Quyết định số 810/QĐ-BNN-CB

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
3
download

Quyết định số 810/QĐ-BNN-CB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 810/QĐ-BNN-CB về việc giao quyền sở hữu tác phẩm đoạt giải được chọn làm logo cho các sản phẩm cá tra Việt Nam và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm cá tra Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 810/QĐ-BNN-CB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 810/QĐ-BNN-CB Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO QUYỀN SỞ HỮU TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI ĐƯỢC CHỌN LÀM LOGO CHO CÁC SẢN PHẨM CÁ TRA VIỆT NAM VÀ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA SẢN PHẨM CÁ TRA VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BTS ngày 9/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc công nhận kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng (lôgô) cho các sản phẩm cá Tra, Basa của Việt Nam; Xét đề nghị của Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối theo nội dung tờ trình ngày 12/3/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối là đơn vị chủ sở hữu các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi sáng tác lôgô cho sản phẩm cá Tra, Basa Việt Nam. Trong đó có 01 giải nhất (Mã số bài dự thi là VS03) và 04 giải khuyến khích (Mã số bài dự thi là VS146C, VS12A, VS23, VS160); Điều 2. Chọn tác phẩm VS 146C làm lôgô cho các sản phẩm cá Tra Việt Nam (có điều chỉnh phần chữ cho phù hợp); Điều 3. Giao Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối triển khai thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm cá Tra Việt Nam tại Việt Nam và các nước; Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí XTTM của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Điều 4. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 771/QĐ-BTS ngày 27/9/2006 về việc giao quyền sở hữu tác phẩm đoạt giải được chọn làm lôgô cho các sản phẩm cá Tra, Basa Việt Nam; Điều 5. Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 5; - Bộ trưởng (để báo cáo); - VASEP; - Lưu VT, CB (5) Lương Lê Phương
Đồng bộ tài khoản