Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
8
download

Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND về cho phép thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố tại phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 81/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V CHO PHÉP THÀNH L P VÀ BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A L C LƯ NG B O V DÂN PH T I PHƯ NG, THN TR N TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 38/2006/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph v B o v dân ph ; Căn c Thông tư liên t ch s 02/2007/TTLT-BCA-BL TBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 c a B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 38/2006/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph v B o v dân ph ; Xét ngh c a Giám c Công an thành ph t i T trình s 69/TT-CATP(PX28) ngày 22 tháng 11 năm 2007 v thành l p l c lư ng B o v dân ph kèm án s 159/ A-CATP(PX28) ngày 22 tháng 11 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 877/TTr-SNV ngày 28 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Cho phép thành l p l c lư ng B o v dân ph t i phư ng, th tr n trên a bàn thành ph H Chí Minh theo quy nh t i Ngh nh s 38/2006/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph v B o v dân ph và Thông tư liên t ch s 02/2007/TTLT-BCA-BL TBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 c a B Công an - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 38/2006/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph v B o v dân ph . i u 2. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a l c lư ng B o v dân ph trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c Công an thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Th trư ng các cơ quan liên quan thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n và Ch t ch y ban nhân dân phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân QUY CH
  2. T CH C VÀ HO T NG C A L C LƯ NG B O V DÂN PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 81/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c ho t ng, trang b , ch chính sách, kinh phí ho t ng c a l c lư ng B o v dân ph trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. B o v dân ph là l c lư ng qu n chúng t nguy n làm nòng c t trong phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c, b o v tr t t an toàn xã h i, ư c thành l p phư ng, th tr n (sau ây g i chung là phư ng) do y ban nhân dân phư ng quy t nh thành l p theo quy nh. i u 3. B o v dân ph có ch c năng th c hi n m t s bi n pháp phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m, t n n xã h i và các hành vi vi ph m pháp lu t khác theo quy nh c a pháp lu t nh m b o v ng, chính quy n, b o v l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân trên a bàn. Chương II NHI M V , QUY N H N C A B O V DÂN PH i u 4. Nhi m v , quy n h n c a B o v dân ph Nhi m v , quy n h n c a B o v dân ph th c hi n theo i u 5, i u 6 Ngh nh s 38/2006/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph và M c II, III Thông tư liên t ch s 02/2007/TTLT-BCA- BL TBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 c a B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính. Chương III T CH C, HO T NG VÀ TRANG BN C A B O V DÂN PH i u 5. T ch c B o v dân ph 1. T B o v dân ph khu ph a) M i khu ph thành l p m t T B o v dân ph có t 3 n 7 ngư i, trong năm u ch b trí 4 ngư i. T B o v dân ph có T trư ng và các t viên. Nơi có t 05 t viên ho c a bàn ph c t p v an ninh tr t t thì có th ư c b u thêm 01 T phó. b) T B o v dân ph do C nh sát khu v c có trách nhi m ph i h p v i C p y Chi b và Trư ng khu ph l a ch n, gi i thi u và t ch c cu c h p g m: Trư ng, Phó khu ph , Ban Công tác M t tr n; Ban ch p hành: Chi oàn Thanh niên, Chi h i Ph n , Chi h i C u Chi n binh; T trư ng, T phó dân ph và i di n m t s h gia ình do T dân ph c ra (m i t dân ph c t 5 n 10 h ). c) Ngư i trúng c vào T B o v dân ph ph i ư c s ng ý c a trên 50% s ngư i tham gia bi u quy t tán thành. T trư ng B o v dân ph do C nh sát khu v c l a ch n gi i thi u trong s ngư i trúng c T B o v dân ph t p th T B o v dân ph b u b ng hình th c bi u quy t. d) Căn c k t qu b u c , C nh sát khu v c báo cáo Trư ng Công an phư ng, Trư ng Công an phư ng báo cáo ngh Ch t ch y ban nhân dân phư ng, th tr n ra quy t nh công nh n T B o v dân ph và T trư ng, T phó, các t viên.
  3. 2. Ban B o v dân ph phư ng a) M i phư ng thành l p m t Ban B o v dân ph . Thành viên Ban g m các T trư ng B o v dân ph trong phư ng. Ban B o v dân ph có Trư ng ban, t 01 n 02 Phó Trư ng ban và các y viên. Trư ng ban, Phó Trư ng ban do toàn th y viên Ban B o v dân ph b u theo hình th c tr c ti p, b phi u kín. b) Trư ng Công an phư ng có trách nhi m t ch c cu c h p B o v dân ph b u Trư ng ban, Phó Trư ng ban; d ki n nhân s Trư ng ban, Phó Trư ng ban h i ngh xem xét b u. Căn c k t qu b u c Trư ng ban, Phó Trư ng ban, Trư ng Công an phư ng có văn b n báo cáo ngh Ch t ch y ban nhân dân phư ng ra quy t nh thành l p Ban B o v dân ph và quy t nh công nh n Trư ng ban, Phó Trư ng ban, các y viên. 3. Nhi m kỳ ho t ng c a B o v dân ph Nhi m kỳ ho t ng c a B o v dân ph là 05 năm. Trong nhi m kỳ, vi c thay i, bãi nhi m, b sung các ch c danh c a B o v dân ph ư c th c hi n như sau: a) N u Trư ng ban, Phó Trư ng ban và y viên Ban B o v dân ph mà khuy t (do ch t, không m b o s c kh e, xin ngh vi c…), không hoàn thành nhi m v , không còn ư c t p th Ban và nhân dân tín nhi m ho c vi ph m k lu t, pháp lu t… thì Trư ng Công an phư ng báo cáo xu t Ch t ch y ban nhân dân phư ng cho t ch c cu c h p t p th Ban B o v dân ph b u b sung ho c l y ý ki n ngh bãi nhi m và b u ngư i thay th . b) N u T trư ng, T phó và các t viên T B o v dân ph mà khuy t, không hoàn thành nhi m v , không còn ư c t p th Ban và nhân dân tín nhi m ho c vi ph m k lu t, pháp lu t thì C nh sát khu v c cùng v i Trư ng ban B o v dân ph báo cáo xu t v i Trư ng Công an phư ng cho t ch c cu c h p b u b sung ho c l y ý ki n ngh bãi nhi m và b u ngư i thay th . Thành ph n như quy nh t i i m b kho n 1 i u 6 Chương III c a Quy ch này. c) Vi c công nh n và bãi nhi m Trư ng ban, Phó Trư ng ban, T trư ng, T phó và các t viên B o v dân ph ph i ư c Ch t ch y ban nhân dân phư ng ra quy t nh b ng văn b n. Nhi m kỳ c a ngư i ư c b u b sung, thay th tính t ngày ư c công nh n cho n h t nhi m kỳ c a Ban B o v dân ph ương nhi m. i u 6. i u ki n, tiêu chuNn tham gia l c lư ng B o v dân ph i u ki n, tiêu chuNn tham gia l c lư ng B o v dân ph th c hi n theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 38/2006/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph , trong ó c n lưu ý m t s i m như sau: 1. Cư trú n nh t i a bàn là ngư i ã ăng ký thư ng trú ho c t m trú có th i h n t 1 năm tr lên và thư ng xuyên sinh s ng t i nơi ăng ký, có năng l c hành vi dân s . 2. Không có ti n án, ti n s bao g m c nh ng ngư i ã có quy t nh xóa án ho c ương nhiên xóa án, nh ng ngư i h t th i h n thi hành quy t nh x lý vi ph m hành chính. 3. i v i ch c danh Trư ng Ban B o v dân ph ngoài tiêu chuNn chung quy nh cho B o v dân ph c n có thêm tiêu chuNn là có năng l c t ch c th c hi n phong trào toàn dân b o v an ninh tr t t t i cơ s . 4. Ưu tiên l a ch n B o v dân ph trong nh ng ngư i ã tham gia quân i, công an ho c tham gia công tác cơ quan, ơn v nhà nư c tr v a phương. i u 7. M i quan h , ch làm vi c, sinh ho t B o v dân ph 1. M i quan h :
  4. a) i v i C p y, y ban nhân dân phư ng, B o v dân ph ch u s lãnh o, i u hành, qu n lý v t ch c và ch o chung v công tác. b) i v i Công an phư ng, B o v dân ph ch u s ch o, hư ng d n v nghi p v b o v an ninh tr t t và tham gia ph i h p cùng Công an phư ng trong công tác gi gìn an ninh tr t t . c) i v i l c lư ng Dân quân t v , nh ng ngư i tham gia Dân phòng, các oàn th qu n chúng và l c lư ng B o v các cơ quan, ơn v , doanh nghi p óng trên a bàn phư ng là quan h ph i h p th c hi n nhi m v b o v an ninh tr t t trong a bàn theo s ch o c a C p y, y ban nhân dân phư ng. d) T B o v dân ph ch u s ch o, qu n lý chung c a C p y Chi b , Trư ng, Phó khu ph ; s giám sát c a Ban công tác M t tr n khu ph , nhân dân và hư ng d n nghi p v b o v an ninh tr t t c a C nh sát khu v c, v a ph i h p, v a giúp C nh sát khu v c trong công tác b o v an ninh tr t t , nh m xây d ng khu ph an toàn v m i m t, phòng ch ng các t n n xã h i. 2. Ch làm vi c: a) Trư ng ban ph trách chung, ch u trách nhi m toàn b ho t ng c a Ban B o v dân ph ; Phó Trư ng ban giúp vi c Trư ng ban th c hi n ph n vi c ư c phân công, thay th Trư ng ban ch o i u hành m i ho t ng c a Ban khi ư c Trư ng ban y quy n; y viên Ban B o v dân ph ch u s i u hành c a Trư ng ban, Phó Trư ng ban; tr c ti p qu n lý, i u hành ho t ng T B o v dân ph thu c ph m vi ph trách. b) B o v dân ph làm vi c theo ch thư ng tr c b o m 24/24 gi . Ban ngày t i i m làm vi c c a Ban B o v dân ph có ít nh t 02 ngư i x lý công vi c; ban êm có ch tăng cư ng ng tr c và t ch c tu n tra canh gác. c) T B o v dân ph khu ph th c hi n các nhi m v c a B o v dân ph t i a bàn ph trách. Hàng ngày có 02 ngư i tr c i m làm vi c c a t x lý công vi c liên quan an ninh tr t t và ti p nh n thông tin báo cáo c a nhân dân. Nh ng ngư i không tr c t i i m làm vi c thì làm nhi m v thư ng xuyên c a B o v dân ph theo quy nh và th c hi n các nhi m v khác liên quan n an ninh tr t t do Trư ng Ban B o v dân ph giao. 3. Ch sinh ho t: a) T B o v dân ph hàng tu n sinh ho t, ki m i m k t qu công tác trong tu n, tri n khai các nhi m v ư c Trư ng ban giao và ra chương trình công tác cho tu n ti p theo và báo cáo v i Ban B o v dân ph phư ng v k t qu n i dung công vi c ư c giao. Cu c h p T B o v dân ph có m i i di n c p y chi b , Trư ng, Phó khu ph , C nh sát khu v c khu ph d ch o và hư ng d n. b) Ban B o v dân ph phư ng sinh ho t tháng 01 l n (tr t xu t) ki m i m ánh giá k t qu công tác, tri n khai nhi m v công tác tháng t i; sau ó t ng h p tình hình báo cáo y ban nhân dân và Công an phư ng. c) Hàng tu n T B o v dân ph và hàng tháng Ban B o v dân ph th c hi n bình xét ch m i m thi ua. nh kỳ 6 tháng, năm có sơ k t, t ng k t công tác theo quy nh. i u 8. Hu n luy n 1. B o v dân ph ư c h c t p chính tr , b i dư ng ki n th c pháp lu t và nghi p v công tác b o v an ninh tr t t m i năm 01 l n theo chương trình c a ngành Công an quy nh theo yêu c u nhi m v . 2. Công an qu n, huy n ch u trách nhi m giúp phư ng, th tr n t ch c hu n luy n và hư ng d n cho B o v dân ph , góp ph n m b o an ninh tr t t , phòng cháy ch a cháy, b o v môi trư ng...
  5. 3. Giám c S C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m ch o, hư ng d n, xây d ng k ho ch, chương trình, n i dung b i dư ng nghi p v v công tác phòng cháy, ch a cháy cho l c lư ng B o v dân ph . Hàng năm t ch c h i thao phòng cháy, ch a cháy và thư ng xuyên ph i h p cùng công an các c p t ch c ki m tra công tác phòng cháy và x lý tình hu ng ch a cháy c a B o v dân ph cơ s . i u 9. Trang b 1. B o v dân ph ư c trang b và s d ng vũ khí thô sơ, công c h tr , thi t b c u h , phòng cháy, ch a cháy theo quy nh pháp lu t và hư ng d n c a ngành Công an. Vi c s d ng và mang vũ khí thô sơ, công c h tr ph i m b o an toàn, úng m c ích theo quy nh c a pháp lu t. 2. ư c c p ng ph c (qu n, áo, mũ, gi y…), gi y ch ng nh n, bi n hi u, băng ch c danh và các phương ti n, d ng c c n thi t khác theo quy nh, hư ng d n c a Công an c p trên. Chương IV CH , CHÍNH SÁCH I V I B O V DÂN PH i u 10. Ch 1. M c ph c p c a B o v dân ph do y ban nhân dân thành ph căn c vào i u ki n, kh năng c th và cân i ngân sách thành ph trình H i ng nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 2. Ph c p hàng tháng theo ch c danh c a B o v dân ph do y ban nhân dân phư ng chi tr theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . 3. ư c mua b o hi m y t t nguy n. 4. Trong th i gian t p trung b i dư ng ki n th c pháp lu t, hu n luy n nghi p v v công tác b o v an ninh tr t t , B o v dân ph ư c hư ng ch ph c p i l i, ăn như quy nh i v i Công an xã. i u 11. Chính sách B o v dân ph trong khi làm nhi m v mà b thương ho c hy sinh theo quy nh t i i u 3, i u 11 Ngh nh s 54/2006/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Ưu ãi ngư i có công v i cách m ng thì ư c xem xét xác nh n là ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh ho c li t s . Th t c, h sơ xác nh n th c hi n theo hư ng d n t i M c II, M c V Ph n I c a Thông tư s 07/2006/TT-BL TBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 12. Kinh phí b o m ho t ng c a B o v dân ph Ngu n kinh phí b o m cho ho t ng c a B o v dân ph th c hi n như kho n 3 M c VII Thông tư liên t ch s 02/2007/TTLT-BCA-BL TBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 c a B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính. Chương V KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 13. T ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c xây d ng, hư ng d n, ch o công tác B o v dân ph thì ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 14. B o v dân ph ư c xét thi ua khen thư ng hàng năm và khen thư ng t xu t khi l p thành tích xu t s c trong công tác b o v an ninh tr t t theo Lu t Thi ua, khen thư ng và Thông tư s
  6. 18/2007/TT-BCA ngày 03 tháng 10 năm 2007 c a B Công an hư ng d n công tác thi ua, khen thư ng i v i l c lư ng Công an xã, B o v dân ph và phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c. i u 15. B o v dân ph l i d ng ch c v , nhi m v , quy n h n có hành vi vi ph m pháp lu t ho c mưu c u l i ích cá nhân, nh hư ng x u n an ninh tr t t , uy tín c a t ch c thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng cho ngư i b h i theo quy nh c a pháp lu t. Chương VI T CH C TH C HI N i u 16. Căn c vào Quy ch này, Ch t ch y ban nhân dân phư ng, th tr n ch u trách nhi m v t ch c, ho t ng c a l c lư ng B o v dân ph phù h p v i yêu c u nhi m v b o v an ninh tr t t c a a phương, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v t ch c ho t ng c a l c lư ng B o v dân ph . B trí a i m làm vi c phù h p theo kh năng c a a phương cho Ban, T B o v dân ph ; qu n lý vi c c p, thu h i gi y ch ng nh n, bi n hi u, băng ch c danh B o v dân ph ; th c hi n ch , chính sách và qu n lý vi c s d ng kinh phí cho ho t ng c a l c lư ng B o v dân ph theo Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 17. Giám c Công an thành ph có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng và ho t ng c a l c lư ng B o v dân ph ; xây d ng k ho ch, chương trình, n i dung b i dư ng ki n th c pháp lu t và nghi p v v công tác b o v an ninh tr t t ; xu t th ng nh t trang ph c, m u gi y ch ng nh n, bi n hi u, băng ch c danh, quy nh ch ng lo i công c h tr cho B o v dân ph ./.
Đồng bộ tài khoản