Quyết định số 805/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 805/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 805/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mái và tường ngoài nhà cao tầng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 805/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 805/Q -BXD Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG KHKT CHUYÊN NGÀNH NGHI M THU NHI M V : “NGHIÊN C U NG D NG V T LI U MÁI VÀ TƯ NG NGOÀI NHÀ CAO T NG NH M S D NG NĂNG LƯ NG TI T KI M VÀ HI U QU ” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng t i văn b n s 1045/VKH-KHKT ngày 22/7/2009 v vi c thành l p H i ng KHKT nghi m thu nhiêm v “Nghiên c u ng d ng v t li u mái và tư ng ngoài nhà cao t ng nh m s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ”; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH i u 1. Thành l p H i ng Khoa h c K thu t chuyên ngành nghi m thu nhi m v “Nghiên c u ng d ng v t li u mái và tư ng ngoài nhà cao t ng nh m s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ”, mã s TK 05-07 do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng th c hi n. H i ng g m 11 thành viên (có danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký cho n khi nhi m v c a H i ng hoàn thành. i u 3. Các Ông: Chánh Văn Phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Vi n trư ng Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng và các thành viên H i ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu: VP; V KHCNMT.
  2. Cao L i Quang DANH SÁCH H I NG KHKT CHUYÊN NGÀNH NGHI M THU NHI M V “NGHIÊN C U NG D NG V T LI U MÁI VÀ TƯ NG NGOÀI NHÀ CAO T NG NH M S D NG NĂNG LƯ NG TI T KI M VÀ HI U QU ” (Kèm theo Quy t nh s : 805 /Q -BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng) 1. Ch t ch H i ng: TS. Nguy n Trung Hoà - V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, B Xây d ng 2. Thư ký H i ng: Ths. Nguy n Công Th nh - Chuyên viên V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - B Xây d ng Các U viên ph n bi n: 3. TS. Lương c Long – Phó Vi n trư ng Vi n V t li u Xây d ng – B XD 4. TS. Nguy n Văn Muôn – Trư ng H Ki n trúc HN Các U viên H i ng: 5. TS. Võ Quang Di m – Phó V trư ng V V t li u Xây d ng – B XD 6. TS. Lê Th Bích Thu n – Phó Vi n trư ng Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và Nông thôn – B Xây d ng 7. Ths. ng H i Dũng – V Khoa h c Công ngh – B Công Thương 8. GS. TS. Nguy n H u Dũng – Trư ng i h c Ki n trúc Hà N i 9. GS. TS. Tr n Ng c Ch n – H i Môi trư ng Xây d ng Vi t Nam 10. PGS. TS. Ph m c Nguyên – H i Môi trư ng Xây d ng Vi t Nam 11.Ths. Vũ H ng Dư – Trư ng i h c Xây d ng Khách m i c a H i ng: 1. PGS.TS. Cao Duy Ti n – Vi n trư ng Vi n KHCNXD 2. TS. Vũ Th Ng c Vân – Trư ng phòng K ho ch - Vi n KHCNXD 3. TS. Hoàng Quang Nhu – Chuyên viên chính V KHCN&MT
  3. 4. i di n Trung tâm Thông tin – B Xây d ng
Đồng bộ tài khoản