Quyết định số 810/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 810/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 810/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: “Quy trình kỹ thuật điều tra và đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 810/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 810/Q -BXD Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG KHOA H C K THU T CHUYÊN NGÀNH NGHI M THU D TH O TIÊU CHU N: “QUY TRÌNH K THU T I U TRA VÀ O V B N CÔNG TRÌNH NG M Ô THN” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng t i công văn s 1079/VKH-KHKT ngày 29/7/2009 v vi c thành l p H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu d th o Tiêu chu n: “Quy trình k thu t i u tra và o v b n công trình ng m ô th .”, theo CJJ 61-94; Mã s TC 25-08; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. QUY T NNH i u 1. Thành l p H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu d th o Tiêu chuNn: “Quy trình k thu t i u tra và o v b n công trình ng m ô th .” do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng biên so n. H i ng g m 11 thành viên (có danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký t i khi H i ng hoàn thành nhi m v . i u 3. Các ông: Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng và các thành viên c a H i ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: -Như i u 3; -Lưu: VP, V KHCN&MT. Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản