu chuNn chu ng tr i, tiêu chuNn con gi ng, th c ăn chăn nuôi,… và vi c chăn nuôi tr l i sau d ch. b) Xây d ng tài li u hư ng d n và tuyên truy n ngư i chăn nuôi th c hành chăn nuôi t t. c) Xây d ng các mô hình chăn nuôi t p trung công nghi p, áp d ng các bi n pháp an toàn sinh h c; ph bi n các mô hình chăn nuôi t t nhân r ng trong ph m vi toàn qu c. i u 17. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c a phương 1. C p t nh a) U ban nhân dân t nh - Thành l p Ban ch o phòng ch ng d ch Tai xanh c a t nh do Ch t ch ho c Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh làm Trư ng Ban, lãnh o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm Phó Trư ng ban. - C ng c , tăng cư ng cho h th ng thú y c p t nh, c p huy n, c bi t là m ng lư i thú y xã, phư ng có v s lư ng và m b o ch t lư ng, ư c trang b y phương ti n, trang thi t b th c thi nhi m v . Các a phương chưa có m ng lư i
 12. thú y xã, phư ng thì c n nhanh chóng tri n khai th c hi n công văn s 1569/TTg-NN ngày 19/11/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n ch ph c p cho thú y xã, phư ng. - Phê duy t và ch o t ch c th c hi n Quy ho ch chăn nuôi l n, K ho ch t ng th v phòng ch ng b nh Tai xanh c a t nh, k ho ch hàng năm và ki m tra vi c th c hi n c a các c p, ngành thu c t nh; - Ch o các S , ngành, cơ quan chuyên môn và các t ch c oàn th t i a phương thư ng xuyên tri n khai công tác thông tin tuyên truy n phòng ch ng b nh Tai xanh; - Ch t ch y ban nhân dân t nh công b d ch, công b h t d ch Tai xanh trên a bàn c a t nh theo quy nh; quy t nh tiêu h y l n m c b nh ho c y quy n cho y ban nhân dân c p huy n ra quy t nh tiêu h y; - Hàng năm, c p kinh phí cho công tác phòng ch ng d ch b nh t qu phòng ch ng thiên tai và d phòng ngân sách a phương. b) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Tham mưu cho y ban nhân dân t nh trong vi c xây d ng chương trình phòng ch ng b nh Tai xanh c a t nh và k ho ch hàng năm trên cơ s Chương trình qu c gia; - Ch o Chi c c Thú y xác nh vùng d ch, vùng b d ch uy hi p, vùng có nguy cơ cao v i b nh Tai xanh; - T ch c th c hi n và ki m tra công tác phòng ch ng b nh c a t nh. c) Chi c c Thú y - Tr c ti p ch o, t ch c tri n khai và ki m tra công tác phòng ch ng b nh Tai xanh trên a bàn t nh; - Hư ng d n chuyên môn v các bi n pháp phòng ch ng b nh, t ch c tri n khai giám sát d ch b nh Tai xanh. 2. C p huy n a) U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i là y ban nhân dân huy n): - Thành l p Ban ch o phòng ch ng b nh Tai xanh huy n do Ch t ch ho c Phó ch t ch U ban nhân dân làm trư ng ban, Lãnh o Phòng Nông nghi p ho c Phòng Kinh t , Tr m Thú y huy n làm Phó Trư ng ban; - Ph i h p v i Chi c c Thú y t nh ch o Tr m Thú y huy n, các Ban, ngành, t ch c, cá nhân có liên quan a phương th c hi n các bi n pháp phòng ch ng b nh Tai xanh trên a bàn huy n.
 13. - Huy ng l c lư ng ph c v công tác phòng ch ng b nh, c bi t công tác tiêm phòng, tiêu h y gia súc m c b nh và v n chuy n gia súc ra vào a bàn. - C p ngân sách a phương cho công tác phòng ch ng d ch c a huy n. b) Phòng Nông nghi p, Phòng Kinh t , Tr m Thú y. - Tr c ti p t ch c th c hi n công tác phòng ch ng d ch t i huy n; - Hư ng d n k thu t các bi n pháp phòng ch ng n t n xã, thôn; - Báo cáo k p th i nhu c u v kinh phí, v t tư hóa ch t, v c xin, lao ng, ... cho y ban nhân dân huy n và Chi c c Thú y. 3. C p xã a) y ban nhân dân xã - Thành l p Ban ch o phòng ch ng b nh Tai xanh c p xã do Ch t ch U ban nhân dân làm Trư ng ban v i s tham gia c a c p y ng, chính quy n, oàn th và cán b thú y, nông nghi p; - B trí t chuyên môn hư ng d n k thu t, thư ng tr c và t ng h p tình hình d ch d ch b nh; - Ch o trư ng thôn tr c ti p ki m tra, giám sát tình hình d ch b nh; ph i h p v i các t ch c oàn th qu n chúng ( oàn Thanh niên, H i Ph n , H i Nông dân, H i C u chi n binh và các t ch c oàn th khác) v n ng nhân dân giám sát và th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch. M i thôn t ch c ký cam k t th c hi n “5 không” theo quy nh t i kho n 4 i u 4 c a Quy nh này; - Thành l p i xung kích ch ng d ch, g m dân quân t v , thanh niên, cán b thú y, công an tiêu h y gia súc b b nh, v sinh tiêu c kh trùng, giám sát ngư i ra vào d ch, tr c gác t i các ch t ki m d ch ng v t. b) Nhân viên thú y xã, c ng tác viên thú y xã - Giám sát phát hi n b nh Tai xanh n t n h chăn nuôi, cơ s chăn nuôi trên a bàn xã và báo cáo k p th i cho y ban nhân dân xã và Tr m Thú y huy n; - Tr c ti p tham gia công tác phòng ch ng b nh, tr c ti p tiêm phòng v c xin; - Tr c ti p tham gia trong giám sát kinh phí h tr phòng ch ng b nh Tai xanh n ch chăn nuôi. i u 18. Trách nhi m c a ch v t nuôi 1. m b o i u ki n chăn nuôi v a i m, chu ng tr i, con gi ng, th c ăn, nư c u ng, v sinh, x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t;
 14. 2. Th c hi n các bi n pháp an toàn sinh h c trong chăn nuôi l n và các bi n pháp phòng ch ng b nh Tai xanh theo hư ng d n c a cán b thú y, c a cán b chính quy n các c p và nh ng ngư i có trách nhi m. 3. Khi th y l n trong gia ình có nh ng bi u hi n b t thư ng, b b nh thì ph i báo ngay cho trư ng thôn, nhân viên thú y xã ho c cán b xã nh n ư c s hư ng d n, h tr phòng ch ng d ch b nh; ng th i ch p hành nghiêm các bi n pháp phòng, ch ng d ch theo Quy nh này./.
Đồng bộ tài khoản