Quyết định số 813/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 813/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 813/QĐ-BXD về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 813/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 813/Q -BXD Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T NHI M V QUY HO CH XÂY D NG VÙNG NAM NGH AN – B C HÀ TĨNH N NĂM 2025 B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 4/2/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a V trư ng V Ki n trúc Quy ho ch xây d ng và V trư ng V K ho ch Tài Chính, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Nhi m v quy ho ch xây d ng vùng Nam Ngh An – B c Hà Tĩnh n năm 2025 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu nghiên c u: - Quán tri t tinh th n Ngh quy t s 39-NQ/TW, ngày 16/8/2004 c a B Chính tr v phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh vùng B c Trung B và Duyên h i Trung B n năm 2010 và các Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n ngh quy t c a B Chính tr . - T o ra m t vùng không gian kinh t liên t nh có s liên k t và nh hư ng tương h tích c c, phát tri n b n v ng, hình thành m t vùng có môi trư ng u tư và môi trư ng s ng ch t lư ng cao c a qu c gia và khu v c. - C th hóa các m c tiêu phát tri n kinh t xã h i vùng Nam Ngh An – B c Hà Tĩnh thông qua các nh hư ng phát tri n h th ng ô th , công nghi p, d ch v và m ng lư i h t ng di n r ng c a vùng. - m b o k t n i h t ng trong vùng quy ho ch v i h th ng h t ng qu c gia và qu c t . T o cơ s liên k t chia s các l i th v i u ki n t nhiên tài nguyên khoáng s n, nhân l c m t cách hi u qu . 2. Ph m vi nghiên c u: Vùng l p quy ho ch ư c xác nh trên ph m vi kho ng 3499km2 bao g m 6 huy n, thành ph , th xã c a t nh Ngh An (các huy n Nghi L c, Hưng Nguyên, Nam àn, Thanh Chương và thành ph Vinh, th xã C a Lò) và 4 huy n, th c a t nh Hà Tĩnh (các huy n Nghi Xuân, c Th , Hương Sơn và th xã H ng Lĩnh). 3. Quy mô dân s và t ai: 3.1. D báo quy mô dân s : - Hi n tr ng 2007 dân s trong khu v c nghiên c u quy ho ch kho ng 1,44 tri u ngư i. - n 2015 dân s trong khu v c nghiên c u quy ho ch s t kho ng 1,54 tri u ngư i, trong ó dân s ô th trong ph m vi l p quy ho ch s t kho ng 710 nghìn ngư i.
  2. - n 2025 dân s trong khu v c nghiên c u quy ho ch s t kho ng 1,80 tri u ngư i, trong ó dân s ô th trong ph m vi l p quy ho ch s t kho ng 1.139 nghìn ngư i. 3.2. D báo quy mô t xây d ng: - D báo t xây d ng ô th : n năm 2015 kho ng 14.000 ha; năm 2025 kho ng 34.000 ha (bao g m c t phát tri n các khu công nghi p và kinh t ). - t xây d ng các i m dân cư nông thôn: năm 2015 kho ng 12.000 ha; năm 2025 kho ng 10.000 ha. 4. Các ch tiêu kinh t k thu t áp d ng trong án: áp d ng các quy chuNn tiêu chuNn hi n hành v quy ho ch xây d ng ô th . Các tiêu chuNn tính toán v s d ng t và h t ng k thu t áp d ng theo các tiêu chí ô th t lo i III n lo i I (tùy khu v c) ã ư c quy nh t i Ngh nh 42/2009/N -CP ngày 07/5/2009 c a Chính ph v vi c phân lo i ô th và Quy chuNn k thu t qu c gia v Quy ho ch xây d ng (QCXDVN) 01:2008/BXD. 5. N i dung nghiên c u quy ho ch: 5.1. Xác nh các nh hư ng phát tri n không gian vùng: - Xác nh t m nhìn và m c tiêu phát tri n vùng trên cơ s nghiên c u ánh giá các i u ki n kinh t xã h i hi n tr ng, các b i c nh phát tri n c a qu c gia và qu c t . - xu t các nh hư ng chính và các khung c u trúc trong phát tri n không gian vùng: các vùng ch c năng l n, các tr c kinh t không gian ch o c a vùng. - xu t t ch c không gian ô th , phân c p lo i ô th , l a ch n hình thái, c u trúc ch c năng, quy mô các ô th trong ó tr ng tâm là các ô th l n c a vùng t nh, các ô th h t nhân c a vùng B c Trung B . - xu t h th ng không gian công nghi p, c ng... nh hư ng s d ng t và yêu c u t ch c không gian cho các t h p công nghi p – d ch v , các ngư ng phát tri n v quy mô, lo i hình công nghi p, các khu ho c i m công nghi p g n v i a bàn ô th , nông thôn, vùng nông lâm nghi p... - Nghiên c u t ch c không gian bi n o, d i ven bi n, ph m vi phát tri n các khu du l ch, các vùng b o t n, b o v , g n v i d ch v du l ch bi n vùng duyên h i và vùng núi phía Tây khai thác và b o v các vùng ti m năng v c nh quan, giá tr môi trư ng... Xác nh m i liên k t không gian du l ch bi n, núi và r ng. 5.2. Các nh hư ng phát tri n h t ng k thu t: - V giao thông: Xác nh khung giao thông toàn vùng, n i k t gi a các ô th và các khu v c u tư tr ng i m trong vùng, k t n i v i các công trình u m i giao thông qu c gia c a vùng như các sân bay, c ng bi n, ga ư ng s t... Rà soát xác nh quy mô h th ng c ng bi n và kh năng phát tri n các khu d ch v h u c n - logistic. Nêu các yêu c u chính cho h th ng giao thông vùng và trong t ng khu ch c năng c a vùng. - V chuNn b k thu t: Xác nh các yêu c u v gi i h n ho c các c nh báo v kh năng, xu t gi i pháp khai thác qu t ph c v xây d ng ô th , c bi t t i các khu v c n m trong các vùng: vùng ven bi n, vùng c a sông, vùng ng p m n, vùng núi có nguy cơ s t l ... xu t các gi i pháp chính cho các vùng xây d ng t p trung, các ô th l n trên cơ s xác nh lưu v c, hư ng thoát nư c chính, các gi i pháp phòng ch ng ng p l t, tai bi n do a ch t... k t h p v i h th ng thu l i c a vùng. - V c p nư c: ánh giá v tài nguyên nư c m t và nư c ng m trên a bàn xác nh tr lư ng, ch t lư ng và kh năng khai thác. D báo t ng h p nhu c u c p nư c trên a bàn, c bi t cho các vùng t p trung phát tri n ô th , công nghi p, d ch v du l ch... Xem xét các chi n lư c c p nư c ô th trong
  3. t ng th vùng có gi i pháp c p nư c phù h p. xu t gi i pháp chính b o v các ngu n nư c và các công trình u m i, c bi t là các h th ng sông h . - V c p i n: Nghiên c u xác nh nhu c u tiêu th i n năng t i các khu ch c năng trong vùng, d báo t ng nhu c u tiêu th d ki n phân theo các ngành kinh t và dân cư. Rà soát các quy ho ch và d án chuyên ngành i n ư c l p trên a bàn, xem xét các m i liên h v i các vùng lân c n, xu t các gi i pháp v ngu n c p và m ng lư i phân ph i. - V thoát nư c và v sinh môi trư ng: Nghiên c u xu t các gi i pháp l n cho vi c thu gom và x lý rác th i, nư c th i cho các vùng công nghi p, d ch v , ô th và nông thôn. Xác nh h th ng nghĩa trang mang tính liên vùng. 5.3. ánh giá tác ng môi trư ng: - Nh n d ng và d báo các tác ng n môi trư ng do các ho t ng kinh t xã h i và phát tri n công nghi p, ô th gây ra. - Khoanh vùng các khu v c c n b o v ngu n nư c, các khu v c c n cách ly như bãi rác th i, nghĩa trang, vùng nh hư ng khí c, ti ng n... - Khoanh vùng b o v c nh quan, các gi i h n khai thác, các gi i pháp b o v các c u trúc khung t nhiên c a vùng. - D báo và xu t các giái pháp i v i các tác ng c a quá trình xây d ng trên a bàn, c bi t i v i vùng ven bi n, c a sông, vùng t p trung dân cư và công nghi p, vùng canh tác nông nghi p. - Nêu các gi i pháp cơ ch qu n lý nh m ki m soát gi m thi u và x lý các tác ng có h i n môi trư ng. 5.4. Các chương trình d án ưu tiên u tư phát tri n vùng: - Xác nh các chương trình d án ưu tiên u tư nh m t o ng l c phát tri n và cơ s qu n lý không gian d c tr c ư ng cao t c. - xu t mô hình qu n lý phát tri n vùng. 6. Thành ph n h sơ: Th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và các quy nh hi n hành v hư ng d n l p thNm nh phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng. 7. T ch c th c hi n: - Cơ quan t ch c l p quy ho ch: B Xây d ng. - Cơ quan nghiên c u xu t quy ho ch: Vi n Quy ho ch Ki n trúc Xây d ng Ngh An. - Cơ quan thNm nh và trình duy t: B Xây d ng. - C p phê duy t: Th tư ng Chính ph . - Th i gian l p án: 18 tháng sau khi Nhi m v ư c phê duy t. i u 2. Chánh văn phòng B , V trư ng các V Ki n trúc Quy ho ch xây d ng, K ho ch Tài Chính, Giám c Ban qu n lý d án u tư kh o sát quy ho ch xây d ng – B Xây d ng và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  4. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Các B KH& T, TC; - UBND các t nh: Ngh An, Hà Tĩnh; - Lưu VP, V KTQH. Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản