Quyết định số 81/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
4
download

Quyết định số 81/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 81/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C H TR KINH PHÍ CHO H NGHÈO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Tài chính t i công văn s 426/BTC-NSNN ngày 12 tháng 01 năm 2009 v vi c h tr kinh phí cho h nghèo; góp ph n gi m b t khó khăn, t o i u ki n cho các gia ình nghèo ón T t Nguyên án K S u 2009 vui tươi, m m, nghĩa tình theo ch trương c a ng và Nhà nư c, QUY T NNH i u 1. 1. H tr kinh phí cho các h nghèo v i m c 200.000 ng/ngư i nhưng không quá 1.000.000 ng/h . Vi c xác nh h nghèo th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 8 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành chuNn nghèo áp d ng cho giai o n 2006 -2010. 2. Ngân sách nhà nư c b o m kinh phí h tr cho h nghèo quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 2. Ngu n kinh phí th c hi n h tr : 1. Ngân sách trung ương h tr 100% kinh phí cho các a phương chưa t cân i ư c ngân sách và các a phương có t l i u ti t v ngân sách trung ương nhưng s thu ngân sách a phương năm 2008 không t d toán Th tư ng Chính ph giao. 2. Ngân sách trung ương h tr 50% kinh phí cho các a phương có t l i u ti t các kho n thu phân chia v ngân sách trung ương dư i 50%. 3. Các a phương còn l i, b trí t ngân sách a phương. i u 3. T ch c th c hi n: B Tài chính t m ng t d phòng ngân sách trung ương năm 2009 cho các a phương theo quy nh t i Kho n 1, Kho n 2 i u 2 Quy t nh này các a phương có ngu n x lý. Giao Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung
  2. ương tri n khai th c hi n h tr , b o m cho các h nghèo nh n ư c ti n h tr trư c T t Nguyên án K S u 2009. ng th i có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n h tr cho h nghèo k p th i, úng i tư ng. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5).
Đồng bộ tài khoản