Quyết định số 8112/1999/QĐ-UB-QLDA

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 8112/1999/QĐ-UB-QLDA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 8112/1999/QĐ-UB-QLDA về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 cho Công ty Thanh niên Xung phong từ nguồn vốn ứng trước của tập đoàn DAEWOO do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 8112/1999/QĐ-UB-QLDA

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 8112/1999/Q -UB-QLDA TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH V GIAO K HO CH I U CH NH V N U TƯ NĂM 1999 CHO CÔNG TY THANH NIÊN XUNG PHONG T NGU N V N NG TRƯ C C A T P OÀN DAEWOO. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v ban hành quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; - Căn c Quy t nh s 3399/1999/Q -UB-KT ngày 12 tháng 6 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 1999 ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 2960/TT-KH T-TH ngày 13 tháng 12 năm 1999 ; QUY T - NNH i u 1.- Giao k ho ch i u ch nh v n u tư năm 1999 cho Công ty Thanh niên Xung phong t ngu n v n ng trư c c a t p oàn DAEWOO v i t ng s v n u tư 81.866.000.000 (tám mươi m t t tám trăm sáu mươi sáu tri u) ng, theo danh m c ính kèm. i u 2.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c S a chính-Nhà t thành ph , C c trư ng C c u tư Phát tri n thành ph , Giám c Chi nhánh Ngân hàng Ngo i thương thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Giao thông công chánh thành ph , Giám c Công ty Thanh niên Xung phong ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Như i u 2 - TTUB : CT, PCT/TT, QL T - VPUB : PVP/QL T - T QLDA, QL T, TH (2b) - Lưu Lê Thanh H i
  2. CÔNG TY THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N I U CH NH NĂM 1999 (Ngu n v n ng trư c t ti n thuê t c a T p oàn DAEWOO) (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao theo Quy t nh s 8112/1999/Q -UB-QLDA ngày 30 tháng 12 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph ) Th i gian K ho a i m Năng l c thi t T ng v n u STT Tên d án kh i công và chính th th c hi n k tư ư c duy t hoàn thành năm 19 T NG S : 81866 1 ư ng Lê Thánh Tôn (n i dài) 67466 2 Chung cư Ngô T t T 3400 3 Chung cư Ph m Vi t Chánh 10000 4 Khu t 8 ha 1000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản